Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPITOL I Article 1.- FONAMENT I NATURALESA

A l’empara del que preveuen els articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin la generalitat o a una part important del veïnat, i que es regeix per la present Ordenança fiscal.

Article 2.- FET IMPOSABLE

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o dels aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
 2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.

Article 3.- SUBJECTES PASSIUS

 1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telèfon (fix i mòbil) i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna, mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

 1. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
 2. També són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat,

conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

 1. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4.- SUCCESSORS I RESPONSABLES

 1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

No es transmetran les sancions.

 1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
  1. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
  2. Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
 2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
 3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article

35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.

 1. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
 2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
  1. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
  2. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
  3. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
 3. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
  1. Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
  2. En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
 4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 5.- RÈGIM ESPECIAL DE TELEFÒNICA

Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a l’empresa del Grup Telefònica, a la qual s’hagi tramès la concessió per a la prestació dels serveis de telecomunicació establerta entre l’Estat i Telefònica, es consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta en la Llei general tributària.

Article 6. BASE IMPOSABLE

 1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la

facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

 1. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa,. Les empreses titulars de les xarxes d’accés o d’interconnexió han de computar les quantitats que percebin per aquest concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.
 2. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

 1. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
 2. Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
 3. Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
 4. Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
 5. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
 6. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.
 7. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
  1. Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses puguin rebre.
  2. Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu.
  3. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis.
  4. Els productes financers com ara: interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
  5. Els treballs realitzats per l’empresa en relació amb l’immobilitzat.
  6. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
 8. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 i 2 d’aquest article es poden minorar per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte d’anul·lació o rectificació.

No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.

 1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre construccions d’obres i instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir, l’Ajuntament per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

Article 7.- TIPUS IMPOSITIU

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article

5 d’aquesta Ordenança.

Article 8.- PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
 2. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu.

Article 9. – RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS. (Per al servei de telefonia mòbil veure art. 14)

  1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.
  2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.

  1. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.
  2. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.

CAPÍTOL II SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Article 10.

Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les operadores de serveis de telefonia mòbil, es consideraran els següents paràmetres:

BI = RMF + RMM

QG = BI x 1,5%

Article 11. Base imposable (BI)

La base imposable, es determina a partir de l’estimació del rendiment obtingut pels subjectes passius respecte dels serveis de veu i missatges curts segons les dades publicades a l’últim informe anual de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, publicat abans de l’aprovació de la present Ordenança.

Detall de les partides que integren la base imposable:

-Rendiment estimat, a Cunit, de les trucades enviades des d’un aparell mòbil a un fix del municipi.(RMF). S’obté a partir del producte entre el número de línees fixes a Cunit i el rendiment mig per aparell de telefonia fixa, per trucades realitzades des d’un aparell mòbil amb destí a línea fixa.

-Rendiment estimat, a Cunit, de les trucades i missatges curts enviades des d’un aparell mòbil a un altre mòbil (RMM). S’obté a partir del producte entre el número d’habitants empadronats a Cunit i el rendiment mig per línea mòbil pels serveis de veu i missatges curts enviats a mòbil nacional.

Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per la determinació de la base imposable es considerarà com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.

Art. 12. Quota global municipi (QG):

La quota global és la resultant d’aplicar el tipus de 1,5% a la base imposable. El valor de la quota global per l’exercici 2010 és de 417.936,78.- euros.

Art. 13 Quota tributària per operador (QT)

La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el coeficient de participació (CP) en el mercat de cadascun d’ells (publicats a l’últim l’informe de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions) a la quota global municipal.

Per aquells operadors en relació als quals la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions no detalli el seu coeficient de participació, la quota tributària serà la resultant d’aplicar el percentatge declarat per ells mateixos, en compliment del què disposa el segon paràgraf de l’article següent.

Art. 14 Règim de gestió

La taxa es gestiona d’ofici a partir de la matrícula que s’exposarà al públic pel termini de 15 dies, entre el dia l’1 i el 20 d’abril de cada any, en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament en la qual s’identifica els subjectes passius obligats al pagament de la mateixa (d’acord amb l’art. 9 d’aquesta ordenança), el coeficient de participació en el mercat de les telecomunicacions establert en l’Informe anual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions que correspongui a cadascun d’ells i la quota global municipal.

Aquells subjectes passius que operin al municipi respecte dels quals no es detalli el corresponent coeficient de participació en l’informe anual publicat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions estaran obligats a presentar, des del l’1 de gener al dia 15 de març de cada exercici, declaració de l’esmentat coeficient de participació davant d’aquest ajuntament.

Article 15.- INFRACCIONS I SANCIONS

 1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
 2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es

preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

DILIGÈNCIA

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 288 de 16 de desembre de 2009.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.