Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Art. 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20 .3 g) i 20.3.q) del text refós de la text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’instal.lacions municipals i serveis inherents i/o complementaris que es regeixen pels articles 20 a 27 del TRHL.

Art 2. Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable d’aquestes taxes la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que es detallen a les quotes tributàries i la prestació dels serveis inherents a les mateixes.

Art 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local, si es que es va procedir sense autorització corresponent.

Art 4. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Art 5. Beneficis Fiscals

 1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa per aquells aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
 2. Quedaran exemptes d’aquesta taxa aquelles activitats incloses en el pla de dinamització del nucli antic i que comportin l’ocupació de la via pública per a l’exposició i venda de mercaderies en el marc d’una fira o esdeveniment similar, així com d’altres activitats de caràcter promocional que es realitzin en els carrers definits en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a Nucli Antic i que compren la zona inclosa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i carrer del Mar.

Art 6. Quota tributària

  1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CONCEPTE TARIFA

Import

1 parades, estands, o similars en el marc d’una fira m2/dia
1.1 parada, estand o similar 1 m2 primer dia 1,75
1.2 parada estand o similar 1 m2 del 2 a 10 dia 1,25
1.3 parada, estand o similar 1 m2 a partir de 11 dia 1,00
1.4 parada, estand o similar 1 m2 1er dia, sector d’alimentació 2,60
1.5 parada estand o similar 1 m2 del 2 a 10 dia, sector alimentació 1,90
1.6 parada, estand o similar 1 m2 a partir de 11 dia, sector alimentació 1,20
2 parades, estands, quioscs, atraccions, i similars m2/dia
2.1 tarifa a aplicar del 1er al 15 m2
2.2 parada, estand o similar per m2 primer dia 2,50
2.3 parada estand o similar per m2 del 2on a 10è dia 2,25
2.4 parada, estand o similar per m2 a partir de 11è dia, 0,30
2.5 parada, estand o similar per m2 1er dia, sector d’alimentació 2,75
2.6 parada estand o similar per m2 del 2on a 10è dia, sector alimentació 2,50
2.7 parada, estand o similar per m2 a partir de 11è dia, sector alimentació 0,30
2.8 tarifa a aplicar a partir dels 15 m2
parada, estand, atracció o similar per cada m2 excedit de 15 m2 0,42
Nota: l’espai ocupat pel venedor, col.locació de mercaderies etc. Es considera espai utilitzat.
3 taules i cadires, expositors etc. import
3.1 taules i cadires per m2/any 10,00
3.2 activitat temporal taules i cadires per m2/mes 5,00
3.3 expositors, rètols, suports i similars per m2/any 10,00
3.4 expositors, rètols, suports i similars per m2/mes 5,00
4 altres ocupacions import
4.1 materials o productes necessaris de la indústria o comerç què dediquen a la seva activitat que facin els industrials, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers”, per m² o fracció i any 10,00
4.2 runes, puntals, bastides, materials de construcció, vagons per la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, per m2 o fracció, els primers 15 dies. Per m2 o fracció i dia 0,90
4.3 runes, puntals, bastides, materials de construcció, vagons per la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, per m2 o fracció, pels 15 dies posteriors.

Per m2 o fracció i dia

0,30
4.4 ocupació que suposi tall de carrer per càrregues o descàrregues per 1a hora 15,00
4.5 ocupació que suposi tall de carrer per càrregues o descàrregues per 2a hora i següents 1,50
5 Parades al mercat municipal import
5.1 parada de 3,5 metres de fondària. Per m2 / any 25,50
5.2 parada de 3 metres de fondària. Per m2 / any 29,00
5.3 parada de 2 o menys metres de fondària. Per m2 / any 44,00
  1. Aquestes quotes es bonificaran al 100% en els següents casos:
 1. quan la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local es faci per activitats sense ànim de lucre d’acord amb el principi de capacitat econòmica.
 2. quan el subjecte passiu de la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic sigui una entitat sense ànim de lucre, entenent que una entitat no té ànim de lucre quan no distribueix beneficis entre els seus participants/socis i per tant, els dedica al fi social per al qual ha estat constituïda.

Art 7. Meritament i període impositiu

 1. La taxa merita quan s’ha autoritzat la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta Ordenança.
 2. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta Ordenança sense sol·licitar la corresponent autorització, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o aprofitament .
 3. Quan es tracti d’utilitzacions o aprofitaments ja autoritzats i que per la seva naturalesa meritin periòdicament, l’obligació de pagament neix el dia 1 de gener de cada any i el termini impositiu comprendrà l’any natural.
 4. En aquells casos en que l’inici o cessament en l’utilització privativa o aprofitament especial es produeixin quan ja s’ha iniciat el termini impositiu fixat per a cada taxa, aquest s’ajustarà a aquesta circumstància, amb el conseqüent prorrateig de la quota. En termes generals, el prorrateig tindrà caràcter trimestral.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

 1. La taxa s’expedirà en règim d’autoliquidació en els supòsits següents:
 2. Utilitzacions o aprofitaments especials de durada inferior a l’any.
 3. Primer període de les utilitzacions o aprofitaments especials del domini públic local extensives a varis exercicis.
 4. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de 10 dies, abans de l’inici de les utilitzacions o aprofitaments especials.
 5. Quan es tracti d’ utilitzacions o aprofitaments especials que es realitzin al llarg de varis exercicis el pagament de la taxa s’efectuarà en el període següents:

Taules i cadires de l’1/9 a 30/9. Expositors de mercaderies 1/9 a 30/9 Mercat setmanal 15/2 a 15/4

 1. Les taxes de cobrament anual autoritzades es cobraran prorratejades pels trimestres naturals que quedin per finalitzar l’exercici.

Disposició Addicional.

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Cunit el 25 d’octubre de 2012 entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

DILIGÈNCIA

El número d’aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

L’article 5 d’aquesta ordenança han estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 2 de juliol de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 158 de 9 de juliol de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 194 de 22 d’agost de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.246, de 25 d’octubre de 2014, i el definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.