Data de l'última modificació: 17/08/2020

Índex

3.9 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementàries, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.

 

Article 3. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei o la realització d’activitats d’ensenyament i altres complementàries dutes a terme per l’escola bressol, que es detallen a l’article 6 d’aquesta ordenança.
 2. Estaran obligats al pagament  de la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola bressol.

 

Article 4. Responsables

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals

1.S’estableix una bonificació sobre la tarifa pels alumnes a jornada completa, en funció dels ingressos de la unitat familiar.

L’import de la bonificació es determina tenint en compte els ingressos bruts de la unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

S’entendrà per unitat familiar, el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills i ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: l’alumne, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

RENDA FAMILIAR*
Núm. membres unitat familiar Menys de Fins a Fins a Fins a Fins a Fins a
2 13.041 € 15.650 € 18.252 € 20.866 € 23.474 € 26.082 €
3 16.520 € 19.824 € 23.128 € 26.432 € 29.736 € 33.040 €
4 20.000 € 24.000 € 28.000 € 32.000 € 36.000 € 40.000 €
5 o més 23.480 € 28.176 € 32.872 € 37.568 € 42.264 € 46.960 €
%bonificació 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Quota escolarització 86,50 € 103,80 € 121,10 € 138,40 € 155,70 € 173,00 €

* Càlcul efectuat en base a l’IRSC (Índex de renda de suficiència catalana)

En el cas d’ingressos procedents d’activitats econòmiques o de l’explotació de béns immobles es tindrà en compte com a ingressos bruts el rendiment net obtingut.

S’aplicarà el tram següent de la composició familiar en el supòsit de discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a la llar d’infants i/o germans de l’infant.

Per gaudir de la bonificació, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a legal.
 • Volant de convivència.
 • Certificat de discapacitat, si escau.
 • Declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques de l’exercici anterior de cadascun dels membres de la unitat familiar més grans de 16 anys i informe de dades fiscals emès per l’agència tributària.
 • Declaració jurada del sol·licitant conforme l’alumne no percep cap tipus de subvenció pel mateix concepte per part d’algun organisme públic.
 • Llibre de família
 • En els casos de separació o divorci , còpia de l’acord o conveni regulador que regula el règim de guarda i custòdia.
 1. Igualment s’estableix una bonificació per tenir germans escolaritzats al centre, del 20% de la quota d’escolarització del segon i següents germans, ja sigui a jornada completa o matinal.

Per gaudir de la bonificació, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a legal.
 • Llibre de família
 1. Les bonificacions indicades anteriorment no són acumulables, podent acollir-se únicament a la bonificació per un únic concepte.

En cas que l’alumne pel qual se sol·licita la bonificació rebi algun tipus de subvenció pel mateix concepte, per part d’algun organisme públic, podrà optar únicament per un d’aquests ajuts, en tot cas el més avantatjós.

 1. Les bonificacions hauran de sol·licitar-se mitjançant instància i tindran efecte a partir del mes següent al de l’atorgament. No tindran caràcter retroactiu.
 1. Les bonificacions no s’aplicaran a la quota corresponent al primer mes dels nous matriculats.

 

Article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

     Concepte  
1. Tarifa horari lectiu (de setembre a juny) import
tarifa assistència jornada completa mensual per beneficiari 173,00
tarifa assistència matinal de 9:00 a 12:00 mensual 104,00
2. Tarifa horari lectiu mes de juliol import
  tarifa assistència matinal de 9:00 a 12:00 hores mensual 104,00
3. Tarifa horari lectiu mes de juliol (2 primeres setmanes) import
  tarifa assistència matinal de 9:00 a 12:00 hores mensual   52,00
4. Tarifa hores addicionals o permanència import
tarifa assistència de 7:00 a 9:00 mensual 46,00
tarifa assistència de 7:00 a 9:00 diària 7,00
tarifa assistència de 7:30 a 9:00 mensual 35,00
tarifa assistència de 7:30 a 9:00 diària 5,50
tarifa assistència de 8:00 a 9:00 mensual 23,00
tarifa assistència de 8:00 a 9:00 diària 3,50
5. Tarifa servei de menjador import import
tarifa servei de menjador mensual per beneficiari i dia 5,50
tarifa servei de menjador per beneficiari esporàdic i dia 6,65
tarifa assistència de 12:00 a 15:00 mensual (p0)* 28,00
tarifa assistència de 12:00 a 15:00 diària (p0)* 4,15

 

* Aquesta tarifa no inclou el menjar.

 

Article 7è. Acreditació i període impositiu 

 1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.
 1. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
 1. La taxa corresponent a les mensualitats tindrà caràcter irreductible, sigui quin sigui el moment en què se sol·liciti l’inici del servei.

 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 

 1. La quota corresponent al primer mes dels nous matriculats s’haurà d’abonar mitjançant autoliquidació. A aquest efecte, la persona interessada haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud del servei, l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
 1. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de diversos mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, l’ingrés de la quota tributària s’efectuarà mensualment, a través de domiciliació bancària, entre els dies 10 i 15 de cada mes, llevat del servei de menjador i la prestació del servei d’hores addicionals, els quals s’efectuaran per mes vençut i amb la mateixa forma de pagament.
 1. En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament d’una mensualitat es procedirà, d’acord amb el que s’estableix al Reglament de Servei i de Règim Intern de llars d’infants de Cunit, a la baixa del servei de l’usuari, que no en podrà gaudir fins que no hagi reintegrat la corresponent liquidació.
 1. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
 1. La sol·licitud de baixa del servei s’haurà de formalitzar per escrit i tindrà efectes a partir del mes següent a la data de la sol·licitud.
 1. S’admetrà com a mitjà de pagament els “tiquets de guarderia” o equivalents emesos per les empreses amb les quals s’hagi signat contracte o conveni amb aquesta finalitat. L’import de la quota liquidada no satisfeta mitjançant el “tiquet de guarderia” serà satisfeta per l’obligat tributari. Les persones interessades a utilitzar aquest mitjà de pagament ho hauran de sol·licitar prèviament per escrit davant de les oficines municipals.

 

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  l’Ordenança General.

 

Disposició Addicional.

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes  d’aquesta Ordenança  fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació  vigent i altres normes de desenvolupament,  i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre de 2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 

Diligència

Aquesta ordenança  ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de maig de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 117 de 21  de maig de 2013, i el definitiu en el BOPT núm.  153 de 3 de juliol de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 26 de maig de 2016, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 143  de 27 de juliol  de 2016.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 23 de novembre de 2017, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm.35 de 19 de febrer  de 2018.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 30 d’abril de 2020, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT de 17 d’agost de 2020.