Data de l'última modificació: 04/06/2018

  1. RETIRADA, IMMOBILITZACIÓ
CONCEPTE TARIFA
1.- Per retirada de vehicles, o similars amb la grua municipal 126,45
2.- Per retirada de mobles, maquinària, embarcacions i altres estris o similars amb altres vehicles municipals. 93,45
3.- Per retirada de gènere procedent de venda irregular 93,45
4.- Per enganxament amb la grua 77,00
5.- Per aixecament d’immobilitzacions 77,00
6.- Per aixecament d’immobilitzacions amb prova de drogo-test o altres proves similars 99,00
Cas que la retirada, no pugui efectuar-se amb els cap dels medis que figuren als apartats 1 i 2 i sigui necessària la contractació de vehicles especials, l’import de la taxa, serà el que generi el nou servei contractat.

Article 1.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ

L’obligació de contribuir es produeix pel sol fet de l’enganxament, enganxament i trasllat, aixecament d’immobilitzacions, precintes, intervencions de productes procedents de la venda irregular i/o d’activitats irregulars ingrés i/o permanència al dipòsit municipal, de vehicles, mobles i altres efectes o similars.

També s’aplicarà la taxa per permanència de béns mobles i vehicles quan el dipòsit s’efectuï per resolució judicial o d’altres administracions.

En el cas del servei de retirada de vehicles, el fet imposable ve determinat per la prestació del servei en els supòsits següents:

    1. Quan el vehicle sigui retirat d’acord amb el que disposa la legislació vigent de referència o constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació, a les persones, als béns o al funcionament d’algun servei públic i també quan es pugui presumir racionalment que ha estat abandonat a la via pública.
    2. En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.
    3. Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències tècniques.

PERMANÈNCIA AL DIPÒSIT MUNICIPAL

CONCEPTE TARIFA

(per minut)

TARIFA

(per dia)

1) Automòbils vehicles de quatre rodes o furgonetes petites (per cada minut a partir de la dotzena hora d’entrada del vehicle). 0,01 € 11,26 €
2) Motocicletes i vehicles de dues rodes (a partir de la dotzena hora d’entrada del vehicle) 0,00 € 5,63 €
3) Autocaravanes, camions, autocars de fins a 12 places, camionetes, “plataformes” i similars (a partir de la dotzena hora d’entrada del vehicle) 0,01 € 14,96 €
4) Mercaderies, embarcacions, mobles, altres o similars rodes (a partir de la dotzena hora d’entrada del vehicle) per m³ i minut 0,00 € 2,22 €
5) Camions de més de 3,5 tm, autocars, remolcs de grans dimensions, o similars, que requereixin un espai especial per al seu dipòsit. rodes (a partir de la dotzena hora d’entrada del vehicle) 0,03 € 44,90 €

 

El temps màxim per a la recuperació dels vehicles, materials o estris dipositats serà de dos mesos, a partir del dia de d’ingrés. Un cop transcorreguts aquest període des de l’entrada dels vehicles, materials, estris o similars en les dependències municipals per al seu dipòsit, es considerarà l’abandonament dels mateixos, seguint-se el procediment legalment establert a l’efecte.

L’import màxim a satisfer en concepte de permanència al dipòsit serà el corresponent a aquests 2 mesos.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.