La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CONCEPTE TARIFA
1.- Per l’assistència de qualsevol dels membres de la Policia Local, per tal de col·laborar en acompanyaments, protecció dels treballs o ocupacions de via pública o celebració d’esdeveniments de particulars a realitzar en la via pública, o espais públics, amb la finalitat de complir amb els requisits legals pertinents o be protegir la seguretat del trànsit i dels usuaris de les vies o espais públics.
1.1 Per agent i hora 35,20
1.2 Per caporal i hora 38,45
1.3 Per agent amb vehicle i hora 37,40
1.4 Per caporal amb vehicle i hora 40,65
0,00
2.- Emissió d’informes a petició de tercers interessats (Per cada informe) 73,80
0,00
3.- Emissió d’informes a petició de tercers interessats (Per cada informe que inclogui croquis descriptiu) 184,40
4.- Per cada plànol digital FREEHAND / AUTOCAT o similars 110,60
5.- Per cada còpia d’atestat l’import serà el resultant de sumar la tarifa que correspongui, de les anteriorment establertes, segons el tipus d’informes i altres documents que l’integrin, de conformitat amb la resta d’ordenances municipals
6.- Acompanyaments per a la realització de proves de contrast (voluntàries) en alcoholèmies, drogo-test o d’altres anàlogues.

(Aquesta taxa és cobrarà únicament en el cas que el resultat de la prova de contrast no sigui contrari al resultat facilitat pels instruments de mesura emprats prèviament pels agents de policia)

448,60

Normes particulars de gestió:

1.- L’obligació de pagament neix :

  1. A petició de la part interessada per a qualsevol servei especial (estudis especials de sinistres, etc.).
  2. D’ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars, resultant de les seves actuacions, que obligui l’Administració a aquesta prestació per raons de circulació, seguretat, moralitat o una altra de naturalesa anàloga.

La prestació d’aquest servei i la seva extensió té un caràcter purament discrecional.

  1. Quan un conductor sol·liciti una prova de contrast en una alcoholèmia o drogo-test.

2.- En les autoritzacions especials, el pagament de la taxa s’ha de fer en l’acte de l’expedició de l’autorització. En els serveis de conducció i acompanyament, tot just acabat el servei, independentment de la facultat de l’Administració per exigir la constitució d’un dipòsit previ per respondre del pagament de la taxa.

.

Els apartats 2 i 3 de la present taxa poden ser acumulatius.

A l’efecte de l’aplicació de les taxes, les fraccions d’hora es computen per una hora sencera.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT

núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.