Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

CONCEPTE TARIFA
a) Taxa pel dret de connexió a la xarxa de clavegueram escomesa d’alta 559,95
b) Taxa per la inspecció de l’escomesa 680,85
c) Taxa per la realització de l’obra de connexió a la xarxa (de DN 160 mm) 1429,70
d) Taxa per la realització de l’obra de connexió a la xarxa (de DN 200 mm) 1485,45
e) Hora o fracció d’equipament mixt d’aspiració-impulsió amb recirculació i dotació de 3 operaris 166,00
f) Hora o fracció d’equipament mixt d’aspiració-impulsió convencional i dotació de 3 operaris 135,95
g) Hora o fracció d’equipament aspirador per transport pneumàtic de 4 operaris 188,85
h) Hora o fracció d’equipament d’inspecció mitjançant càmera de TV amb dotació de 2 operaris 119,25
i) Hora o fracció d’equipament d’inspecció amb furgoneta i dotació de 2 operaris 53,45
j) Hora o fracció d’equipament d’inspecció amb furgó i dotació de 2 operaris 54,60
k) Hora o fracció de peó-conductor addicional 21,15
l) Hora o fracció de peó addicional 20,05
m) Hora o fracció d’oficial addicional 22,30
n) Hora o fracció de capatàs addicional 23,35
o) Hora o fracció d’encarregat de zona addicional 29,55
p) Hora o fracció d’encarregat addicional 36,25

Normes particulars de gestió

1.- L’esmentada taxa es liquidarà amb la petició de llicència de primera ocupació o amb la petició d’alta en el servei, per autoliquidació del titular. Podent-se liquidar en les oficines de la concessionària o les de recaptació de l’Ajuntament, o en les oficines bancàries col·laboradores.

2.- L’obligació del pagament es produirà pel sols fet de sol·licitar la llicència de primera ocupació, la cèdula d’habitabilitat, la contractació del servei de l’aigua, o el requeriment de connexió a la xarxa de clavegueram per part de l’Ajuntament.

3.- S’entendrà que l’obligació neix per cadascú dels habitatges independents. Si un edifici en té més d’un, s’haurà de satisfer la taxa per cadascun d’ells. I sempre de conformitat amb l’article 5 de l’ordenança general de taxes de l’Ajuntament de Cunit.

4.- L’acte de fer l’escomesa haurà de ser realitzat o comprovat per la companyia concessionària del servei per tal de garantir la seva correcta instal·lació. Amb independència del preu públic de la realització física de l’escomesa, o de qualsevol altre impost o taxa que gravi altres activitats o serveis.

5.- El fet imposable de les taxes compreses en les lletres e) a la p) ambdues incloses, estarà determinat per la vigilància especial, neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de clavegueram que requereixin una tasca individual i específica d’intervenció en el servei, ja sigui a petició individual o d’ofici, així com l’accés a la mateixa, amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la freqüència amb què s’utilitzi.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.