Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, i per una sola vegada en el moment de la concessió de l’autorització i per la utilització de l’escut d’acord amb la tarifa següent:

CONCEPTE TARIFA
a) Placa de gual permanent 34,10
b) Placa de llicència d’obres 34,10
c) Placa per a animals de companyia 2,45
d) Llicència per a la utilització de l’escut municipal en capçaleres, logotips, etiquetes i altres distintius anàlegs 35,65
e) Placa de gual permanent doble 20,00

Normes particulars de gestió

1.-Les autoritzacions pel que fa a les plaques de gual permanent s’atorgaran, també a instància de part, als propietaris de les finques, i una vegada concedides, restaran vigents fins que aquells demanin la baixa de la senyalització, prèvia devolució de la placa, també per instància, o bé sol·licitin una nova placa (per robatori, trencament de la placa anterior, o per altres circumstàncies).

Per als casos d’edificis plurifamiliars caldrà presentar en el moment de la sol·licitud un llistat on constin tots els propietaris de cadascuna de les places d’aparcament, així com les seves dades fiscals (nom, DNI, adreça fiscal) per a la seva incorporació al padró de l’exercici següent al de la sol·licitud.

2.- Pel que fa a les plaques per llicències d’obres, aquestes es concediran en el mateix moment en què els sol·licitants de les llicències d’obres majors satisfacin l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i dites plaques seran vàlides per una sola vegada, dins l’acabament de l’obra concreta per la què s’hagi concedit la llicència i pel termini de la mateixa o les noves pròrrogues.

3.- Respecte a la utilització de l’escut, nom i el logotip del municipi en plaques, patents i altres distintius que no siguin els anteriors, es podrà concedir l’autorització a les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin per escrit i en la seva petició facin constar la quantitat i el destí de la utilització de l’escut, nom i el logotip esmentats. La concessió tindrà la durada d’un any i podrà renovar-se prèvia nova petició. La liquidació d’aquesta autorització serà acordada per la Junta de Govern Local.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 25 de setembre de 2014 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.7, de 26 d’octubre de 2014, i el definitiu en el BOPT núm.285 de 13 de desembre de 2014.