Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1. FONAMENT I NATURALESA.

En ús de les facultats articulades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; articles del 20 al 27 i 57 de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’ Administració municipal en activitats.

Article 2. FET IMPOSABLE

  1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats que es desenvolupin en aquest terme municipal s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en les activitats conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats.
  2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de competència municipal que s’especifiquen a les quotes tributàries contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal.

Article 3. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

  1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’ esmentada activitat municipal en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu ho fa expressament.
  2. En les intervencions municipals iniciades d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa es meritarà en la data en què es dicti la resolució d’ incoacció del corresponent procediment.
  3. En altres supòsits d’intervenció municipal diferents als anteriors, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
  4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva resolució denegatòria, ni la concessió condicionada a la modificació del projecte presentat,

ni la caducitat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi presentat la comunicació prèvia, en el cas d’activitats sotmeses al règim d’activitats comunicades.

Article 4. SUBJECTES PASSIUS

  1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària, titulars de l’activitat que fonamenti la intervenció de l’Administració municipal assenyalada en el fet imposable.
  2. Si un cop presentada la instància que fonamenta la intervenció municipal es realitza la substitució de la persona titular de l’activitat esmentada, de forma acreditada, el nou subjecte passiu quedarà subrogat en la tramitació de l’expedient d’intervenció municipal respectiu, des del moment de la sol·licitud de la substitució davant lAjuntament. Això, sempre que l’esmentada sol·licitud de substitució es produeixi abans de dictar-se la resolució de l’expedient.

Article 5. RESPONSABLES

Són responsable tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats regulades a l’article

35.4 de la Llei General Tributària, determinades com a tals a la Llei 58/2003 General Tributària i a l’Ordenança i en l’ Ordenança Reguladora de les Taxes de l’Ajuntament de Cunit. .

Article 6. QUOTES

S’estableixen les següents quantitats fixes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment d’intervenció i tramitació municipal.

 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Amb una superfície de fins a 150 m² Import en euros Per cada m2 en excés per activitats en establiments permanents
1 Activitats annex I (Llei 20/2009 PCAA):

Informe preceptiu i vinculant per les activitats subjetes a procediment d’autorització ambiental de la Generalitat de Catalunya, amb declaració d’impacte ambiental (art. 12 a 30 LPCAA)

878,64 3,75 €/m2
2 Activitats annex II (Llei 20/2009 PCAA):

Activitats subjectes a llicencia ambiental municipal art. (30 a 50 LPCAA)

2.1 Annex II-1 Procediment de concessió de la llicència ambiental amb decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental, no incloses en l’annex I i que estan classificades amb altres annexos II, III o IV quan afectin a espais naturals. 878,64 3,75 €/m2
2.2 Annex II-2 Procediment de concessió de la llicència ambiental d’activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental. 878,64 3,75 €/m2

 

3 Annex III (Llei 20/2009 PCAA):

Activitats subjecte a comunicació municipal (art. 51 a 53 LPCAA)

431,04 3,75 €/m2
4 ACTIVITATS LLEI 11/2009 LEPAR
4.1 Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics, incloses a l’article 95 del Decret 112/2010 que desenvolupa la Llei 11/2009 LEPAR. 530,52 3,75 €/m2
4.2 Comunicació prèvia activitats recreatives i espectacles públics, incloses a l’article 124 del Decret 112/2010 que desenvolupa la Llei 11/2009 LEPAR. 447,6 3,75 €/m2
5 Activitats innòcues (activitats no incloses als Annexos de la LPCAA) 331,56 3,75 €/m2
6 Canvis de nom 15%de la quota corresponent
7 Canvis de local (activitats existents) 25% de la quota corresponent
8 Canvis substancials activitats 50% de la quota corresponent
9 Canvis no substancials activitats 25% de la quota corresponent
10 Tramitació de Revisió Activitats annex I (Llei 20/2009 PCAA): 15% de la quota corresponent
11 Tramitació de Revisió Activitats annex II.1 (Llei 20/2009 PCAA): 15 % de la quota corresponent
12 Tramitació de Revisió Activitats annex II.2 (Llei 20/2009 PCAA): 15% de la quota corresponent
13 Tramitació de Revisió Activitats annex III (Llei 20/2009 PCAA): 15% de la quota corresponent
14 Tramitació Revisió llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics, incloses a l’article 95 del Decret 112/2010 que desenvolupa la Llei 11/2009 LEPAR. 15 % de la quota corresponent
15 Tramitació Revisió comunicació prèvia activitats recreatives i espectacles públics, incloses a l’article 124 del Decret 112/2010 que desenvolupa la Llei 11/2009 LEPAR. 15 % de la quota corresponent
16 Autorització per activitat puntual i/o extraordinària a la via pública, que no excedeixin de 5 dies. (per cada autorització) 10 euros—
 17 Autorització per activitat puntual i/o extraordinària a la via pública, per més de 5 dies. (per cada autorització) 40 euros—
18 Comunicació per activitat de lloguer d’apartaments turístics 5 euros—

Article 7. GESTIÓ

  1. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu.

A aquests efectes, l’autoliquidació degudament complimentada s’haurà de presentar i ingressar en el mateix moment de la formulació de la instància que iniciï el corresponent procediment o règim d’intervenció.

L’interessat haurà d’adjuntar a l’esmentada instància l’acreditació d’haver presentat l’autoliquidació corresponent.

  1. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

Article 8. COMPROVACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ

Una vegada dictada la resolució municipal o, en els supòsits d’activitats comunicades, un cop tramitat l’escrit, es comprovarà l’autoliquidació efectuada i es practicarà la liquidació, que donarà lloc a liquidació complementària o a la devolució d’ofici, si s’escau, al subjecte passiu a qui li correspongui l’excés ingressat per autoliquidació.

Article 9. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els art. 191 i següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària i subsidiàriament la Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament de Cunit.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang superior que afecti a qualsevol element de la taxa, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança. Delegant-se expressament en l’Alcalde, l’aprovació de les adaptacions anuals automàtiques i la publicació del text íntegre de les mateixes.

DILIGÈNCIA.- Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple realitzat el dia 23 de desembre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 9 de 12 de gener de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 81, de 5 d’abril de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit de 16 de març de 2015 i publicada definitivament al BOPT núm. 104 de 6 de maig de 2015.