Data de l'última modificació: 05/03/2021

image_pdfimage_print
1 – FIGURES DE PLANEJAMENT
a) Modificacions de planejament. Fins a 5000 m² sol1.304,60
Per cada m² d’excés0,20
b) Plans parcials urbanístics amb projecte d’urbanització. Fins a 5000 m² sol1.304,60
Per cada m² de més0,20
c) Plans parcials urbanístics sense projecte d’urbanització. Fins a 5000 m² sol933,85
Per cada m² de més0,20
d) Projectes bàsics d’urbanització de plans parcials o plans especials urbanístics. Fins a 5000 m² sol370,75
Per cada m² de més0,20
e) Projecte d’urbanització complementari de plans parcials o especials urbanístics. Fins a 5000 m² sol163,10
Per cada m² de més0,20
f) Plans especials urbanístics. Fins a 1000 m² sol761
Per cada m² de més0,20
g) Plans de millora urbana. Fins a 1000 m² sol933,85
Per cada m² de més0,20
h) Revisió de documents de planejament general i derivats933,85
La tarifa anterior s’incrementarà amb la que resulti d’aplicar el 0,3% sobre el pressupost d’execució material
INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA
i) Aprovació d’estatuts1.641,65
j) Bases d’actuació1.641,65
k) Escriptures de constitució de juntes de compensació1.641,65
l) Normalització de finques684,95
m) Treballs de redacció en la modalitat de cooperació. (sobre el PEM fixat pels Serveis Tècnics)3 per cent
n) Autoritzacions d’obres i usos de manera provisional (d’acord amb l’art. 179 del text refós de la llei d’urbanisme aprovat per DL1/2005 de 26 de juliol i amb el Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol)1.956,95
o) Col·locació de cartells i/o panells de propaganda visibles des de la via pública. Per cada mòdul de 3×4 m. o fracció190,30
p) Instal·lacions i actuacions que afectin al subsòl163,10
q) SOL·LICITUDS DE DIVISIÓ HORITZONTAL
1) Fins a 2 habitatges, locals o apartaments. Per unitat120,65
2) Per cada habitatge, local o apartament addicional58,70
r) Projectes de reparcel·lació. Superfície de sostre computable comprès a l’expedient. Fins a 5000 m² de sostre1.848,25
Per cada excés a raó de m²0,50
s) Avantprojectes previs a la definició de la volumetria i/o concreció de volums i similars, prèvia a la tramitació de llicència.Superfície de sostre computable comprès dins de l’àmbit de l’estudi fins a 600 m² de sostre933,85
Per cada excés a raó de m²0,25
t) Llicències de parcel·lació. Per cada parcel·la (Cas de segregació, per parcel·la resultant. Cas d’agrupació per parcel·la inicial)299
v) Divisió poligonal i modificacions d’aquesta divisió i Canvis de sistema o modalitat d’actuació1.641,65
x) Instal·lació d’elements auxiliars en paraments coberts i patis de les edificacions163,10

2 -LLICÈNCIES D’OBRES:

1.- Per a la determinació de la base imposable caldrà tenir en compte el pressupost d’execució material de l’obra que de forma ineludible haurà de presentar l’interessat juntament amb el projecte, visat pel col·legi oficial corresponent, sempre i quan aquest no sigui inferior al pressupost de càlcul fixat segons es determina més endavant pels tècnics municipals. En tot cas, els pressupostos així determinats estaran sotmesos a la comprovació

municipal que pugui realitzar-se a la vista de les obres efectivament realitzades i del seu cost d’execució material real, sense perjudici de la possibilitat de que el subjecte passiu aporti liquidació complementària al final de les obres.

Per a determinar el pressupost de càlcul es tindran en compte els valors dels mòduls de cost d’execució material per metre quadrat de superfície construïda de la taula següent, en funció dels usos de l’edificació:

US PREDOMINANT DE L’EDIFICITIPOLOGIAMÒDUL (Euros / m²)
1.-Edificis plurifamiliarsAïllats785,18
Entre mitgeres o en illa tancada654,71
2.-Habitatge unifamiliarAïllats885,67
Entre mitgeres o en illa tancada818,32
3.-Comercial o oficines692,78
4.-Hosteleria, restauració i sanitariEn edifici exclusiu847,08
5.-Cultural, religiós i docentEn edifici exclusiu847,08
6.-IndustriaAïllada o agrupada346,58
7.-Piscines, per m² construït766,99
8.- Garatges/aparcamentsEn edificació aïllada502,15
En edificació entre mitgeres o illa tancada418,39

Regles per a l’aplicació de la taula anterior:

 1. Per als usos (del 3 al 6) esmentats que no estiguin en edifici exclusiu, encara que predominin, s’aplicarà el mòdul corresponent a la resta de l’edifici llevat que aquests usos tinguin més de 500 m2; en aquest cas s’aplicarà el mòdul corresponent a cada part de l’edifici.
 2. A les superfícies sense distribuir o amb baix nivell d’instal·lacions o d’acabats com garatges, locals comercials, golfes, etc. incloses en un edifici d’altre ús i a les edificacions auxiliars, s’aplicarà la meitat del mòdul corresponent a la resta de l’edifici o a l’edificació principal, respectivament, llevat que siguin superiors a 500 m2. En aquest cas s’aplicarà el mòdul corresponent a cada part de l’edifici.
 3. A les obres de gran rehabilitació o rehabilitació integral d’edificis s’aplicaran els mòduls anteriors dividits per 2.
 4. A les obres de reforma interior s’aplicaran els mòduls dividits per 3 a les superfícies afectades, a excepció de les reformes que es dirà, quins mòduls seran:
Reformes de cuina854,79 €/m²
Reformes de bany559,63 €/m²
Tancament de solars90,76 €/m lineal
Enrajolat de parets170,33 €/m²
Pavimentació45,40 €/m²
 1. Als efectes d’aplicació de les regles anteriors es considera superfície construïda la corresponent a cada planta de l’edifici compresa entre els tancaments exteriors. S’inclouen els cossos sortints semi-tancats, es comptaran en un 50% de la seva superfície els cossos sortints oberts i els porxos i s’exclouen els patis interiors d’il·luminació i ventilació i les terrasses o terrats descoberts.

Es considera superfície afectada la superfície útil completa de les dependències o peces en les que es facin les reformes. Per a les reformes en elements verticals com les parets o façanes la superfície afectada serà la real d’aquest element.

 1. En el cas d’expedients de llicència d’enderroc així com per a les obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització, la base imposable serà el pressupost d’execució material que consti en el projecte, objecte de la llicència i presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi professional corresponent.
 2. En les llicències d’obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals, la base imposable serà el pressupost d’execució material que consti al projecte.
 3. S’estableix una quota mínima de 43,45 euros per a les llicències de Tala de massa arborea, la base imposable de les quals serà el pressupost d’execució material.

2.1 Tarifes:

2.1.1.- En general, la tarifa aplicable per totes les llicències d’obres expedides serà de l’1,5% sobre la base imposable, calculada en base a l’apartat anterior, amb les excepcions que estableixen els paràgrafs següents:

2.1.2.- Moviments de terres i excavacions:

En nucli urbà, per m³ de terra remoguda0,70
Fora nucli urbà, per m³ de terra remoguda0,70

2.1.3.- Instal·lació elements i obres auxiliars contemplades a l ‘art. 34.c) del Pla general

Per cada una174,35

2.1.4.- Inspeccions i llicència d’ocupació:

  1. Els titulars de les llicències d’obres hauran de sol·licitar tres inspeccions mentre duri l’execució de l’obra:
 • La 1ª, un cop efectuat el replanteig de l’obra i el corresponent recrescut . El tècnic municipal comprovarà les alineacions i rasants o altres condicionaments als que es troba subjecte l’edificació.
 • La 2ª inspecció quan s’hagi completat l’estructura de l’edifici. El tècnic municipal verificarà el compliment dels paràmetres urbanístics regulats per la llicència.
 • La 3ª inspecció en finalitzar l’obra. Que s’efectuarà conjuntament amb el tràmit de sol·licitud de la 1ª ocupació.
  1. Per procedir a efectuar la 1ª i 2ª inspecció només caldrà comunicar a l’Ajuntament que l’obra es troba en la fase corresponent. Per la 3ª inspecció caldrà, a més a més, aportar el certificat final d’obra, un plànol en el que s’hauran grafiat amb exactitud les connexions i les escomeses des de l’exterior a l’edifici (clavegueram, electricitat, gas, aigua, telèfon, etc.) i un certificat, signat pel tècnic director de l’obra conforme l’edifici compleix la norma de l’edificació sobre protecció d’incendis, així com la sol·licitud de la llicència de 1ª ocupació.
  2. Només es concedirà la llicència d’ocupació quan s’hagi informat favorablement la 3a. inspecció.
  3. Les tarifes de la taxa per les inspeccions són les següents:
a) 1a 2a i 3a inspecció a instància de part0,00
b) Per la repetició de qualsevol de les inspeccions, per fets imputables al promotor

Quota fixa a raó de euros/hora

186,40
  1. Les tarifes de la taxa per la tramitació de la llicència d’ocupació són:
a) Inspecció i comprovació als comunicats de primera ocupació (per un habitatge i/o local)373,55
b) Inspecció i comprovació als comunicats de primera ocupació (l’excés per cada habitatge i/o local)186,80

2.1.5.En les legalitzacions s’aplicaran els tipus que s’indiquen a continuació:

 1. Legalitzacions de modificacions del projecte durant l’execució de l’obra, sol·licitades pel titular de la llicència sense increment de superfície ni del pressupost inicials: Caldrà fer efectiu l’import de la tarifa mínima corresponent. Si s’han produït increments de pressupost, s’aplicarà la tarifa general corresponent a l’increment pressupostari produït.
 2. Legalitzacions de modificacions del projecte durant l’execució de l’obra, detectades per les inspeccions de l’Ajuntament, s’aplicarà la tarifa general corresponent a l’increment pressupostari produït aplicant-se, si escau, les tarifes mínimes establertes en l’apartat 7. En tot cas, la tarifa resultant s’incrementarà amb el 50%. L’aplicació dels tipus indicats es farà sense perjudici de la incoació i resolució del corresponent expedient sancionador, urbanístic i tributari.

Malgrat allò que disposen els paràgrafs precedents, s’estableix una tarifa mínima que, d’acord amb la classificació de les obres, serà de:

Llicència d’obres majors543,45
Llicència d’obres menors amb tècnic301,95
Llicència d’obres menors sense tècnic150,95

 

3.- Dipòsits:

DIPÒSITS PREVIS
Dipòsit previ, en metàl·lic o aval bancari. Per habitatge49,80
Dipòsit previ, en metàl·lic o aval bancari, per garantir reposició via pública, afectada a l’execució de les obres, per m2 de vorera, en metàl.lic o aval bancari50,00
Dipòsits previs, en metàl·lic o aval bancari.

Per connexió a la xarxa de clavegueram, per cada metre lineal

31,20
Dipòsits previs, en metàl·lic o aval bancari (Decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres, modificat pel Decret 161/2001 de 12 de juny)

Es calcula segons la taula de manifestació de residus, de la present ordenança.

DIPÒSIT PREVI PER A OBRES MENORS

(En concepte de garantia pel tractament de residus)

150,90

4.- Pròrroga de les llicències:

Prenent com a base l’import satisfet d’acord amb aquest annex,

1a. Pròrroga llicència d’obres concedida25 %
2a. Pròrroga llicència d’obres concedida50 %

5.- Canvi de nom de llicència urbanística concedida 181,20

6.- Expedients de declaració de ruïna :
Per cada expedient de ruïna2.490,20

 

7.- Inspeccions:

  1. Control de les activitats i instal·lacions:
   1. Les taxes generades per la sol·licitud inicial de control a realitzar, d’ofici o a instància de part, de les activitats i instal·lacions, estan incloses en el concepte general de liquidació que es fa en el moment de la sol·licitud de l’autorització o llicència ambiental i de la llicència municipal.

La quota de la visita de control més especifica i que requereixi una especial dedicació

157,35 €/hora.

En el moment de lliurament de l’informe resultant de la valoració, el departament gestor practicarà la liquidació complementària, si s’escau, de la totalitat del servei municipal.

8.-. Expedients d’ordre d’execució:

L’import de la taxa serà el que resulti d’aplicar el 6% al pressupost de les obres o treballs a realitzar segons preus del Butlletí Econòmic de la Construcció, aplicant-se els màxims i mínims previstos a l’apartat 3.

NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ

 1. Per a la prestació dels serveis previstos en aquesta ordenança, el subjecte passiu ha de practicar l’autoliquidació i pagament del 100 per cent de l’import en el moment de la sol·licitud corresponent. Quan l’expedient s’incoa d’ofici, l’Ajuntament aprovarà la liquidació de la taxa en la resolució a la qual es requerirà el pagament al subjecte passiu.
 2. Si es desisteix del procediment iniciat per a la sol·licitud d’una concessió, llicència o declaració de ruïna, abans de la resolució municipal, serà procedent la devolució del 50 per cent dels drets ingressats a resultes de l’autoliquidació de la taxa.

3.- Les autoliquidacions corresponents a les Llicències majors i menors tindran la consideració de liquidació provisional.

 1. a) A l’acabament de les obres l’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva, que pot o no coincidir amb la liquidació provisional.

3.b) La quota diferencial que resulti de la liquidació definitiva, d’acord amb la tarifa corresponent, serà determinada tenint en compte el cost real i efectiu de les instal·lacions i obres executades, mitjançant declaració del tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.

3c) En el cas de realització d’obres sense pressupost tècnic, els preus de referència de l’obra per la qual s’ha sol·licitat llicència, serà la que estableix l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya per a aquesta tipologia de construcció.

4.- El reintegrament dels dipòsits per garantir els béns en risc en les obres de construcció de les llicències atorgades, es farà amb les següents consideracions:

  1. La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres, s’efectuarà sempre a càrrec de l’interessat.
  2. En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenat que s’ha realitzat, cal efectuar-lo novament a càrrec de l’interessat.
  3. L’import dels treballs a càrrec de l’interessat per la reposició de paviments, s’ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa municipal.

5.- El beneficiaris a què es refereix l’apartat anterior estan subjectes al dipòsit previ per les quantitats reintegrables en garantia de les reposicions que ells mateixos realitzen.

6.- Per determinar la quantitat que cal satisfer hom s’atindrà al cost suportat efectivament per l’Ajuntament per tal de realitzar les reconstruccions de què es tracti.

7.- S’exigirà un dipòsit previ, en concepte de garantia durant el període d’execució, el qual es retornarà si els serveis tècnics consideren que la reposició ha estat satisfactòria. En cas contrari, aquest dipòsit es destinarà a l’esmentada reposició.

8.- L’exacció i liquidació d’aquesta taxa es independent de l’exacció i liquidació que es realitza de l’impost sobre obres, instal·lacions i construccions.

9.- Al sol·licitar la devolució de la fiança de l’apartat corresponent al tractament de residus, caldrà aportar el comprovant que acrediti la utilització d’un abocador autoritzat per a desfer- se de la runa ocasionada per les obres en qüestió. La no presentació de l’esmentat comprovant significarà la no devolució de la fiança.

10.- Tindran la consideració d’obres amb tècnic, aquelles assenyalades als art. 31 na 34 del Pla General de Cunit aprovat el 24 d’abril de 1990.

11.- Les infraccions i les defraudacions d’aquesta ordenança seran sancionades, segons el grau de bona o mala fe del subjecte infractor, la comissió repetida d’infraccions tributàries, etc., d’acord amb el que disposa el capítol Vl del títol II de la Llei general tributària sobre infraccions i sancions tributàries, modificat per la Llei 25/1995, de 20 de juliol, i concordants, desenvolupat per l’ordenança general.

12.- Per a totes les obres majors efectuades al municipi serà d’obligat compliment la col·locació de la placa d’obres, en un lloc ben visible des de la via pública.

MANIFESTACIÓ DE RESIDUS

Als efectes del compliment del Decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres, modificat pel Decret 161/2001 de 12 de juny i sense perjudici del contingut del projecte tècnic.

A.- PARTICIPANTS

   1. Productor (promotor)
   2. Poseïdor (contractista)
   3. Gestor (planta autoritzada)
B.- VALORACIÓ DE RESIDUS
B1- EnderrocSuperfície construïdaS = m²
Edificis d’habitatges d’obra de fàbrica710 kg/m²
Naus industrials d’estructures976 kg/m²
Edificis d’habitatges de formigó1130 kg/m² aplicableP= kg/m²
Vials620 kg/m²
PonderacióE1=P x S/1000E1= tones
– Valoració a efectes de fiança:V1 =
V=E1 x 14,50 €/t
V mínim = 145,20 €
B2-ExcavacionsVolum d’excavacióVol= m³
-Terrenys naturals:
-grava i sorra compacta2000 kg/m³
-grava i sorra solta1700 kg/m³
-argila2100 kg/m³
-terra vegetal1700 kg/m³
-pedraolè1800 kg/m³ aplicableP=………….kg/m³
E2=………..tones
– Valoració a efectes de fiança:
V=E2 x 7,25 €/tV2 =
V mínim = 362,95 €
V màxim = 29.032,35€
B3-Residus de construccióSuperfície construïdaS=…………..m²
-Pes aplicableP=85 kg/m²
-PonderacióE3=S x P/1.000
E3=…………tones
-Valoració a efectes de fiança:
V=E3 x 14,50 €/tV3=
V mínim = 145,20 €
C.- FIANÇA
-Import de la fiança :V= V1+ V2 + V3V=

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 11 de gener de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 14 de 18 de gener de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 52 de 3 de març de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

L’art. 3.1.4.E) d’aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 5 de març de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 61 de data 14 de març de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 103 de 6 de maig de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.