La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/01/2022

Índex

Art. 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 15 a 19, 20 a 27 i 57 del text refós de la text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis municipals d’urbanisme.

Art 2. Fet imposable.

El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa desenvolupada en motiu de la tramitació, de tot tipus d’expedients derivats de les figures de planejament i/o els instruments de gestió urbanística que estenguin l’Administració o les autoritats locals.

Art 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin, provoquin o en interès dels quals redundi la tramitació de l’expedient de què es tracta. S’entén que l’activitat administrativa o el servei afecten el subjecte passiu o hi fan referència quan hagin estat motivats directament o indirectament per ell mateix, si les seves actuacions o omissions obliguen l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar-hi serveis per raons urbanístiques.

Art 4. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Art 5. Quota tributària

La quota aplicable és la següent:

 

 

  TARIFA
2. INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA  
i) Aprovació d’estatuts d’entitat urbanística col·laboradora 1.641,65
j) Bases d’actuació d’entitat urbanística col·laboradora 1.641,65
k) Aprovació de constitució d’entitat urbanística col·laboradora 1.000,00
l) Normalització de finques 684,95
m) Treballs de redacció en la modalitat de cooperació (sobre el PEM fixat pels Serveis Tècnics) 3% PEM
o) Avantprojectes previs a la definició de la volumetria i/o concreció de volums i similars, prèvia a la tramitació de llicència. Superfície de sostre computable comprès dins de l’àmbit de l’estudi fins a 600 m² de sostre 933,85
Per cada excés a raó de m² 0,25
p) Divisió poligonal i modificacions d’aquesta divisió i canvis de sistema o modalitat d’actuació 1.641,65
q) Expedients de declaració de ruïna 2.490,20

 

 

Art 6. Acreditació

 

La taxa s’acredita en el moment en que es produeixen les circumstàncies que proveeixen l’actuació municipal a instància de part, d’ofici o quan aquesta s’inicia sense prèvia sol.licitud de l’interessat però redunda en benefici seu.

 

 

Art 7. Règim de declaració i d’ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud en els casos en què s’acrediti a instància de part. En la resta de casos s’exigirà en règim de liquidació.

Article 8.- Infraccions i sancions

 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com les sancions que corresponguin a cada cas, s’estarà subjecte al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i al que disposi a l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació

 

 

Disposició Addicional.

 

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s’aplica l’Ordenança fiscal general. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

 

Diligència.-

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit de 28 d’abril de 2015 i publicada definitivament al BOPT núm. 148 de 27 de juny de 2015.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit de 23 de setembre de 2021 i publicada definitivament al BOPT de 7 de desembre de 2021.Exp 1061/2015.