Data de l'última modificació: 09/02/2022

3.1) TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

 

 CONCEPTETARIFA
1ACTES JURÍDICS 
1.1Certificacions d’acords21,20
1.2Certificacions de senyalització de la via pública4,15
1.3Diligències d’acarament de documents per a tràmits aliens a aquest Ajuntament:
per cada document a una cara3,50
per cada document a doble cara5,70
1.4Convalidació de poders (cada plec)21,20
1.5D’altres certificats4,15
1.6Compareixença davant l’Alcaldia17,00
1.7Constitució de contractes169,05
1.8Per expedició de targetes identificatives3,50
1.10Per incoació expedient execució subsidiària169,05
1.11Llicència auto-taxis422,70
1.12Quota única d’autorització de llicència per expedient no compreses en cap altre ordenança municipal.84,55
1.13Llicències per a la prestació de serveis funeraris (concessió, traspàs, etc.)422,70
1.14Explotació anyal de la llicència de serveis funeraris42,30
1.15Autorització per a exercir qualsevol de les activitats de publicitat regulades a l’art. 3 de l’Ordenança  General 1.10 sobre Publicitat. Quota única per sol·licitud126,80
1.17Per llicència de tinença de gossos potencialment perillosos25,00
1.18Documents fotogràfics  en suport magnètic:
a) Disquet 1.41,70
b) CD ROM8,50
c) Full A4 en color1,70
1.19Per drets d’examen per aspirar als processos de selecció de personal:
A) Tarifa per a aspirants a places del grup B,C, D i E16,40
B) Tarifa per a aspirants a places del grup A42,05
1.20Per cada còpia d’un rebut ja pagat4,15
1.21Per l’expedició d’informes de deutes negatiu4,15
1.22Tarifa per a renovació de la concessió de llicència de tinença de gossos potencialment perillosos61,10
1.23Visita de comprovació a l’habitatge amb intervenció de la inspecció municipal33,00
1.24Per la tramitació d’autorització de cada treball, d’obertura de cates i rases a la via pública.                                                               (Aquesta taxa no serà acumulable amb la taxa de l’ord. 3.16)164,90
1.25Certificats cadastrals (Servei del Punt d’Informació Cadastral) per cada certificat10,55
1.26fotocòpies de documents interns, en blanc i negre
De 25 a 50 fotocòpies, per cada fotocòpia0,10

 

A partir de 51 fotocòpies, per cada fotocòpia0,07
2INFORMES I CERTIFICATS DE SERVEIS URBANÍSTICSTARIFA
2.1Informe compatibilitat urbanística84,40
2.2Certificat urbanístic d’aprofitament, per cada finca205,00
2.3Certificat urbanístic amb indicació de la classificació, qualificació, serveis i condicions de planejament i certificats de compatibilitat urbanística.205,00
2.4Certificat de dades urbanístiques documentals que es troben a l’Ajuntament  (certificats d’antiguitat, innecessarietat de parcel·lació i similars)128,40
2.5Certificat urbanístic d’altres aspectes no contemplats en el punt anterior.318,50
2.6 Certificats que requereixin informe tècnic205,00
2.7 Certificat que no requereixi informe tècnic6,40
2.8 Certificats de número de policia6,40
2.9Emissió de documents amb dades urbanístiques que es troben a l’Ajuntament6,40
2.10Per replanteig sobre el terreny d’alineacions i rasants. Fins a 10 m lineals89,05
2.11A afegir per cada m lineal o fracció7,65

 

Normes particulars de gestió

Per al cas de la taxa per inscripció al cens d’animals, estaran exempts de la mateixa, aquells subjectes passius que hagin d’inscriure l’adopció d’algun animal provinent de la gossera municipal.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

L’apartat 3 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 28 de maig de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 129 de data 5 de juny de 2009, i el definitiu en el BOPT  núm. 172 de 27 de juliol de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple  celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT 293, de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha esta modificada pel Ple de la Corporació en data 23 d’octubre de 2014 i ha estat publicada definitivament al BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.

Aquesta ordenança ha esta modificada pel Ple de la Corporació en data 22 de març de 2018 i ha estat publicada definitivament al BOPT núm. 1215 de 22 de juny de 2018.

Aquesta ordenança pel Ple en sessió celebrada a Cunit el dia 24 d’octubre de 2019, publicant-se definitivament en el BOPT de 20 de desembre de 2019.