La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 09/02/2022

Índex

3.1) TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

 

  CONCEPTE TARIFA
1 ACTES JURÍDICS  
1.1 Certificacions d’acords 21,20
1.2 Certificacions de senyalització de la via pública 4,15
1.3 Diligències d’acarament de documents per a tràmits aliens a aquest Ajuntament:
per cada document a una cara 3,50
per cada document a doble cara 5,70
1.4 Convalidació de poders (cada plec) 21,20
1.5 D’altres certificats 4,15
1.6 Compareixença davant l’Alcaldia 17,00
1.7 Constitució de contractes 169,05
1.8 Per expedició de targetes identificatives 3,50
1.10 Per incoació expedient execució subsidiària 169,05
1.11 Llicència auto-taxis 422,70
1.12 Quota única d’autorització de llicència per expedient no compreses en cap altre ordenança municipal. 84,55
1.13 Llicències per a la prestació de serveis funeraris (concessió, traspàs, etc.) 422,70
1.14 Explotació anyal de la llicència de serveis funeraris 42,30
1.15 Autorització per a exercir qualsevol de les activitats de publicitat regulades a l’art. 3 de l’Ordenança  General 1.10 sobre Publicitat. Quota única per sol·licitud 126,80
1.17 Per llicència de tinença de gossos potencialment perillosos 25,00
1.18 Documents fotogràfics  en suport magnètic:
a) Disquet 1.4 1,70
b) CD ROM 8,50
c) Full A4 en color 1,70
1.19 Per drets d’examen per aspirar als processos de selecció de personal:
A) Tarifa per a aspirants a places del grup B,C, D i E 16,40
B) Tarifa per a aspirants a places del grup A 42,05
1.20 Per cada còpia d’un rebut ja pagat 4,15
1.21 Per l’expedició d’informes de deutes negatiu 4,15
1.22 Tarifa per a renovació de la concessió de llicència de tinença de gossos potencialment perillosos 61,10
1.23 Visita de comprovació a l’habitatge amb intervenció de la inspecció municipal 33,00
1.24 Per la tramitació d’autorització de cada treball, d’obertura de cates i rases a la via pública.                                                               (Aquesta taxa no serà acumulable amb la taxa de l’ord. 3.16) 164,90
1.25 Certificats cadastrals (Servei del Punt d’Informació Cadastral) per cada certificat 10,55
1.26 fotocòpies de documents interns, en blanc i negre
De 25 a 50 fotocòpies, per cada fotocòpia 0,10

 

A partir de 51 fotocòpies, per cada fotocòpia 0,07
2 INFORMES I CERTIFICATS DE SERVEIS URBANÍSTICS TARIFA
2.1 Informe compatibilitat urbanística 84,40
2.2 Certificat urbanístic d’aprofitament, per cada finca 205,00
2.3 Certificat urbanístic amb indicació de la classificació, qualificació, serveis i condicions de planejament i certificats de compatibilitat urbanística. 205,00
2.4 Certificat de dades urbanístiques documentals que es troben a l’Ajuntament  (certificats d’antiguitat, innecessarietat de parcel·lació i similars) 128,40
2.5 Certificat urbanístic d’altres aspectes no contemplats en el punt anterior. 318,50
2.6  Certificats que requereixin informe tècnic 205,00
2.7  Certificat que no requereixi informe tècnic 6,40
2.8  Certificats de número de policia 6,40
2.9 Emissió de documents amb dades urbanístiques que es troben a l’Ajuntament 6,40
2.10 Per replanteig sobre el terreny d’alineacions i rasants. Fins a 10 m lineals 89,05
2.11 A afegir per cada m lineal o fracció 7,65

 

Normes particulars de gestió

Per al cas de la taxa per inscripció al cens d’animals, estaran exempts de la mateixa, aquells subjectes passius que hagin d’inscriure l’adopció d’algun animal provinent de la gossera municipal.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

L’apartat 3 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 28 de maig de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 129 de data 5 de juny de 2009, i el definitiu en el BOPT  núm. 172 de 27 de juliol de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple  celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT 293, de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha esta modificada pel Ple de la Corporació en data 23 d’octubre de 2014 i ha estat publicada definitivament al BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.

Aquesta ordenança ha esta modificada pel Ple de la Corporació en data 22 de març de 2018 i ha estat publicada definitivament al BOPT núm. 1215 de 22 de juny de 2018.

Aquesta ordenança pel Ple en sessió celebrada a Cunit el dia 24 d’octubre de 2019, publicant-se definitivament en el BOPT de 20 de desembre de 2019.