La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 12/05/2022

Índex

Article 1. NATURALESA I FET IMPOSABLE

De conformitat amb els articles 105 a 111 ambdós inclosos, s’estableix en aquest municipi l’Impost l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, referint-nos al Fet imposable, i demés aspectes no contemplats en la present,  al contingut que s’estableix en la normativa legal aplicable.

Article 2.- NO SUBJECCIÓ

 1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell. Als efectes d’aquest impost, estarà també subjecte al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
 2. No s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les operacions de fusió, escissió, aportació no dinerària de branques d’activitat i bescanvi de valors, definides en els articles 1r i 2n de la Llei 29/1991, de 16 de desembre, quan resulti aplicable a aquestes el règim tributari establert en el títol I de la mateixa Llei.

  En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor, no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions esmentades en l’anterior apartat.

 3. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que es verifiquin a favor seu i en pagament d’elles i transmissions que es realitzin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
 4. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

  En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul del període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d’adquisició aquella en què es va produir l’anterior meritació de l’impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels terrenys, s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions no subjectes.

 5. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s’acrediti la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor.

  L’interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició. Tindran la condició d’interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l’article 5è d’aquesta Ordenança.

  Per a constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària.

  Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi en la data de la meritació de l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d’adquisició.

  Per a determinar la inexistència d’increment de valor no podran computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.

  Si l’adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència d’increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l’Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària.

  En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput dels anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor, no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.

Article 3.- EXEMPCIONS

 1.  Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels següents actes:
  1. La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
  2. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt històric artístic hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan llurs propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
 1. També estan exempts d’aquest impost així mateix els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
  1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertany el Municipi, així com els seus respectius organismes autònoms i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals.
  2. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s’integri l’esmentat Municipi així com llurs respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
  3. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.
  4. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
  5. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
  6. La Creu Roja Espanyola.
  7. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

Article 4.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA

 1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, que afectin al domicili habitual del subjecte passiu realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de descendents de primer grau, els cònjuges i els ascendents de primer grau.Es considera habitatge habitual el que s’ajusta a la definició i als requisits establerts per la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.S’inclou un traster i fins a dues places d’aparcament, sempre que s’adquireixin conjuntament amb l’habitatge i estiguin ubicats al mateix edifici o complex urbanístic.Aquesta bonificació s’haurà de demanar per l’interessat dins el termini establert per a la presentació de l’autoliquidació i/o la declaració, que estableix a l’article 10.3 d’aquesta ordenança, adjuntant la documentació que calgui per a justificar el seu dret a obtenir-la.
 2. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de descendents de primer grau, els cònjuges i els ascendents de primer grau, per a immobles que hagin estat propietat del causant per un període inferior a 11 anys.
 3. Aquestes dues bonificacions no són acumulables, aplicant-se la que sigui més favorable al contribuent.

Article 5.- SUBJECTES PASSIUS

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:

 1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 3. En els supòsits a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que realitzi la transmissió del terreny o que constitueixi el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 6.- RESPONSABLES

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament, en proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries de les dites entitats.
 3. En cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’ells solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquestes respondran subsidiàriament dels deutes següents:
  1. Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
  2. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
  3. En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
 5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 7.- BASE IMPOSABLE

 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
 2. Per a determinar la base imposable de l’impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient fixat a l’apartat 8 d’aquest article corresponent al període de generació de l’increment del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.
 3. No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte no en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació.En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de la meritació d’aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
 4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l’import de l’increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a l’efecte en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
  1. Usdefruit
   1. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
   2. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny si l’usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l’edat augmenta, en la proporció de l’1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
   3. Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per un termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
  2. Ús i estatge
   1. El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar al 75 per cent del valor del terreny sobre el que s’han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
  3. Nua propietat
   1. El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la diferència entre el valor de l’usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
  4. Dret real de superfície
   1. El dret real de superfície s’ha de fixar d’acord amb les regles de l’usdefruit temporal.
  5. Altres drets reals
   1. Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la capitalització a l’interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l’efecte de l’Impost sobre béns immobles.
 5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que resulti d’establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.En cas que no s’especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
 6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
 7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost pel domini ple.
 8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient que correspongui al període de generació de l’increment de valor establert en el quadre següent:
  ANY GENERACIÓ COEFICIENT 2022
  0 0,14
  1 0,13
  2 0,15
  3 0,16
  4 0,17
  5 0,17
  6 0,16
  7 0,12
  8 0,1
  9 0,09
  10 0,08
  11 0,08
  12 0,08
  13 0,08
  14 0,1
  15 0,12
  16 0,16
  17 0,2
  18 0,26
  19 0,36
  20 0,45
  +20 0,45
 9. Si com a conseqüència de l’actualització dels coeficients màxims establerts en l’article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s’aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.
 10. L’import de l’increment de valor obtingut pel subjecte passiu s’obtindrà per la diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària.
 11. Si l’adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d’obtenir l’import de l’increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l’impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària.
 12. Per a determinar l’import de l’increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
 13. Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi en la data de la meritació de l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d’adquisició.

Article 8.- DEUTE TRIBUTARI

La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen següents:

ANY GENERACIÓ TIPUS 2022
0 4,5%
1 4,5%
2 7,5%
3 11,0%
4 14,0%
5 17,0%
6 23,0%
7 30,0%
8 30,0%
9 30,0%
10 30,0%
11 30,0%
12 30,0%
13 30,0%
14 30,0%
15 30,0%
16 30,0%
17 29,0%
18 24,0%
19 18,0%
20 15,0%
+20 15,0%

Article 9.- ACREDITACIÓ

 1. L’impost s’acredita:
  1. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
  2. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
 2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
  1. En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
  2. En les transmissions mortis causa, la de la mort del causant.
 3. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativa per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no es tindrà dret a cap devolució.
 4. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S’estimarà com a mutu acord l’avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.
 5. En els actes o contractes en els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l’impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria s’exigirà l’impost, amb reserva, quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució, segons la regla de l’apartat anterior.

Article 10.- OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS

 1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a aquest impost, tret dels casos en que l’Ajuntament no conegui el valor cadastral correcte que correspongui en el moment del meritament. En aquest cas el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’Impost por part de l’Ajuntament.
 2. Caldrà presentar una autoliquidació o declaració per cadascuna de les finques o drets transmesos, inclusiu en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament la referència cadastral. A l’autoliquidació i/o declaració caldrà adjuntar els documents on constin el actes o contractes que originen la imposició, els justificants del elements tributaris necessaris per a practicar la corresponent liquidació, i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
 3. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, comptats a partir de la data en que es produeixi el meritament de l’impost:
  1. Quan es tracti d’actes “inter-vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.
  2. Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que ha de ser presentada dins el termini inicial.
 4. Els òrgans de gestió giraran, si procedeix, una liquidació complementària d’acord amb les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents que constin a l’Administració.

Article 11.- OBLIGACIONS DELS ALTRES INTERESSATS

 1. Estaran igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
  1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic “inter-vivos”, serà el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.
  2. En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, serà l’adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret real.
 2. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de signatures.

  En la relació o índex que remetin els Notaris, hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles quan l’esmentada referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.

Article 12.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 13.- PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNEA D’AUTOLIQUIDACIONS

 1. Les quotes resultants de les autoliquidacions presentades després d’haver transcorregut els terminis previstos en l’art. 10.3 d’aquesta ordenança, s’incrementaran amb els següents recàrrecs:
Període de presentació després del reglamentari Recàrrec
Dins els termini de 3 mesos després 5 per cent
Entre 3 i 6 mesos després 10 per cent
Entre 6 i 12 mesos després 15 per cent
Després de 12 mesos 20 per cent

 

En les autoliquidacions presentades  després de 12 mesos, s’exigiran interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació, fins al moment en que l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat.

2.Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al mateix temps de la presentació de l’autoliquidació extemporània, a més dels recàrrecs previstos en el punt anterior, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment.

Article 14.- INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà l’Ordenança general de Gestió Inspecció i Recaptació.

DILIGENCIA

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Els articles 4, 10 i 13 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006, i BOPT núm. 41 d’aprovació definitiva de rectificació d’error.

Els articles 7.3 i 8 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Els articles 7 i 8 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple  celebrat el dia Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança pel Ple el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.

Aquesta ordenança pel Ple en sessió celebrada a Cunit el dia 23 de maig de 2019, publicant-se definitivament en el BOPT de 9 de setembre de 2019.

Aquesta ordenança pel Ple en sessió celebrada a Cunit el dia 24 d’octubre de 2019, publicant-se definitivament en el BOPT de 20 de desembre de 2019.

Els articles 2, 7 i 8 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 8 de març de 2022 publicant-se l’edicte inicial al BOPT de 22 de març de 2022, i el definitiu en el BOPT  de 9 de maig de 2022.