Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1.

De conformitat amb els articles 101 a 104 ambdós inclosos, s’estableix en aquest municipi l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, referint-nos al Fet imposable, Subjectes passius, i demés aspectes no contemplats en la present, al contingut que s’estableix en la normativa legal aplicable.

Article 2. EXEMPCIONS i BONIFICACIONS

1. Està exempta del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obres els propietaris de les quals siguin l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, estant subjectes a l’impost, vagin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.

2. L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de les construccions instal·lacions o obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació, d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de llocs de treball que justifiquin tal declaració. A aquest efecte, serà imprescindible la presentació de sol·licitud per part del subjecte passiu en qüestió.

  1. Seran considerades obres d’utilitat municipal les efectuades per les entitats sense afany de lucre inscrites en el registre d’entitats de la Corporació.

b) Gaudiran d’una bonificació del 95% de l’impost aquelles llicències d’obres que se sol·liciten per a la rehabilitació de façanes d’edificis amb una antiguitat superior a 25 anys.

3. S’estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació destinades a afavorir les condicions de accés i habitabilitat dels discapacitats (supressió de barreres arquitectòniques, adequació d’habitatges, etc.), sempre que es tracti de l’habitatge destinat a la residència habitual del discapacitat.

4.- S’estableix una bonificació del 25 % de l’impost en aquelles instal·lacions, construccions u obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, sense estar-hi obligades pel Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per RD 314/2006, de 17 de març.

Addicionalment si l’actuació incorpora una actuació integral de l’edificació que tingui com objectiu millorar el rendiment tèrmic implantat amb la incorporació d’altres elements de construcció sostenible no inclosos en els anteriors apartats (disseny bioclimàtic dels edificis, mesures addicionals d’estalvi energètic, selecció de materials constructius ecològics, etc.) podran obtenir una bonificació de la quota de l’impost de fins el 50% de l’impost.

Addicionalment a les dues anteriors si fruït de les actuacions dels paràgrafs precedents s’assoleix un certificat de la eficiència energètica de l’edifici o unitat habitable amb nivell A, es podrà assolir una bonificació de la quota de l’impost de fins el 75% de l’impost.

Article 3. BASE IMPOSABLE

La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquesta.

Per a la determinació de la base imposable caldrà tenir en compte el pressupost d’execució material de l’obra que de forma ineludible haurà de presentar l’interessat juntament amb el projecte, visat pel col·legi oficial corresponent, sempre i quan aquest no sigui inferior al pressupost de càlcul fixat segons es determina més endavant pels tècnics municipals. En tot cas, els pressupostos així determinats estaran sotmesos a la comprovació municipal que pugui realitzar-se a la vista de les obres efectivament realitzades i del seu cost d’execució material real, sense perjudici de la possibilitat de que el subjecte passiu aporti liquidació complementària al final de les obres.

Per a determinar el pressupost de càlcul es tindran en compte els valors dels mòduls de cost d’execució material per metre quadrat de superfície construïda de la taula que consta com a annex 1.

Article 4. TIPUS DE GRAVAMEN

El tipus de gravamen serà del 4%.

Article 5. QUOTA

La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 30 €.

Article 6. REGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats.

L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional s’haurà de presentar quan es sol·liciti la llicència.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui s’aplicarà l’Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació.

ANNEX 1

US PREDOMINANT DE L’EDIFICI TIPOLOGIA MÒDUL (Euros / m²) nova construcció MÒDUL (Euros / m²) rehabilitació
1.-Edificis plurifamiliars Aïllats 785,18 392,59
Entre mitgeres o en illa tancada 654,71 327,36
2.-Habitatge unifamiliar Aïllats 885,67 442,84
Entre mitgeres o en illa tancada 818,32 409,16
3.-Comercial o oficines 692,78 346,39
4.-Hosteleria, restauració i sanitari En edifici exclusiu 847,08 423,54
5.-Cultural, religiós i docent En edifici exclusiu 847,08 423,54
6.-Industria Aïllada o agrupada 346,58 173,29
7.-Piscines, per m² construït 395,00 197,50
8.- Garatges/aparcaments En edificació aïllada 502,15 251,08
En edificació entre mitgeres o illa tancada 418,39 209,20
actuacions a interior de l’habitatge MÒDUL (Euros / m²) reforma
reformes de cuina 392,59
reformes de bany 257,35
tancaments de solars definitius (ml) 170,33
tancaments de solars reixats (ml) 83,66
enrajolat de parets 120,33
pavimentació 45,4

Resta de supòsits, Pressupost execució material aportat pel sol·licitant

DILIGENCIA

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2004 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 19 d’octubre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 288 de 16 de desembre de 2004.

L’article 3 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

L’article 2 d’aquesta ordenança ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

L’apartat 4 de l’article 2 d’aquesta ordenança ha estat afegit segons acord de Ple celebrat el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.

L’article 6 d’aquesta ordenança ha estat aprovat segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit de 28 d’abril de 2015 i publicada definitivament al BOPT núm. 148 de 27 de juny de 2015.