La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 09/02/2022

Índex

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.03                                                

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

Article 1. Naturalesa i fet imposable.

 1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.
 2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
 3. No estan subjectes a aquest impost:
  1. Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, i puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment arran d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.
  2. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no és superior a 750 quilograms.

Article 2. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de les quals consta el vehicle en el permís de circulació.
 2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia el seu domicili està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, d’acord amb l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte i, el canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins el moment de presentació de l’esmentada declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.
 3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger, estan obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública.

Article 3. Exempcions

 1. Estan exempts d’aquest impost:
  1. Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. No estaran exempts els vehicles de titularitat privada, encara que s’utilitzin per serveis públics, ni aquells la titularitat dels quals correspongui a Organismes Autònoms.
  2. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que són súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.  Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
  3. Els vehicles respecte dels quals així es deriva d’allò que es disposa en tractats internacionals.
  4. Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits i malalts.
  5. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no és superior a 350 kg. i que, per construcció, no poden assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna disfunció o incapacitat física. Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica en tant es mantenen aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament. A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa aquelles que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
  6. Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeix de nou places, inclosa la del conductor.
  7. Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
 2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportant el Permís de Circulació, la Targeta d’Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. En relació a l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest article, l’interessat ha d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent i justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa serà necessària una declaració signada pel titular en la que es declari si el vehicle serà conduït per ell o destinat al seu transport.
 3. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut, expedeix un document que acredita la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre i quan es compleixin els requisits establerts per a tenir-hi dret en el moment de la meritació de l’impost.

Article 4. Període impositiu i meritació de l’impost

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició.
 2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per trimestres i s’ha de satisfer la quota que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
 4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per trimestres i es retorna la que correspon als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell en què es produeix la baixa. També s’aplica aquest prorrateig de la quota, en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.
 5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervé un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per aquesta activitat, segons el que determina l’article 33 del Reglament General de Vehicles, no es procedeix al prorrateig de deute, però el vehicle no s’inclou al padró del següent exercici.

Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tenen una durada màxima d’un any. Vençut aquest termini el subjecte indicat en el paràgraf anterior ha de sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom. Quan la transferència es produeix l’any natural següent a la data de la baixa, l’import de la quota es calcula d’acord amb l’apartat 3 d’aquest article.

Article 5. Règims de gestió, declaració i d’ingrés

 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle, sens perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’han pogut realitzar.
 2. En el cas d’altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest últim cas en els termes del segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 4 d’aquesta Ordenança o quan els vehicles es reformen de manera que s’altera la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius han de presentar, davant l’Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, en el termini de trenta dies que es compten des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació, que conté els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació del tribut. S’acompanya la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, la Targeta d’inspecció tècnica i el Document nacional d’identitat o el Número d’identificació fiscal del subjecte passiu.
 3. Provist de la declaració-liquidació, l’interessat pot ingressar l’import de la quota de l’impost resultant de la mateixa a l’oficina encarregada de la gestió o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores en la recaptació.

Aquesta declaració-liquidació té el caràcter de provisional, fins que l’oficina encarregada de la gestió verifica que la mateixa s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost.

 1. En els supòsits de baixa, transferència o canvi de domicili que consta en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius han d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior al que es realitza el tràmit, sense perjudici de l’obligació d’abonar la resta de deutes pendents, i sense perjudici de les actuacions de comunicació d’impagaments que hagi pogut efectuar l’Ajuntament o l’entitat que exerceixi les funcions de recaptació per delegació a la Direcció General de Trànsit establertes en l’article 99.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 6. Padrons

 1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, per a la recaptació de les quotes s’utilitzarà el sistema de cobrament periòdic mitjançant la confecció d’un padró anual.
 2. El padró de l’impost, un cop aprovat, s’exposa al públic durant el termini d’un mes perquè els interessats puguin examinar‑lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anuncia al Butlletí oficial de la província i produeix els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
 3. Finalitzat el període d’exposició pública es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 4. Les modificacions del padró es fonamenten en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili, així com de les modificacions de les característiques tècniques que puguin produir-se en els vehicles.
 5. El pagament de les quotes anuals de l’impost es realitza en el període de cobrament que fixa l’Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot anunciant‑lo per mitjà d’Edictes publicats al Butlletí oficial de la província, sense perjudici d’utilitzar a més altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera: Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.

Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament, s’aplicarà el règim vigent en l’exercici de la meritació de l’impost. De la mateixa manera els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a exercicis successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici corresponent, així com les condicions substantives i formals per al seu atorgament d’acord amb l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d’elements reconeguts.

El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera: La present Ordenança reguladora es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:

Annex:  Elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.

Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.

 1. ANNEX A L’ORDENANÇA 2.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Determinació de la quota líquida

 1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre de tarifes:
Classe de vehicle Tarifa
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.
De menys de 8 cavalls fiscals  . 25,24
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 68,16
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 143,88
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 179,22
De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals 35,33
De 16 fins 25 cavalls fiscals 55,53
De més de 25 cavalls fiscals 166,60
B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places 166,60
De 21 fins 50 places 237,28
De més de 50 places 296,60
C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil  . 84,56
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil 166,60
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil 237,28
De més de 9.999 de càrrega útil 296,60
2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 35,33
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil . 55,53
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 166,60
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 8,84
Motocicletes fins 125 c.c 8,84
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 15,14
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c 30,29
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.  . 60,58
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16

 

 1. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 2. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de 23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
 3. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d’acord amb allò que disposa l’Annex V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
 4. En tot cas, el concepte genèric de “tractors” a què es refereix la lletra 2) de les tarifes indicades comprèn tant els tractors de camions com els tractors d’obres i serveis.
 5. Les furgonetes tributen com a camions, d’acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a autobús.
 6. Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
 7. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
 8. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents als tractors.
 9. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes.

Article 2. Bonificacions potestatives

 1. S’aplica una bonificació del 75 per cent de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:
  1. Pel consum del tipus de carburant següent: biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals que per les característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables.
  2. Per disposar de motors amb les característiques següents: elèctric o bimodals.
 2. S’aplica una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
  1. Els vehicles catalogats com a històrics d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
  2. Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
 1. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes a l’apartat 1 d’aquest article els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de circulació, la Targeta d’inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes.

DISPOSICIÓ FINAL

L’adhesió al model d’ordenança fiscal de la diputació de Tarragona i l’aprovació de l’annex ha estat realitzada pel Ple en sessió celebrada a Cunit a 24 d’octubre de 2019 i publicada al BOPT de 20 de desembre de 2019. Aquesta ordenança comença a regir el dia 1 de gener de 2020, i continua vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.