La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 13/05/2024

Índex

PREÀMBUL.

La convivència en comunitat és la base del progrés humà i implica l’acceptació i el compliment de normes socials, que canvien amb el decurs del temps i l’evolució de les societats, i fan possible l’exercici dels drets de les persones amb respecte amb els drets dels altres.

Són objectius d’aquesta ordenança:

 • Fer que Cunit sigui, de manera gradual, un municipi més amable, acollidor i sostenible per viure- hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.
 • Garantir els drets i deures de la ciutadania de Cunit, amb respecte als principis bàsics d’igualtat i de no discriminació.
 • Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat amb especial cura vers aquelles persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.
 • Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.

Aquesta ordenança dota a l’Ajuntament del Cunit d’una eina que ajudarà a construir el nostre municipi, amb la voluntat de que esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament personal i per la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i l’adhesió social.

El fonament jurídic d’aquesta Ordenança resideix en primer lloc en l’aplicació dels principis constitucionals i en el desenvolupament dels principis continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Hi ha matèries que, encara que tenen també relació amb el civisme i la convivència, es troben regulades per altres Ordenances municipals, i així ha de continuar essent el l’esdevenidor, atesa la seva complexitat amplitud o especificat. Matèries com ara els sorolls vibracions, residus, els establiments de pública concurrència i activitat recreatives, la protecció dels animals i la seva tinença, els mercats establerts per al a venda no sedentària o ambulant al carrer i altres. En aquets casos aquesta Ordenança fa petites referències a les matèries afectades, o fins i tot regulacions parcials d’alguns aspectes que tenen una relació directa amb la convivència, però fonamentalment son una remissió a l’Ordenança municipal específica aplicable.

Així mateix i ha altres conductes o actes que es trobin regulats àmpliament per lleis estatals i lleis sectorials, que no s’ha considerat adient incloure´ls en aquesta ordenança. Una normativa bàsica, en aquest aspecte, és la llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana, que regula aspectes de competència municipal que resten exclosos de regulació per la present Ordenança.

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

 1. L’objectiu principal d’aquesta ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans i ciutadanes i que estableixi mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
 2. Així mateix té per objecte regular les normes de convivència i les relacions cíviques en la utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic, garantint en tot cas, el dret d’utilització de l’espai públic a totes les persones del municipi.

Article 2. Àmbit d’aplicació

 1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal del Cunit.
 2. Les determinacions regulades en aquesta ordenança obliguen a la ciutadania en general, siguin veïns o visitants del municipi, en tant que usuaris dels béns i serveis públics.
 3. Afecten també aquesta ordenança les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats en allò que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat i seguretat de la ciutat i, en general, les qüestions que afecten els espais públics, als altres ciutadans i a l’interès general local.

Article 3. Difusió

L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’ordenança als ciutadans i ciutadanes del Cunit a través dels mitjans de comunicació locals, amb una distribució el màxim d’estesa possible. Article 4. Obligació de compliment.

El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que estableix.

TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

Article 5. Drets dels ciutadans i ciutadanes

 1. Es reconeixen a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal els drets regulats en aquesta Ordenança, sense perjudici de qualsevol altre que es determini en la legislació vigent en aquesta matèria.
 2. Tots els ciutadans i ciutadanes de Cunit tenen dret a:
 3. a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral.
 4. b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i Reglaments i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament.
 5. c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i espais públics. L’Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones amb mobilitat reduïda per disminució física a accedir als serveis públics i espais públics sense obstacles ni barreres arquitectòniques.
 6. d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la competència sigui municipal i de caràcter obligatori.
 7. e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora.
 8. f) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o acords en matèria de la seva competència.
 9. g) Dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, preferentment a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana o altres canals establerts per l’Ajuntament, per fer peticions d’aclariments o actuacions municipals. La petició s’ha de cursar per escrit i ha de ser contestada en els terminis previstos per la legislació de procediment administratiu. Quan la sol·licitud faci referència a qüestions de competència d’altres administracions o òrgans diferents, el destinatari de la petició ha de dirigir-la a qui correspongui i ho ha de comunicar al sol·licitant.
 10. h) Formular a les autoritats o òrgans de l’Ajuntament propostes d’actuació relatives a competències municipals o d’interès social.
 11. i) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.
 12. j) Exercir el dret de participació i proposta als òrgans de govern municipal, per mitjà dels canals que expressament es preveuen en el Reglament Orgànic Municipal.
 13. k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i activitats municipals, a través de l’Oficina d’ Atenció Ciutadana, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i altres mitjans de difusió municipal.
 14. l) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies dels documents que s’hi contenen.
 15. m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació sota la responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.
 16. n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin conjuntament amb els originals.
 17. o) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb allò que prevegi la legislació reguladora.
 18. p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el moment de redactar la proposta de resolució.
 19. q) No presentar documents no exigits per les normes aplicables, o que ja es trobin en poder de l’Ajuntament.
 20. r) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
 21. s) Rebre tractament de respecte per les autoritats i pel personal adscrit als diferents serveis de l’Ajuntament, que han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 22. t) Accés als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està contemplat en la legislació vigent.
 23. u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, de conformitat amb la legislació reguladora.
 24. v) Altres que es determinin legalment.
 25. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals de les normes de procediment administratiu, amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció de dades i de la resta de drets fonamentals.

Article 6. Deures dels ciutadans i ciutadanes

Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars de bens ubicats al municipi, tenen els deures següents:

 1. a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
 2. b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats per l’Alcaldia, i altres que es determinin legalment.
 3. c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els sol·licitin.
 4. d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb indicació del motiu de la citació.
 5. e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants, d’acord amb allò previst a la normativa reguladora.
 6. f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.
 7. g) Facilitar a l’Administració l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, en el cas previst per la llei.
 8. h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres interessats que no hagin comparegut en un procediment.
 9. i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la convivència ciutadana, per fer de la ciutat un espai on poder-se desenvolupar socialment i humanament, tant la ciutadania com els visitants, individualment i col·lectivament.
 10. j) Altres que es determinin legalment.

 

TÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA

Article 7. Comportament general a les vies públiques i als espais públics

 1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a comportar-se lliurement a les vies públiques i els espais públics del municipi del Cunit i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadanes.
 2. Ningú no pot, amb el seu comportament a les vies públiques i els espais públics, menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni ofendre les conviccions, ni les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’entorn.
 3. No es permet transitar o estar-se en els espais públics només amb banyador o amb el tors nu sense samarreta, tret de les piscines, les platges o altres llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb aquesta peça de roba.

La prohibició a la qual es refereix aquest apartat no és d’aplicació a la banda de mar dels passejos marítims ni als espais públics que limitin i donin accés immediat a les platges o zones de bany.

 1. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre ciutadà, el descans del veïnat, ni participar en aldarulls, o sortir sorollosament dels locals d’esbarjo nocturns.
 2. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.

Article 8. Focs i activitats pirotècniques

 1. És prohibit d’encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a les vies públiques i als espais públics i, en especial a les zones arbrades i espais naturals, sense la corresponent autorització.
 1. Els castells de focs, festes populars i qualsevol activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics requeriran sempre el preceptiu permís del’Administració.
 1. En tot cas l’autorització de l’Ajuntament requerirà que s’acrediti prèviament el compliment de la normativa de seguretat aplicable per raó de l’activitat a realitzar.

Article 9. Conductes a les festes i els espectacles públics

 1. A les festes populars i als espectacles públics, s’haurà de respectar l’horari establert en cada cas.
 1. Els ciutadans i ciutadanes hauran de respectar les indicacions dels organitzadors per a l’accés als espectacles públics, així com les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte.
 1. La ocupació de la via publica o d’altres espais públics de titularitat municipal per la celebració d’actes festius, musicals, culturals, religiosos o de qualsevol altre mena haurà de ser respectuosa amb el veïnat, evitant sorolls i molèsties que puguin perjudicar la seguretat, l’ordre i, en general, la bona convivència ciutadana. En el cas que es generi molèsties inadmissibles, la policia local té la facultat de paralitzar immediatament l’activitat.

Article 10. Activitats comercials

 1. És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques. Resta prohibida la compra o adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. Així mateix resta prohibit col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
 1. Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis de tota mena, no autoritzats expressament, en l’espai públic. Resta prohibit l’ús o consum de les activitats i serveis no autoritzats i resta prohibit col·laborar amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.

Article 11. Jocs i juguesques

 1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a les vies públiques i als espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni dels privats.
 1. És prohibida, igualment, la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins, monopatins o similars fora de les àrees destinades a aquests usos, així com la utilització d’escales de vianants i del mobiliari urbà per a fer-hi acrobàcies i també d’elements destinats a facilitar l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element similar, llevat dels casos en què la celebració d’aquests actes tingui una autorització municipal.
 1. És prohibida la pràctica de juguesques a les vies públiques i els espais públics, que impliquin apostes amb diners o béns.

Article 12. Consum de drogues, begudes alcohòliques i tabac.

 1. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal, als llocs, vies, establiments o transports públics.

Tampoc no és permès l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per aquest consum.

 1. Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin o promoguin el consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents seran responsables d’infracció administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin una infracció penal.
 1. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de mostres així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen les determinacions legals.
 1. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc tancat si no es troben degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors o estan situades en un lloc fora del control dels responsables dels establiments.
 1. En general, està prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en centres educatius d’ensenyament siguin públics o privats, locals i centres per a nens i joves. La venda i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas, haurà de respectar la normativa establerta per la legislació vigent en cada moment relativa a prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència
 1. Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a les vies, espais o equipaments públics, fora dels establiments del ram de l’hostaleria i actes expressament autoritzats com fires, revetlles, etc.
 1. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis municipals, centres sanitaris, i altres establiments, en espais tancats d’ús general i públic, d’acord amb les limitacions legals establertes. En general es respectarà el principi de prevalença del dret del no fumador en atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
 1. En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa i/o drogadicció, o qualsevol altra intoxicació que afecti a la pacífica convivència

Article 13. Armes

 1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponent. Les armes reglamentades només podran ser transportades per les vies públiques i espais públics del municipi del Cunit , als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades i/o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista. Restaran excloses d’aquesta prohibició les autoritzacions contemplades en el Reglament d’armes.
 1. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones susceptibles d’ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permesa la circulació amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.
 1. La tinença, transport i ús d’armes hauran de respectar les determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d’armes. L’incompliment de les condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció de la mesura cautelar de comís, sense perjudici de les sancions que s’escaiguin d’acord amb la legislació d’armes.
 1. Es prohibeix l’exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació.
 1. Els actes als que fa referència aquest article es sancionaran de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, tret que sigui constitutiu d’infracció penal

Article 14. Solidaritat

 1. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes a les vies públiques i els espais públics per tal que donin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, que hagin patit accidents, o les persones que tinguin discapacitats motrius i/o sensorials, o es trobin en circumstàncies similars.
 1. Es fomentarà també el costum de cedir la preferència en el trànsit o en l’ús del mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i també altres actituds de civisme i cortesia.

Article 15. Protecció dels menors

 1. Els menors que es trobin al carrer i presentin indicis d’abandonament o extravio seran portats a les dependències policials on s’intentarà localitzar a llurs pares o tutors per posar els menors a la seva disposició. En cas que les gestions siguin infructuoses els menors seran lliurats a les autoritats competents. Així mateix es faran les indagacions o la publicitat que, en cada cas, s’estimi convenient.
 1. Quan algun particular conegui situacions de desprotecció a menors: maltractaments, negligències, abusos…, informarà immediatament a la Policia Local, la qual adoptarà les mesures legals i/o de prevenció pertinents, i posarà la situació en coneixement dels serveis socials municipals perquè l’analitzin, i si s’escau, la derivin a l’EAIA (equip d’atenció a la infància amb risc) per a prendre les mesures administratives pertinents.
 1. És un dret i un deure de tot menor anar a l’escola durant el període d’edat que estableixi la legislació vigent, actualment fins als setze anys. És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal procurar l’assistència del menor al centre escolar fins a aquesta edat.
 1. Els agents de la Policia Local portaran a l’escola o a casa del pare, mare, tutor o guardador a qualsevol infant que durant les hores escolars es trobi, al carrer, fora del recinte escolar, i ho comunicaran als serveis socials municipals de l’Ajuntament.
 1. Els serveis municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un control exhaustiu de l’absentisme escolar.

Article 16. Mendicitat

 1. Es vetllarà per evitar l’exercici de la mendicitat dins de les vies i espais públics del terme municipal, i es vetllarà especialment en casos de mendicitat per part dels menors donat que la inducció de mendicitat a un menor és un delicte.
 1. Els agents de l’autoritat podran sol·licitar la documentació a les persones que exerceixin la mendicitat en el terme municipal i adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions públiques.
 1. L’Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.

Article 17. Rebuig de la violència

 1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat. Cal rebutjar la violència física o psicològica entre

persones i/o col·lectius, especialment en casos de violència de gènere.

 1. L’autoritat municipal, dins de les seves competències, sancionarà les conductes i els comportaments que produeixin repercussions públiques que atemptin contra la convivència ciutadana.
 1. Es prohibeixen de manera especial les baralles, agressions o qualsevol altre comportament que, amb independència que els resultats siguin lesius o danyosos, alterin la seguretat col·lectiva o bé originin desordre a les vies i espais públics.

En el cas que les persones que alterin aquesta seguretat col·lectiva o el desordre públic siguin menors d’edat, els serveis municipals actuaran d’acord a l’especificat a l’article 14 al seu punt primer.

 1. L’ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una resolució.

L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o col·lectiu que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives col·lectives degudament autoritzades.

Article 18. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència

Cal evitar totes les actituds individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la persona i es vetllarà perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les autoritats, dones, infants i a persones grans o discapacitades.

L’autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos, evitant actituds i comportaments racistes i xenòfobs. Igualment evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l’ús col·lectiu dels espais públics i els béns públics.

Article 19. Dret a la manifestació, expressió i participació

L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets dels ciutadans i ciutadanes reconeguts a la legislació vigent, i, en especial, el de manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi sempre que es realitzi per mitjans lícits i prèvia comunicació a l’administració competent, respectant l’organització pactada en referència a horaris, itineraris i condicions específiques.

Article 20. Desallotjament de la via pública. Seguretat

 1. Les persones que no respectin les normes de comportament a les vies públiques i els espais públics que estableix la present ordenança seran requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o establiments públics.
 1. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar els béns quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los si s’escau a instal·lacions adients.
 1. Totes les activitats que es despleguin a les vies públiques o als espais públics resten sotmeses a autorització, essent requisit imprescindible per obtenir-la assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es troba subjecta la corresponent activitat i es garanteixi l’observança de les previsions contemplades a la normativa de protecció civil i els corresponents plans.
 1. La ocupació de domini públic sense la corresponent autorització o amb major espai de l’autoritzat serà sancionada de conformitat a la present ordenança, a excepció de regulació especial segons la seva naturalesa, cas que serà d’aplicació preferent.

Article 21. Ciutadania i agents municipals

 1. Els ciutadans i ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents de l’autoritat municipal o les contingudes als bans i ordenances municipals. Els actes o les expressions contraris podran ser sancionats administrativament, llevat de les accions penals pertinents.
 1. Els agents de l’autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un tracte de correcció i cortesia en les relacions amb els ciutadans i ciutadanes, als quals auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informació escaient sobre les causes i finalitats de les actuacions, i s’identificaran orgànicament a requeriment del ciutadà.
 1. En els casos en què sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones, es portaran a terme els actes de força estrictament indispensables, amb ple respecte a la dignitat de les persones afectades.
 1. Els ciutadans i ciutadanes podran adreçar-se davant l’autoritat municipal en relació als actes dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
 1. Els agents de la Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions d’investigació o prevenció, la identificació de les persones i realitzar les comprovacions adients a la via pública o en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la seva identitat sigui necessari per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de protecció de la seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.
 1. Seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin de manera notòria l’actuació dels agents municipals per a la consecució dels objectius d’aquesta ordenança.
 1. Sense perjudici de les accions penals corresponents es sancionaran les conductes no respectuoses i/o incorrectes amb els agents de l’autoritat.
 1. Igualment, sense perjudici de les accions penals corresponents es sancionaran les conductes no respectuoses i/o incorrectes amb el i personal municipal responsable dels equipaments municipals, sempre que es produeixin en ocasió de l’exercici de les seves funcions.

Article 22. Conductes en situacions d’emergència

 1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes en situacions d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques, pandèmies o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, s’adequarà en cada moment a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, complint els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’emergència específics, així com l’establert a la normativa en matèria de protecció civil.
 1. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal, i de manera especial, la dels que pels seus coneixements o aptituds puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests supòsits l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans públics i privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, restant obligats els seus titulars a la prestació ordenada.
 1. S’estableix el deure de col·laboració d’entitats públiques i privades i dels ciutadans en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.

 

TÍTOL IV. ÚS DELS BÉNS PÚBLICS

Capítol I. Disposicions generals

Article 23. Utilització dels ben públics

 1. Els béns i els serveis públics han de ser utilitzats d’acord amb la seva naturalesa, respectant sempre el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes

posseeixen també per al seu gaudiment. És obligatori que la ciutadania faci un bon ús dels béns i els serveis públics.

 1. Està prohibit exercir, sense la corresponent llicència municipal, qualsevol mena d’activitat comercial o industrial en cap dels béns de domini públic que inclou aquesta capítol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais sense obtenir la corresponent autorització municipal expressa.

Article 24. Obligacions

 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació d’actuar cívicament, respectant els bens i espais públics.
 1. És prohibit maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d’ús comú.

Article 25. Brutícia

 1. És prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins, platges, zones naturals, i de la via pública en general.
 1. És prohibit rentar i reparar qualsevol tipus de vehicles o maquinària a la via pública, a excepció de les reparacions d’urgència.
 1. És prohibit buidar les piscines abocant l’aigua a la via publica.
 2. És prohibit buidar o llençar aigües brutes o qualsevol tipus de líquids provinents de neteges, a la via publica o escocells dels arbres.

Article 26. Règim dels animals en els espais públics

La presència i la tinença d’animals als espais públics es regeix per allò que disposa l’Ordenança de tinença d’animals i la normativa sectorial i especialment es fa constar que:

A les vies públiques i als entorn naturals, sempre que no hi hagi prohibició expressa per al seu accés, els gossos, hauran d’anar lligats i proveïts de cadena fixa/rígida i collar amb la xapa identificativa censal col·locada de forma visible. Els gossos de races potencialment perilloses, a més a més, hauran de portar morrió i la cadena ha de ser d’un màxim de dos metres de llargada, i en cap cas podran ser conduïts per un menor  o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos perillosos.

Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques, zones verdes i espais naturals. Amb aquesta finalitat, els posseïdors de gossos i gats són responsables de recollir convenientment els excrements.

Queda prohibit permetre que els animals domèstics efectuïn les seves miccions en les voreres, les façanes dels edificis, en el mobiliari urbà i en els vehicles.

Els propietaris o persones que condueixin als animals haurà d’anar provistes amb una ampolla d’aigua amb sabó/ i vinagre per minimitzar l’efecte de la orina a la via publica.

Es podrà accedir amb els gossos, sempre lligats, i en el seu cas, amb morrió, als parcs i jardins, sempre i quan no hi hagi indicació expressa en sentit contrari.

Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i dutxes, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques.

Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics,  especialmente pel que fa a gats, coloms i gavines, a excepció de les zones degudament indicades o habilitades per a que es puguin alimentar els gats de colònies controlades i per a les persones degudament identificades i autoritzades per a  l’Ajuntament i amb col·laboració de les entitats protectores autoritzades al municipi.

Es prohibeix l’alliberament i abandonament d’animals al terme municipal, d’acord amb la normativa de protecció dels animals.

Capítol II. Parcs, jardins, platges i zones naturals

Article 27. Àmbit d’aplicació

 1. És objecte del present capítol la defensa dels espais oberts d’ús públic, tant els que estan concebuts com a zones verdes, jardins, parcs, places així com altres espais públics que es mantenen amb desbrossaments periòdics amb vegetació herbàcia o altres que es dediquen principalment al lleure i a l’esbarjo (platges, zones de joc o esportives), això com a l’entorn natural i forestal del municipi
 1. Té també com a objectiu la defensa de tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com també en els espais privats, i la defensa i conservació de la vegetació dels espais naturals públics i privats.
 1. Tanmateix regula els elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars i els elements inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars instal·lats en aquests espais.

Article 28. Instal·lacions i manteniment

 1. És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars.
 1. Es prohibeix la plantació de qualsevol espècie vegetal als espais públics, així com actuacions sobre la vegetació pública existent per part de particulars o entitats.

Article 29. Utilització

 1. La utilització dels parcs, jardins, platges i zones naturals és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.
 1. Les persones usuàries de parcs, jardins, platges i zones naturals del municipi hauran de respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia; també hauran d’atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i les que puguin formular els serveis municipals. En el cas dels espais naturals les activitats estaran condicionades per la normativa específica.
 1. Així mateix, hauran de respectar el dret dels altres usuaris al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús dels aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
 1. L’Ajuntament haurà d’autoritzar l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius.

Article 30. Prohibicions

 1. Es respectarà l’arbrat i les plantacions de tota mena, com també les instal·lacions complementàries: fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.
 1. Queda prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d’ús públic així com els elements que contenen.
 1. Està especialment prohibit:
 •  Trepitjar per sobre dels talussos, parterres i plantacions, llevat de les zones de cobertura vegetal expressament autoritzades.
 • Pujar als arbres.
 • Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.
 • Agafar flors, fruits o plantes, sense l’autorització corresponent.
 • Caçar i matar ocells o altres animals, /tret d’autorització administrativa en temporada de caça, i realitzar activitats que perjudiquin la fauna en general
 • Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra manera.
 • Encendre o mantenir foc.
 • Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
 • Acampar, sense autorització expressa, ja sigui amb, caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons, o altres variants, en tot el terme municipal, especialment a la platja i entorn natural.
 • Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins, platges i zones naturals protegides.
 • Circular qualsevol vehicle a motor, en platges, zones naturals protegides, aiguamolls, llocs destinats a vianants o pels parterres, com també saltar per sobre d’arbusts o altres instal·lacions.

Article 31. Jardins particulars

 1. Els jardins i les plantacions privades, i també els espais lliures i els terrenys no urbanitzats, constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en un correcte estat. Cal atendre especialment:
 1. La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles.
 1. Estat fitosanitari de les plantacions.
 2. La poda i tractament de l’arbrat.
 3. La manca en la conservació o neteja de les plantacions i els espais lliures privats habilitarà a l’Ajuntament per exigir del propietari la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. Cas de desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament, prèvia la tramitació del corresponent expedient, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la corresponent sanció.
 1. Els propietaris d’habitatges amb jardí, les plantacions de les quals tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlegs que surtin de la seva propietat, hauran de procedir a mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació que, en cas que sigui desobeïda, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la corresponent sanció.
 1. D’acord amb el POUM i el text refós de la llei d’urbanisme cal respectar per plantacions noves els límits de separació amb la tanca mitjanera del veí, que serà de 2 m. pels arbres de i de 50 cm per a les tanques vegetals.

Capítol III. Instal·lacions i edificis públics

Article 32. Usos d’instal·lacions i edificis

 1. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d’ús pròpies, es regiran per aquestes normatives.
 1. Amb caràcter general, s’han de respectar els horaris establerts, per a l’ús de les instal·lacions i els edificis públics i especialment les indicacions dels responsables dels equipaments municipals. La reiterada desobediència a les seves instruccions podrà comportar el seu desallotjament o prohibició d’accés.
 2. A l’interior de les instal·lacions i edificis públics, es respectaran, com a mínim, les mateixes normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública, i totes aquelles que siguin regulades per raó de la seva naturalesa.
 1. Per utilitzar un servei municipal per al que sigui necessària la seva identificació, tota persona el rostre de la qual no sigui visible, de manera total o parcial, a causa de l’ús d’alguna peça de roba o accessori, se’ls podrà demanar el seu descobriment. Si la persona s’hi nega, no podrà utilitzar o gaudir del servei.
 2. S’exceptua d’aquest supòsit la utilització de mascaretes higièniques de protecció per raons de Salud.
 1. Està prohibida l’entrada als equipaments i edificis municipals amb roba de bany o sense cobrir el tors.

Article 33. Presència d’animals domèstics

És prohibit l’accés d’animals de companyia a l’interior de les instal·lacions i edificis públics excepte en els espais on expressament s’autoritza la seva entrada. Les prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigalls en els termes establerts en els articles 11 i 12 del text refós de la llei de protecció dels animals, Llei 19/2009, de 26 de novembre.

Capítol IV. Via pública

Article 34. Conservació i reparació de les vies públiques

 1. Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació i conservació de les vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements que la conformen.

Cap persona pot executar aquests treballs o qualsevol altres que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració.

 1. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.

Article 35. Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts

 1. Els serveis municipals retiraran els objectes i/o residus dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva autorització, quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment el seu propietari o quan el responsable es negui a retirar-lo.
 1. Els objectes retirats de la via pública per manca d’autorització, llevat dels vehicles i els residus sòlids, es mantindran en dipòsit durant un període d’un mes per tal que el seu titular pugui recuperar- los, sense perjudici de l’obligació de pagar les despeses de retirada i custòdia. Transcorregut aquest termini sense que el titular hagi comparegut a recuperar-los s’entén que hi renuncia a la seva titularitat fent cessió a favor de l’Ajuntament, el qual procedirà a la seva alienació, destrucció o utilització, segons s’escaigui. En el supòsit que no sigui possible identificar el propietari de l’objecte retirat es procedirà de conformitat amb el que determina l’apartat 4 d’aquest article i els béns adquireixen la condició de troballes.
 1. Els vehicles estacionats i els abandonats a la via pública, així com els residus es regeixen per allò disposat en les ordenances i normativa específica.
 1. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública, té l’obligació de dipositar-lo a les dependències de la Policia Local de l’Ajuntament. La Policia Local tindrà un llibre de registre on figuri la data, l’objecte i la persona que el lliura, a continuació procedirà de manera immediata a fer pública la troballa en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a intentar localitzar al seu propietari.
 1. Quan el bé trobat no pogués conservar-se sense deteriorament, o sense fer despeses que disminueixen notablement el seu valor es procedirà a la venda en subhasta, i es dipositarà el preu. Cas que es tracti de documents o peces sense valor material, es procedirà a la seva destrucció. En altres supòsits el bé restarà en dipòsit en les oficines municipals.
 1. Cas que no sigui possible el lliurament al seu propietari, per ser desconegut o de impossible localització, transcorreguts dos anys des de la publicació de la troballa es procedirà a lliurar el bé o el producte de la subhasta a la persona que el va dipositar, o quan el bé hagi estat dipositat per personal al servei de l’Ajuntament passarà a ser de titularitat municipal.
 1. Si transcorregut dos anys del lliurament de l’objecte, la persona que el va lliurar no reclama el bé o el producte de la subhasta, en el seu cas, passarà a ser de titularitat municipal, transcorregut 1 any més.
 1. En qualsevol moment del procediment la persona que demostri ser el propietari podrà recuperar el bé, o l’import del dipòsit obtingut de la subhasta, en el seu cas.
 1. En qualsevol cas, tant el propietari, com la persona que ho va trobar, en el moment de la seva recuperació resten obligats a abonar les despeses que el dipòsit del be hagi originat.

Article 36. Instal·lació d’elements de mobiliari urbà

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública tenen l’obligació d’admetre a la façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors o altres elements de mobiliari urbà. Aquesta obligació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o compensació dels desperfectes que la seva instal·lació pugui produir.

Article 37. Finestres i balcons

 1. No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba d’ús domèstic, en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
 1. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra i seran fermats o protegits per evitar que puguin caure, en especial en casos de pluja o vents forts.
 1. Les plantes col·locades en finestres i balcons només podran regar-se des de les 23 hores del vespre a les 7 del matí i, en tot cas, amb la deguda precaució, per tal d’evitar molèsties.
 1. Es prohibeix estendre, en les obertures de les cases i baranes de terrats, vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana.

TÍTOL V. ENTORN URBÀ

Article 38. Normes generals

 1. Amb caràcter general, és prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi ambient del municipi. Totes i tots els habitants i visitants del Cunit són obligats a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi.
 1. Les persones titulars de béns immobles seran responsables del manteniment en condicions de decor, neteja i ornament dels edificis, instal·lacions o solars.
 1. Els propietaris dels immobles, ja sigui d’edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que puguin molestar el veïnat.
 1. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries pel manteniment dels edificis i solars en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. Cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir mitjançant la tramitació del corresponent expedient administratiu a l’execució subsidiària amb càrrec del titular de l’immoble.

 

Capítol I. Contaminació visual

Secció 1ª. “Graffitis”, altres pintades, pancartes i cartells.

Article 39. “Graffitis” i pintades

 1. És prohibit de realitzar qualsevol tipus de pintada o “graffitis” sobre elements del paisatge urbà i jardins vies publiques en general, a les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, sense autorització expressa de l’Ajuntament, i especialment sobre monuments o edificis de catalogació especial. Quan el “graffitis” o pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública serà necessària també l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat.
 1. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada, es produeix un deslluïment per qualsevol expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, els organitzadors dels actes seran responsables restant obligats a restablir l’estat original del bé en concret.
 1. Els agents de la Policia Local, en els supòsits recollits en els apartats anteriors, podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzi sense l’autorització municipal corresponent.
 2. Cas que el bé sigui de titularitat municipal, podrà l’Ajuntament rescabalar-se de les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents.

Article 40. Pancartes i cartells

 1. La col·locació de cartells haurà d’efectuar-se únicament en els llocs habilitats amb aquesta finalitat. És prohibit la col·locació de cartells i pancartes, en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
 1. Així mateix, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé privat si vola sobre la via pública.
 1. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada d’una pancarta quan, tot i estar situada en un bé privat ofereixi o pugui oferir perill a la via pública, o a tercers.
 2. Cas que el bé sigui de titularitat municipal, podrà l’Ajuntament rescabarlar-se de les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents.

Article 41. Normes generals

 1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries emplaçades dins el terme municipal del Cunit queden regulades a l’Ordenança de publicitat estàtica, a la qual se subjectarà la col·locació de cartells o qualsevol altre tipus de propaganda en suports públics o privats.
 1. La realització de publicitat dinàmica, entenent per tal la publicitat manual, el repartiment domiciliari de publicitat, la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, la publicitat oral i la publicitat telemàtica, es regularà pel que determina la legislació aplicable a Catalunya.
 1. Queda prohibida la col·locació de pancartes o de cartells amb fins publicitaris, en els mateixos casos i condicions que els descrits a l’article anterior.
 1. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de les normes de publicitat, la publicitat electoral en aquells aspectes que es regulen per la legislació electoral.

Capítol II. Contaminació per fums i pudors

Secció 1ª. Fums

Article 42. Emissions contaminants

 1. Tota activitat que es desenvolupi en el terme municipal del Cunit està sotmesa a la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera.
 1. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut de les persones.
 2. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica.

Article 43. Vehicles

 1. Els vehicles automòbils de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll.
 1. Les persones propietàries o conductores de vehicles amb motor seran responsables de les emissions produïdes pels vehicles.

Secció 2ª. Pudors

Article 44. Normes generals

 1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i al medi ambient.
 1. Quedaran fora de prohibició les olors produïdes per les feines per l’abonament amb fems d’animals en les terres exclusivament agrícoles, amb la tramitació i autorització competent del servei comarcal d’agricultura i el CAR (Cos d’Agents Rurals)
 1. En els cas dels horts particulars en els terrenys en zona urbana es prohibeix la utilització de fems d’animals a granel, pel que s’haurà de fer amb fems o adobs envasats i comercialitzats, per tal d’evitar olors. Queda prohibida l’acumulació de fems en terrenys urbans i urbanitzacions.
 1. En habitatges unifamiliars en zones urbanes i urbanitzacions sense continuïtat en la trama urbana es permet i fomenta l’auto compostatge, sempre que es faci amb 0una compostadora homologada; tot i que el titular vetllarà perquè no generi olors i molèsties al veïnatge.
 1. La persona responsable de la producció d’aquestes olors, sense perjudici de la sanció que es derivi del fet, està obligada de realitzar les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar.
 1. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de despendre bafs o emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a l’exterior.
 1. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, s’hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant conductes o xemeneies.
 1. No es podran llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient per les façanes, patis de tot tipus.

Se n’exceptuen les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 20.000 Kfrigories, sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l’entorn.

Article 45. Barbacoes

 1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada expressament autoritzades.
 1. En edificacions privades el seu ús s’ajustarà a les normes comunitàries en el cas d’edificacions en regim de propietat horitzontal. En les edificacions privades situades en les urbanitzacions de muntanya es podran fer barbacoes sempre i quan siguin d’obra i disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.
 1. Es prohibeix, d’acord amb el Decret 64/95, de 7 març, de prevenció d’incendis forestals la utilització de barbacoes, tan privades com públiques a menys de 500 m. de terrenys forestals entre el 15 de juny 15 de setembre, sempre i quan no disposin de mataguspides
 1. No obstant això, per motius metereològics quan existeixi risc d’incendi o contaminació mitjançant bans de l’alcaldia es podran efectuar restriccions d’aquests usos. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es realitzaran de forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència.
 2. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents o calentes als contenidors de recollida de residus.

Capítol III. Contaminació acústica i vibracions

Secció 1ª. Normes generals

Article 46. Disposicions generals

 1. Té la consideració de contaminació per sorolls i/o vibracions l’existència a l’ambient exterior i/o interior de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que produeixen molèsties o risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi ambient.
 1. Els criteris de qualitat ambiental acústica en el municipi, les mesures per a prevenir i corregir la contaminació acústica que afecta a la població i al medi urbà, i les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableix l’Ordenança Municipal reguladora de sorolls i vibracions i el Decret 176/2009 pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 16/2002 de protecció de la contaminació acústica i en modifica els annexes.

Article 47. Obligacions

 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, independentment de l’hora del dia.
 1. És prohibit de realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret.

Article 48. Controls

 1. El responsable del focus de soroll molest està obligat a permetre l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.
 1. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el regim sancionador corresponent.

Secció 2ª. Sorolls molestos

Article 49. Veïnatge (medi ambient)

 1. Per establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte0 vers els altres.
 2. Caldrà per tant evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris com tancaments de porta brusc, cops, música alta, cants i similars, especialment en hores de descans nocturn. Les reparacions domèstiques s’efectuaran entre les 8 hores i les 21 hores dels dies laborables, en dies festius es podran realitzar per raons de força major.
 3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquests. En especial en horari nocturn.

Article 50. Actes a la via pública

 1. Queda prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 23 i les 7 hores, coincident amb l’horari nocturn que estableix l’ordenança 1.11 de soroll i vibracions; per tal de garantir el compliment dels límits d’immissió nocturn i evitar molèsties al veïnat.
 1. Els actes organitzats per entitats, associacions i particulars que siguin susceptibles de generar sorolls i que utilitzin mitjans acústics hauran de disposar de la corresponent autorització municipal.
 2. La utilització de megàfons de propaganda només es podrà fer amb autorització municipal.

Article 51. Establiments i activitats.

 1. Totes les activitats situades a Cunit hauran d’adoptar les mesures oportunes per adequar els focus de soroll de l’activitat als límits establerts a la legislació corresponent, especialment en zones residencials i entre les 21 i les 7 hores.
 2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de sorolls tant exteriors com interiors establerts per a la zona o l’ambient acústic on es desenvolupi.
 3. Els titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència seran directament responsables del comportament sorollós dels seus clients, tant si aquests són dins el local com a l’accés o en les zones exteriors immediates. Es recomana la instal·lació d’una placa a l’exterior dels establiments de pública concurrència, on es demani respecte al descans veïnal.
 4. Quan, per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, col·laborant amb els agents de l’autoritat en cada moment.
 5. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari de tancament establert legalment, així com les condicions que estableix el títol habilitant municipal.
 6. Article 52. Càrrega i descàrrega.
 7. Es prohibeixen al casc urbà les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la via pública o espai obert entre les 21 i les 7 hores, que podrà modificar-se en casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament.
 8. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i descàrrega es trobaran en perfecte estat de manteniment per a evitar la transmissió de sorolls.

Article 53. Treballs a la via pública.

 1. Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 21 hores i les 8 hores del dia següent, que s’ampliarà fins a les 9 hores en caps de setmana, a excepció d’obres que es facin per raons de perill o emergència o per no poder executar-se durant el període diürn.
 2. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que determinarà els seus horaris.

Article 54. Immobles

 1. La producció de sorolls, procedents de qualsevol font, a l’interior dels immobles particulars s’haurà de mantenir dins els límits admissibles per a una correcta convivència.
 2. En cap cas, es podran ultrapassar els límits establerts a la legislació vigent.
 3. Tanmateix, cal evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com per exemple els sorolls constants i repetitius.

Article 55. Vehicles

 1. Els vehicles que circulin pel terme municipal del Cunit , hauran d’estar equipats amb un silenciador homologat, permanentment en funcionament i en bon estat, per tal d’evitar un excés de soroll.
 1. És especialment prohibit d’utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la normativa de seguretat vial.
 1. És prohibit de produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així com pels originats per l’excessiu volum dels equips musicals, a qualsevol hora del dia.
 2. Es prohibeix que els vehicles aturats a les vies públiques o altres espais mantinguin els motors en funcionament durant un temps superior a 3 minuts, excepte per raons de congestió de trànsit.

Article 56. Sistemes d’alarma i d’emergència

 1. És prohibit d’usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada.
 1. Tots els ciutadans i ciutadanes responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin instal·lat un sistema d’alarma, tenen l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament i de desconnectar-lo, en el supòsit que la seva activació respongui a una falsa alarma.
 2. Quan els sistemes d’alarma acústica s’activin de manera injustificada, provocant molèsties al veïnat, i no sigui possible la localització del responsable, els agents de l’autoritat, podran procedir a la desactivació o, en el cas de vehicles, al seu trasllat a un lloc adequat. Les despeses originades per aquestes operacions aniran a càrrec del titular de la instal·lació o el vehicle.
 3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics ubicats en locals, habitatges, etc. caldrà fer la corresponent comunicació a l’Ajuntament.
 4. S’autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d’alarma entre les 10 i 18 hores que s’efectuaran en el moment d’instal·lar l’alarma i posteriorment una vegada al mes en un interval màxim de 5 minuts, prèvia comunicació a la policia local.

Capítol IV. Contaminació per residus i neteja

Article 57. Obligació municipal

 1. Els serveis municipals hauran de mantenir els espais públics del terme municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general.
 2. Els serveis municipals hauran de mantenir els espais públics del terme municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el servei públic d’acord amb el que estableix el contracte amb l’empresa concessionària corresponent. Els serveis municipals i la policia i exerciran les facultats de vigilància, que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general.

Article 58. Obligacions generals dels ciutadans i ciutadanes

 1. Totes les persones que romanen al terme municipal del Cunit estan obligades a evitar i prevenir embrutar el municipi en general i els seus espais públics en particular.
 1. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de posar en coneixement de l’autoritat municipal les infraccions que en matèria de neteja presenciïn o que en tinguin coneixement.
 1. Els serveis municipals i els agents han d’exigir en tot moment el compliment de les obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació immediata, sense perjudici de cursar la denúncia que correspongui.

Article 59. Prohibicions específiques

 1. És prohibit llençar o abandonar a tot el terme municipal qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin l’efecte d’embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i els espais públics.
 2. En particular queden prohibits a la via pública els següents actes:
  1. Escopir o realitzar necessitats fisiològiques.
  2. Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o d’altres elements de la via pública llevat les papereres.
  3.  La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
  4. Llençar puntes de cigarretes a la via pública i enceses a les papereres.
  5. Llençar qualsevol deixalla o residu en qualsevol lloc que no sigui en elscontenidors i o papereres.

Article 60. Neteja de voreres

 1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials i similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i ús públic.
 2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes baixes i els contractistes de les obres són responsables de la neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes, i també de la retirada de la corresponent brossa.
 3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública són responsables també de la seva neteja, especialment els establiments comercials i bars.

Article 61. Lliurament de residus

 1. Els ciutadans i ciutadanes del Cunit tenen l’obligació de dipositar els residus que generin de manera selectiva dintre dels contenidors corresponents i en l’horari establert.
 1. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars.
 1. Les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent.
 1. El sistema de gestió de residus triat per activitats i comerços haurà d’ésser comunicat a l’Ajuntament.
 1. En el cas d’activitats i comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, exigint-los el pagament de les despeses causades i, si s’escau, de la sanció pertinent.

En el cas que activitats i comerços no disposin d’un gestor autoritzat de residus, l’Ajuntament es farà càrrec de la gestió dels seus residus, en base als preus públics vigents.

TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Infraccions i sancions

Article 62. Infraccions

 1. Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les disposicions que conté aquesta ordenança i la vulneració de les prohibicions que s’estableixin constitueixen infracció administrativa. Les infraccions que disposa aquesta ordenança es qualificaran de molt greus, greus o lleus.
 2. No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents seran d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial corresponent, tal i com es disposa en l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 63. Infraccions lleus

Es consideraran com a lleus les infraccions següents:

Article Ap. Qualific. Fet denunciat
Art. 7 1 Lleu No respectar els drets dels altres a gaudir dels béns públics
Art. 7 2 Lleu No respectar les normes de comportament a la via pública o als espais públics
Art. 7 3 Lleu Transitar o estar-se en els espais públics només amb banyador o amb el tors nu sense samarreta, tret de les piscines, les platges o altres llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb aquesta peça de roba
Art. 7 4 Lleu No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre ciutadà, el descans del veïnat, ni participar en aldarulls, o sortir sorollosament dels locals d’esbarjo nocturns.
Art. 9 1 Lleu No respectar l’horari, ni l’ordre establert a les festes i espectacles públics
Art. 10 1 Lleu És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques. Resta prohibida la compra o adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. Així mateix resta prohibit col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat
Art. 11 1 Lleu Realitzar jocs a la via publica, que causin evidents molèsties als vianants, o deteriorament dels béns públics i/o dels privats
Art. 11 2 Lleu 2. És prohibida, igualment, la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins, monopatins o similars fora de les àrees destinades a aquests usos, així com la utilització d’escales de vianants i del mobiliari urbà per  a  fer-hi  acrobàcies  i  també  d’elements destinats a facilitar l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element similar, llevat dels casos en què la celebració d’aquests actes tingui   una autorització municipal.
Art. 12 6 Lleu Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a les vies, espais o equipaments públics, fora dels establiments del ram de l’hostaleria i actes expressament autoritzats com fires, revetlles, etc
Art. 14 Lleu Mancar el respecte i tenir conductes d’insolidaritat envers altres persones
art. 18 Lleu Actituds individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la persona i es vetllarà perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d’altra mena
Art. 20.4 Lleu Utilitzar o ocupar la via pública sense la corresponent autorització o amb major espai de l’autoritzat
art. 21 Lleu Conductes no respectuoses i/o incorrectes amb  el personal municipal responsable dels equipaments municipals, sempre que es produeixin en ocasió de l’exercici de les seves funcions
art.24 1 Lleu Actuar incívicament, no respectant els bens i espais públics.
art. 25 2 Lleu Rentar i reparar qualsevol tipus de vehicles o maquinària a la via pública, a excepció de les reparacions d’urgència.
art. 25 3 Lleu Buidar les piscines abocant l’aigua a la via publica.
art. 25 4 Lleu Buidar o llençar aigües brutes o qualsevol tipus de líquids provinents de neteges, a la via publica o escocells dels arbres.
art. 26 Lleu Deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques, zones verdes i espais naturals
art. 26 Lleu Permetre que els animals domèstics efectuïn les seves miccions en les voreres, les façanes dels edificis, en el mobiliari urbà i en els vehicles, sense minimitzar l’efecte de la orina a la  via publica.
art. 26 Lleu Rentar animals a la via pública, fonts i  dutxes, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques.
art. 26 Lleu Donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics, especialment pel que fa a gats, coloms i gavines, a excepció de les zones degudament indicades o habilitades per a que es puguin alimentar els gats de colònies controlades i per a les persones degudament identificades i autoritzades per a l’Ajuntament i amb col·laboració de les entitats protectores autoritzades al municipi.
art. 28 Lleu La plantació de qualsevol espècie vegetal als espais públics, així com actuacions sobre la vegetació pública  existent per part de particulars o entitats.
art. 29 2 Lleu No respectar les plantes i les instal•lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia; també hauran d’atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i les que puguin formular els serveis municipals en els Parcs, jardins, platges i zones naturals
art. 30 1 Lleu No respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena, com també les instal•lacions complementàries: fonts, instal•lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.
art. 30 2 Lleu Qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d’ús públic així com els elements que contenen
art. 30 3 Lleu a) Trepitjar per sobre dels talussos, parterres i plantacions, llevat de les zones de cobertura vegetal expressament autoritzades.
b) Pujar als arbres.
c) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.
d) Agafar flors, fruits o plantes, sense l’autorització corresponent.
f) Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra manera.
g) Encendre o mantenir foc.
h) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
j) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins, platges i zones naturals protegides.
k) Circular qualsevol vehicle a motor, en platges, zones naturals protegides, aiguamolls, llocs destinats a vianants o pels parterres, com també saltar per sobre d’arbusts o altres instal•lacions.
art. 33 Lleu L’accés d’animals de companyia a l’interior de les instal•lacions i edificis públics excepte en els espais on expressament s’autoritza la seva entrada
art. 34 1 Lleu Executar treballs o qualsevol actuació que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració.
art. 37 1 Lleu Realitzar en finestres i balcons qualsevol de les actuacions prohibides a l’art. 37
art. 38 Lleu Incomplir les condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que puguin molestar el veïnat.
art. 39 Lleu Realitzar qualsevol tipus de pintada o “graffitis” sobre elements del paisatge urbà i jardins vies publiques en general,  a les instal•lacions, equipaments, mobiliari urbà,  sense autorització expressa de l’Ajuntament
art. 44 8 Lleu Llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient per les façanes, patis de tot tipus.
art. 47 Lleu No respectar el descans dels veïns i veïnes i  d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, independentment de l’hora del dia.
art. 50 3 Lleu Utilització de megàfons de propaganda sense autorització municipal
art. 55 3 Lleu sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així com pels originats per l’excessiu volum dels equips musicals, a qualsevol hora del dia.
art. 56 Lleu Utilització  els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada
art. 59 Lleu Llençar o abandonar a tot el terme municipal qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin l’efecte d’embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i els espais públics
art. 59 2 Lleu a) Escopir o realitzar necessitats fisiològiques.
b) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o d’altres elements de la via pública llevat les papereres.
c) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
d) Llençar puntes de cigarretes a la via pública i enceses a les papereres.
e) Llençar qualsevol deixalla o residu en qualsevol lloc que no sigui en els contenidors i o papereres.
art 60 3 Lleu L’incompliment del deure de neteja dels  responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública especialment els establiments comercials i bars.

 

Article 64. Infraccions greus

Es consideraran com a greus les infraccions següents:

Art. Ap. Qualific. Fet denunciat
Art. 8 1 Greu És prohibit d’encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a les vies públiques i als espais públics i, en especial a les zones arbrades i espais naturals, sense la corresponent autorització
Art. 8 2 Greu Els castells de focs, festes populars i qualsevol activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics sense permís de l’Administració
art 15 Greu No procurar, el pare, mare, tutor o guardador legal, l’assistència del menor al centre escolar durant el període d’escolarització obligatòria, previ instrucció del corresponent expedient contradictori  instruït per la regidoria de serveis social i educació.
art.24 2 Greu Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal•lacions, els objectes o els béns d’ús comú.
art. 25 1 Greu Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins, platges, zones naturals, i de la via pública en general.
art. 26 Greu Accedir els gossos sense morrió o deslligats a parcs públics o jardins, jocs infantils
art. 30 3 Greu e) Caçar i matar ocells o altres animals, /tret d’autorització administrativa en temporada de caça, i realitzar activitats que perjudiquin la fauna en general
art. 30 3 Greu i) Acampar, sense autorització expressa, ja sigui amb, caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons, o altres variants, en tot el terme municipal, especialment a la platja i entorn natural.
art. 40 1 Greu La col•locació de cartells i pancartes de forma massiva, en edificis i instal•lacions municipals, en els elements del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
art. 44 1 Greu Qualsevol acció o omissió d’emissió d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i al medi ambient
art. 44 3 Greu En horts particulars en els terrenys en zona urbana es prohibeix la utilització de fems d’animals a granel
art. 44 3 Greu L’acumulació de fems en terrenys urbans i urbanitzacions.
art. 45 Greu Realització de focs, barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició expressa
Greu La comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà  greu

 

Article 65. Infraccions molt greus

Seran considerades com a molt greus les infraccions següents :

Article Ap. Qualific. Fet denunciat
Art. 11 3 Molt greu És prohibida la pràctica de juguesques a les vies públiques i els espais públics, que impliquin apostes amb diners o béns
Art. 20 Molt Greu Comportament a les vies públiques i els espais públics quan la conducta pugui alterar la seguretat col•lectiva i originar desordres en les vies, espais o establiments públics.
art. 39 Molt greu Realitzar qualsevol tipus de pintada o “graffitis” sobre elements de monuments o edificis de catalogació especial
art. 42 2 Molt greu Realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut de les persones.
Molt greu La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà molt greu

 

Article 66. Classificació de les infraccions

 1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la qual si existeix serà d’aplicació preferent. Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són, d’acord amb l’article 141 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, les següents:
  1. les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 €
  2. les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 fins a 1500 €
  3. les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1501 € a 3000 €
 2. Criteris de graduació per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
  1. El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
  2. La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
  3. La naturalesa dels perjudicis ocasionat.
  4. La reincidència, per comissió en el termini d’un anys demés d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi sigut declarat per resolució ferma en via administrativa.
 3. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció d’aquesta Ordenança i així s’ha declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada anteriorment per infraccions d’aquesta Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d’aquesta Ordenança.
 4. En la fixació de les sancions es tindrà en compte, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que l’incompliment de les normes infringides.

Les sancions reiterades per infraccions d’aquesta Ordenança poden ser valorades en els expedients de petició d’accés a prestacions municipals, respectant la llei i les normatives municipals aplicables en cada cas.

Article 67. Responsabilitats

 1. Són persones responsables de les sancions tipificades en la present ordenança, totes les persones físiques o jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol.
 2. Aquesta ordenança també es aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes i les conseqüències previstes en ella mateixa i a la resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits que així es prevegi expressament, els pares o mares tutors i tutores, o guardadors guardadores, també podran se considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri per part d’aquells, dol o culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
 3. En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
 4. Els titulars dels establiments en les infraccions que s’hi fa faci referència.
 5. En el cas que una vegada practicades les diligencies d´investigació oportuna adreçades a individualitzar la persona o persones infractores i no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos  subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent, no evitarà, en cap cas, l’obligació de indemnitzar els danys i perjudicis causats.

Article 68.- Concurrència d’infraccions

 1. Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions, entre les quals hi hagi relació de causa efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
 2. Quan no es doni la relació de causa efecte a què es refereix l’apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplica el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.

Article 69. Prescripció de les infraccions i les sancions

Les infraccions i sancions recollides en la present ordenança, que no tinguin un termini específic de prescripció de conformitat amb la legislació sectorial, prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu: es a dir; les infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió de la infracció.

Les sancions prescriuran: les sancions per infracció molt greu en el termini de 3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus en el termini d’1 any a comptar des de la data en que la resolució que imposa la sanció de definitiva en via administrativa.

Article 70. Finalització del procediment

 1. Un cop iniciat el procediment si l’interessat reconeix la seva responsabilitat, es resoldrà immediatament amb la imposició de la sanció.
 2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la terminació del procediment, sense perjudici d’interposar els recursos corresponents.
 3. El pagament voluntari de la sanció amb reconeixement de la responsabilitat, dels fets comportarà un 50% de reducció en l’import de la quota de la multa, posant fi al procediment.

Article 71. Reparació de danys i comisos

 1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà també la reparació dels danys causats, la indemnització dels danys o perjudicis ocasionats i/o la reposició de la realitat física alterada. Aquesta exigència es pot portar a terme en el marc del procediment sancionador corresponent a les infraccions, o bé mitjançant un procediment independent.
 2. Els agents de l’autoritat poden comissar, amb les despeses a càrrec de la persona causant, els estris o gèneres objecte de la infracció o que van servir per a la seva comissió, així com els diners, fruits i productes de l’activitat infractora. Els béns fungibles es poden destruir, i en qualsevol cas tota mena de bé objecte de comís resta a disposició de l’òrgan sancionador. Si la resolució sancionadora és ferma i passen dos mesos sense la seva retirada, els béns objecte de comís es poden destruir o bé ser lliurats a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

Article 72 .- Execució subsidiària

L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin de portar a terme les persones responsables i carregar o repercutir a aquestes persones les despeses, degudament justificades, originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

Capítol II. Fórmules alternatives

Article 73. Reparació del dany

 1. Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient.
 2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanyi de la voluntat de participar en accions educatives per reparar el dany, com la realització de programes alternatius i/o cursos monogràfics, organitzats pel servei de mediació i convivència de l’Ajuntament de Cunit, determinarà la possibilitat de que l’instructor proposi a l’òrgan competent per a sancionar, el sobreseïment de l’expedient sancionador per condonació de la sanció, un cop la persona infractora acrediti haver reparat davant la comunitat, el dany ocasionat.
 3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits de reiteració de conductes i actituds qualificades com a incíviques, ni en aquells supòsits considerats greus o molt greus en la present Ordenança.
 4. Aquesta mesura s’ha de sol·licitar abans de recaure resolució sancionadora.
 5. Quan es tracti de menors d’edat, l’acord sobre la mesura de substitució, requerirà també la signatura de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela.
 6. Si la persona sancionada abandona el programa, no s’hi presenta o incompleix d’alguna forma injustificada les activitats pactades, la mesura de substitució perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser executiva, previ informe del servei de mediació i convivència de l’ajuntament de Cunit.

Article 74. Programes

 1. Amb la finalitat de reparar, en la mesura que es pugui, els danys ocasionats a la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica, l’òrgan competent per a sancionar, podrà condonar la sanció a canvi de que la persona infractora es comprometi a desenvolupar programes de millora cívica en benefici de la comunitat promoguts pel servei de mediació i convivència de l’Ajuntament de Cunit, com a reparació dels danys.
 2. Atès el caràcter voluntari d’aquests programes, no serien considerats com a sanció.

Article 75. Cursos monogràfics

Amb la finalitat expressada en els article anteriors l’Ajuntament podrà organitzar cursos monogràfics destinats a la formació en el civisme per tal d’evitar la comissió de futures conductes incíviques, la participació en aquests cursos tindrà caràcter voluntari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

El què disposa aquesta ordenança serà d’aplicació supletòria respecte del règim sancionador previst en les lleis sectorials.

En tot cas, no es podran sancionar els fets que hagin estat sancionats de manera penal o administrativa en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.

En matèria de tinença i protecció dels animals serà d’aplicació preferent l’ordenança reguladora de la tinença i protecció dels animals, llevat del comportament dels animals domèstics en les vies i els espais públics, i en relació a les molèsties veïnals, supòsits en els quals serà d’aplicació preferent el règim sancionador de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran, pel règim sancionador vigent en el moment de la comissió de la infracció, llevat que aquesta ordenança sigui més beneficiosa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queda derogada l’Ordenança 1.03 de Policia i Bon Govern, i queden derogats els preceptes de les ordenances municipals vigents en tant en quant s’oposin a aquesta.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia, 17 de desembre de 2020, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, 9 d’octubre de 2020, i el definitiu en el BOPT, 5 de gener de 2021.