Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

INTRODUCCIÓ

Segons disposa la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, els ajuntaments tenen competències per a autoritzar els espectacles i les activitats recreatives que es realitzin en el seu municipi, amb motiu de la celebració de festes i revetlles populars i concretament en l’abast dels focs artificials, grups de foc i fogueres.

En els últims anys hi ha hagut un augment de sol·licituds per a realitzar aquest tipus d’espectacles tant per festes del municipi com de les diferents associacions culturals, veïnals o altres celebracions de caire privat.

L’augment progressiu d’aquests espectacles en les festes i esdeveniments, tant privats com públics, i l’alt risc que comporten, aconsellen establir una norma que contempli tant els riscos latents com els que deriven de la ubicació urbana dels mateixos. Un de les consideracions a tenir en compte es que en aquests espectacles el ciutadà que participa en ells tant com actor com espectador no hauria d’assumir cap risc.

Per les raons exposades, es redacta la present Ordenança, a fi de regular, bàsicament, el comportament a que han de tenir-se els organitzadors, empreses pirotècniques, instal·ladors i participants en els citats actes, que complementa la vigent normativa per la qual cosa s’estableix que:

Article 1: Objecte i finalitat de l’ordenança

 1. Aquesta norma té com objecte i finalitat, la regulació dels focs d’artifici o espectacles pirotècnics, grups de foc ( correfocs ) i fogueres en el municipi de Cunit, en motiu de celebracions festives o d’espectacles, ja siguin públics o privats, així com la regulació del procediment d’autoritzacions, quedant excloses, expressament, les següents activitats:
 2. La venta i ús d’articles pirotècnics de qualsevol mena, en qualsevol de les seves expressions comercials.
 3. La utilització dels vehicles dedicats al transport de material explosiu com magatzem dins de la Zona de Seguretat, dins de les quals es trobaran, únicament, els artificis que han a ser utilitzats en l’espectacle.

Article 2: Llocs i zones protegides

No es permet el llançament de “traques”, focs artificials o qualsevol element pirotècnic davant de l’edifici municipal de la Policia Local, dels centres sanitaris ( Centre d’Atenció Primària, residències geriàtriques, etc….) o altres equipaments municipals que per la seva característiques o especificacions siguin susceptibles de patir aquests tipus d’elements, així com dels serveis ( benzineres, etc. ) o vies de comunicació que, siguin susceptibles d’accidents que afectin a la població, excepte circumstancies excepcionals, estudiades i autoritzades per l’Ajuntament, previ dictamen de la Policia Local.

Article 3: Definicions

A efectes d’aquesta normativa s’entén per:

 1. Zona de seguretat. Superfície compresa entre el lloc des d’on es llancen els articles pirotècnics i la línia perimetral que limita la possibilitat de presència de públic

espectador.  Aquesta zona té com a finalitat la de proporcionar al públic una cobertura segura del risc durant el desenvolupament de l’espectacle.

 1. Radi de seguretat. Distància radial existent entre el lloc des d’on es llencen els articles pirotècnics i la línia perimetral de la zona de seguretat que delimita la possibilitat de presència de públic.
 2. Zona de focs i de llançament. Espai destinat al muntatge i instal·lació dels articles pirotècnics i al llançament d’aquets, especialment acotat i protegit.
 3. Radi de foc: Distància radial existent entre el centre de la zona de focs i la línia perimetral delimitadora de la zona de focs i de llançament.
 4. Angle de llançament: és la resultant de l’eix longitudinal de la disposició del morter o dispositiu de llançament en els ventalls i la vertical.
 5. Tipus d’artefactes pirotècnic:
  1. Carcassa de canvis, temps o repetició. Artefacte pirotècnic compost de càrrega impulsora, transmissora i càrrega iniciadora preparada per a ser llançada des d’un morter, on hi ha en el seu interior, unitats pirotècniques de llançament únic i efectes diferits en el temps i l’espai.
  2. Morter o canó: Artifici cilíndric similar a un tub des d’on es dispara determinats artificis pirotècnics.
  3. Volcà: Artifici de tronc cònic des d’on es dispara determinats artificis pirotècnics.
  4. Rodes: Composició de morters en forma de ventall amb angles de llançament diferents.
  5. Voladors: Artificis pirotècnics que entre els seus components porten les “canyes voladores”.
 6. Actuacions de grup de foc: són actuacions pròpies d’aquests grups, les realitzades amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen productes pirotècnics, o de les colles actuants a peu que individualment emprenen productes pirotècnics.
 7. Fogueres: pires fetes amb fustes, cartrons gruixuts, o similars que es cremen en festes com les de Sant Joan o similars sota les condicions senyalades en l’article 9 de la present.

Article 4: Dels participants

 1. Entitat organitzadora: Serà aquella persona física o jurídica, pública o privada, que sol·liciti a l’administració la celebració de l’espectacle segons l’objecte de l’article 1.

La entitat organitzadora, titular de l’autorització de llançament o crema d’artificis pirotècnics, estarà subjecta a les següents obligacions, com règim jurídic general integrant de l’autorització i, sense perjudici de les condicions específiques que puguin establir-se en la mateixa per aplicació de la normativa en vigor, atenent a les circumstàncies concurrents en cada cas:

 1. Ajustar l’execució de l’activitat a l’autorització atorgada, i haurà de presentar, en el seu cas i, amb caràcter previ a la celebració de l’acte, qualsevol modificació que es pugui produir, a l’Ajuntament o en el seu defecte davant la Policia Local per al seu coneixement i per a que pugui adoptar les mesures necessàries, o bé, que pugui proposar el rebuig de citades modificacions.
 2. En el moment d’inici i desenvolupament de l’espectacle o actuació, disposar en la Zona de foc, de llançament o correfoc, una còpia de l’autorització concedida.
 3. Reparar els desperfectes que l’activitat autoritzada pugui causa en la via, béns i instal·lacions.
 4. Informar l’ajuntament de les incidències que es produeixin durant el muntatge, execució, desmuntatge i retirada dels materials, que tinguin repercussió en la via pública o en les condicions d’autorització.

Article 5: Entitats Pirotècniques

 1. a) Entitats Pirotècniques excloses

No podran participar, en cap tipus d’espectacle amb artificis pirotècnics, aquelles empreses que no estiguin degudament autoritzades por l’administració competent, entenent-se que existeix aquesta autorització, només quan l’empresa estigui en possessió de la llicència com a fabricant d’explosius o com a taller de pirotècnia.

 1. b) Obligacions generals de les Entitats Pirotècniques

Totes les Entitats Pirotècniques disposaran, durant la instal·lació, muntatge i llançament de tot el material pirotècnic, de personal acreditat i amb els distintius adients, com a operadors o auxiliars pirotècnics, que actuaran sota l’exclusiva responsabilitat d’aquesta.  El citat personal serà l’únic que podrà accedir a la zona habilitada i a més els Agents de l’autoritat, el personal designat per l’ajuntament per a exercir les seves funcions.

Article 6: Coordinació

L’Ajuntament, si s’escau, d’acord amb el seu Reglament orgànic, podrà establir el nomenament de la figura del coordinador d’aquests espectacles o actuacions que recaurà en personal municipal determinant-se, d’acord amb la tipologia del mateix, les funcions i competències així com les relacions amb les àrees municipals implicades en el desenvolupament de les activitats.

Article 7: Sol·licituds d’autorització i documentació necessària 

 1. No es permetrà la celebració d’actes o espectacles amb artificis pirotècnics sense l’obtenció prèvia de la corresponent autorització de l’Ajuntament de Cunit. L’Entitat organitzadora haurà de presentar la documentació en un termini de temps, segons l’autorització que se sol·liciti:

– Castell de foc, amb un mínim de trenta dies hàbils d’antelació a la data prevista de l’acte.

– Grups de foc, amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data prevista de l’acte.

– Fogueres, amb un mínim de cinc dies hàbils d’antelació a la data prevista de l’acte.

En tos els casos, s’haurà de presentar instància amb les dades de l’entitat organitzadora a l’oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) d’aquest Ajuntament.

 1. La documentació a presentar, segons la tipologia dels actes o espectacles serà:

En el cas d’espectacles pirotècnics:

 1. Pla de seguretat adaptat a les especificacions de l’article 11 i 12 següents.
 2. Plànol d’ubicació de l’espectacle pirotècnic.
 3. Certificat de la Companyia Asseguradora per a tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil il·limitada, subscrita per la mateixa entitat organitzadora.
 4. Certificat de l’empresa Pirotècnica, en la que figurarà, almenys, les següents dades:
 5. Pes net de l’explosiu (massa explosiva) del conjunt dels artificis pirotècnics a disparar.
 6. Tipus d’artificis pirotècnics a disparar amb descripció succinta dels mateixos (canvis, temps, calibre, etc.)
 7. Seqüència dels tirs i duració dels mateixos.
 8. Identificació dels operadors i auxiliars pirotècnics, així com de la persona designada com a responsable durant el desenvolupament dels tirs.
 9. Certificat emès per l’administració competent en la que s’acrediti que la empresa pirotècnica està degudament acreditada i en possessió de la llicència o autorització per a la fabricació d’explosius o de taller de pirotècnia.
 10. Certificat de la companyia asseguradora de la contractació de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil subscrita por la empresa pirotècnica, que haurà de cobrir un capital en funció del risc, volum i ubicació dels tirs.
 11. Si la quantitat de mescla explosiva supera els 50Kg, s’haurà de presentar al Govern Civil de la província la documentació requerida en l’article 3 de l’ordre de 1988, incloent la llicència municipal.

En el cas de les actuacions de grups de foc:

 1. Descripció del recorregut del correfoc, distància i dimensions de les amplades del carrer, i durada del recorregut. En cas que hi hagi actuacions de diversos grups, esquema de les actuacions.
 2. Descripció de l’entorn del recorregut amb expressió de: tipus d’establiments incloent el nombre de terrasses, i tipus d’obstacles que pot haver i puguin dificultar el pas dels participants ( paperers, containers, aparadors, etc.).
 3. Pla de seguretat adaptat a les especificacions de l’article 11 i 12 següents.
 4. Certificat de la Companyia Asseguradora per a tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a les persones, a les coses i a la via pública i els seus elements, subscrita per la mateixa entitat organitzadora.
 5. Autorització per a la utilització del material pirotècnic, d’acord amb el que preveu el Reglament d’explosius.
 6. Les sol·licituds d’autorització seran informades preceptivament per la Policia Local de l’Ajuntament de Cunit, proposant l’atorgament de l’autorització amb subjecció a les consideracions que s’hagin fet. Quan per causes especials derivades de la sol·licitud, per l’emplaçament o per considerar-ho necessari, es podrà sol·licitar informe a altres Regidories municipals.
 7. L’autorització serà concedida per Resolució de l’Alcaldia, amb un mínim de cinc dies naturals d’antel·lació a la data prevista per a realitzar l’acte. En cap cas, el silenci administratiu significarà l’autorització de l’acte sol·licitant. En la Resolució s’indicarà, de forma expressa, la data i l’hora en la que se podrà ocupar la via pública per a la celebració de l’acte i termini màxim per a la retirada de tot el material utilitzat.
 8. L’Autorització haurà d’estar, en tot moment, a disposició dels Agents de l’autoritat, per a les inspeccions oportunes i haurà de disposar-se del plànol amb l’emplaçament autoritzat, per a vetllar per l’exacte compliment de l’autorització concedida.
 9. En el cas de enceses de fogueres, s’haurà de presentar:
 10. Dades del responsable.
 11. Descripció del lloc precís on es vol fer la foguera, el dia, l’hora i la seva durada aproximada.
 12. En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular, caldrà presentar l’autorització del propietari del solar.
 13. Mitjans d’extinció dels quals es disposarà.
 14. Declaració del responsable de que el material es del tipus de l’article 3.

Article 8: Manipulació i custodia del material pirotècnic en els espectacles pirotècnics.

 1. Previ a iniciar el muntatge de les instal·lacions pirotècniques, els operadors hauran d’inspeccionar cadascun dels artificis pirotècnics, separant, en el seu cas, els que presentin defectes que poguessin afectar a la seguretat de l’espectacle.
 2. Les manipulacions, descàrrega, desembalatge i muntatge dels artefactes pirotècnics s’efectuaran segons la normativa exigible en vigor, realitzant-se, sempre, per operaris i auxiliars pirotècnics acreditats i sota la responsabilitat de l’empresa pirotècnica.
 3. Els morters o canons, hauran de portar grafiats, de forma visible, el diàmetre interior en mil·límetres, s’instal·laran, en tot cas, en la zona de foc prevista i, de tal manera que els artificis pirotècnics que resultin propulsats ho facin en direcció vertical, per a mantenir la verticalitat de l’element o bé la direcció oposada a la dels espectadors. Tot i així, la zona de seguretat s’ampliarà sempre en funció de l’angle de llançament.
 4. Un cop descarregats els artificis pirotècnics en el lloc on se celebra l’espectacle. Es mantindrà especial i permanent vigilància per personal de l’empresa pirotècnica, amb previsió de la possibilitat de protecció dels artificis pirotècnics davant qualsevol eventualitat provocada por fenòmens meteorològics o circumstàncies anàlogues.
 5. Aquesta vigilància, no serà necessària, quan els elements descarregats només siguin per al recolzament dels articles pirotècnics i, tampoc serà necessari el tancament de la zona de seguretat i de llançament.

Article 9: Zona de seguretat dels espectacles pirotècnics i fogueres.

En cas dels espectacles pirotècnics:

 1. En tot espectacle pirotècnic s’establirà una zona de seguretat, que haurà d’estar visiblement senyalitzada per a coneixement del públic espectador.
 2. El sistema de tancament en l’espectacle pirotècnic, segons el risc que plantegi la sol·licitud dels tirs i, de conformitat amb l’autorització, es realitzarà mitjançant l’acordonament amb cintes, cordes, tanques normals i tanques de 2 metres d’alçada i tancament perimetral, a banda de la vigilància per l’entitat organitzadora.
 3. El perímetre de la zona de seguretat estarà determinada pel radi de seguretat, que no podrà ser mai inferior a 50 metres. Només s’admetrà un radi de 30 metres, en els tirs de traques lluminoses, amb trons menors 40 mil·límetres de secció i massa explosiva inferior a 3 quilos. No obstant, aquest radi pot variar en circumstancies excepcionals, sempre i quan hagin estat estudiades i autoritzades per l’ajuntament. En tot cas s’estarà al que determina l’Ordre 20/10/1998 per el que es regula la manipulació i ús de productes pirotècnics en la realització d’espectacles públics i focs d’artifici.
 4. Correspondrà a l’entitat organitzadora determinar la ubicació i delimitació perimetral de l’àrea de seguretat segons amb tot lo establert en aquest article.

En cas de fogueres:

 1. Les fogueres se situaran a una distància mínima de 15m de qualsevol edificació vegetació o cotxe aparcat i a més de 500 metres d’una zona boscosa. Tampoc es podrà ubicar a prop d’un envà pluvial.
 2. Tenir cura de no fer mal a béns públics o privats, i en especial, vigilar que en el radi d’acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, línia elèctrica, canonada de gas o telefònica o aigua, reixes d’embornals o de clavegueram.
 3. No es permet situar les pires sobre l’asfalt o sobre la vorera.
 4. No es tancarà el pas als vehicles dels serveis d’emergència.
 5. Es retiraran les restes de materials i es deixarà l’indret en perfecte estat.

Article 10: Zona de foc i de llançament dels espectacles pirotècnics.

 1. Dins de la delimitació de la Zona de Seguretat, s’establirà la Zona de Foc, i dins, un altre de llançament, que recollirà tots els artificis pirotècnics de, almenys, dos metros, des d’on obrar i manipular per a efectuar els tirs, així com els reconeixements previs del material a disparar que s’ubicarà en el límit exterior a la Zona de Foc. Aquesta zona haurà d’estar especialment tancada de manera que protegeixi qualsevol desviament que pugui produir-se en els tirs.
 2. En aquesta Zona, en el moment que s’instal·len els artificis pirotècnics i, fins les tasques d’inspecció posterior i retirada del material pirotècnic no cremat, només podran accedir els auxiliars pirotècnics i, en el seu cas, aquelles persones adscrites segons l’article 6 de la present i haurà de reunir les següents característiques:

– En cap cas estarà a menys de 50 metres de la línia perimetral delimitada de la zona de seguretat.

– El sòl serà lo suficientment consistent i de combustibilitat igual o inferior a M-2, de superfície plana o que permeti bases per a suport dels dispositius de llançament de manera adequada.

– Lliure de qualsevol objecte en alçada, o que interfereixi en la seguretat en el moment del llançament.

– Es  dotarà a la zona de sacs amb terra o elements de similars característiques que serveixin per a garantir la fixació dels dispositius de llançament i impossibilitar qualsevol variació de la vertical o en el seu cas, de l’angle previst de llançament en el moment del tir.

 1. Estarà prohibit llençar coets en qualsevol terreny forestal sigui o no poblat d’espècies arbòries i una franja de 500 metres que els envolta segons el que estableix la llei 6/1988 de 30 de març, Llei Forestal de Catalunya i en el Decret 64/1995 de 7 de març pel que s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals.

Article 11: Pla de Seguretat.

Les entitats organitzadores hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, un Pla de Seguretat que tindrà especialment en compte la presència de públic, amb el fi d’evitar qualsevol nivell de risc durant totes les actuacions que es realitzin, tant durat la descàrrega, instal·lació, muntatge, celebració i desmuntatge de l’espectacle pirotècnic, així com la preparació del recorregut del correfoc i el seu desenvolupament segons disposa l’article 7 anterior.

Article 12: Descripció dels plans de Seguretat.

El Pla de Seguretat en cas d’espectacle pirotècnic, haurà de tenir el contingut mínim:

 1. Sistemes de protecció i vigilància de la zona de foc i llançament des de l’inici de la instal·lació fins al començament de l’espectacle.

Es detallarà amb quins dispositius es comptarà per fer l’acordonament de la zona, horari, persones encarregades a executar-ho i noms i cognoms de la persona de l’entitat organitzadora encarregada a que es compleixi aquest punt, amb un número de telèfon de localització.

 1. Recursos humans i materials necessaris a efectes de la vigilància i del compliment de les mesures de Seguretat establertes.
 2. Descripció de les tasques a realitzar per a la verificació i recollida, en el seu cas, d’artificis pirotècnics no cremats.
 3. Assignació del responsable de l’avís als veïns sobre el dia i hora de l’espectacle. L’avís es farà mitjançant un paper informatiu que estigui a la vista de tots els veïns i amb una antelació mínima de quatre dies naturals anteriors al dia de l’espectacle pirotècnic.
 4. Assignació del responsable de l’avís als propietaris o conductors dels vehicles de la zona que hagi de quedar lliure de vehicles en cas que ho requereixi l’Ajuntament de Cunit.
 5. Descripció de les mesures de seguretat ( annex I).
 6. Assignació del responsable de l’avís als propietaris dels establiments de restauració amb terrassa al carrer en cas que quedin afectats per la zona de seguretat.
 7. En totes les assignacions dels responsables, es detallarà el nom i cognoms, DNI i número de telèfon de localització de les persones assignades.

El Pla de Seguretat per a actuacions de grups de foc, haurà de tenir el contingut mínim:

 1. Els negocis i les finestres dels baixos d’edificis es cobriran amb cartrons o similars. Una hora abans a l’inici del correfoc es verificarà que els cartrons estan col·locats, en cas contrari, l’entitat organitzadora, posarà els cartrons en aquelles superfícies que no estiguin cobertes. S’assignarà a un responsable d’aquesta tasca detallant el nom i cognom, així com el seu DNI i el número de telèfon on es port localitzar.
 2. S’avisarà als negocis de restauració que tinguin muntades terrasses al carrer que, durant una hora abans de l’inici del correfoc i fins una hora posterior a la finalització han de retirar les taules, cadires i altres objectes que puguin dificultar el pas del grup de foc. S’assignarà a una persona responsable de verificar mitja hora abans i fins l’hora d’inici del correfoc, que no estiguin muntades les terrasses.
 3. Assignació del responsable de l’avís als veïns sobre el dia, hora i recorregut del correfoc, així com, la informació de les mesures de seguretat ( annex II). L’avís es farà mitjançant un paper informatiu que estigui a la vista de tots els veïns. L’avís es farà amb una antelació mínima de quatre dies naturals anteriors al dia del correfoc.
 4. Assignació d’un responsable de l’avís als propietaris o conductors dels vehicles aparcats al llarg del recorregut que, la zona ha de quedar lliure de vehicles. L’avís es farà amb una antelació mínima de quatre dies naturals anteriors al dia del correfoc, amb cartells de dimensions mínimes d’un foli DIN A4, on es detallarà el motiu de la prohibició, dia i hores que queden afectades col·locant-ne en lloc visible a tots els vehicles i repetint-se fins al mateix dies de l’acte.
 5. En totes les assignacions dels responsables, es detallarà el nom i cognom, DNI i número de telèfon de localització de les persones assignades.

Per altra banda, en ambdós casos, l’Ajuntament de Cunit haurà de:

 • Realitzar i supervisar que es realitzin les comunicacions i senyalitzacions prèvies.
 • Comprovar, abans de l’inici de l’actuació, que l’espai o recorregut on es portarà a terme està degudament condicionat, lliure de vehicles estacionats, de contenidors i d’altres elements que puguin destorbar el desenvolupament de l’actuació o que puguin resultar-hi danyats. En cas que durant l’actuació s’apagui l’enllumenat públic, s’ha de mantenir sempre un mínim d’il·luminació encesa.
 • Disposar els mitjans personals i materials necessaris per a garantir l’ordre, la seguretat, la prevenció contra incendis i l’assistència sanitària durant la realització de l’actuació. Per al compliment d’aquesta obligació, l’ajuntament pot demanar suport tècnic a altres Organismes.

Article 13: Normes de seguretat per les fogueres.

 1. En el lloc de la foguera caldrà que hi hagi un responsable, que serà una persona major d’edat, per tal que es compleixin les normes de seguretat.
 2. La quantitat de matèries acumulades no podrà suposar un perill per a la seguretat de les persones i béns.
 3. Si fa vent, és deixarà d’encendre la foguera per tal d’evitar-ne perills innecessaris.
 4. Les fogueres que no compleixin aquesta normativa o que puguin ocasionar qualsevol perill seran retirades del lloc on hagin estat ubicades, pels serveis municipals a requeriment de l’autoritat competent.
 5. L’ajuntament podrà establir horaris d’acumulació del material i crema de les fogueres, així com per l’apagament d’aquestes i retirada de les restes.
 6. Els materials que no es permeten utilitzar són: papers, teixits, bidons, llaunes o esprais, neumàtics, plàstics, gasolina o altres líquids inflamables.
 7. Per apagar la foguera es tindrà a mà: galledes d’aigua, mànegues, extintors… es ruixarà el caliu fins que s’apagui del tot. Sota cap concepte s’abandonarà el lloc fins que la foguera estigui totalment apagada, amb les cendres esteses i refredades amb aigua i terra.

Article 14: Responsabilitats.

Les responsabilitats com a conseqüència de la realització de l’activitat objecte de l’autorització per a actes de foc:

 1. En cap cas, l’atorgament de l’autorització podrà implicar cap tipus de responsabilitat de l’Ajuntament de Cunit, a causa de danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar com a conseqüència de l’execució de l’acte objecte de l’autorització.
 2. Les autoritzacions s’atorgaran sense perjudici del dret de propietat i del de tercers, i no podran ser invocades per part dels particulars per tal d’excloure o disminuir les responsabilitats civils o penals en què puguin incórrer com a conseqüència de l’exercici de l’activitat subjecta a permís.
 3. El titular de l’autorització per a l’espectacle serà directament responsable de qualsevol sinistre o accident que tingui lloc incompliment del que s’especifica en l’autorització.
 4. L’empresa o grup de foc serà responsable de qualsevol sinistre o accident que tingui lloc durant l’ús i/o manipulació de productes pirotècnics, ja sigui abans o després de l’acte.

Article 15: Sancions.

 1. Espectacles pirotècnics. En cas d’incompliment de la present normativa, és d’aplicació el règim sancionador establert en l’article 313 del vigent Reglament d’explosius.
 2. Grups de foc. En cas d’incompliment de la present normativa, és d’aplicació el règim sancionador establert en el capítol 12, articles 21 a 34 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. La realització d’actuacions de grups de foc sense l’autorització que preveu l’article 7 i l’incompliment dels termes de l’autorització estan subjectes al règim sancionador que estableix la normativa sobre seguretat ciutadana i sobre explosius.
 3. Fogueres. En cas d’incompliment les que determini la normativa municipal expressament i les directrius de la Generalitat de Catalunya.
 4. La potestat sancionadora correspondrà a l’Alcalde en virtut de les facultats que li atorga la vigent normativa de règim local. La tramitació d’aquesta potestat serà la que determina la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del Procediment Administratiu Comú.
 5. Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

Disposició addicional.

Els organitzadors d’aquests actes estan subjectes a la Ordenança i la legislació que la fomenta. El que no s’ha previst en la present Ordenança, aplicaran els preceptes següents:

 • Llei, 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
 • Decret 252/1999 pel que es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.
 • Real Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’explosius i el Real Decret 277/2005, de 11 de març, pel que es modifica el Reglament d’explosius.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
 • Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu.
 • Ordre 20/10/1998 per el que es regula la manipulació i ús de productes pirotècnics en la realització d’espectacles públics i focs d’artifici. BOE. 29/10/1988, número 260 i l’Ordre 2/03/1989 que completa i perfecciona la Normativa reguladora de la manipulació i és de productes pirotècnics en la realització d’espectacles públics de focs artificials.
 • Qualsevol altre normativa que incideixi de manera directa en l’objecte i finalitat de la present Ordenança.
 • Qualsevol modificació, canvi o derogació de la normativa citada comportarà automàticament la seva aplicació sense perjudici de l’adaptació de la present norma als preceptes que li siguin d’aplicació.

Disposició final.

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el BOP. de Tarragona.

Annex I: CONSELLS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE PER ALS VEÏNS EN L’ESPECTACLE DE FOC

Per als veïns i comerciants:

 • Retirar tots els vehicles dels carrers de la zona de seguretat.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que es disposin.
 • Tancar portes i finestres.
 • Retirar la roba estesa dels balcons.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • Desconnectar tot tipus d’alarmes.

Annex II: CONSELLS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE PER ALS PARTICIPANTS I VEÏNS EN EL CORREFOC

Per als participants:

 • Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
 • Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
 • Protegir-ne els ulls i portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
 • Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
 • No demanar aigua als veïns.
 • Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat, i seguir en tot moment les indicacions dels diables. En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
 • Prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
 • Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics, adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fes-los caure.
 • Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
 • En el cas de partir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.

Per als veïns i comerciants:

 • Retirar tots els vehicles dels carrers d’itinerari.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 • Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons o roba de cotó gruixuda.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
 • Desconnectar tot tipus d’alarmes.
 • Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc, com cadires, taules, ombrel·les, jardineres, cotxes.
 • Els integrants dels grups de foc hauran de seguir les següents mesures de seguretat:

Pel que fa referència a la vestimenta hauran de dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica, dur un barret o bé un mocador lligat al cap, sabates esportives o calçat consistent, sempre ben cordat, mai sandàlies o xancles i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i protegir-ne els ulls.

 1. No agafar-se ni destorbar cap membre dels grups de foc actuants.
 2. Es desaconsella expressament la pràctica recentment observada d’encendre pirotècnia sense la corresponent caputxa de diable al cap; per la perillositat manifesta que suposa per als actuant.
 3. Utilitzar productes pirotècnics de les classes I, II, III. D’acord amb la Instrucció tècnica complementaria número 8 del reglament estatal d’explosius, tots els artificis pirotècnics hauran de dur protegit el punt d’iniciació de l’artifici, és a dir, a efectes pràctics la metxa haurà de ser degudament coberta.  Complir en tot moment el Reglament estatal d’explosius en tot allò referent a l’emmagatzematge dels artificis pirotècnics usats.
 4. No acumular més de tres productes a la mà durant l’actuació amb la corresponent caputxa protectora.
 5. No fumar, ni demanar aigua, als veïns o assistents.
 6. Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants, altres grups de foc i també els espectadors, i els elements contenidors de la pirotècnia, que no han de ser hermètics s’han de situar darreres del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
 7. Respectar els horaris de pas aprovats en el programa d’actes, les aturades marcades per l’organització així com els punts assenyalats per efectuar “carretillades” o enceses conjuntes.
 • Respectar el recorregut marcat per a l’actuació no envair els llocs on hi ha espectadors, les voreres, els portals o llocs similars.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

DILIGÈNCIA.- Cunit, 7 d’octubre de 2009

Per fer constar que aquest l’ordenança Reguladora dels actes de foc en activitats recreatives en el municipi de Cunit va ser aprovada inicialment per la sessió ordinària realitzada per la Corporació Municipal de data 28 de maig de 2009, publicant-se l’edicte inicial al  BOP de Tarragona núm. 145 de data 25 de juny de 2009 i al DOGC núm. 5412 de data 2 de juliol de 2009, essent publicat l’edicte definitiu al BOP núm. 217 de data 21 de setembre de 2009 i al DOGC núm. 5465 de data 16 de setembre de 2009.