La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 17/10/2018

Índex

TÍTOL I: Disposicions generals

Article 1.- Fonaments, objecte i naturalesa

 1. La present ordenança municipal es dicta a l’empara del que disposen els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 66 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
 2. Té per objecte regular les condicions de l’activitat publicitària en el terme municipal de Cunit, amb la finalitat de compatibilitzar l’activitat d’aquest sector amb una minimització de les molèsties que aquesta pugui ocasionar als ciutadans.

Així mateix té com a objectiu la protecció del medi ambient en tot el que sigui possible i es  derivi de l’esmentada activitat.

 1. El que disposa aquesta ordenança s’entén sens perjudici de les facultats que puguin correspondre a d’altres organismes de l’administració central o autonòmica.
 2. A efectes tributaris, la publicitat regulada en aquesta normativa es regirà pel que disposin les ordenances fiscals corresponents.

Article 2.- Concepte

S’entén per publicitat a l’efecte d’aquesta ordenança tota acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d’informació i el coneixement de l’existència de qualsevol activitat, productes o serveis.

Article 3.- Modalitats:

 1. La publicitat a la via pública pot adoptar les modalitats següents:
 2. a) Publicitat estàtica consistent en anuncis, fixos com ara banderes, pancartes, tòtems o d’altres elements que es determinin, genèrica o específicament, per l’Ajuntament.
 3. b) Publicitat sonora o acústica consistent en la propaganda oral, per mitjà d’altaveus o amplificadors de la veu col·locats a llocs fixos o instal·lats sobre vehicles.
 4. c) Repartiment de propaganda en mà per la via pública.
 5. d) Repartiment de propaganda a les bústies.
 6. e) Vehicles transportadors d’anuncis.
 7. f) Publicitat aèria.
 8. En tot cas no s’entendrà com a publicitat les activitats de difusió de les administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre i els partits polítics, sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies.

Article 4.- Sol·licituds

 1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l’article tres, cal sol·licitar i obtenir prèviament el permís municipal corresponent, presentant:

L’original o reproducció de l’anunci.

La determinació de la zona de difusió i els dies en què es realitzarà l’anunci.

L’acreditació que l’anunciant, si s’escau el distribuïdor, es troben legalment constituïts.

Permís d’obres o d’instal·lació quan sigui necessari.

 1. Les llicències les han de sol·licitar els titulars de l’activitat, productes o serveis que es volen anunciar o les empreses de distribució de material publicitari.
 2. L’Administració municipal denegarà mitjançant resolució motivada les llicències a què es refereix aquest capítol, en qualsevol de les seves modalitats, si els textos corresponents s’estimen contraris a la Constitució, a les lleis vigents o a les ordenances municipals, o que indueixin a l’incompliment de les normes o actes administratius, així com per raons d’urbanisme, ètica o de seguretat de la circulació, sens perjudici d’altres responsabilitats que es puguin produir.
 3. L’autoritat municipal moderarà la freqüència i nombre d’exemplars a difondre, per tal de dur a terme un repartiment proporcionat i evitar la saturació.
 4. L’Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat.
 5. Així mateix, es limitarà la publicitat de l’apartat b) del número anterior a un horari concret i a un lloc i nivell sonor determinat en referència als marges establerts a les ordenances municipals.

Article 5.- Publicitat no estàtica

 1. Tot el material repartit, sigui de les característiques que sigui, ha de portar en lloc visible una identificació de l’empresa, establiment comercial o entitat pública o privada anunciant i de l’empresa impressora, així com si s’escau de l’empresa distribuïdora.
 2. A tots els prospectes publicitaris s’ha de dedicar una part en lloc visible de la portada o contraportada, a consignar un missatge d’educació ambiental i molt especialment de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop feta servir, en els contenidors especials de paper per tal d’afavorir la recollida selectiva i el seu posterior reciclatge.
 3. Les empreses anunciants a través de prospectes publicitaris sol·licitaran dels impressors la utilització de paper reciclat, l’ús de tintes ecològiques, de no fer servir paper clorat, d’evitar la plastificació o d’altres criteris per tal de minimitzar l’impacte ambiental.

TÍTOL II: Publicitat a la via pública

Article 6.- Subjectes

Només poden exercir aquesta activitat les empreses de distribució de material publicitari o empreses de repartiment general legalment constituïdes, a més d’empreses, establiments comercials o entitats públiques o privades, sens perjudici de l’excepció derivada de la propaganda institucional i electoral, de conformitat amb les normes i els procediments regulats per aquesta ordenança.

Article 7.- Repartiment

No és permès enganxar ni col·locar la publicitat als fanals, arbres, parades d’autobús, altres elements de mobiliari urbà, façanes dels edificis, parabrises dels vehicles i qualsevol altre lloc no destinat específicament a la publicitat. L’empresa anunciadora no podrà col·locar cap cartell sobre anuncis d’esdeveniments que encara no hagin finalitzat i queda obligada a la neteja després de cada esdeveniment anunciat.

Tampoc és permès el repartiment de propaganda comercial des de vehicles terrestres o aeris.

TÍTOL III: Publicitat a les bústies

Capítol I: Principis generals

Article 8.-

La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de les bústies dels edificis i/o en aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat amb aquesta finalitat.

Es prohibeix expressament deixar la publicitat al carrer, escales, al terra o l’entrada dels habitatges o als vestíbuls dels edificis i trucar simultàniament a la totalitat dels interfons i timbres per tal d’accedir a l’edifici.

Article 9.-

Per garantir un bon servei i evitar molestar als ciutadans, el material publicitari objecte de distribució ha de ser plegat adequadament, tenint en compte la mida més habitual de la boca de les bústies i per tal d’evitar que l’acumulació de propaganda impedeixi la rebuda en bon estat de la correspondència habitual.  Així mateix s’han de retirar els adhesius que els repartidors enganxen a les parets per indicar que ja s’ha cobert aquella zona.

Article 10.-

Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de material publicitari, de repartiment o anunciants s’han d’abstenir de dipositar publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les quals indiquin expressament mitjançant una etiqueta especial facilitada per l’Ajuntament la voluntat de no rebre’n.  Aquesta etiqueta podrà així mateix ser col·locada a la porta o entrada de l’edifici.

Capítol II: Infraccions i sancions

Article 11.- Conceptes

Concepte d’infracció: constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en el text articulat.

Concepte de responsabilitat: són responsables de les infraccions administratives les persones físiques i jurídiques que les cometin a títol d’autors i coautors, entès aquest concepte com la persona física o jurídica que s’anuncia o el seu legal representant i que per tant rep els beneficis de la publicitat, independentment de la possibilitat de repetir aquesta contra l’empresa distribuïdora.

Aquesta responsabilitat es pot estendre a les persones que per llei se’ls atribueixen els deures de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.  En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixen sense la seva prèvia obtenció, o amb incompliment de les seves condicions, en són responsables les persones físiques i jurídiques titulars de la llicència i, si aquesta no existeix, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual actua l’autor material de la infracció.

La ignorància de l’existència d’aquesta ordenança no eximeix del seu compliment.

Article 12.- Infraccions

En especial i sens perjudici del que preveuen els articles anteriors, no és permès i constitueixen infracció, detectada per l’Ajuntament o denunciada repetidament pels ciutadans, els següents actes:

 1. Infraccions molts greus:

No trobar-se legalment constituïdes les empreses, els establiments comercials o les entitats anunciants, i si s’escau, les empreses distribuïdores o les de repartiment.

El repartiment de material publicitari sense identificació de l’empresa anunciant, o si s’escau, de la distribuïdora o de repartiment, excepte en els supòsits expressament autoritzats previstos a l’ordenança.

-Distribuir els prospectes sense ajustar-se a les condicions de la llicència.

-Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació necessària a les autoritats competents o als seus agents en el compliment de les seves obligacions i també el subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error implícitament o explícita.

La comissió de dues infraccions greus en el termini d’un any.

El repartiment de propaganda inclosa a l’article 4.3 d’aquesta ordenança.

 1. Infraccions greus:

Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin fet ús del seu dret voluntari de no rebre’n.

Deixar la publicitat a terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent del que hagin disposat els veïns o les comunitats de propietaris.

No plegar adequadament o disposar correctament el material publicitari a les bústies.

No incloure els missatges d’educació ambiental proposats.

La comissió de dues infraccions lleus en el termini d’un any.

 1. Infraccions lleus:

Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança que no estigui compresa a l’article anterior.

Article 13.- Sancions

Les infraccions es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.

Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de multa i es regeixen, tenint en compte l’existència d’un règim sancionador específic i segons l’establert per l’article 221 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, imposant-se d’acord amb la següent escala.

Infraccions lleus: fins a 199,25 euros

Infraccions greus: fins a 398,70 euros

Infraccions molt greus: fins a 598,05 euros

En casos d’especial gravetat la quantia de la sanció podrà arribar al màxim del límit previst per la legislació sectorial dins de la competència sancionadora de l’alcalde.

En tot cas la sanció pecuniària podrà arribar fins al total del benefici produït per l’activitat infractora, sigui quin sigui el límit objectiu de la multa.

Serà possible la imposició de multes coercitives per a l’execució de les obligacions derivades d’actes infractors o en execució de resolucions sancionadores.  Aquestes multes són independents de les sancions que s’imposin i no podran superar el 10% del seu import.

Article 14.- Barems de graduació

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció han d’observar la deguda adequació als fets i es ponderen per això els següents criteris d’aplicació:

 1. a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
 2. b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
 3. c) La reincidència.
 4. d) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
 5. e) La transcendència social.

La imposició de les sancions és compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell al seu estat originari, com també la indemnització pels danys i perjudicis causat pels fets sancionats.

Article 15.- Prescripció i caducitat

Les infraccions molt greus prescriuen als dos anys, les greus a l’any i les lleus als sis mesos.

Aquests terminis comencen a comptar des del dia en què la infracció es comet.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes lleus a l’any.

Aquests terminis comencen a comptar des de l’endemà del dia en què ha adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Si transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador no ha recaigut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i arxiu de les actuacions.

Aquests terminis s’interrompen en els supòsits que el procediment es paralitza per causa imputable als interessats o si els fets passen a la jurisdicció penal.

Article 16.- Mesures cautelars

L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment dels efectes de la infracció i impulsar les exigides pels interessos generals.

En aquest sentit pot acordar la suspensió de les activitats que es realitzen sense llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigui generant o s’hagi generat la infracció.

Aquestes mesures les pot adoptar la Prefectura de la policia local un cop formulada la preceptiva denúncia i han de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoa el procediment.

Article 17.- Competència.

La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta ordenança i per la imposició de sancions i de altres exigències compatibles amb les sancions correspon a l’alcalde, el qual pot delegar en els membres de la corporació mitjançant l’adopció  i la publicació de la corresponent disposició de caràcter general.

La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi en la resolució d’incoació.

Article 18.- Procediment

S’ha de fer servir amb preferència el procediment abreujat. També s’ha de determinar la quantia a què puja la indemnització dels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, a les instal·lacions municipals, a l’arbrat i al mobiliari urbà.

La indemnització de danys i perjudicis causats es determina, si no s’acumula, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.

En tots els casos serveixen de base per a la determinació les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.

Article 19.- Resolució

Les resolucions administratives donen lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent.

Quan els danys i perjudicis s’ocasionen a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que correspongui pels fets, es poden facilitar als titular dels béns o drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgen acudir a la via judicial.

Article 20.- Terminació convencional

Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor, i assenyalada la multa, es pot convenir de forma voluntària i amb acord de totes les parts implicades la substitució de la quantia de la indemnització de danys i perjudicis per la reparació del dany i la recuperació de l’aspecte anterior dels béns. En aquests supòsits, les quanties de les multes es poden deduir.

Article 21.- Normativa complementària

És aplicable la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com, de manera sancionadora i sens perjudici de la legislació sectorial, el Decret 278/1993, de 9 de novembre (DOGC 1827, de 29 de novembre) i supletòriament, el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE 189, de 9 d’agost).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera

És interessant la col·laboració dels repartidors de propaganda amb les associacions de distribuïdors de publicitat, en el sentit de la relació existent entre aquestes i l’Ajuntament per tal de millorar les relacions del servei i, per tant, d’oferir més informació als seus associats dels deures i drets que els assisteixen. Així mateix, interessa als repartidors de propaganda conèixer la identitat de les persones no interessades a rebre informació, atès que és una infracció tipificada en aquesta ordenança. Aquesta informació la podran obtenir de les esmentades associacions, així com de l’Ajuntament.

DILIGÈNCIA.-

La poso jo el Secretari Acctal., per tal de fer constar que la present ordenança que consta de 21 articles i 1 disposició addicional ha estat aprovada inicialment per la Corporació Municipal amb data 15/06/98, publicat l’edicte d’aprovació inicial al BOPT 144, de 23/06/98 i el text íntegre al BOPT 197, de 27/08/98.

Aquesta ordenança ha estat modificada en el seu article 13è, segons acord del Ple de l’Ajuntament  en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2001, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 250 de 30 d’octubre de 2001 i definitivament el dia 29 de desembre de 2001 al BOP núm. 297.

La modificació d’aquesta ordenança, en el seu article 13è, ha estat aprovada inicialment pel Ple de data 14 de novembre de 2002, publicant-se l’Edicte inicial al BOPT núm. 266, de data 19 de novembre de 2002, i el definitiu el dia 31 de desembre de 2002, en el BOPT núm. 299.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 271 de 24 de novembre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 17 de 21 de gener de 2005.

L’article 13 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19  d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm.  289 de 19 de desembre de 2005.

L’article 13 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

L’article 13 d’aquesta ordenança  ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

L’article 13 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

L’article 1 d’aquesta ordenança ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.