Data de l'última modificació: 29/08/2022

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

TÍTOL I: FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

 

Article 1

TÍTOL II: PART SUBSTANTIVA

Secció primera: La senyalització

Article 2: Règim de senyals

Article 3: Protecció de senyals

Article 4: Senyalització dels canvis d’ordenació del trànsit

Secció segona: Protecció dels vianants

Article 5: Circulació dels vianants

Article 6: Senyalització dels passos per a vianants

Article 7: Circulació per les voreres

Article 8: Àrees de vianants

Article 9: Senyalització i condicions de circulació a les àrees de vianants

Article 10: Zones de prioritat invertida

Secció tercera: Mesures generals de circulació

Article 11: Velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà

Article 12: Fuita de gasos i sorolls de vehicles

Article 13: Motocicletes i ciclomotors

Article 14: Bicicletes i assimilats

Article 15: Carrils reservats

Secció quarta: Transports específics

Article 16: Transport escolar i de menors

Article 17: Permís especial per raó de les característiques del vehicle

Article 18: Transport de mercaderies perilloses

Article 19: Circulació per les vies urbanes dels vehicles que transportin mercaderies Perilloses

Article 20: Autorització especial per al transport de mercaderies perilloses

Article 21: Emergència del vehicle que transporti mercaderies perilloses

Secció cinquena: Parada

Article 22: Definició

Article 23: Normes generals de la parada

Article 24: Prohibició de parada

Article 25: Parades de transport públic

Secció sisena: Càrrega i descàrrega

Article 26: Disposicions generals

Article 27: Càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses

Secció setena : Estacionament

Article 28: Normes generals de l’estacionament

Article 29: Prohibició d’estacionament

Article 30: Estacionament en períodes alterns

Article 31: Estacionament amb horari limitat

Article 32: Retirada de vehicles en l’estacionament amb horari limitat

Article 33: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda

Article 34: Reserva d’estacionament i zones d’estacionament prohibit

Article 35: Requisits per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament

Article 36: Requisits per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit

Article 37: Termini de la llicència

Article 38: Modificacions de la llicència

Article 39: Senyalització de la reserva d’estacionament i zona d’estacionament prohibit

Article 40: Motocicletes i ciclomotors

Article 41: Mercaderies perilloses

Article 42: Vehicles abandonats

Secció vuitena: Guals

Article 43: Règim jurídic de la llicència de gual

Article 44: Requisits objectius per a l’obtenció de la llicència de gual

Article 45: Vigència de la llicència de gual

Article 46: Modalitat de la llicència

Article 47: Dimensions del gual

Article 48: Distàncies a l’arbrat i al mobiliari urbà

Article 49: Sol·licitud de la llicència de gual

Article 50: Obligacions econòmiques i garanties

Article 51: Adaptació de la vorera

Article 52: Característiques del gual

Article 53: Rasants i materials

Article 54: Actualització

Article 55: Prohibició de rampes

Article 56: Guals en obres

Article 57: Obligacions del titular de la llicència

Article 58: Modificació i venciment de la llicència de gual

Article 59: Caducitat de la llicència de gual

Article 60: Persones obligades

Article 61: Accés i construcció de guals sense llicència

Secció novena: Remoció d’obstacles a la circulació. Retirada i immobilització de vehicles

Article 62: Obstacles a la via pública

Article 63: Retirada de vehicles

Article 64: Vehicles en situació de perill, ofereixi risc pels usuaris de la via pública i destorb o deteriorament del patrimoni públic.

Article 65: Retirada de vehicles per causa de necessitat

Article 66: Despeses de la retirada

Article 67: Suspensió de la retirada

Article 68: Immobilització de vehicles

TITOL III : REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES CONDICIONS PER A LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) I BICICLETES AMB PEDALEIG ASSISTIT A LES VIES PÚBLIQUES

 Article 69:  Objecte

Article 70:  Àmbit d’aplicació

Secció desena: Definició dels diferents tipus de vehicles i particularitats

Article 71: Vehicles de mobilitat personal (VMP), annex XIV

Article 72: Bicicletes de pedals amb pedaleig assistit

Article 73: Prohibicions

Secció onzena: Definició dels diferents espais de circulació

Article 74: Espais de circulació

Secció dotzena: Condicions específiques de circulació segons el tipus de vehicle

Article 75: Joguines

Article 76: Vehicles de mobilitat personal (VMP)

Article 77: Bicicletes amb pedaleig assistit

Secció tretzena: Condicions de circulació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, destinats a l’exercici d’activitats d’explotació econòmica.

 Article 78: Condicions per la seva circulació. Autorització municipal prèvia i demés condicions i limitacions

Article 79: Lloguer de VMP i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit

Article 80: Transport de mercaderies amb VMP i bicicletes amb pedaleig assistit

Secció catorzena: Règim sancionador

 Article 81

Article 82: Condicions per a la circulació dels vehicles VMP i bicicletes amb pedaleig assistit. Constitució infraccions

Article 83: Utilització de les vies. Constitució infracció a l’ordenança municipal

Article 84: Exercici d’activitats d’explotació econòmica. Infraccions.

Article 85: Responsabilitat

TITOL IV: INFRACCIONS I SANCIONS

Article 86: Disposicions generals

Article 87: Infraccions a la legislació de trànsit i seguretat viària

Article 88: Infraccions en matèria de mercaderies perilloses

Article 89: Infraccions en matèria de transport escolar

Article 90: Infraccions pròpies d’aquesta Ordenança

Article 91: Substitució de la sanció de multa i de la reparació de danys al domini públic

municipal per treballs per la comunitat

Article 92: Acumulació de sancions

Article 93: Infracció sobrevinguda

Article 94: Revocació de la llicència d’accés aparellada a la sanció

Disposició Addicional primera

Disposició Addicional segona.

ANNEX I : Circumstàncies exceptuades a l’article 18

ANNEX II: Mercaderies especialment perilloses

ANNEX III: Horaris de prohibició de circulació de vehicles de més de 3,5 t de P.M.A., que transportin mercaderies perilloses.

ANNEX IV: Mercaderies exemptes de la prohibició establerta a l’apartat 3 de l’art. 19.

ANNEX V: Actuacions en cas d’emergència de vehicles que transporten mercaderies perilloses.

ANNEX VI:  Senyalització de les reserves d’estacionament.

ANNEX VII: Guals.

ANNEX VIII: Procediment vehicles fora d’us.

ANNEX IX: Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

ANNEX X: Nomenclàtor.

ANNEX XI: Limitació de velocitat.

ANNEX XII: Barem d’alcoholèmia.

ANNEX XIII: Senyalització.

ANNEX XIV: Vehicles de mobilitat personal (VMP).

ANNEX XV: Qüestions generals per formular denúncies a vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit.

ANNEX XVI: Quadre de tipificacions vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit.

TÍTOL I: FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Article 1

 1. Aquesta Ordenança desplega la competència municipal en matèria d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies del municipi de Cunit, en el marc de les normes autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació.
 2. Les disposicions d’aquesta Ordenança conformen els drets i els deures dels vianants, dels conductors de vehicles, tant de servei públic com particular, dels titulars de vehicles i de les activitats de transport i també els dels usuaris de les reserves d’estacionament i els dels titulars de les llicències de gual.
 3. Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adoptaran mesures especials de regulació i ordenació del trànsit, amb a prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades i sortides del municipi per determinades vies, o la reordenació de l’estacionament, fent compatible la seva equitativa distribució entre tots els usuaris.

TÍTOL II: PART SUBSTANTIVA.

Secció primera: La senyalització

Article 2: Règim dels senyals

 1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del municipi regeixen per a tot el terme municipal, llevat de senyalització específica per a un tram de carrer.
 2. Els senyals que estiguin a les entrades de les àrees de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general per a tots els seus perímetres respectius.
 3. Els senyals dels agents de la Policia Local prevaldran sobre qualsevol altre.

Article 3: Protecció dels senyals

 1. No es permet la col·locació de publicitat als senyals o al seu voltant.
 2. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin, o que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de semàfors i senyals, o que puguin distreure la seva atenció.
 3. Hom s’abstindrà de fer cap tipus de manipulació, pintades o danys en la senyalització viària o informativa.

Article 4: Senyalització dels canvis d’ordenació del trànsit.

La Policia Local, per raons de seguretat o d’ordre públic, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar eventualment l’ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles, i també en casos d’emergència i seguretat. Amb aquest fi, podrà col·locar o retirar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les oportunes mesures preventives.

Secció segona: Protecció dels vianants

Article 5: Circulació dels vianants

 1. Els vianants circularan per les voreres, preferentment per la seva dreta.
 2. Travessaran les calçades dels passos senyalitzats i, si no n’hi hagués cap de proper, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, en ambdós casos amb les precaucions necessàries.
 3. En els passos regulats, hauran de complir estrictament les indicacions a ells dirigides.
 4. Els vianants que condueixin animals hauran de mantenir-los lligats i amb cura que aquests no envaeixin les vies causant perill per la circulació de vianants i vehicles.

Article 6: Senyalització dels passos per a vianants

 1. Els passos per a vianants amb semàfors se senyalitzaran horitzontalment amb dues ratlles blanques discontínues de 50 cm d’amplada cadascuna, disposades perpendicularment a l’eix de la calçada, depenent la seva separació de les característiques del carrer i de d’intensitat d’ús, i amb una línia de detenció contínua de 40 cm d’amplada, separada 50 cm de la primera línia discontínua.
 2. Els passos no semaforitzats se senyalitzaran horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de la calçada, formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció blanca contínua de 40 cm d’amplada. Aquesta senyalització es completarà amb els senyals verticals ”P£-20” i ”S£-13” sempre i quan l’amplada, característiques i intensitat d’ús del carrer ho permetin.

Article 7: Circulació per les voreres

Els menors de 12 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors d’edat, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h, i amb subjecció a allò que disposa l’article cinquè.

Article 8: Àrees de vianants

 1. L’Alcaldia podrà establir àrees de vianants en determinades zones del municipi, en les quals es restringirà totalment o parcial la circulació i l’estacionament de vehicles.
 2. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor per les platges i únicament es permetrà la circulació de vehicles a motor per les zones de muntanya i verdes especialment autoritzades.

Article 9: Senyalització i condicions de circulació a les àrees de vianants

 1. Les àrees de vianants estaran senyalitzades a l’entrada i a la sortida, sense perjudici dels elements mòbils que s’hi puguin disposar per a impedir o controlar l’accés de vehicles.
 2. La prohibició de circulació i estacionament en les àrees de vianants podrà establir-se amb caràcter permanent o referir-se únicament a unes determinades hores del dia o a uns determinats dies i podrà afectar totes o només algunes de les vies de la zona delimitada.
 3. Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin a les àrees de vianants no afectaran els següents vehicles:
 4. Els del servei d’extinció d’incendis i salvament, forces i cossos de seguretat, policia local, ambulàncies i tots aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics.
 5. Els que traslladin malalts amb domicili o atenció dins de l’àrea.
 6. Els que traslladin els estadans d’hotels situats dins de l’àrea.
 7. Els que accedeixin o surtin de garatges i estacionaments autoritzats.
 8. Els que conduïts per persones amb disminució física es dirigeixin a l’interior o surtin de l’àrea.
 9. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10 km/h, adaptant-la però a la dels vianants.
 10. Els patins i patinets podran circular per aquestes àrees en les condicions indicades, excepte en moments d’aglomeració.

Article 10: Zones de prioritat invertida

L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants.

Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants.

Secció tercera: Mesures generals de circulació

Article 11: Velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà

 1. Dins el nucli urbà del municipi de Cunit la velocitat dels vehicles de tota categoria no pot superar els 50 quilòmetres per hora, sense perjudici d’altres regulacions de velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies de cada via, que seran expressament senyalitzades.
 2. En els carrers on se circuli només per un carril, en els carrers dels casc antic de Cunit (àrea delimitada entre els carrers; Carrerada de Santa Coloma, Cr. de Joaquim Mir, Av. de la Font i Av. de Barcelona), en els carrers sense voreres, en els de gran afluència de vianants, els vehicles reduiran la velocitat a 10 km/h, i prendran les precaucions necessàries, així com en apropar-se als passos de vianants no semaforitzats, on donaran preferència, en tot cas, a aquells.
 3. En cas de pluja, d’obres, paviment deficient o carrers estrets s’adoptaran les mateixes precaucions.

Article 12: Fuita de gasos i sorolls de vehicles

 1. Els motors dels vehicles que circulen per les vies urbanes no poden superar els límits de soroll i emissió de gasos determinats a les ordenances municipals.
 2. No podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.

Article 13: Motocicletes i ciclomotors

Les motocicletes i els ciclomotors no poden circular per voreres, andanes, passeigs i carril-bici.

Article 14: Bicicletes i assimilats

 1. Les bicicletes circularan preferentment pel carril-bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin.
 2. Si van per la calçada, circularan preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest. En el cas de que hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles circularan pel carril contigu al reservat en les mateixes condicions. Tanmateix, podran circular pel carril de l’esquerra, quan les característiques de la via no permeti efectuar-ho pel carril de la dreta o per haver de girar a l’esquerra.
 3. Excepte en moments d’aglomeració, les bicicletes podran circular pels parcs públics, les àrees de vianants, els passeigs, les voreres de més de 5 metres i les zones de prioritat invertida mancats de carril-bici, en les següents condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la velocitat a la dels vianants sense superar els 10 Km/h i s’abstindran de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants.
 4. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.
 5. Els ciclistes gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents normes de trànsit.

Article 15: Carrils reservats

 1. La circulació pels carrils reservats està limitada als vehicles que indiqui la senyalització.
 2. Els autocars, els autobusos de servei regular i els vehicles de transport escolar i de menors poden i les ambulàncies quan prestin servei d’urgència o vagin ocupades per un malalt, circular pels carrils reservats a autobusos i taxi (bus-taxi).

Secció quarta: Transports específics

Article 16: Transport escolar i de menors

 1. La prestació del servei de transport escolar i de menors se subjecta a llicència municipal en els casos següents:
 2. Transport discrecional realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, inclusa la del conductor, ocupats per menors de catorze anys en un proporció, almenys, de les tres quartes parts, sense excedir l’itinerari el terme municipal.
 3. Transport discrecional reiterat d’escolars, amb origen o destinació a un centre d’ensenyament, quan l’edat d’un terç dels alumnes, almenys, referida al començament del curs escolar, sigui inferior a catorze anys, i el vehicle circuli dins del terme municipal.
 4. El servei es prestarà per mitjà de vehicles que reuneixin les especificacions previstes a la legislació vigent, i conduïts per titulars del permís de conducció de la classe que correspongui i de l’autorització especial establerta en el Reglament general de conductors.
 5. En la sol·licitud de llicència per a transport escolar s’indicarà l’itinerari i les parades proposades.
 6. La llicència de transport escolar s’atorgarà per a cursos escolars complets o per al període de temps que resti per a la finalització d’aquell.

Article 17: Permís especial per raó de les característiques del vehicle

 1. La circulació dels vehicles que tinguin un pes o unes dimensions no autoritzades reglamentàriament requereix una autorització municipal expressa que en determini les condicions.
 2. Les autoritzacions es concediran per a un sol viatge o per a un període determinat.

Article 18: Transport de mercaderies perilloses

El transport de les mercaderies perilloses afectades per les normes sobre transport de mercaderies perilloses per carretera, excepte el de les que es trobin en les circumstàncies de l’annex I, i el de les especialment perilloses descrites a l’annex II, que es dugui a terme en les condicions que es relacionen a l’article següent, no requereix autorització expressa.

El transport que hagi de ser fet en condicions que excedeixin els límits establerts en l’esmentada regulació requereix un permís especial.

Article 19: Circulació per les vies urbanes dels vehicles que transportin mercaderies perilloses

 1. Els vehicles en trànsit que transportin mercaderies perilloses no poden circular per les vies urbanes de Cunit.
 2. Els vehicles amb origen o destí al casc urbà només poden circular per les vies autoritzades per l’Ajuntament, atenent les indicacions efectuades, pel trajecte més curt i adequat als criteris següents:
  1. Es tindrà en compte l’amplada dels carrers, i s’escolliran aquells que permetin una circulació més fluïda.
  2. Es preferiran les zones despoblades o de menor densitat de població.
  3. Es respectaran estrictament les prohibicions de circulació senyalitzades.
  4. El límit màxim de velocitat és de 40 quilòmetres per hora, llevat d’un altre límit inferior expressament senyalitzat.
  5. Els vehicles que transportin mercaderies especialment perilloses només poden circular entre les 0 i les 6 hores dels dies feiners.
 3. Els vehicles de més de 3,5 t de P.M.A., que hagin de portar plafons color taronja, segons el marginal 10500 de l’annex B de l’acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera, a més de complir les prescripcions anteriors, no poden circular els dies i les hores que es relacionen a l’annex III i aquells altres que disposi la Direcció General de Trànsit. Aquesta limitació horària no és d’aplicació al transport de les mercaderies referides en l’annex IV en les condicions que s’hi indiquen.

Article 20: Autorització especial per al transport de mercaderies perilloses

 1. El transport de mercaderies perilloses en circumstàncies distintes de les regulades en els articles anteriors, quan no compti amb una autorització concedida per l’òrgan competent de l’Estat o de la Comunitat Autònoma, precisarà d’autorització especial que l’Ajuntament atorgarà quan concorrin causes d’interès públic. L’autorització fixarà el calendari, l’horari i l’itinerari del transport, i, si escau, la necessitat d’acompanyament.
 2. L’interessat presentarà la sol·licitud a l’Ajuntament acompanyada de la documentació següent:
 3. Exposició del tipus de mercaderia perillosa i de les circumstàncies que justifiquen el seu transport en condicions distintes de les regulades.
 4. Dades tècniques del vehicle: matrícula, categoria, tipus de vehicle, permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica al corrent de revisions.
 5. Proposta de l’itinerari i del dia i hora del transport.
 6. El conductor exhibirà l’autorització en ser requerit pels agents de l’Autoritat.
 7. En cas que es produeixi una situació d’urgència o perill de les previstes en el Pla Bàsic d’Emergència de l’Ajuntament de Cunit, i no sigui possible seguir els tràmits indicats als paràgrafs anteriors, l’interessat facilitarà les dades precises a la Policia Local, que fixarà les condicions del transport.

Article 21: Emergència del vehicle que transporti mercaderies perilloses

 1. En el cas que es produeixi una situació d’emergència relacionada amb un vehicle que transporti mercaderies perilloses, el conductor o, si no fos possible, qualsevol altra persona, ho comunicarà als agents de l’autoritat o als Serveis d’Extinció d’Incendis i Salvament.
 2. S’entén per emergència la situació de perill provocada per un accident o incident que requereixi la intervenció dels Serveis de Seguretat per prevenir, pal·liar o neutralitzar les conseqüències que puguin patir les persones i els béns.
 3. En cas d’emergència se seguiran les indicacions que s’especifiquen a l’annex V.

Secció cinquena: Parada

Article 22: Definició

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén com a parada la immobilització breu del vehicle per a recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes. El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle en situació de poder-lo retirar quan sigui requerit.

Article 23: Normes generals de la parada

La parada s’efectuarà en les següents condicions:

 1. En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle s’atansarà a la vorera dreta i en les vies d’un sol sentit també podrà fer-ho a l’esquerra.
 2. El vehicle s’aturarà en l’indret que pertorbi menys la circulació; en els carrers amb xamfrà ho farà dins dels seus límits sense excedir l’alineació de les vorades. S’exceptuen els supòsits de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, i de prestació de serveis sanitaris, de neteja o recollida d’escombraries.
 3. Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera excepte el conductor que, si cal, podrà fer-ho per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació.
 4. En els carrers urbanitzats sense vorera, el vehicle s’aturarà a un metre de la façana.

Article 24: Prohibició de parada

Es prohibeix la parada:

 1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització.
 2. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, i a les seves proximitats.
 3. Als túnels, als passos a nivell, als guals d’utilització pública i als passos senyalitzats per a vianants i ciclistes.
 4. A les zones de vianants; als carrils bici, bus, bus-taxi o taxi; a les parades de transport públic; i a la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris.
 5. A les cruïlles i interseccions, excepte els específicament autoritzats.
 6. Sobre les vies del tramvia o del ferrocarril, o a la zona del seu gàlib.
 7. Quan s’impedeixi la visibilitat dels senyals del trànsit.
 8. Quan s’impedeixi el gir o s’obligui a fer maniobres.
 9. En doble fila.
 10. A les vies ràpides i d’atenció preferent.
 11. Al costat d’andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
 12. Als rebaixos de la vorera per a pas de persones de mobilitat reduïda.
 13. Quan es destorbi la circulació, encara que sigui per temps mínim.

Article 25: Parades de transport públic

 1. Les parades de transport públic per a recollir o deixar passatgers es faran en els llocs determinats per l’Ajuntament. No s’hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de línia.
 2. Els concessionaris de transport públic informaran als usuaris de les modificacions que afectin a les línies i a les parades.
 3. En les parades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests vehicles hi podran estar únicament a l’espera de passatgers.
 4. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada.

Secció sisena: Càrrega i descàrrega

Article 26: Disposicions generals

 1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials, sempre que sigui possible i d’acord amb els horaris autoritzats amb l’ordenança de contaminació acústica de Cunit.
 2. L’Alcaldia delimitarà zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim previst per a l’estacionament amb horari limitat.
 3. Fora d’aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que es determini.
 4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poder ocupar totalment ni parcial les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada.
 5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de la finca al vehicle i en cap cas s’emmagatzemaran temporalment a la via pública.
 6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats.
 7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l’operació, i sense dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.

Article 27: Càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses

 1. El transportista i el recepcionista faran les operacions de càrrega i descàrrega sense interrupció i amb la màxima rapidesa, en els llocs i horari establerts d’acord amb aquesta ordenança.
 2. La vigilància del vehicle correspon al conductor o una altra persona capacitada en virtut de l’acord europeu sobre transport de mercaderies perilloses per carretera.
 3. La càrrega i descàrrega de mercaderies especialment perilloses en un emplaçament públic a l’interior del municipi requereix l’autorització especial de l’Alcaldia prevista a l’article 20.

Secció setena : Estacionament

Article 28: Normes generals de l’estacionament

L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

 1. Els vehicles es podran estacionar en fila és a dir, paral·lelament a la vorada; en bateria, o sigui perpendicularment a aquella; i en semi bateria, obliquament.
 2. A manca de senyalització expressa, s’estacionarà en fila als carrers i places.
 3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles se situaran dins del perímetre marcat.
 4. El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no pugui desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers, i respondrà per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa d’una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s’hagi produït per violència manifesta.
 5. No és permès d’estacionar a la via pública els remolcs separats del vehicle motor.
 6. No és permès d’estacionar en els llocs on és prohibida la circulació (platja, muntanya, etc…)
 7. No és permès lligar qualsevol vehicle, estri o similar a cap element de la via pública o mobiliari urbà, els vehicles, remolcs, bicicletes, patins, estris o similar lligats seran retirats de la via pública i ingressats en el dipòsit municipal. Les despeses originades aniran a càrrec del titular o propietari.
 8. No és permès estacionar vehicles de M.M.A. > a 3,5 Tm. Llevat de les àrees especialment destinades o autorització expressa de l’ajuntament.

Article 29: Prohibició d’estacionament

Es prohibeix l’estacionament:

 1. En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització.
 2. Als llocs on estigui prohibida la parada.
 3. Sobresortint del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, quan obligui els altres conductors a fer maniobres.
 4. En doble fila, tant si en la primera hi ha un vehicle com si hi ha un contenidor, un element de protecció o qualsevol altre objecte.
 5. En la calçada, de manera diferent a la que es determina en el punt 4 de l’article anterior, és a dir, al mateix costat de la vorada.
 6. En aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el pas d’una fila de vehicles.
 7. Als carrers de doble sentit de circulació on l’amplada de la calçada només permeti el pas de dos vehicles en paral·lel.
 8. A una distància inferior a cinc metres de la cantonada en carrers de menys de tres carrils.
 9. En condicions que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament.
 10. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
 11. Al costat d’andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment.
 12. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.
 13. En els guals de vianants i en els accessos autoritzats.
 14. En un mateix lloc més de vuit dies consecutius.
 15. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d’estacionament autoritzats.
 16. En els carrers urbanitzats sense voreres.
 17. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
 18. A les zones d’estacionament amb horari limitat sense col·locar el comprovant horari expedit per l’Ajuntament.
 19. A les zones d’estacionament amb horari limitat sobrepassant el límit horari indicat en el comprovant expedit per l’Ajuntament.
 20. En les zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
 21. En l’àrea de platja o en les àrees vegetals o boscoses.
 22. Utilitzant el mobiliari urbà o elements de la via pública per lligar els vehicles, remolcs, bicicletes, patins, estris o similars.
 23. Estacionar, vehicles amb M.M.A. > 5,5 Tm., sense autorització municipal o fora de les àrees expressament autoritzades.

Article 30: Estacionament en períodes alterns

 1. En els carrers amb capacitat màxima per a dues files de vehicles i de sentit únic de circulació, els vehicles s’estacionaran en un sol costat del carrer, de manera alternativa quinzenal ó trimestral, segons estudis per part de tècnics d’aquest Ajuntament.
 2. El canvi de costat d’estacionament al final de cada període es farà com a màxim a les vuit del matí del primer dia del període següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui festiu el trasllat s’ajornarà fins al primer dia laborable següent.
 3. No es podrà estacionar en cap dels dos costats fins que no es pugui fer al costat correcte sense entorpir el trànsit.
 4. La senyalització establerta en cada cas preval sobre les normes generals d’aquest article.

Article 31: Estacionament amb horari limitat

 1. L’estacionament amb horari limitat requerirà l’obtenció d’un comprovant horari que el conductor col·locarà a la part interna del parabrisa, visible des de l’exterior.
 2. El conductor d’un vehicle que hagi estat denunciat per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant pot obtenir l’enervació dels efectes de la denúncia mitjançant un comprovant especial que presentarà conjuntament amb ella, si no excedeix de la meitat del temps per al que s’ha contribuït.

Article 32: Retirada de vehicles en l’estacionament amb horari limitat

 1. Quan un vehicle estigui estacionat en zona d’estacionament amb horari limitat sense col·locar el distintiu que autoritza l’estacionament, o quan sobrepassi el doble del temps abonat conforme estableix l’article anterior, podrà ser retirat i traslladat al Dipòsit Municipal.
 2. Les despeses del trasllat i permanència en el Dipòsit seran a càrrec del titular.

Article 33: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda

 1. Els titulars de targetes de discapacitat física expedides per l’Administració poden estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega. La tarja ha d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa.
 2. Si no existeix cap tipus de zona reservada per a la utilització pels titulars de targetes de discapacitat física a prop del punt de destinació del conductor, la Policia Local permetrà l’estacionament en aquells llocs on destorbi menys la circulació, però mai en indrets on l’estacionament incorri en alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta Ordenança.

Article 34: Reserva d’estacionament i zones d’estacionament prohibit

 1. Les zones de reserva d’estacionament i de prohibició d’estacionament constitueixen un ús comú especial dels béns de domini públic i estan subjectes a llicència municipal.
 2. La llicència de reserva d’estacionament es pot atorgar:
 3. Per a persones amb mobilitat reduïda.
 4. Per facilitar la càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació.
 5. Per a contenidors.
 6. La zona d’estacionament prohibit s’autoritzarà:
 7. Als hotels, per a facilitar-hi l’accés I desencotxar.
 8. Als locals de pública concurrència, per a preservar els accessos i les sortides d’emergència.
 9. Als edificis on la garantia de la seguretat col·lectiva ho recomani.
 10. Als hospitals, clíniques i ambulatoris, per a facilitar l’accés dels malalts.
 11. Les esmentades llicències s’atorgaran si on es dificulta la circulació, i previ informe favorable dels serveis tècnics i la Policia Local.

Article 35: Requisits per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament

Per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament caldrà:

 1. En el cas de persones amb mobilitat reduïda:
 2. Ser titular de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb d’incapacitació física, que concedeix l’Administració.
 3. Presentar el carnet de conduir amb indicació de les característiques a les quals ha d’ adaptar-se el vehicle.
 4. Presentar la fitxa tècnica del vehicle adaptat, en el seu cas.
 5. Acreditar l’adreça de l’ocupació, si escau.
 6. En el cas de càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació i dels contenidors, estar en possessió de la llicència d’obres.

Article 36: Requisits per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit

Per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit en hotels, sortides d’emergència, i hospitals, clíniques i ambulatoris, caldrà estar en possessió de les autoritzacions pertinents.

Article 37: Termini de la llicència

La llicència de reserva d’estacionament i de zona d’estacionament prohibit es concedirà per un termini d’un any, excepte la que s’obtingui per a la càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació i contenidors, que no excedirà els sis mesos. Aquests terminis es podran prorrogar per períodes d’igual durada si es sol·licita amb una antelació de quinze dies a la data de la terminació i persisteixen les condicions que varen motivar l’atorgament.

Article 38: Modificacions de la llicència

 1. El canvi de nom, ampliació, reducció i trasllat de la reserva d’estacionament i dels estacionaments prohibits, estan sotmeses a autorització, que es podrà concedir si el sol·licitant reuneix les condicions de l’anterior titular.
 2. La llicència podrà ser revocada sense indemnització pel canvi de les circumstàncies o per raons d’interès públic.

Article 39: Senyalització de la reserva d’estacionament i zona d’estacionament prohibit

 1. En tota la longitud de la zona reservada o prohibida es pintarà a la calçada una línia de les característiques que es fixin a la llicència.
 2. En els extrems de la senyalització anterior, i visible des de la calçada i a una alçada de 2,2 m sobre el nivell de la vorera, s’haurà de col·locar un senyal normalitzat (vegeu model a l’Annex VI). En el cas de reserva per a persona amb mobilitat reduïda, a la placa de senyalització hi figurarà la matrícula del vehicle que la pot utilitzar.
 3. El titular de la llicència està obligat a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la en perfecte estat de conservació i a retirar les plaques i esborrar les marques pintades en els quinze dies següents a la data de caducitat de la llicència.

Article 40: Motocicletes i ciclomotors

 1. Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes s’estacionaran als espais destinats especialment a aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi, podran estacionar a la calçada, en semibateria, ocupant una amplada màxima d’un metre i mig, i sense impedir l’accés als vehicles immediats.
 2. Quan no sigui possible l’estacionament en els espais previstos a l’apartat anterior i no estigui prohibit o no hi hagi reserva d’estacionament en la calçada, podran estacionar a les voreres, andanes i passeigs de més de tres metres d’amplada, en les següents condicions:
 3. A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.
 4. A dos metres dels límits d’un pas de vianants o d’una parada de transport públic.
 5. Entre els escossells, si n’hi ha.
 6. Paral·lelament a la vorada, quan les voreres, andanes o passeig tinguin una amplada d’entre tres i sis metres.
 7. En semibateria, quan l’amplada de les voreres, andanes o passeigs sigui superior a sis metres.
 8. Accedint a les voreres, andanes i passeigs amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada.
 9. L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes es regirà per les normes generals d’estacionament.

Article 41: Mercaderies perilloses

 1. Els vehicles que transportin mercaderies perilloses no podran estacionar-se en vies urbanes del terme municipal.
 2. En els casos d’avaria del vehicle carregat o d’indisposició del seu conductor, cal adoptar les mesures següents:
 3. Es procurarà estacionar el vehicle de manera que no obstrueixi la circulació.
 4. L’empresa de transport o l’empresa carregadora ho comunicaran urgentment a la Policia Local o als serveis municipals d’emergència indicant lloc d’estacionament, classe de perill, naturalesa i quantitat de la mercaderia, estat de la unitat i temps previst per al trasllat del vehicle o remoció de la mercaderia.
 5. L’empresa de transport o l’empresa carregadora destacaran una persona que vigili el vehicle i col·labori amb els agents de l’autoritat, i, si escau, substituiran el conductor indisposat.

Article 42: Vehicles abandonats

 1. Els vehicles abandonats seran retirats de la via pública.
 2. S’entendrà abandonat un vehicle en la via pública en algun dels casos següents:
 3. Que estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc de la via.
 4. Que li manquin les plaques de matrícula.
 5. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situació d’abandó o d’impossibilitat de moviment pels seus propis mitjans.
 6. Els vehicles retirats s’ingressaran al dipòsit municipal. Les despeses de trasllat i permanència seran a càrrec del titular.

Secció vuitena: Guals

Article 43: Règim jurídic de la llicència de gual

L’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública constitueix un ús comú especial de béns de domini  públic, i està subjecte a llicència municipal, d’acord amb les especificacions d’aquesta Ordenança.

Article 44: Requisits objectius per a l’obtenció de la llicència de gual

Per a obtenir la llicència de gual, cal que el local reuneixi les condicions següents:

 1. Per a tots els locals:
 2. Que el tipus d’activitat exigeixi l’entrada i sortida de vehicles.
 3. Que es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per plaça d’aparcament exigides a les ordenances d’edificació, industrials o d’altres.
 4. Per als locals d’ús industrial, comercial o de serveis:
 5. Que disposin d’una superfície lliure no inferior als 40 m2 reservada permanentment i exclusiva per a les tasques de càrrega o descàrrega, excepte en aquells locals que tinguin una llicència d’activitat relacionada amb el ram de l’automòbil i en els establiments que necessitin efectuar la càrrega o descàrrega de pesos importants, sempre que acreditin la necessitat d’efectuar aquestes operacions i declarin la denominació, nombre i ubicació dels aparells mecànics existents i que hauran de tenir la corresponent llicència. En el cas d’activitats subjectes a reglamentacions específiques que imposin normes de seguretat o higiene per a les operacions de càrrega i descàrrega, podran no aplicar-se els mínims de superfície indicats.
 6. Garatges o aparcaments:
 7. Que es tracti d’una edificació o local amb obligació legal de tenir garatge o aparcament.
 8. En la resta de casos caldrà que el local tingui una superfície mínima de 60 m2 amb capacitat per a tres o més vehicles, excepte en els edificis unifamiliars o en aquells carrers on estigui prohibit l’estacionament, autoritzant-se en aquest darrer cas a precari.

Article 45: Vigència de la llicència de gual

 1. El termini de vigència de la llicència de gual serà el que indiqui la resolució, amb els límits establerts a la legislació vigent en matèria de béns de les entitats locals.
 2. En qualsevol moment, l’Ajuntament pot revocar la llicència per raons d’interès públic i amb resolució motivada. En tal cas el titular ha de suprimir el gual i reposar la vorera al seu estat original. Aquesta revocació genera dret o indemnització.

Article 46: Modalitat de la llicència

 1. La llicència de gual pot ser concedida per a un ús permanent o un ús horari.
 2. La llicència permanent es concedirà per a locals destinats a garatges de comunitats de propietaris o edificis unifamiliars, per a garatges o aparcaments, i per a aquells altres locals de negoci que ho justifiquin per raó de l’activitat que s’hi desenvolupi.
 3. La llicència d’ús horari es concedirà per a vuit o dotze hores, seguides o en dos intervals. Excepcionalment, es podran autoritzar llicències d’ús horari per quatre hores seguides en locals que tinguin una superfície lliure reservada exclusivament per a les tasques de càrrega i descàrrega, d’entre 20 i 40 m2.

Article 47: Dimensions del gual

 1. La llicència especificarà l’amplada autoritzada, que no excedirà en més d’un metre l’espai que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles no es computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d’estar degudament protegida.
 2. En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l’entrada i sortida de vehicles i sempre que s’hagi construït el gual amb la màxima longitud que permet el punt anterior, es podrà autoritzar:
  1. La prolongació de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda.
  2. Una zona d’estacionament prohibit a l’altra banda del carrer i davant del gual d’entrada i sortida de vehicles, amb les mateixes mides i correctament senyalitzada (contragual), quan no sigui suficient la prolongació, i mai coincidint les dues possibilitats de senyalització. Aquesta prohibició d’estacionament restarà subjecta al pagament de la taxa que s’estableixi a les ordenances fiscals vigents.
 3. Quan s’autoritzi l’accés a camions de gran tonatge, podrà excedir fins a dos metres i mig l’amplada de la porta.

Article 48: Distàncies a l’arbrat i al mobiliari urbà

Els límits del dret de gual estaran situats a més d’un metre dels arbres i del mobiliari urbà; si cal, podrà efectuar-se’n el trasllat, prèvia autorització, a càrrec del sol·licitant.

Article 49: Sol·licitud de la llicència de gual

El sol·licitant de la llicència de gual ha d’estar en possessió de la llicència d’ús del local i, en els casos que sigui necessària, la llicència d’activitat i l’autorització per a traslladar els elements urbans que impedirien l’accés al local o recinte.

Article 50: Obligacions econòmiques i garanties

 1. La concessió de la llicència de gual comportarà les obligacions de naturalesa econòmica que s’estableixin a les ordenances fiscals.
 2. El sol·licitant de la llicència de gual haurà de dipositar, a més, una garantia per a la restitució de la vorera al seu estat anterior.

L’import de la garantia es determinarà en funció de la superfície afectada (trapezi definit per l’amplada de la porta, del gual i de la vorera) i de les tarifes establertes per a la reconstrucció de paviments a les ordenances fiscals. En els carrers sense vorera diferenciada en alçada, la superfície afectada pel gual serà el rectangle definit per la longitud autoritzada a  la llicència de gual i una cinquena part de l’amplada del carrer.

 1. En el cas que l’obra de construcció, reparació o modificació del gual o de la vorera s’executi mitjançant contracta municipal, l’interessat haurà d’haver satisfet el seu import amb caràcter previ.

 

Article 51: Adaptació de la vorera

 1. Correspon al titular de la llicència de gual l’adaptació de la vorera, que consistirà en un reforç del paviment i, si el carrer té diferenciada la vorera en alçada, en la construcció d’un rebaix en la vorada.
 2. L’adaptació de la vorera s’ajustarà a les característiques del reforç del paviment i del gual descrites a l’annex VII.
 3. Quan les característiques de la vorera no permetin la construcció del model oficial de l’annex, l’Ajuntament podrà autoritzar un tipus diferent de gual.

Article 52: Característiques del gual

Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals són les fixades en l’annex VII d’aquesta ordenança (model oficial de guals) i hauran d’ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

Article 53: Rasants i materials

 1. El rebaix de la vorera afectarà com a màxim els 100 cm més propers a la calçada.

La resta de la vorera mantindrà la rasant original procurant conservar una amplada mínima de 90 cm d’acord amb la legislació vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques. Qualsevol adequació necessària, originada pel desnivell del carrer, entre el pla inclinat de la vorera i el pla horitzontal d’accés al local, s’efectuarà dins de la finca afectada, a partir de la línia de façana, excepte en els carrers amb molt pendent, en els quals l’Ajuntament podrà autoritzar el canvi de rasants de la vorera.

 1. Els materials emprats en l’acabament superficial del gual seran de les mateixes característiques que els de la vorera adjacent.

Article 54: Actualització

L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, requerir al titular de la llicència perquè actualitzi el dipòsit i, si les condicions urbanístiques ho requereixen, perquè construeixi el gual segons el model vigent.

Article 55: Prohibició de rampes

No es permet l’accés rodat a les finques per sobre de la vorera mitjançant rampes o elements equivalents, provisionals o fixos, excepte en el cas que s’indica a l’article següent.

Article 56: Guals en obres

Les obres d’enderroc, reparació o nova construcció d’edificis i altres activitats que exigeixin el pas de camions i  maquinària pesada per damunt de la vorera, comportaran la construcció del gual corresponent, excepte quan el termini de la llicència d’obres sigui inferior a sis mesos, en què es podrà aprofitar el paviment existent, sempre i quan sigui prou resistent per a preservar les instal·lacions soterrades. La vorera es mantindrà en tot moment transitable per als vianants i es reconstruirà un cop finalitzats els treballs que precisin el pas de vehicles.

Article 57: Obligacions del titular de la llicència

El titular de la llicència de gual està obligat a senyalitzar l’accés segons les determinacions de l’annex VII i a mantenir el paviment i la senyalització en perfectes condicions de conservació.

Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió del gual s’executaran a càrrec del titular de la llicència.

Article 58: Modificació i venciment de la llicència de gual

 1. L’ampliació i reducció del gual donarà lloc a l’actualització del dipòsit i a l’adaptació al model de gual vigent.
 2. En acabar la vigència de la llicència de gual, se suprimirà aquest i es restituirà la vorera al seu estat anterior. Si l’interessat executa l’obra a satisfacció dels serveis tècnics municipals, podrà recuperar la garantia. Si l’executa l’Ajuntament, ho farà a càrrec de l’interessat, aplicant-hi el dipòsit de garantia.

Article 59: Caducitat de la llicència de gual

 1. El canvi de titular de la llicència de l’activitat o la pèrdua dels requisits del local en base als quals va ser concedida la llicència de gual determinaran la seva caducitat.
 2. En la tramitació de la nova llicència de gual el sol·licitant podrà acreditar que s’ha subrogat en els drets derivats del dipòsit i del rebaix de la vorera atanyents a l’anterior titular, si bé haurà de actualitzar la garantia i adequar el gual al model vigent.

Article 60: Persones obligades

Les obligacions d’aquesta secció seran exigibles tant al titular de la llicència de gual com a les persones que en siguin beneficiàries.

Article 61: Accés i construcció de guals sense llicència

 1. En el cas que es construeixi un gual o que accedeixin vehicles des de la via pública a un local o recinte sense haver obtingut la llicència, l’Ajuntament requerirà el titular de l’activitat, o en el seu defecte l’arrendatari o propietari del local, perquè en el termini de quinze dies reposi, al seu càrrec, la vorera al seu estat anterior, o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti l’oportuna llicència. En aquest cas s’hauran d’abonar drets de llicència d’obres i la taxa d’ús de vorera, amb un recàrrec del 50 % a comptar des del moment que es constitueixi el fet imposable i fins al moment de la seva legalització, així com les despeses derivades de la inspecció que ha detectat el fet imposable, com les posteriors per verificar l’ordre de compliment.
 2. Un cop exhaurit aquest termini de quinze dies sense que s’hagin iniciat els tràmits esmentats a l’article anterior, l’Ajuntament podrà incoar els expedients oportuns per a sancionar la infracció i restaurar la realitat física alterada.

Secció novena: Remoció d’obstacles a la circulació. Retirada i immobilització de vehicles

Article 62: Obstacles a la via pública

 1. Es prohibeix la col·locació a la via pública sense autorització municipal de qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la circulació de vianants o vehicles.
 2. En el cas que es disposi de l’oportuna autorització municipal, tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat dels vianants.
 3. L’Ajuntament retirarà de la via pública els obstacles, objectes i senyals que, dipositats o instal·lats sense una autorització municipal vigent, destorbin la circulació de vianants o vehicles.
 4. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb.

Article 63: Retirada de vehicles

L’Ajuntament podrà retirar de la via pública, i traslladar al dipòsit municipal, el vehicle, remolc, bicicleta, estri o  similar que es trobi en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d’algun servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic, i quan es presumeixi el seu abandonament.
 2. En cas d’accident que li impedeixi continuar la marxa.
 3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
 4. Quan, havent estat immobilitzat d’acord amb allò que disposa l’article 67.1, paràgraf tercer del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, l’infractor persistís en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l’import de la multa.
 5. Quan estigui estacionat en zones d’estacionament amb horari limitat sense col·locar el comprovant horari o excedint el doble del període per al qual s’ha abonat.
 6. Quan estigui estacionat en els carrils o parts de la via reservats exclusivament a la circulació o al servei de determinats usuaris.
 7. Quan hagi passat 24 hores d’una immobilització d’un vehicle sense que s’hagin subsanat les causes que la van motivar, essent a càrrec del titular les despeses de trasllat a més de les despeses originades per la immobilització.

Article 64: Vehicles en situació de perill, ofereixi risc pels usuaris de la via pública i destorb o deteriorament del patrimoni públic.

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l’apartat 1 de l’article anterior i, per tant, està justificada la seva retirada:

 1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada.
 2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.
 3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.
 4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l’extrem de les illes destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per a persones amb mobilitat reduïda.
 5. Quan ocupi totalment o parcial un gual, dins de l’horari autoritzat per utilitzar-lo.
 6. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva utilització.
 7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
 8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o seguretat.
 9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se’n celebrin.
 10. Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda.
 11. Quan estigui estacionat totalment o parcial al damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d’autorització expressa.
 12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via.
 13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
 14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin des d’una altra.
 15. Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada d’un immoble.
 16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada com d’atenció preferent o, sota altra denominació, d’igual caràcter.
 17. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
 18. Quan estigui estacionat en una àrea de vianants fora de les hores permeses, llevat d’estacionaments expressament autoritzats.
 19. Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic.
 20. Quan estigui estacionat en les àrees de platja o zones vegetals o de muntanya.
 21. Quan per avaria de l’equip de senyals acústiques o l’alarma antirobatori emetin sons que alterin la convivència ciutadana i no es pugui localitzar el conductor del vehicle.
 22. Quan estiguin lligats a mobiliari urbà o altres elements de la via pública.
 23. Quan estigui estacionat en la via pública sense assegurança i constitueixi un risc pels usuaris de la via pública.

Article 65: Retirada de vehicles per causa de necessitat

 1. L’Ajuntament també podrà retirar els vehicles de la via pública, encara que no estiguin en infracció, en els casos següents:
 2. Quan estiguin estacionats en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic autoritzat.
 3. Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
 4. En cas d’emergència.
 5. Aquestes circumstàncies s’advertiran amb tres dies d’antelació, llevat dels casos d’urgència, pels mitjans de difusió i/o amb la col·locació d’avisos als parabrises dels vehicles.

Article 66: Despeses de la retirada

Llevat de les excepcions previstes en l’article anterior, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada i trasllat del vehicle i la seva estada al dipòsit municipal seran per compte del seu titular. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada, previ pagament, o constitució de garantia, de l’import de la despesa liquidada, sense perjudici del dret d’interposició de recurs.

Article 67: Suspensió de la retirada

La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si, abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat, el conductor compareix, pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava.

Article 68: Immobilització de vehicles

 1. La Policia Local podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en els següents supòsits:
 2. Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a la detecció de l’alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu.
 3. Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per les vies del municipi.
 4. Quan el vehicle vagi desproveït dels cinturons i altres elements de seguretat obligatoris, i quan les motocicletes o ciclomotors circulin amb el conductor o l’ocupant desproveïts de casc.
 5. Quan el conductor no justifiqui que està en possessió de la corresponent llicència de conducció o aquesta no sigui vàlida, i no acrediti la seva identitat i domicili. Però si aquesta queda suficientment acreditada, només es practicarà la immobilització quan el seu comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o coneixements necessaris per conduir.
 6. Quan el vehicle no estigui autoritzat per circular.
 7. Quan el conductor d’un vehicle no posseeixi el permís de circulació, i no acrediti la seva identitat i domicili.
 8. Quan el conductor reconegui no estar en possessió de l’assegurança obligatòria o es comprovi aquest fer per qualsevol altre mitjà.
 9. Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l’import de la sanció o garantir el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret.
 10. Quan el vehicle estigui estacionat sobre la vorera o en zona de càrrega i descàrrega en infracció, i concorrin raons de seguretat o de disposició de mitjans adients que desaconsellin la seva retirada.
 11. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l’estacionament i no es causa risc a la seguretat de persones i béns, o en el garatge o aparcament públic o privat que designi el conductor o titular, qui correrà amb les despeses de trasllat i estada. Quan no sigui possible la immobilització al carrer o en un garatge, es practicarà en el dipòsit municipal, essent a càrrec del conductor les despeses de trasllat i pupil·latge. També es realitzarà la immobilització en el dipòsit municipal quan les característiques d’aquesta facin presumir a l’agent actuant que aquesta no serà respectada, pel titular o conductor del vehicle.
 12. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

TITOL III

REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES CONDICIONS PER A LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) I BICICLETES AMB PEDALEIG ASSISTIT A LES VIES PÚBLIQUES

Article 69: Objecte

   1. El títol III te per objecte la regulació, ordenació, vigilància i disciplina del trànsit per les vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal o oberts a l’ús públic dels vehicles de mobilitat personal (en endavant, VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit i altres elements de mobilitat de característiques similars, per fer compatible la distribució equitativa de l’espai públic disponible entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit d’aquests elements de mobilitat amb l’ús de vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i espais públics.
   2. Resta prohibida la circulació per les vies de la ciutat amb artefactes mecànics impulsats per qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a vehicles, llevat d’autorització específica atorgada per l’Ajuntament.
   3. Amb caràcter general, els aparells sense motor que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h, tenen la consideració de joguines. Els monopatins, patins i patinets sense motor formen part d’aquesta categorització.
   4. Els cicles de motor, ciclomotors i similars tipus L1e i L3e, no es regulen en aquestes bases, per tant, en quan a les seves característiques tècniques, circulació per les vies públiques, permisos de conducció, assegurança de responsabilitat civil, etc., és d’aplicació la legislació vigent.

Article 70: Àmbit d’aplicació

   1. L’àmbit d’aplicació d’aquestes normes abasta totes les vies i els terrenys públics aptes per a la circulació de titularitat municipal dins del terme municipal, les vies i els terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguin d’ús comú i en defecte d’altres normes, les vies i els terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris
   2. En tot el que no estigui regulat en les presents normes, serà d’aplicació subsidiària, el que estigui disposat per les bicicletes a la normativa i legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, fonamentalment, tot el relacionat amb normes de circulació, posició a la via i prioritats de pas respecte a altres persones o vehicles usuaris de les vies públiques, tant pels VMP com per les bicicletes amb pedaleig assistit.

Secció desena: Definició dels diferents tipus de vehicles i particularitats

Article 71: Vehicles de mobilitat personal (VMP), annex XIV

 1. Definició: El vehicle de mobilitat personal (VMP) és un vehicle d’una o més rodes, dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Únicament poden estar equipats amb un seient si estan dotats amb sistema d’autoequilibrat.
 2. Aquests vehicles queden exempts d’autorització administrativa per a conduir i circular i d’assegurança obligatòria.
 3. Aquests vehicles requeriran per poder circular el certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional e internacional recollits en el seu manual de característiques, així com al seva identificació de conformitat a les determinacions compreses en el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Real Decret 2822/1988, de 23 de desembre i resolucions del Director General de Trànsit.
 4. No es considera VMP a efectes d’aquestes bases els següents:
 5. Vehicles sense sistema d’auto equilibrat i amb seient
 6. Vehicles concebuts per a competició
 7. Aparells per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), cadires de rodes amb o sense motors elèctrics, scooters elèctrics i similars.
 8. Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC
 9. Vehicles inclosos a l’àmbit del Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013.

Article 72: Bicicletes de pedals amb pedaleig assistit

1.- Definició: Són bicicletes de pedals amb pedaleig assistit: cicles de dues rodes equipades amb un motor elèctric auxiliar, de potència nominal continua màxima inferior o igual a 250 W. Aquesta potència disminueixi progressivament i finalment s’interrompi abans que la velocitat del vehicle arribi als 25 km/h o el ciclista deixi de pedalar.

2.- Aquests vehicles queden exempts d’autorització administrativa, per a conduir i circular, i d’assegurança obligatòria.

Article 73: Prohibicions

Resta prohibit circular per les vies públiques objectes de aquesta regulació els següents vehicles:

   1. Vehicles o aparells que aparentment ofereixin prestacions superiors a un VMP.
   2. Dins d’aquest supòsit s’inclouen els casos de vehicles de mobilitat personal (VMP) que hagin sigut manipulats per alterar la velocitat o les característiques tècniques, i/o incompleixin les determinacions del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Secció onzena: Definició dels diferents espais de circulació

Article 74: Espais de circulació

 1. Espais reservat a vianants. Part de la via, elevada o delimitada d’una altra manera, reservada a la circulació de vianants. S’inclou en aquesta definició la vorera, l’andana, el passeig i el parc.
 2. Carrer de convivència (o de plataforma única). Via compartida per vianants, cicles, bicicletes, vehicles de mobilitat personal (VMP), cicles de motor i trànsit motoritzat i preferència pels vianants.
 3. Via Ciclable. Via específicament condicionada pel trànsit de cicles, amb la senyalització vertical i horitzontal corresponent i amb una amplada que permet el pas segur d’aquests vehicles.

Les tipologies de vies ciclables són:

 1. Carril bici. Via ciclable que discorre a nivell de calçada, en un sol sentit o en doble sentit.
 2. Carril bici protegit. Carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera.
 3. Vorera bici. Via ciclable senyalitzada sobre la vorera.
 4. Pista bici. Via ciclable, segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.
 5. Camí verd o senda ciclable. Via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscs.

4.- Carrer 30 (o calçada zona 30). Via no segregada del trànsit, amb limitació de velocitat de 30 km/h.

5.- Carrer 50 (o carrer no pacificat). Carrer urbà no pacificat obert al trànsit, amb limitació de velocitat compresa entre 30 km/h i 50 km/h.

Secció dotzena: Condicions específiques de circulació segons el tipus de vehicle

Article 75: Joguines

 1. Tenen una capacitat màxima de transport d’una persona.
 2. Hauran de respectar sempre la prioritat dels vianants.
 3. Les joguines (velocitat igual o inferior a 6 km/h) entre d’altres els monopatins, patins i patinets sense motor, no podran circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies ciclables que els estiguin especialment destinades.
 4. Podran circular a les velocitats màximes permeses segons l’espai de circulació i adequant-la sempre als vianants.
 5. Hauran de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional) i definit per la senyalització.
 6. Hauran de circular amb diligència i precaució necessàries, respectant la seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no comportaran perill pels bens, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
 7. El conductor haurà d’indicar les aturades i canvis de trajectòria.
 8. En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles.
 9. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte, o en cas de tall temporal de la via pel desenvolupament d’esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 10. No es podrà circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 11. No es podrà circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil, durant la conducció.
 12. No es podrà circular sota els efectes de l’alcohol i/o de substàncies prohibides.

Article 76: Vehicles de mobilitat personal (VMP)

1.Condicions i obligacions per circular

 1. L’edat mínima per circular amb vehicles de mobilitat personal (VMP), serà de 16 anys. Els menors de 16 anys només podran circular en VMP que resultin adequats a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit i acompanyats en tot moment i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.
 2. Tenen una capacitat màxima de transport d’una persona.
 3. No es podrà circular amb auriculars o cascos connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 4. No es podrà circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil, durant la conducció.
 5. No es podrà circular sota els efectes de l’alcohol i/o de substàncies prohibides, així com és obligatori sotmetre’s als test d’alcoholèmia i/o estupefaents, de conformitat amb la normativa vigent.
 6. Obligatori utilitzar casc de protecció homologat o certificat segons la legislació vigent.
 7. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat, així com un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davantera i posterior, i un timbre.

2.Utilització de les vies

 1. Els VMP, tenen prohibit circular per travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies que transcorrin dins del municipi, igualment queda prohibida la seva circulació en túnels urbans.
 2. La circulació de VMP, ha de desenvolupar-se preferentment per les vies ciclables o vies que els hi estiguin especialment assignades, tenint en compte les restriccions pròpies de cada via.
 3. En calçada només poden circular als carrers zona 30 quan tinguin capacitat per a circular a una velocitat superior als 15 km/h, sense excedir dels 25 km/h.
 4. No poden circular per calçades on la velocitat permesa sigui superior als 30 km/h.
 5. Hauran de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional) i definit per la senyalització.
 6. Hauran de circular amb diligència i precaució necessàries, respectant la seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no comportaran perill pels bens, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
 7. El conductor haurà d’indicar les aturades i canvis de trajectòria.
 8. En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles.
 9. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte.
 10. Circularan preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest. En el cas de que hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles circularan pel carril contigu al reservat en les mateixes condicions. Tanmateix, podran circular pel carril de l’esquerra, quan les característiques de la via no permeti efectuar-ho pel carril de la dreta o per haver de girar a l’esquerra.
 11. Els VMP, podran utilitzar per estacionar els aparca bicis existents al municipi, en les mateixes condicions que les bicicletes. Resta prohibit estacionar-los lligats a arbres, fanals, semàfors, bancs i altres elements del mobiliari urbà que no siguin els habilitats a l’efecte.

Article 77: Bicicletes amb pedaleig assistit

 1. Condicions i obligacions per circular
  1. Els menors de 12 anys podran circular pels espais reservats per a vianants, espais no motoritzats, carrers de convivència, vies ciclables o carrers 30, sempre que vagin acompanyats d’un adult.
  2. No es podrà circular amb auriculars o cascos connectats a aparells receptors o reproductors de so.
  3. No es podrà circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil, durant la conducció.
  4. Només els adults poden transportar a una persona en una bicicleta de pedaleig assistit, sempre i quan siguin menors de 7 anys i en un seient addicional homologat instal·lat a la bicicleta.
  5. No es podrà circular sota els efectes de l’alcohol i/o de substàncies prohibides, així com és obligatori sotmetre’s als test d’alcoholèmia i/o estupefaents, de conformitat amb la normativa vigent.
  6. Es recomana l’ús del casc dins de les vies urbanes, a majors de 16 anys, restant obligatori a les vies interurbanes. Pels menors de 16 anys serà obligatori l’ús del casc tant en vies urbanes com interurbanes.
  7. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat, així com un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davantera i posterior, i un timbre.
 2. Utilització de les vies
 3. Hauran de respectar sempre la prioritat dels vianants.
 4. Hauran de circular per totes les vies previstes a l’article anterior.
 5. A més a més, podran circular per qualsevol carrer del municipi així com per vies interurbanes amb excepció de les previstes a la llei de seguretat vial.
 6. Hauran de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional) i definit per la senyalització.
 7. Hauran de circular amb diligència i precaució necessàries, respectant la seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no comportaran perill pels bens, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
 8. La circulació de bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h, ha de desenvolupar-se preferentment per les vies ciclables o la calçada, tenint en compte les restriccions pròpies de cada via.
 9. Podran circular a les velocitats màximes permeses segons l’espai de circulació.
 10. El conductor ha de mantenir una posició de conducció diligent, agafant-se el manillar en tot moment, sense fer zig-zag i sense agafar-se a altres vehicles en marxa.
 11. No poden circular amb el vehicle recolzat només en una roda.
 12. El conductor haurà d’indicar les aturades i canvis de trajectòria.
 13. En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles.
 14. No es poden carregar amb objectes o volums que redueixin la visió o dificultin les maniobres.
 15. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat, fora de les àrees destinades a tal efecte, o en cas de tall temporal de la via pel desenvolupament d’esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 16. Les bicicletes amb pedaleig assistit, podran utilitzar per estacionar els aparca bicis existents al municipi, en les mateixes condicions que les bicicletes. Resta prohibit estacionar-los lligats a arbres, fanals, semàfors, bancs i altres elements del mobiliari urbà que no siguin els habilitats a l’efecte.

Secció tretzena: Condicions de circulació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, destinats a l’exercici d’activitats d’explotació econòmica.

Article 78: Condicions per la seva circulació. Autorització municipal prèvia i demés condicions i limitacions

 1. A més de les condicions generals i específiques, d’utilització i circulació indicades en els capítols anteriors de les presents bases, els VMP i bicicletes amb pedaleig assistit destinats a l’exercici d’activitats d’explotació econòmica, inclòs el lloguer d’aquests vehicles, de tipus turístic d’oci i repartiment de mercaderies a domicili, haurien de complir tots els requisits establerts en aquest títol per a la seva circulació als espais públics autoritzats, així com la resta de normativa que els sigui aplicable.
 2. Les persones titulars de l’explotació d’aquest tipus d’activitats a la via pública, que pel seu exercici utilitzin VMP o bicicletes amb pedaleig assistit, hauran de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització municipal, en la que figurarà el recorregut de les rutes autoritzades, l’horari i la resta de condicions i limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat de les persones usuàries de les vies públiques.
 3. Les persones titulars de l’activitat, vetllarà perquè les persones conductores d’aquests vehicles, disposin d’un nivell d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta de les persones usuàries de la via. Per la qual cosa haurà d’aportar, entre la documentació que acompanyi a la sol·licitud d’autorització municipal, la declaració responsable en la que es comprometi a no permetre l’ús d’aquests vehicles a qui no disposi del nivell de capacitat i habilitat exigit.

Article 79: Lloguer de VMP i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit

   1. L’horari, pel lloguer, en tot cas serà comprès entre les 08:00 i les 22:00, restant totalment prohibit fora d’aquest horari.
   2. El titular de l’activitat haurà d’informar al seu personal i clients, per escrit, de les rutes autoritzades, horaris i condicions de la corresponent autorització municipal.
   3. Els titulars de l’explotació d’aquestes activitats econòmiques que, pel seu exercici utilitzin VMP, o bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis a tercers i altres d’accidents, pels que es poguessin ocasionar, amb motiu de la circulació d’aquests a la via pública.
   4. Els VMP, i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, hauran d’estar degudament identificats i disposar dels certificats per la circulació de conformitat a les determinacions del Reglament General de Vehicles.
   5. Els VMP, i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, destinats a l’exercici d’activitats turístiques o d’oci, quan circulin en grup, entre altres condicions i limitacions establertes en la prèvia i corresponent autorització municipal, no podran superar el nombre de 10 persones i sempre estaran acompanyats per un guia i hauran de mantenir una distància, entre els grups, de més de 150 metres. A més a més, quan circulin en vies ciclistes, no hauran d’ocupar tota l’amplada de la via ni detenir-se a la mateixa de manera que l’obstaculitzi per la resta dels usuaris.

Article 80: Transport de mercaderies amb VMP i bicicletes amb pedaleig assistit

 1. L’edat fixada de 16 anys serà de 18 anys quan es realitzi l’activitat econòmica en horari nocturn.
 2. Els VMP, i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, podran transportar paqueteria, missatgeria, menjar ràpid, i altres que tinguin la consideració de petites mercaderies.
 3. Els titulars de l’explotació d’aquestes activitats econòmiques, hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis a tercers i altres d’accidents, que es poguessin ocasionar amb motiu de la circulació d’aquests vehicles a la via pública.
 4. Hauran de respectar sempre la resta de normativa prevista en aquestes bases.

Secció catorzena: Règim sancionador

Article 81

1.- La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tipificades al TÍTOL III, (dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedals amb pedaleig assistit), només podrà acordar-se en virtut del procediment instruït segons el que disposa la legislació sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i, supletòriament, a la normativa de procediment administratiu comú.

2.- Les infraccions seran qualificades en lleus, greu o molt greu segons consta al Annex XVI de l’Ordenança. A les infraccions lleus els hi correspondrà una sanció de fins a 100 euros, a les greus 200 euros i les molt greus 500 euros.

3.- Constituiran infraccions a aquesta ordenança, les accions i/o omissions realitzades pels aparells i/o vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb pedaleig assistit, regulats al TÍTOL III i descrites en els articles següents.

Article 82: Condicions per a la circulació dels vehicles VMP i bicicletes amb pedaleig assistit. Constitució infraccions

 1. Circular amb un VMP que no tingui les característiques tècniques establertes
 2. Circular amb artefactes mecànics impulsats per qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a vehicles.
 3. Circular en VMP sense tenir l’edat mínima permesa.
 4. Circular en VMP transportant viatgers excedint l’ús unipersonal.
 5. Transportar en una bicicleta de pedals amb pedaleig assistit un passatger menor de 7 anys sense seient addicional homologat.
 6. Transportar en una bicicleta de pedals amb pedaleig assistit un passatger major de 7 anys.
 7. Transportar en una bicicleta de pedals amb pedaleig assistir un passatger essent el conductor menor d’edat.
 8. Circular un menor de 12 anys amb una bicicleta de pedals amb pedaleig assistit sense anar acompanyat d’un adult.
 9. Circular amb cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 10. Conduir utilitzant un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació.
 11. Circular amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament o amb presència de drogues.
 12. Circular sense el casc de protecció obligatori.
 13. Circular sense llums i/o elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat.
 14. No disposar de timbre.
 15. No disposar d’un sistema adequat de frenada.

Article 83: Utilització de les vies. Constitució infracció a l’ordenança municipal

 1. Circular amb un aparell tipus joguina per la calçada.
 2. No respectar la prioritat dels vianants.
 3. Circular per vies o zones prohibides.
 4. Circular sense respectar el sentit de la circulació establert.
 5. Circular de manera negligent.
 6. Circular incomplint amb les condicions de circulació exigides.
 7. Circular arrossegat per un altre vehicle.
 8. Circular recolzat només en una roda.
 9. Circular incomplint les normes establertes sobre limitacions de velocitat.
 10. Circular de manera temerària.
 11. No indicar el conductor les aturades i canvis de trajectòria.
 12. Portar càrregues i/o remolcs que dificultin la visió o les maniobres.
 13. Fer acrobàcies o altres jocs fora de les àrees habilitades a tal efecte.
 14. Estacionar fora de la zona habilitada específicament.
 15. Lligar un vehicle on estigui prohibit.

Article 84: Exercici d’activitats d’explotació econòmica. Infraccions.

 1. Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit que s’utilitzi per una activitat d’explotació econòmica sense estar identificat.
 2. Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit que s’utilitzi per una activitat d’explotació econòmica disposar de la corresponent autorització municipal.
 3. Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit de lloguer en horari prohibit, de de 22:00 a 8:00h.
 4. No disposar, el titular de l’explotació econòmica, d’una assegurança de responsabilitat civil que s’exigeix en aquestes bases.
 5. Circular amb un VMP o bicicleta de pedals amb pedaleig assistit destinat a la realització d’activitats econòmiques de tipus turístic, en grups no respectant la distància mínima entre grups de 150 metres.
 6. Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit destinats a la realització d’activitats econòmiques de tipus turístic en grups superiors a 10 persones, no inclòs el guia.

Article 85 : Responsabilitat

 1. La responsabilitat per les infraccions en el que disposa aquesta ordenança recaurà directament en l’autor del fet en que constitueixi la infracció.
 2. Quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de 18 anys respondran solidàriament amb ell de la multa imposada: els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, a raó a l’incompliment de l’obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputa als menors.
 3. En les empreses d’arrendament de vehicles, a curt termini, serà responsable l’arrendatari del vehicle.
 4. L’arrendador serà responsable, en tot cas, en quan a la documentació del vehicle, assegurança, autorització administrativa i de totes les altres obligacions que s’estableixen en aquesta ordenança relativa a l’activitat econòmica.

TÍTOL IV:  INFRACCIONS I SANCIONS

Article 86: Disposicions generals

 1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les vies urbanes correspon a l’Alcalde/ssa.
 2. Els tipus de les infraccions i sancions són els que estableixen les lleis, els que es concreten en aquesta ordenança en el marc de les lleis i els propis d’aquesta ordenança.
 3. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit amb l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció de les taxes o preus públics meritats.

Article 87: Infraccions a la legislació de trànsit i seguretat viària

 1. Les infraccions tipificades a la legislació de trànsit i seguretat viària se sancionaran per l’Alcaldia amb la multa que correspongui segons l’esmentada legislació.
 2. En el marc de la legislació de trànsit i seguretat viària, es considera que un vehicle està en situació de parada i/o estacionament prohibit, i per tant en infracció de l’esmentada legislació, en els casos següents:
 3. En corba, en canvi de rasant de visibilitat reduïda o en les seves rodalies, i en els túnels.
 4. En passos a nivell, passos per a ciclistes i passos de vianants i, per tant, també als rebaixos en les voreres per al pas de persones amb mobilitat reduïda.
 5. En els carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris i, per tant, en les zones reservades, incloses les dels contenidors.
 6. En les interseccions i en les seves proximitats i, per tant, en les situacions següents: en les cruïlles; en els xamfrans, sobresortint el vèrtex; i a menys de 5 m de la cantonada dificultant el gir.
 7. Sobre els rails de tramvies, o a la zona del gàlib, dificultant la circulació.
 8. En els llocs on s’impedeixi la visibilitat de la senyalització o s’obligui a fer maniobres a la resta d’usuaris, i per tant també en les situacions següents: en les vies d’un sol carril; en les vies de dobles direcció amb un carril en cada sentit; a la calçada; i de manera que es dificulti la circulació de la resta de vehicles.
 9. En els carrils reservats a la circulació de determinats vehicles i, per tant, en el carril-bus i en el carril-bici.
 10. A les parades d’autobusos.
 11. Als estacionaments amb horari limitat sense haver col·locat el distintiu que autoritza l’estacionament, o havent superat el límit horari autoritzat.
 12. A les zones de càrrega i descàrrega.
 13. A les zones reservades per a l’estacionament de persones amb mobilitat reduïda.
 14. Sobre les voreres, passeigs, andanes, parterres, refugis i, per tant, a les zones senyalitzades amb franges en el paviment i, tractant-se de motocicletes i ciclomotors de dues rodes, en les esmentades situacions de manera diferent a l’autoritzada.
 15. Davant dels guals.
 16. En doble filera, tant si és al costat d’un altre vehicle com d’un contenidor.
 17. Allà on ho prohibeixi un senyal i, per tant: en les zones de prohibició de parada i d’estacionament; a les illes de vianants; a les vies d’atenció preferent; en bateria quan l’aparcament permès sigui en fila, i viceversa.
 18. Incomplint les normes generals de la parada i, per tant: sense adoptar les mesures que evitin el moviment del vehicle; de manera que s’impedeixi el moviment a un altre vehicle estacionat degudament; a menys d’un metre de la façana en els carrers urbanitzats sense vorera.
 19. Incomplint les normes generals de l’estacionament i, per tant: sense adoptar les mesures que evitin el moviment del vehicle; de manera que s’impedeixi el moviment a un altre vehicle estacionat degudament; fora del perímetre assenyalat en el paviment; en carrers urbanitzats sense voreres.

Article 88: Infraccions en matèria de mercaderies perilloses

Les infraccions tipificades a la legislació sobre ordenació de transports terrestres se sancionaran per l’Alcaldia amb la multa que correspongui segons l’esmentada legislació.

Article 89: Infraccions en matèria de transport escolar

Les infraccions tipificades a la legislació sobre seguretat del transport escolar i de menors se sancionaran per l’Alcaldia amb la multa que correspongui segons l’esmentada legislació.

Article 90: Infraccions pròpies d’aquesta Ordenança

 1. Les infraccions pròpies d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
  1. Infraccions lleus:
 2. L’incompliment de l’obligació de pintar, senyalitzar i mantenir la zona de reserva d’estacionament, establerta a l’article 39.
 3. La parada per a càrrega i descàrrega de mercaderies en condicions diferents de les que estableix l’article 26.
 4. L’accés rodat a les finques per sobre la vorera sense tenir llicència.
 5. La col·locació de rampes o elements equivalents per a facilitar l’accés rodat a les finques per sobre de la vorera.
 6. La manca de senyalització dels guals o la manca de manteniment dels senyals.
 7. La senyalització de la reserva d’estacionament, d’estacionament prohibit o gual, sense ajustar£-se a les característiques establertes a aquesta ordenança.
 8. La senyalització, mitjançant qualsevol procediment, d’una reserva d’estacionament, d’estacionament prohibit, o d’un gual, sense haver obtingut la preceptiva llicència.
 9. La col·locació d’obstacles o objectes a la via pública sense l’autorització municipal prèvia.
 10. La col·locació a la via pública de contenidors fora de les zones expressament reservades.
 11. Pintar o malmetre lleument els senyals o indicadors instal·lats a la via pública
 12. Estacionar un vehicle que transporti mercaderies perilloses a les vies urbanes del terme municipal.
 13. Estacionar un vehicle de M.M.A superior a 3,5 Tm a les vies urbanes del municipi, fora dels llocs destinats i amb autorització expressa de l’Ajuntament.
  1. Infraccions greus:
 14. La col·locació de publicitat als senyals de trànsit, o al seu voltant.
 15. La manca de manteniment dels guals.
 16. La manca de cura per evitar que els animals envaeixin les vies originant riscos per als vianants o vehicles
 17. Pintar o malmetre greument els senyals o indicadors instal·lats a la via pública.
 18. Obres a la via pública sense senyalitzar o amb senyalització que no s’ajusta a la autoritzada, (en horari diürn).
 19. Abandonar vehicles en espais o vies públiques.
  1. Infraccions molt greus:
 20. La col·locació de senyals de trànsit sense la prèvia autorització municipal.
 21. La col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin, que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de semàfors i senyals, o que puguin distreure la seva atenció.
 22. La construcció del gual sense ajustar-se a les característiques de la llicència d’accés.
 23. L’incompliment dels promotors d’obres de les obligacions que els imposa l’article 55 en relació als guals.
 24. La circulació de vehicles de transport escolar o de menors sense l’assistència de l’acompanyant a què es refereix l’article 7 del R.D. 2296/83, de 25 d’agost.
 25. Circulació de vehicles de transport escolar o de menors sense estar emparats per una assegurança complementària que cobreixi sense limitació de quantia la responsabilitat civil per danys i perjudicis soferts per les persones transportades.
 26. Circular amb bicicletes, patins o assimilats de manera diferent a la establerta en l’article 14
 27. Obres a la via pública sense senyalitzar o amb senyalització que no s’ajusta a la autoritzada, (en horari diürn).
 28. En el cas que les infraccions tipificades en els subapartats k) i l) de l’article 90, apartat 1. A, si existeix risc evident per a la seguretat de les persones o de la circulació de vehicles.
 29. Les sancions a les infraccions tipificades a aquest article són les següents:
 30. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 300,00.€.
 31. Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 301,00 fins a 450,00 €.
 32. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 450,01 fins a 900 €.
 33. Les sancions anteriors s’entendran automàticament modificades si la legislació modifica les quanties aplicables en sancions per infracció d’ordenances. Si la legislació no estableix el detall de les quanties aplicables respectivament a les infraccions lleus, greus i molt greus, les infraccions lleus se sancionaran amb multa fins al 25 per cent del màxim, les infraccions greus se sancionaran fins al 50 per 100 del màxim i les infraccions molt greus fins al 100 per 100 del màxim.
 34. Les sancions seran graduades, en especial, en atenció als següents criteris:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.

b) La naturalesa dels perjudicis causats.

c) La reincidència per la comissió en el termini d’un any de més duna infracció de la mateixa naturalesa quan això s’hagi declarat per resolució ferma.

 1. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.
 2. D’acord amb el que preveu la legislació de règim local, les accions o omissions que, en l’àmbit material regulat per aquesta Ordenança, causin danys o perjudicis en el domini públic municipal o hi facin actes d’usurpació, seran sancionats amb multa l’import de la qual s’establirà entre el valor i el doble del valor del perjudici causat o d’allò usurpat, això sens perjudici d’ésser obligats a reparar els danys i perjudicis i a restituir el que haguessin sostret.

Article 91: Substitució de la sanció de multa i de la reparació de danys al domini públic municipal per treballs per la comunitat

 1. L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per sessions sobre educació viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats.
 2. També l’ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents en sessions sobre educació viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats. En el cas que es produeixi aquesta substitució L’ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi el sancionat consisteixi en la reparació del danys causats.

Article 92: Acumulació de sancions

 1. En el cas que, per aplicació d’aquesta Ordenança, s’incoés expedient sancionador per dues o més infraccions entre les quals existís relació de causa a efecte, s’imposarà una sola sanció, la corresponent a la sanció més elevada.
 2. En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions, se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.
 3. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent.

Article 93: Infracció sobrevinguda

Si, per l’incompliment de l’apartat 14 de l’article 29 d’aquesta Ordenança, un vehicle resulta afectat per un canvi d’ordenació del lloc on es troba, per un canvi de sentit o de senyalització, realització d’obres o per qualsevol altra variació que comporti fins i tot el seu trasllat al dipòsit municipal, el conductor serà responsable de la nova infracció comesa.

Article 94: Revocació de la llicència d’accés aparellada a la sanció

 1. A més d’imposar la sanció de multa que correspongui, l’Ajuntament podrà revocar la llicència d’accés en els supòsits següents:
  1. La manca o incorrecta senyalització del gual.
  2. L’incompliment de l’obligació de conservació i manteniment de la senyalització del gual i del paviment.
  3. L’impagament de les quotes tributàries meritades per la llicència d’accés.
 2. En l’expedient s’oferirà a l’interessat la possibilitat de subsanar la irregularitat en un termini de quinze dies.

Disposició Addicional: Primera

Qualsevol ocupació de via pública, obres, i instal·lacions de contenidors que afectin a la via pública han d’estar degudament protegida i senyalitzada. A banda de l’autorització dels serveis tècnics municipals, , els promotors presentaran la policia un projecte de senyalització, el qual haurà de ser visat i conformat, abans de començar les obres. Aquest projecte s’haurà de presentar amb un mínim de 72 d’antelació a l’execució d ela obra, llevat de situacions urgents i excepcionals. En aquest últim cas abans d’iniciar l’obra el promotor acordarà amb es responsables de la Policia Local les mesures a adoptar.

El fet de no senyalitzar adequadament les obres, o no ajustar-se al projecte presentat podrà ser causa de paralització de les obres, per part de la policia local, fins a la adequació al projecte presentat.

Disposició Addicional segona.

L’ajuntament de Cunit, en compliment de la legislació específica sobre vehicles fora d’ús, es farà càrrec de la gestió de tramitar la descontaminació i el desballestament de vehicles, així com la baixa administrativa, davant la D.G.T. dels vehicles fora d’ús, que siguin lliurats pels seus titulars. També ho farà en el cas dels vehicles abandonats, repercutint totes les despeses generades sobre els titulars d’aquests.

L’abandonament de vehicles en els espais o vies públiques, serà considerat com una infracció greu.

El procediment, serà el descrit en l’annex VIII.

Queda derogada la ordenança següent: Ordenança municipal d’us de vials, circulació i trànsit

ANNEX I

Circumstàncies exceptuades a l’article 18:

-Transport de mercaderies perilloses quan per cada producte concret no se sobrepassin les quantitats indicades en els següents marginals de l’annex A de l’acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera, 2201a, 2301a, 2401a, 2431a, 2471a, 2501a, 2601a, 2801a, 2901a i 10011.

-Quan una matèria estigui afectada per dues limitacions diferents, es prendrà, a efectes de l’article 18, la més gran de les dues.

ANNEX II

Les mercaderies especialment perilloses són les compreses en els marginals 11407,21407, 61407 i 91407 de l’annex B de l’acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera.

ANNEX III

Horaris de prohibició de circulació de vehicles de més de 3,5 t de P.M.A., que transportin mercaderies perilloses.

– Diumenges i dies festius, des de les 8 fins a les 24 hores.

– Vigílies no dissabtes d’aquests festius, des de les 13 fins a les 24 hores.

– Els dies 31 de juliol i 1 d’agost, des de les 0 fins a les 24 hores.

ANNEX IV

   1. Mercaderies exemptes de la prohibició establerta a l’apartat 3 de l’article 19.
    • Gasos liquats d’ús domèstic, bé per transportar-los a punts o per repartir-los a consumidors, en les condicions de transport previstes al TPC.
    • Matèries destinades al proveïment d’estacions de servei, en les condicions de transport previstes al TPC.
    • Gasos necessaris per al funcionament de centres sanitaris quan s’acrediti que es transporten als esmentats centres i vagin embotellats en recipients homologats.
   2. Mercaderies i condicions de transport que poden obtenir l’exempció de la prohibició de l’apartat 3 de l’article 19, prèvia sol·licitud:

– Productes indispensables per al funcionament continu de centres industrials, en les condicions de transport previstes al TPC.

– Productes inerts no necessaris per atencions de centres sanitaris, en les condicions de transport previstes al TPC.

– Mercaderies perilloses amb origen o destí als ports marítims que hagin de circular inevitablement en les dates objecte de prohibició, en les condicions de transport previstes al TPC.

– Material de pirotècnica per al qual no hi hagi emmagatzematge segur en les localitats de destinació, en les condicions de transport que s’imposin en el permís.

– Altres matèries que, per circumstàncies d’emergència, es consideri indispensable que siguin transportades, en les condicions que s’imposin en el permís.

ANNEX V

Actuacions en cas d’emergència de vehicles que transporten mercaderies perilloses.

 1. Quan l’alarma la doni el conductor, independentment de les normes específiques d’intervenció que hagi de seguir en funció de les seves instruccions, del contingut de la càrrega, de les ensenyances rebudes i de la situació a la via urbana, procedirà a recuperar la documentació relativa a la càrrega i a informar, a sol·licitud del centre que rebi la trucada, sobre:
 2. Tipus d’emergència (fuga, escolament, incendi, explosió, etc).
 3. Tipus de vehicle.
 4. Empresa (expedidora, transportista i destinatària).
 5. Situació exacta del vehicle.
 6. Dades del plafó taronja.
 7. Classe de mercaderia.
 8. Quantitat.
 9. Disponibilitat del subministrament d’aigua, si ho sabés.
 10. Quan l’alarma la doni una altra persona, la informació que demanarà el centre que rebrà la trucada serà:
 11. Tipus d’emergència (fuga, escolament, incendi, explosió, etc).
 12. Tipus de vehicle.
 13. Empresa (expedidora, transportista i destinatària).
 14. Situació exacta del vehicle.
 15. Dades del plafó taronja.
 16. Símbols de la cisterna o unitat de càrrega (etiquetes de perill).
 17. Estat del conductor.
 18. Nombre de ferits.

ANNEX VI

SENYALITZACIÓ DE LES RESERVES D’ESTACIONAMENT

https://www.cunit.cat/wp-content/uploads/2018/07/img_annexvi.png

ANNEX VII

GUALS

1. Característiques del reforç del paviment:

– Quan la llicència permeti l’accés de vehicles de pes màxim autoritzat inferior a 3 t, es mantindrà el paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en massa de 150 kg/cm2 de resistència característica, i un gruix mínim de 15 cm sobre terreny compactat al 90 % del Proctor modificat.

– Quan la llicència permeti l’accés de vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3 t, el paviment de la zona compresa entre la vorada i la porta d’accés es col·locarà sobre una base de formigó en massa de 175 kg/cm2 de resistència característica, i un gruix de 22 cm sobre terreny compactat al 90 % del proctor modificat.

2. Característiques del gual:

Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals hauran d’ajustar£-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i a les que es detallen al final d’aquest annex.

3. Models autoritzats:

– Gual Cunit-120: Per voreres superior o igual a 2,60 m i que coincideixin amb el pas de vianants.

– Gual Cunit- 60: Per voreres igual o més gran a 2 m i amb arbrat.

– Gual Cunit- 40: Per voreres igual o més gran a 1,30 m o de menys de 2 m.

– Gual Cunit- 20: Per voreres de menys d’1,30 m, i que l’alçada del plinto vorera sigui menor a 10 cm.

– Gual Cunit- 20 amb depressió de plataforma: Per voreres de menys d’1,30 m, i que l’alçada del plinto de vorera sigui major a 10 cm.

 1. Senyalització del gual:

4.1. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia discontínua de 10 cm d’ample de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud fixada a la llicència i delimitada per dos línies continues de 0,5 metres de longitud en posició perpendicular a la vorera (veure model d’exemple).

Imatge de 1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES 1

  1. En cas que sigui necessari establir una zona de prohibició d’estacionament a la part contrària de la calçada (contragual) es pintarà de la mateixa forma que en el punt anterior.

Imatge de 1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES 2Imatge de 1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES 3

  1. Al costat de l’accés al local, visible des de la calçada i a una alçada màxima de 2,2 m. s’haurà de senyalitzar verticalment, mitjançant placa homologada i de les característiques que consideri l’Ajuntament fent constar a la mateixa “Llicència Nº” seguit del número (en xifres) de llicència de gual, que serà assignat per l’Ajuntament.
  2. En el cas de senyalitzacions verticals de guals amb limitació horària s’afegirà a la placa descrita anteriorment, una subplaca amb la limitació horària corresponent en xifres de 0 a 24 hores.
  3. En el cas que sigui necessari establir una zona d’estacionament prohibit a l’altre banda de la calçada (contragual), s’afegirà a la placa descrita a l’apartat 4.3 una subplaca amb indicació “AUTORITZAT CONTRAGUAL ENFRONT. PROHIBIT ESTACIONAR”.

4.6. Queda prohibida qualsevol altra senyalització que no sigui descrita en els apartats anteriors.

ANNEX VIII

Procediment Vehicles fora d’ús

 1. Supòsit en el que un particular, domiciliat a Cunit, vulgui desfer-se d’un vehicle, heura de contactar amb la Policia Local:
 2. Lliurant el Permís de circulació del vehicle i la targeta d’inspecció tècnica, així com el rebut de l’impost de circulació municipal vigent., haurà de lliurar les claus del vehicle, i ingressar el vehicle en el dipòsit municipal o informar del lloc de la via pública on s’ha de recollir el mateix.
 3. La policia local li lliurarà una còpia de l’acta de cessió, ingressarà el vehicle en les dependències municipals i gestionarà la descontaminació del vehicle així com la tramitació de la baixa en els registres de la D.G.T.
 4. Aquest supòsit no genera cap despesa per par del particular
 5. Supòsit en el que es localitza un vehicle abandonat en la via pública
 6. En el moment en el que es detecti un vehicle que presenti símptomes d’abandonament en la via o espai públic, si té plaques de matrícula; es denunciarà si s’escau per l’estacionament incorrecte i s’iniciarà el procediment protocol·litzat per part de la policia local, que finalitzarà amb la retirada de la via pública del vehicle, descontaminació, desballestament i baixa en els registres de la D.G.T. i lla tramitació de l’expedient sancionador per l’abandonament de vehicles en virtut d’aquesta ordenança i de la legislació vigent sobre residus i vehicles fora d’ús.
 7. Supòsit en el que es localitza un vehicle en la via pública amb símptomes d’estar abandonat i sense plaques de matrícula;
 8. Aquest serà retirat immediatament i es dipositarà en les dependències municipals.
 9. Si es pot identificar el titular es seguirà l’expedient de la mateixa manera que l’apartat anterior.
 10. Cas que no es pugui identificar el titular es procedirà directament a la descontaminació, i desballestament d’aquest.
 11. En el dos últims supòsits anteriors totes les despesa que generi l’expedient i el desplaçament del vehicle seran repercutides als titulars

ANNEX IX:

ESTACIONAMENTS RESERVATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

S’entén per estacionaments reservats a la via publica d’ús no privatiu per a persones amb mobilitat reduïda, com aquells reservats i expressament senyalitzats per facilitar l’accés a persones minusvàlides.

S’entén per estacionament reservat a la via pública d’ús privatiu per a persones amb mobilitat reduïda, com aquells reservats i expressament senyalitzats per a facilitar l’accés de persones minusvàlides a immobles determinats. Facilitant l’entrada i la sortida al domicili o lloc de treball d’aquestes persones, prèvia la sol·licitud de la llicencia corresponent.

La llicència expressarà el seu atorgament a precari per raons d’urbanització, d’ordenació de la circulació i d’interès general. La identificació de la persona, la ubicació i delimitació de l’estacionament autoritzat, el termini de vigència, l’horari, les característiques de senyalització així com la resta de condicions que s’escaiguin.

Condicions de la llicència.

 1. Únicament podran disposar d’estacionaments reservats d’ús privatiu; els vehicles dels quals siguin titulars persones amb discapacitat degudament reconeguda atenent als criteris establerts pels serveis personals de l’Ajuntament.
 2. La llicència d’estacionament reservat d’ús privatiu, només es podrà concedir en els trams de vial en els quals estigui autoritzat l’estacionament.
 3. En els trams de vials d’autorització d’estacionament altern, només es podran concedir estacionaments per al període d’estacionament autoritzat.
 4. Els estacionaments reservats es concediran a precari amb caràcter temporal, amb períodes de validesa de 5 anys, renovables automàticament mentre s’acrediti la continuïtat de les condicions que varen motivar la concessió.
 5. L’atorgament de les llicencies d’estacionament reservat serà discrecional i tindrà caràcter de a precari.
 6. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que resultin aconsellables per raons d’interès públic o per canvi de circumstàncies en la via pública, sense haver-hi lloc, en cap cas, a indemnització o compensació de cap mena.
 7. La longitud de l’estacionament reservat per a ús d’una persona amb mobilitat reduïda serà com a màxim de 5 metres, quan es tracti d’estacionament en cordó i de 3 mts quan es tracti d’estacionaments en semibateria o bateria.
 8. El titular d’un estacionament reservat estarà obligat a satisfer les despeses que generi la instal·lació de la senyalització, així com el manteniment d’aquesta, tanmateix estarà obligat a satisfer un dipòsit per tal restablir les condicions de la via un cop finalitzi la concessió de la llicència i a abonar les taxes municipals previstes a les ordenances fiscals, si s’escau.
 9. La senyalització dels estacionament es farà per l’Ajuntament. No es podrà senyalitzar un estacionament pels seus usuaris, ni modificar la senyalització de l’estacionament fora de les condicions de la llicencia atorgada per l’Ajuntament.
 10. Sobre l’estacionament no podrà estacionar-se cap vehicle, fora del titular de la llicència, durant l’horari concedit.

Documentació a presentar:

Cal complimentar una instància i lliurar-la al registre de l’Ajuntament adjuntant l’original i fotocopia de la següent documentació:

 1. DNI (o permís de residència els estrangers)
 2. Document acreditatiu de la discapacitat.
 3. Permís de circulació del vehicle.
 4. Si la reserva es demana per raons de treball o d’estudis, cal afegir-hi l’acreditació de l’adreça del lloc per al qual es demana.

ANNEX X:

NOMENCLATOR

Art. TEXT LEGAL Import

Sanció

DTE. Tipus P
2 Comportar-se de manera que s’entorpeix indegudament la circulació, s’origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o es causen danys als béns (indicar el comportament i/o els perjudicis o danys causats) 80 40 L 0
3.1 Conduir de forma negligent (indicar la conducta) 200 100 G 0
3.1 Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de conducció) 500 250 MG 6
4.2 Llençar a la via o en les seves proximitats objectes o matèries que entorpeixen o fan perillosa la circulació, la parada o l’estacionament (indicar objectes o matèries i efectes produïts) 200 100 G 4
4.2 Dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que poden deteriorar la via o les seves instal·lacions o produir efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o estacionar (indicar objectes o matèries i efectes produïts) 80 40 L 0
4.3 Instal·lar a la via aparells, instal·lacions o construccions que entorpeixen la circulació 80 40 L 0
4.3 Realitzar a la via filmacions, enquestes o assajos que entorpeixen la circulació 80 40 L 0
5.1 Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor (indicar obstacle o perill existent) 80 40 L 0
5.1 Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d’usuaris o perquè no dificulti la circulació (indicar obstacle o perill existent) 80 40 L 0
5.3 No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és (indicar l’obstacle o perill existent i forma de senyalització) 80 40 L 0
5.4 Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d’assistència en un lloc diferent del fixat per l’agent de l’autoritat (indicar tipus de vehicle d’assistència –mecànica, servei d’urgència o conservació de carreteres-i lloc de parada o estacionament) 200 100 G 0
6 Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la producció d’incendis o produir accidents de circulació (indicar objecte, lloc on va ser llençat i tipus de perill). Només es detrauran punts quan l’infractor sigui el conductor. 200 100 G 4
7.1 Circular amb un vehicle amb uns nivells d’emissió de sorolls o de gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris 80 40 L 0
7.1 No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de possibles deficiències en l’emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos o fums 80 40 L 0
7.2 Circular sense el dispositiu silenciador d’explosions o amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat; o expulsant els gasos del motor a través d’un tub ressonador 80 40 L 0
7.2 Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el dispositiu que evita la projecció descendent, a l’exterior, del combustible no cremat; o llençant fums que poden dificultar la visibilitat a altres conductors o ser nocius 80 40 L 0
9.1 Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades (indicar número de persones transportades i de places autoritzades) A efectes de còmput del nombre de persones transportades, cada persona computa una plaça, amb independència de la seva edat. En vehicles autoritzats per al transport escolar i de menors, s’estarà a allò establert en la normativa específica sobre la matèria.L 80 40 L 0
9.1 Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s’augmenta en un 50% el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor (indicar número de persones i de places autoritzades) 200 100 G 0
9.1 No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyala el nombre de places 80 40 L 0
9.1 Transportar persones i/o equipatges de manera que s’excedeix la MMA del vehicle (indicar la MMA autoritzada i el pes realment transportat) 80 40 L 0
10.1 Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles 80 40 L 0
10.3 No portar instal·lada la protecció de la càrrega que estableix la legislació reguladora dels vehicles en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega 200 100 G 0
10.3 Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega destorba o pot danyar els ocupants del vehicle 80 40 L 0
11.1 Conduir, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, incomplint la normativa. (indicar si es tracta de parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos, no parar el més a prop del costat dret de la calçada o distreure’s durant la conducció) 80 40 L 0
12.1 Circular, més d’una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona Això no obstant, quan el conductor sigui major d’edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat 80 40 L 0
12.1 Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l’edat requerida per fer-ho o sense tenir instal·lat un seient addicional homologat 80 40 L 0
12.2 Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys

Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor, o persones majors d’edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzin el seient de darrere del conductor

200 100 G 0
12.2 Circular, el passatger d’un ciclomotor o d’una motocicleta, incomplint les condicions establertes reglamentàriament (indicar si l’incompliment consisteix en no dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la motocicleta o no tenir els peus recolzats als reposapeus laterals o anar entremig del conductor i el manillar) 80 40 L 0
12.4 Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament (indicar incompliment)

       Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions següents: ­

–       la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat

–       ­la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles ­en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat

–        ­en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents

80 40 L 0
13.1 Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle o limitacions de la via) 200 100 G 0
13.2 Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta càrrega indivisible, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle i de la càrrega) 500 250 MG 0
13.2 Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en l’autorització especial (detallar la condició incomplerta) 200 100 G 0
14.1.a) Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre la via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament 200 100 G 0
14.1.b) Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l’estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament 200 100 G 0
14.1.c) Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties que es poden evitar 80 40 L 0
14.1.d) Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d’enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques o els distintius obligatoris o les advertències manuals del conductor 80 40 L 0
14.2 Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden caure 200 100 G 0
15.2 Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris

En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:

 – en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere;

  -en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere.

En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5 metres d’amplada total

80 40 L 0
15.3 Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris

La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%

80 40 L 0
15.4 Circular amb un vehicle d’amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris

La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a cada costat de l’eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per davant, ni més de 0,25 metres per darrere

80 40 L 0
15.5 No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris 80 40 L 0
15.6 No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt (indicar el defecte en la senyalització o la manca de la mateixa)

La càrrega que sobresurt per darrere s’ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s’ha de col·locar a l’extrem posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l’eix del vehicle. Quan la càrrega sobresurti longitudinalment per tota l’amplada de la part posterior del vehicle, s’han de col·locar transversalment dos pannells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l’amplada del material que sobresurti. Ambdós pannells s’han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida. Quan el vehicle circula entre el vespre i l’alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d’anar senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.

80 40 L 0
15.7 No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l’alba, o amb condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de manera que el seu extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l’enllumenat de posició davanter o posterior La càrrega ha d’estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color vermell 80 40 L 0
16 Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega:

1) sense respectar les disposicions sobre la parada i l’estacionament i les disposicions de les autoritats municipals sobre hores i llocs adequats (indicar incompliment)

2) ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris (indicar perill o pertorbació)     

3) sense fer-ho, essent possible, pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada

4) sense mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat

5) de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris o es diposita la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de vianants

Les operacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se fora de la via. Excepcionalment, quan sigui inexcusable efectuar les operacions a la via, s’han de realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris

80 40 L 0
17.1 Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat d’altres usuaris de la via 80 40 L 0
17.1 Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera edat, invidents o amb disminució 80 40 L 0
17.2 Menar cavalleria, ramats i vehicles de tracció animal corrent per la via a la vora d’altres de la mateixa espècie o de persones que van a peu, així com abandonar-ne la conducció, deixant-los marxar lliurement, o detenir-se en el camí 80 40 L 0
18.1 Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments o el camp necessari de visió o l’atenció permanent a la conducció (indicar la causa) 80 40 L 0
18.1 Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció (especificar tipus d’aparell)

Es considera incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció l’ús pel conductor, amb el vehicle en moviment, de dispositius tals com pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. S’exceptuen d’aquest supòsit l’ús de monitors que, tot i estar a la vista del conductor, la seva utilització sigui necessària per a la visió d’accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS

200 100 G 3
18.1 Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera que interfereixen la conducció 18.1 80 40 0
18.2 Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so S’exceptuen d’aquesta prohibició els corresponents supòsits d’ensenyament de la conducció i la realització de les proves d’aptitud en circuit obert per a l’obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes 200 100 G 3
18.2 Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual del conductor Es permet la utilització d’aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars 200 100 G 3
19.1 Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la col·locació de làmines o adhesius 200 100 G 0
19.1 Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol en les finestres posteriors sense dur els dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris Cal tenir en compte que la utilització de làmines adhesives en els vehicles és permesa en les condicions establertes en la reglamentació de vehicles 200 100 G 0
19.2 Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats 200 100 G 0
20 Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre S’hi inclouen els conductors de bicicletes que no tindran pèrdua de punts Barem MG
20 Conduir amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, els següents vehicles ­vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.500 kg ­vehicles destinats al transport de viatgers de més de 9 places ­vehicles de servei públic ­vehicles destinats al transport escolar o de menors ­vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses ­vehicles destinats al servei d’urgència ­vehicles destinats a transports especials Barem MG
20 Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència o un permís de conducció d’antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre Barem MG
21 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle o l’usuari de la via implicat en un accident de circulació, a les proves de detecció alcohòlica. Només es detrauran punts quan l’infractor sigui el conductor 500 250 MG 6
21.b) No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle amb símptomes d’estar sota la influència de begudes alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica 500 250 MG 6
21.c) No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les proves de detecció alcohòlica 500 250 MG 6
21.d) No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves de detecció alcohòlica 500 250 MG 6
27.1 Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alteren l’estat físic o mental apropiat per circular sense perill S’inclouen en aquest supòsit els conductors de bicicletes que no tindran pèrdua de punts 500 250 MG 6
28.1 No sotmetre’s, el conductor o l’usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues. Només es detrauran punts quan l’infractor sigui el conductor 500 250 MG 6
28.1 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle amb símptomes o manifestacions d’estar sota la influència d’estupefaents o substàncies anàlogues, a les proves per a la seva detecció 500 250 MG 6
28.1 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les proves per a la detecció d’estupefaents o substàncies anàlogues 500 250 MG 6
28.1 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues 500 250 MG 6
29.1 Circular per l’esquerra, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit de la circulació 500 250 MG 6
29.1 Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle 200 100 G 0
29.1 Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari 200 100 G 0
30.1 Circular pel voral sense causa o raó d’emergència S’exclouen d’aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg 200 100 G 0
30.1.a) Circular pel carril de l’esquerra, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marques viàries 500 250 MG 6
30.1.b) Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínues, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap a l’esquerre 200 100 G 0
30.1.b) Circular pel carril de l’esquerra, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínues 500 250 MG 6
31 Circular fora de poblat pel voral sense causa o raó d’emergència S’exclouen d’aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg 200 100 G 0
31 Circular fora de poblat per un carril diferent del que hi ha més a la dreta entorpint la circulació d’altres vehicles que el segueixen, en una calçada amb més d’un carril per al mateix sentit de la marxa 200 100 G 0
32 Circular fora de poblat, amb un camió de MMA superior als 3.500 kg o amb un vehicle especial que no està obligat a circular pel voral o amb un conjunt de vehicles de més de 7 metres de longitud, en una calçada de tres o més carrils en el sentit de la marxa, per un carril diferent del situat més a la dreta, podent fer-ho per aquest carril o de manera que es dificulta la marxa d’un altre vehicle que el segueix 200 100 G 0
33 Circular amb un vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de carril sense motiu justificat (descriure com s’efectua aquest canvi de carril) S’exclouen d’aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda 200 100 G 0
35.2 Circular amb el vehicle ressenyat per un carril habilitat per a VAO sense que el vehicle estigui ocupat pel nombre de persones fixat pel tram de la xarxa viària pel qual circula (indicar el nombre de persones transportades i el nombre d’ocupants fixat per aquell tram)

Si el vehicle ostenta el senyal V-15 (minusvàlid), pot circular pel carril per a VAO encara que només l’ocupi el conductor

200 100 G 0
35.2.a) Circular per un carril habilitat per a VAO quan es té prohibit fer-ho

La utilització del carril habilitat per a VAO queda limitada a motocicletes, turismes i vehicles mixtes adaptables. Està prohibida, per tant, per a la resta de vehicles i conjunts de vehicles, inclosos els turismes amb remolc, així com vianants, cicles, ciclomotors, vehicles de tracció animal i animals. Això no obstant, els autobusos amb MMA superior a 3.500 kg i autobusos articulats, amb independència del nombre d’ocupants, poden circular pels carrils per a VAO en les mateixes condicions de circulació establertes pels VAO, de forma simultània, si així s’indica en la relació de trams de carrils per a VAO. D’altra banda, els vehicles de policia, extinció d’incendis, protecció civil i salvament i assistència sanitària en servei d’urgència, així com els equips de manteniment de les instal·lacions i de la infraestructura de la via poden utilitzar els carrils reservats

200 100 G 0
35.2.d) Incomplir les condicions fixades per a la utilització d’un carril habilitat per a VAO (indicar incompliment) 500 250 MG 6
36.1 No circular pel voral transitable de la seva dreta o circular ocupant més calçada de la que és imprescindible quan el voral és intransitable el conductor d’un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3.500 kg, cicle, ciclomotor, vehicle per a persones de mobilitat reduïda o vehicle en seguiment de ciclistes.

En descensos perllongats amb corbes, quan raons de seguretat ho permetin, els conductors de bicicletes poden abandonar el voral i circular per la part dreta de la calçada que necessitin

200 100 G 0
36.1 No circular pel voral transitable de la seva dreta o circular ocupant més calçada de la que és imprescindible quan el voral és intransitable el conductor d’un vehicle amb MMA no superior a 3.500 kg, que per raons d’emergència circula a una velocitat anormalment reduïda pertorbant greument la circulació 200 100 G 0
36.2 Circular pel voral en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint tots dos vehicles prohibida aquesta forma de circular

Els vehicles de tracció animal, els vehicles especials amb MMA no superior a 3.500 kg, els cicles, els ciclomotors, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, els vehicles en seguiment de ciclistes, i els vehicles amb MMA no superior a 3.500 kg que circulen pel voral per raons d’emergència, tenen prohibida la circulació en posició paral·lela.

Això no obstant, les bicicletes poden circular en columna de dos al més a prop possible del costat dret de la via, però s’han de col·locar en filera en trams sense visibilitat i quan formin aglomeracions de trànsit. Excepcionalment, quan el voral sigui transitable i suficient, els ciclomotors poden circular en columna de dos, sense envair la calçada en cap cas

200 100 G 0
36.2 Circular pel voral, el conductor d’una bicicleta, en posició paral·lela a una altra bicicleta en un tram sense visibilitat o quan formen aglomeracions de trànsit 200 100 G 0
36.2 Circular, el conductor d’una bicicleta, envaint la calçada d’una autovia A les autovies les bicicletes només poden circular pel voral, sense envair la calçada en cap cas. Veure nota article  200 100 G 0
36.2 Circular, el conductor d’un ciclomotor, en posició paral·lela a un altre ciclomotor, envaint la calçada de la via, quan el voral és transitable i suficient 200 100 G 0
36.3 Efectuar un avançament, amb un vehicle que té prohibit circular en posició paral·lela, d’una durada superior a 15 segons o de més de 200 metres de recorregut en circulació paral·lela S’exceptuen d’aquesta prohibició les bicicletes 200 100 G 0
37.1 Circular per una via en sentit contrari a l’ordenat per l’Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit 500 250 MG 6
37.5 Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització 500 250 MG 0
38.1 Circular per una autopista o una autovia amb un vehicle de tracció animal, bicicleta(*), ciclomotor o un vehicle per a persones de mobilitat reduïda.

Això no obstant, els conductors de bicicletes majors de 14 anys poden circular pels vorals de les autovies, excepte que per raons justificades de seguretat viària es prohibeixi mitjançant la senyalització corresponent

200 100 G 0
38.1 Circular, el conductor d’una bicicleta menor de 14 anys, per una autovia 200 100 G 0
38.1 Circular, el conductor d’una bicicleta, per una autovia quan està prohibida la seva circulació mitjançant la corresponent senyalització 200 100 G 0
38.2 No abandonar l’autopista o l’autovia quan per raons d’emergència s’hi circula a una velocitat anormalment reduïda 200 100 G 0
38.3 Circular per autopista o per autovia, un vehicle especial o un vehicle en règim de transport especial que excedeix les masses o les dimensions reglamentàriament establertes, sense autorització 200 100 G 0
38.3 Circular per autopista o per autovia, un vehicle especial o un vehicle en règim de transport especial que no excedeix les masses o les dimensions establertes i que no pot arribar en terreny pla a una velocitat superior als 60 km/h 200 100 G 0
39.4 Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit (indicar incompliment) 200 100 G 0
39.5 Circular sense haver obtingut la corresponent autorització especial que l’empara per a poder circular dintre d’itineraris i terminis subjectes a restricció establerts per RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT. 500 250 MG 0
39.5 Incomplir les condicions de l’autorització especial que l’empara per a poder circular dintre d’itineraris i terminis subjectes a restricció (indicar incompliment) 500 250 MG 0
40.2 Circular per un carril reversible en sentit contrari a l’estipulat 500 250 MG 6
41.1 Circular per un carril habilitat en sentit contrari al que és habitual quan es té prohibit fer-ho

La utilització dels carrils habilitats per a la circulació en sentit contrari a l’habitual queda limitada a les motocicletes i turismes, i està prohibida, per tant, a la resta de vehicles, inclosos els turismes amb remolc

500 250 MG 6
41.1 Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l’habitual a una velocitat superior als 80 km/h Barem G/MG
41.1 Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l’habitual a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta

La velocitat mínima de circulació per un carril habilitat en sentit contrari a l’habitual és de 60 km/h però pot ser inferior si així s’ha específicament establert o senyalitzat

200 100 G 0
41.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual, envaint el carril contigu destinat al sentit normal de la circulació 500 250 MG 6
41.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril destinat al sentit normal de la circulació, envaint el carril contigu habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual 500 250 MG 6
41.1 Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual amb els llums de curt abast o d’encreuament apagats 200 100 G 0
41.1 Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual a una velocitat superior a la reglamentàriament establerta Si només existeix un sol carril destinat al sentit normal de la circulació, la velocitat màxima permesa és de 80 km/h, si es disposa de més d’un carril, les velocitats màximes permeses són les fixades pels articles 48.1, 49 i 50 Barem G/MG
41.1 Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta

La velocitat mínima de circulació per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat en sentit contrari a l’habitual és de 60 km/h però pot ser inferior si així s’ha específicament establert o senyalitzat

200 100 G 0
42.1 Circular per un carril addicional a una velocitat superior als 80 km/h Barem G/MG
42.1 Circular per un carril addicional a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta

La velocitat mínima de circulació per un carril addicional és de 60 km/h però pot ser inferior si així s’ha específicament establert o senyalitzat

200 100 G 0
42.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril addicional, envaint el carril contigu destinat a la circulació en sentit contrari 500 250 MG 6
42.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril destinat al sentit normal de circulació, envaint el carril addicional destinat a la circulació en sentit contrari
43.1 Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia 500 250 MG 6
43.2 Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una confluència de vies 500 250 MG 6
44.1 Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en dues calçades 500 250 MG 6
44.2 Circular per la calçada central o lateral en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en tres calçades 500 250 MG 6
46.1 Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen (indicar circumstàncies)

·         quan hi ha vianants a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran

·         quan hi ha nens, gent gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran

·         en acostar-se a cicles circulant, en les interseccions o proximitats de vies d’ús exclusiu de cicles

·         en acostar-se a pas de vianants no regulats per semàfor o agents de circulació

·         en acostar-se a mercats, centres docents o llocs on sigui previsible la presència de nens

·         quan hi ha animals a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran

·         en un tram amb edificis d’accés immediat a la part de la via que el vehicle utilitza

·         en acostar-se a un autobús en situació de parada i en especial si es tracta d’un autobús de transport escolar

·         fora de poblat, en acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada

·         fora de poblat, en acostar-se a cicles que circulen per la via o pel voral

·         quan hi ha paviment lliscant o quan es pot esquitxar aigua, gravilla o altres matèries als altres usuaris de la via

·         en acostar-se a un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què no es té prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estretall de la via

·         quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorològiques o ambientals no permeten realitzar l’encreuament amb un altre vehicle amb seguretat

·         en cas d’enlluernament

·         en cas de boira densa, pluja intensa, nevada o núvols de pols o fum

200 100 G 0
46.1.h) Circular a …. km/h quan la velocitat està limitada a 50 km/h atesa la proximitat d’una intersecció senyalitzada on la visibilitat de la via és pràcticament nul·la (indicar velocitat mesurada i cinemòmetre utilitzat) Barem G/MG
48.1 Circular a una velocitat que supera la limitació genèrica per raó del tipus de vehicle i de la via (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
49.1 Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d’un altre vehicle 200 100 G
49.1 Circular per una autopista o una autovia a una velocitat inferior als 60 km/h (indicar la velocitat mesurada) 200 100 G
49.1 Circular a una velocitat inferior a la meitat genèrica de la via (indicar la limitació genèrica i la velocitat mesurada) 200 100 G
50.1 Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
50.1 Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als 40 km/h (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
52.1.a) Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
52.1.b) Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a causa de les circumstàncies personals del conductor (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
52.1.c) Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
52.1.d) Circular, un vehicle o un conjunt de vehicles, a una velocitat superior a la fixada ateses les seves característiques especials o la naturalesa de la seva càrrega (indicar la velocitat mesurada) Barem G/MG
52.2 Circular sense portar visible a la part de darrere del vehicle, el senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, en el seu cas, al vehicle ressenyat 80 40 L 0
53.1 Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen 200 100 G 0
53.1 Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen 200 100 G 0
54.1 Circular darrere d’un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar-se sense col·lidir en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix

S’exceptuen d’aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta separació

200 100 G 4
54.2 Circular darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat

S’exceptuen d’aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup

200 100 G 0
54.2 Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg de MMA o amb un vehicle o amb un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, a una distància d’aquest inferior a 50 m

Excepcions a aquest supòsit: ­

–       en poblat

–        ­on estigui prohibit l’avançament

–       ­on hi hagi més d’un carril destinat al mateix sentit de la circulació

–       o quan la circulació estigui tan saturada que impedeixi l’avançament

200 100 G 0
55.1 Celebrar una prova esportiva, marxa ciclista o un altre event sense haver obtingut l’autorització administrativa prèvia 500 250 MG 0
55.1 Celebrar una prova esportiva, marxa ciclista o un altre event incomplint les condicions fixades en l’autorització administrativa (indicar condició incomplerta) 500 250 MG 0
55.2 Participar en competicions i curses de vehicles no autoritzades. 500 250 MG 6
56.1 No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s’obliga a un altre vehicle a maniobrar bruscament 200 100 G 4
57.1 No cedir el pas a un vehicle que s’acosta per la dreta en una intersecció sense senyalitzar, de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200 100 G 4
57.1.a) Accedir a una via pavimentada provinent d’una via sense pavimentar sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200 100 G 4
57.1.b) No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200 100 G 4
57.1.c) Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la via circular, de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200 100 G 4
57.1.d) Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200 100 G 4
58.1 No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció 200 100 G 0
59.1 Entrar en una intersecció, en un pas de vianants o en un pas per a ciclistes quan en atenció a la circulació el vehicle queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal 200 100 G 0
59.2 Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació i no sortir-ne al més aviat possible, sempre que pugui fer-ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancen en el sentit permès 200 100 G 0
60.1 No respectar la prioritat del vehicle que ha entrat primer en un estretall no senyalitzat fent impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari 200 100 G 0
60.2 No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de reparació 200 100 G 0
60.4 Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d’una obra de reparació de la via 200 100 G 0
60.5 No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles en trams en obres 200 100 G 0
61.1 No respectar el senyal de prioritat de pas en un pont o una obra de pas l’amplada del qual no permet l’encreuament de vehicles 200 100 G 0
61.2 No retrocedir en un pont o en una obra de pas per deixar passar a un altre vehicle que circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat de pas senyalitzada, quan l’encreuament és impossible 200 100 G 0
61.3 No respectar la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle que necessita autorització especial per circular, a un altre d’idèntiques característiques, en un pont amb l’amplada de la calçada inferior a 6 metres 200 100 G 0
62.1 No respectar l’ordre de preferència en un estretall no senyalitzat el conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa enrere

L’ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles és el següent:

a) Vehicles especials i transports especials que excedeixen les masses o dimensions establertes en les normes reguladores dels vehicles

b) Conjunt de vehicles, excepte els de la lletra d)

c) Vehicles de tracció animal

d) Turismes que arrosseguen remolcs de fins a 750 kg i autocaravanes

e) Vehicles destinats al transport col·lectiu de viatgers

f) Camions, tractocamions i furgons

g) Turismes i vehicles derivats de turismes

h) Vehicles especials que no excedeixen les masses o dimensions establertes en les normes reguladores dels vehicles, quadricicles i quadricicles lleugers

i) Vehicles de tres rodes, motocicletes amb sidecar i ciclomotors de tres rodes

j) Motocicletes, ciclomotors de dues rodes i bicicletes

La relació de preferència entre vehicles del mateix tipus és la següent:

1r El vehicle que hagi d’anar marxa enrere més distància

2n Si la distància és la mateixa, el vehicle de més amplada, llargada o MMA

200 100 G 0
63.1 No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram estret de gran pendent que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari S’entenen com a trams de gran pendent els que tenen una inclinació mínima del 7% 200 100 G 0
64.a) No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats 200 100 G 4
64.b) Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen 200 100 G 4
64.c) No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d’ells ha iniciat l’encreuament o ha entrat en una glorieta 200 100 G 4
65.1.a) No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat 200 100 G 4
65.1.b) Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen 200 100 G 4
65.1.c) Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants 200 100 G 4
65.2 Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen 200 100 G 0
65.3.a) Circular amb un vehicle sense cedir el pas als vianants que utilitzen un transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada, i es troben entre aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim 200 100 G 0
65.3.b) Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva organitzada 200 100 G 0
66.1.a) No respectar la prioritat de pas dels animals que circulen per una carrerada degudament senyalitzada 200 100 G 0
66.1.b) Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als animals que la travessen 200 100 G 0
66.1.c) Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als animals que hi circulen perquè no disposen de carrerada 200 100 G 0
67.1 Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei d’urgència, sense trobar-se en servei urgent 200 100 G 0
67.3 Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense l’autorització corresponent 200 100 G 0
68.1 Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill a la resta d’usuaris (indicar la maniobra realitzada i el perill creat) 200 100 G 0
68.1 No obeir, el conductor d’un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents de circulació 200 100 G 0
69 No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d’urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat 200 100 G 0
69 No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d’urgència 80 40 L 0
69 No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l’agent de l’autoritat en servei d’urgència 80 40 L 0
70.1 Circular en servei d’urgència, el conductor d’un vehicle no prioritari, sense motiu 200 100 G 0
70.1 No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d’un vehicle no prioritari en servei d’urgència S’ha d’utilitzar l’avisador acústic de forma intermitent, connectant el llum d’emergència, si el vehicle en disposa, o fent voleiar un mocador o un procediment similar 200 100 G 0
70.2 No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d’urgència 200 100 G 0
71.1 No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa corresponent 200 100 G 0
71.2.a) No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat específicament a remolcar-ne un altre d’accidentat, avariat o mal estacionat, quan obstaculitza la circulació 80 40 L 0
71.2.b) No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis quan treballa en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies, per indicar la seva situació a la resta d’usuaris de la via ja que pot suposar un perill per aquests 80 40 L 0
71.2.b) No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis, des del moment d’entrar en una autopista o autovia per fer-hi operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies i fins a arribar al lloc dels treballs 80 40 L 0
71.3 No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d’avaria d’aquest senyal, l’enllumenat corresponent, el conductor d’un vehicle especial o d’un vehicle en règim de transport especial, quan circula per vies d’ús públic a una velocitat que no supera els 40 km/h 80 40 L 0
NOTA: Vegeu l’article 113
72.1 Incorporar-se a la circulació, quan s’està parat o estacionat, quan procedeix de vies d’accés o zones de servei, o d’una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament 200 100 G 0
72.2 Incorporar-se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a altres vehicles que hi circulen obligant als seus conductors a maniobrar bruscament 200 100 G 0
72.3 Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra 80 40 L 0
72.4 Incorporar-se a la calçada, des d’un carril d’acceleració, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament 200 100 G 0
73.1 No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles, especialment als vehicles de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada 80 40 L 0
73.2 En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada 80 40 L 0
74.1 Fer un canvi de direcció amb perill per a la resta d’usuaris. ­

– No ho ha advertit als vehicles que circulen darrere

– ­No s’ha cerciorat de la velocitat i distància dels vehicles que s’acosten en sentit contrari

­Canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat

200 100 G 0
74.2 Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar 200 100 G 0
75.1.a) No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació 200 100 G 0
75.1.b) Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb l’antelació necessària: ­-     Calçada sentit únic, no situar-se a prop de la dreta o de l’esquerra ­

–       Calçada de doble sentit i canvi de direcció cap a l’esquerra; ­

–       no situar-se a prop de la marca longitudinal de separació de carrils o de l’eix de la calçada

–       ­envair sentit contrari

–       ­no col·locar-se en el carril central quan la calçada té 3 carrils

200 100 G 0
75.1.b) No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps possibles 200 100 G 0
75.1.c) Fer un canvi direcció cap a l’esquerra sense deixar a l’esquerre el centre de la intersecció S’exceptuen d’aquest supòsit els casos en què la intersecció estigui condicionada o senyalitzada per deixar el centre a la seva dreta 200 100 G 0
76.1 No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies no és possible fer-lo reglamentàriament 200 100 G 0
76.2 Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra amb un cicle o un ciclomotor sense situar-se a la dreta, fora de la calçada, quan no hi ha un carril especialment condicionat per efectuar el gir a l’esquerre 200 100 G 0
77 No entrar al més aviat possible en el carril de desceleració en abandonar una via 80 40 L 0
78.1 Fer un canvi de sentit de la marxa antireglamentari. ­

–       No escollir el lloc adequat per fer la maniobra de manera que s’intercepti la via el menor temps possible ­

–       No advertir la maniobra amb els senyals preceptius amb prou antelació ­

–       Obstaculitzar la circulació dels altres usuaris de la via ­

–       Quedar-se a la calçada podent sortir per la dreta de manera que s’impedeix la marxa dels vehicles del darrere

200 100 G 0
78.1 Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via (indicar el perill creat) 200 100 G 3
79.1 Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un pas a nivell o en un tram de via afectat pel senyal de túnel 200 100 G 3
79.1 Efectuar un canvi de sentit de la marxa en una autopista o una autovia en un lloc no habilitat per fer-ho 200 100 G 3
79.1 Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es prohibeix l’avançament 200 100 G 3
80.1 Circular cap enrere sense causa justificada

Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de marxa, i en les maniobres complementàries d’una altra que l’exigeixi

200 100 G 0
80.2 Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària 200 100 G 0
80.2 Circular cap enrere de manera que s’envaeix una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària 200 100 G 0
80.3 Circular marxa enrere en una autopista o una autovia 500 250 MG 4
81.1 Efectuar la maniobra de marxa enrere antireglamentàriament ­

– No efectuar-la lentament ­

– No advertir-la amb els senyals preceptius ­

– No adoptar les precaucions necessàries per no causar perill

200 100 G 0
81.3 No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb la màxima precaució tan aviat com sent l’avís o s’adona de la proximitat d’un altre vehicle, persona, animal o exigència per seguretat 200 100 G 0
82.1 Avançar a un vehicle per la dreta

Hi ha determinades excepcions a aquesta regla:

–       ­quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de canviar de direcció a l’esquerra

–       ­quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de parar-se al costat esquerre ­

–       en vies amb circulació en ambdós sentits, als tramvies que marxen per la zona central ­

–       en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la circulació en el mateix sentit de la marxa, sempre i quan el conductor que vol avançar per la dreta ho pugui fer sense perill per a la resta d’usuaris

200 100 G 0
82.2 Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer-ho o sense adoptar les màximes precaucions

Únicament en el cas que l’avançament per la dreta estigui permès

200 100 G 0
82.3 En poblat, avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per a la resta d’usuaris (indicar el perill creat) 200 100 G 0
83.1 Avançar en una calçada de varis carrils en el mateix sentit de la marxa i quedar-se en el carril utilitzat, entorpint a altres vehicles que circulen darrere a més velocitat 200 100 G 0
83.2 Avançar canviant de carril quan hi ha tanta densitat de circulació que els vehicles ocupen tota l’amplada de la calçada 200 100 G 0
84.1 Efectuar un avançament antireglamentàri ­

–       No advertir-ho amb prou antelació ­

–       No hi ha espai lliure en el carril que pretén utilitzar i destorba els que circulen en sentit contrari ­

–       No tenir espai suficient per tornar al carril dret i posar en perill als vehicles avançats quan es presenta un vehicle en sentit contrari ­

–       Utilitzar el carril central quan està ocupat per vehicle que circula en sentit contrari

200 100 G 0
84.1 Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en sentit contrari (indicar el perill creat) 200 100 G 4
84.2 Avançar quan el vehicle del davant ja ha indicat que vol avançar o quan el vehicle del davant està avançant de manera que s’envaeix el sentit contrari 200 100 G 0
84.3 Avançar quan el conductor que el segueix està avançant al seu vehicle o quan no es disposa de prou espai per tornar al mateix carril en acabar l’avançament 200 100 G 0
85.1 Avançar amb una velocitat que no és notòriament superior a la del vehicle avançat o sense deixar prou separació lateral 200 100 G 0
85.2 No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l’avançament s’adona que no el pot fer amb seguretat 200 100 G 0
85.3 Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera gradual el seu carril, de manera que s’obliga els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat 200 100 G 0
85.3 Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyal preceptius 200 100 G 0
85.4 Avançar, fora de poblat, a vianants, animals o vehicles de dues rodes o de tracció animal sense deixar una separació lateral d’1,50 metres com a mínim (indicar a qui s’avança) 200 100 G 0
85.4 Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes (indicar perill o molèsties causades) 200 100 G 4
85.5 Avançar, fora de poblat, el conductor d’un vehicle de dues rodes a un altre vehicle i deixar entre tots dos una separació inferior a 1,50 metres 200 100 G 0
86.1 No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor d’un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit d’avançar 200 100 G 0
86.2 Augmentar la velocitat o efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l’avançament, el vehicle que serà avançat 200 100 G 0
86.2 No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra d’avançament, en produir-se una situació de perill (indicar les circumstàncies que concorren) 200 100 G 4
86.2 No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan dóna mostres inequívoques de desistir de la maniobra 200 100 G 4
86.3 No disminuir la velocitat ni apartar-se cap al voral, si és practicable, el conductor d’un vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar l’avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen

Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans dimensions, o de vehicles obligats a respectar un límit específic de velocitat

200 100 G 0
87.1.a) Avançar envaint el sentit contrari

• en revolts o canvis de rasant de visibilitat reduïda

• o en llocs o circumstàncies amb visibilitat insuficient per fer l’avançament o desistir-ne una vegada iniciada

200 100 G 4
87.1.a) Avançar darrere d’un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les dimensions del vehicle que l’efectua en primer lloc impedeixen la visibilitat de la part del davant de la via al conductor que el segueix 200 100 G 4
87.1.b) Avançar en un pas de vianants senyalitzat

Excepte quan l’avançament a qualsevol vehicle es realitzi a una velocitat reduïda que permeti detenir-se a temps si sorgís perill d’atropellament

200 100 G 0
87.1.b) Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes 200 100 G 0
87.1.b) Avançar en un pas a nivell o en les seves proximitats S’exceptuen d’aquesta prohibició els supòsits en què s’avanci a un vehicle de dues rodes que per les seves reduïdes dimensions no impedeixin la visibilitat lateral i s’adverteixi prèviament l’avançament 200 100 G 0
87.1.c) Avançar en una intersecció o en les seves proximitats

S’exceptuen d’aquest supòsit: ­

–       quan es tracti d’una plaça de circulació giratòria o glorieta ­

–       quan l’avançament per la dreta estigui permès ­

–       quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui

–       ­quan s’avanci a un vehicle de dues rodes

200 100 G 0
87.1.d) Avançar en un túnel, en un pas inferior o en un tram de via afectat pel senyal de túnel en què únicament es disposa d’un carril pel sentit de circulació del vehicle que es pretén avançar 200 100 G 0
88.1 Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar i s’ocasiona perill (indicar el perill causat) 200 100 G 0
88.1 Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar 200 100 G 0
88.1 Avançar a una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant, animal o vehicle de tracció animal de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar posant-lo en perill (indicar el perill causat) 200 100 G 0
89.1 Superar un obstacle de manera que s’ocupa el carril de sentit contrari de la marxa i es causa perill (indicar perill causat) 200 100 G 0
90.1 Parar o estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana 80 40 L 0
90.1 Parar o estacionar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana 80 40 L 0
90.2 Parar o estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit 80 40 L 0
91.1 Parar o estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o constituint un risc als altres usuaris (indicar obstacle o perill creat) 200 100 G 0
92.1 Parar o estacionar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada 80 40 L 0
92.2 Parar o estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l’espai disponible que queda 80 40 L 0
92.3 Abandonar el seu lloc, el conductor d’un vehicle, sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment

Indicar algun dels següents supòsits:

–       ­no parar el motor i desconnectar el sistema d’engegada ­

–       no adoptar les precaucions necessàries per impedir el seu ús sense autorització ­

–       no deixar accionat el fre de mà ­

–       no deixar col·locada la primera velocitat en un pendent ascendent ­

–       no deixar col·locada la marxa enrere en un pendent descendent ­

–       no col·locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la vorera els vehicles de més de 3.500 kg MMA, autobusos o conjunts de vehicles, en els pendents

80 40 L 0
Parar el vehicle 200 100 G 0
94.1.a) 1.-en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats
94.1.a) 2.-en un túnel o pas inferior o tram de via amb senyal de túnel
94.1.b) 3.-en un pas a nivell
94.1.b) 4.-en un pas per a ciclistes o vianants
94.1.c) 5.-al carril o part de la via reservats per a la circulació o servei de determinats usuaris
94.1.d) 6.-en una intersecció o a la vora dificultant el gir
94.1.d) 7.-en via interurbana en una intersecció o a la vora generant perill per manca visibilitat
94.1.e) 8.-sobre rails de tramvia o a la vora entorpint la seva circulació
94.1.f) 9.-en lloc on impedeix veure senyalització o obliga als usuaris afectats a fer maniobres
94.1.g) 10.-en autopista o autovia, fora dels llocs habilitats
94.1.h) 11.-en carril destinat a ús exclusiu del transport públic urbà
 94.1.h) 12.-en carril reservat per a les bicicletes
 94.1.i) 13.-en zona destinada a l’estacionament i parada exclusiva del transport públic urbà
 94.1.i) 14.-en zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids
94.2.a) Estacionar el vehicle
1.- en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats 200 100 G 0
2.- en un túnel o pas inferior o tram de via amb senyal de túnel
3.- en un pas a nivell
4.- en un pas per a ciclistas o vianants
5.-al carril o part de la via reservats per a la circulació o servei de determinats usuaris
6.-en una intersecció o a la vora dificultant el gir
7.-en via interurbana en una intersecció o a la vora generant perill per manca visibilitat
8.-sobre rails de tramvia o a la vora entorpint la seva circulació
9.-en lloc on impedeix veure senyalització o obliga als usuaris afectats a fer maniobres
10.-en autopista o autovia, fora dels llocs habilitats
11.-en carril destinat a ús exclusiu del transport públic urbà
12.-en carril reservat per a les bicicletes
13.-en zona destinada a l’estacionament i parada exclusiva del transport públic urbà
94.2.d) 14.- en zona senyalitzada per ús exclusiu de minusvàlids
 94.2.e) 15.- sobre la vorera, passeig o zones destinades al pas de vianants
94.2.f) 16.- davant d’un gual senyalitzat correctament
 94.2.g) 17.- en doble filla
94.2.b) Estacionar el vehicle en un lloc habilitat per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que l’autoritza 80 40 L 0
94.2.b) Mantenir estacionat el vehicle en un lloc habilitat per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària excedint el temps màxim permès per l’Ordenança Municipal 80 40 L 0
94.2.c) Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega 80 40 L 0
95.2 Travessar un pas a nivell tancat o un pont mòbil, o amb la barrera o semibarrera en moviment 80 40 L 0
95.2 No detenir-se darrere el vehicle que el precedeix al carril corresponent fins a tenir el pas lliure en arribar a un pas a nivell o a un pont mòbil que es trobi tancat o amb la barrera o semibarrera en moviment 80 40 L 0
95.6 Circular dins d’un túnel o d’un pas inferior sense mantenir la distància de seguretat reglamentària amb el vehicle que el precedeix

Quan no es pretengui avançar la distància de seguretat ha de ser d’almenys 100 metres o un interval mínim de 4 segons. En el cas de vehicles de MMA superior a 3.500 kg, la distància de seguretat que han de guardar amb el vehicle precedent ha de ser d’almenys 150 metres o un interval mínim de 6 segons

80 40 L 0
96.1 Entrar en un pas a nivell quan les barreres o semibarreres tanquen la via o ja estan en moviment, o quan els semàfors impedeixen el pas 80 40 L 0
96.2 Entrar en un pas a nivell quan s’acosta un vehicle que circula pels rails 80 40 L 0
96.3 Entrar en un túnel o en un pas inferior quan els semàfors impedeixen el pas 80 40 L 0
97.1 No adoptar, el conductor d’un vehicle detingut en un pas a nivell per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants o per advertir a la resta d’usuaris que s’aproximen de l’existència del vehicle detingut 80 40 L 0
97.1 No adoptar, el conductor d’un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d’un pas a nivell, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible o per advertir a la resta d’usuaris que s’aproximen de l’existència de caiguda de càrrega 80 40 L 0
97.2 No adoptar, el conductor d’un vehicle detingut en un pont mòbil per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants o per advertir a la resta d’usuaris que s’aproximen de l’existència del vehicle detingut 80 40 L 0
97.2 No adoptar, el conductor d’un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d’un pont mòbil, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible o per advertir a la resta d’usuaris que s’aproximen de l’existència de caiguda de càrrega 80 40 L 0
97.3.a) No apagar el motor o no connectar el senyal d’emergència o no mantenir encesos els llums de posició, el conductor d’un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d’emergència 80 40 L 0
97.3.b) No situar el vehicle, el conductor d’un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d’emergència, cap a la zona reservada per a emergència quan és possible o al més a prop possible del costat dret de la calçada 80 40 L 0
97.3.c) No col·locar els dispositius de pressenyalització de perill, el conductor d’un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d’emergència 80 40 L 0
97.3.f) No sortir d’un túnel o d’un pas inferior o no immobilitzar el vehicle a la zona reservada per a emergència, el conductor d’un vehicle avariat, quan l’avaria permet continuar la marxa del vehicle 80 40 L 0
97.3 No situar el vehicle al més a la dreta possible obstruint el pas al vehicles d’emergència o no apagar el motor o no deixar les claus del vehicle posades i les portes obertes, el conductor d’un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior on s’hi produeix un incendi. 80 40 L 0
97.3 No connectar el senyal d’emergència o no mantenir encesos els llums de posició o no apagar el motor, el conductor d’un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació 80 40 L 0
98.3 No utilitzar, el conductor d’una bicicleta que circula per una via interurbana una peça reflectant estant-hi obligat. Està obligat quan circula; ­

–       entre el vespre i l’alba

–       ­quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat ­

–       per un túnel o pas inferior ­

–       per un tram de via afectat pel senyal de túnel

NOTA: pel que fa als elements reflectants dels quals han d’estar dotades les bicicletes veure article 22.4 RGV

80 40 L 0
99.1 Circular amb els llums de posició apagats estant-hi obligat. S’està obligat quan es circula; ­

–       entre el vespre i l’alba ­

–       quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat ­

–       per un túnel o pas inferior

–       ­per un tram de via afectat pel senyal de túnel

200 100 G 0
99.1 Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres quan està obligat. Està obligat quan circula; ­

–       entre el vespre i l’alba ­

–       quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat ­

–       per un túnel o pas inferior

–       ­per un tram de via afectat pel senyal de túnel

200 100 G 0
100.1 Circular amb els llums de llarg abast o de carretera, un vehicle que circula a més de 40 km/h quan està obligat. Està obligat quan circula; ­

–       entre el vespre i l’alba, fora de poblat per una via insuficientment il·luminada ­

–       per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat ­

–       per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat

200 100 G 0
100.2 Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està parat o estacionat 200 100 G 0
100.2 Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d’encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes reglamentàriament 200 100 G 0
101.1 Circular amb els llums de curt abast o d’encreuament apagats quan s’està obligat. S’està obligat quan circula; ­

–       entre el vespre i l’alba per vies urbanes o interurbanes suficientment il·luminades ­

–       per un túnel o pas inferior suficientment il·luminat ­

–       per un tram de via afectat pel senyal de túnel suficientment il·luminat ­

–       entre el vespre i l’alba, en poblat, per via insuficientment il·luminada

200 100 G 0
101.2 Circular amb els llums de curt abast o d’encreuament apagats quan s’està obligat. S’està obligat quan; ­

–       no disposa dels llums de carretera i circula entre el vespre i l’alba per via interurbana insuficientment il·luminada ­

–       no disposa dels llums de carretera i circula per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat

–       ­No disposa dels llums de carretera i circula per tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat ­

–       circula a menys de 40 km/h, entre el vespre i l’alba, i no utilitza els llums de carretera ­

–       circula a menys de 40 km/h, per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat i no utilitza els llums de carretera ­

–       circula a menys de 40 km/h, per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat i no utilitza els llums de carretera

200 100 G 0
102.1 No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar als usuaris que circulen en sentit contrari 200 100 G 0
102.2 No substituir els llums de carretera pels d’encreuament quan es circula darrere d’un altre vehicle i enlluernar al seu conductor pel mirall retrovisor 200 100 G 0
103 No portar il·luminada la placa posterior de matrícula quan s’està obligat. S’està obligat quan es circula; ­

–       entre el vespre i l’alba

–       ­per un túnel o pas inferior

–       ­per un tram de via afectat pel senyal de túnel

–       ­amb condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat

80 40 L 0
104 Circular amb una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats 200 100 G 0
104 Circular per un carril reversible, addicional circumstancial o carril habilitat per a circular en sentit contrari a l’habitual amb els llums d’encreuament apagats 200 100 G 0
105.1 Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat a la calçada o en el voral d’una via interurbana entre el vespre i l’alba o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat 200 100 G 0
105.1 Tenir els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres immobilitzat a la calçada o en el voral d’una via interurbana entre el vespre i l’alba o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat 200 100 G 0
105.2 Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l’alba a la calçada o en el voral d’una travessera insuficientment il·luminada

L’enllumenat de posició es pot substituir pel d’estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en línia

200 100 G 0
105.3 Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l’alba a la calçada o en el voral d’un via urbana insuficientment il·luminada 200 100 G 0
106.2 No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents) 200 100 G 0
106.2 Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui

Cal tenir en compte que els llums de boira davanters, a més de l’existència de condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen la visibilitat, es poden utilitzar també en casos de vies estretes (calçada de fins a 6,50 metres d’amplada) senyalitzades amb senyals que indiquin una successió de corbes pròximes entre si

200 100 G 0
106.2 Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables 200 100 G 0
106.2 Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables, de manera que s’enlluerni a la resta d’usuaris 200 100 G 0
108.1 No avisar, el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar 80 40 L 0
109.1 No senyalitzar amb antelació suficient la realització d’una maniobra 80 40 L 0
109.1 Mantenir l’advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra 80 40 L 0
109.2 No senyalitzar amb l’enllumenat d’emergència la presència d’un vehicle immobilitzat en una autopista o autovia o quan hi ha condicions que disminueixin sensiblement la visibilitat 80 40 L 0
110.1 Utilitzar els senyals acústics sense motiu

Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:

–       ­per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes ­

–       per advertir, fora de poblat, la intenció d’avançar un altre vehicle ­

–       per advertir de la seva presència quan circuli en servei d’urgència

80 40 L 0
113 No avisar de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle, el conductor d’un vehicle d’obres o serveis, d’un tractor o maquinària agrícola o d’un vehicle o transport especial

NOTA: Es denunciaran per l’art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran per l’art. 71 quan no s’utilitzi el senyal lluminós especial

200 100 G 0
114.1 Circular amb les portes del vehicle obertes 80 40 L 0
114.1 Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització o amb perill per a altres usuaris (indicar perill) 80 40 L 0
114.1 Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill) 80 40 L 0
114.2 Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat 80 40 L 0
115.2 Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i no aturar el motor 80 40 L 0
115.3 No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible 80 40 L 0
115.3 Facilitar combustible per carregar el dipòsit d’un vehicle que no té el motor aturat o que té els llums encesos 80 40 L 0
115.4 No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de combustible del vehicle 80 40 L 0
117.1 No utilitzar, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar de qui es tracta)

Estan obligats a portar cinturó de seguretat:

a)     el conductor i els passatgers:

­de turismes

­de vehicles mixtes amb MMA fins a 3.500 kg

­de motocicletes i motocicletes amb sidecar, ciclomotors i vehicles de tres rodes i quadricicles si estan dotats d’estructura de protecció i cinturons de seguretat i així consti en la targeta d’inspecció tècnica

b) el conductor i els passatgers dels seients equipats amb cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats dels vehicles destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes i vehicles destinats al transport de persones que tinguin, a més del seient del conductor, més de 8 places

*Només es detrauran punts si l’infractor és el conductor

200 100 G 3*
117.1 No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar com el porta) 200 100 G 0
117.2 Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte

Excepcionalment quan l’alçada del menor sigui igual o superior a 135 centímetres poden utilitzar el cinturó de seguretat

200 100 G 3
117.2 Circular amb un passatger major de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense utilitzar el cinturons de seguretat del vehicle 200 100 G 0
117.2 Circular amb un menor de 3 anys en el seient posterior sense utilitzar un sistema de subjecció homologat 200 100 G 3
117.3 No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat

Per als vehicles respecte dels quals és obligatori l’ús del cinturó de seguretat, aquesta obligació únicament és exigible si s’han matriculat a partir del 15-6-92.

Quan a vehicles de transport de passatgers de més de 8 places (exclòs el conductor) i vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 kg de MMA és exigible si s’han matriculat a partir del 20-10-2007.

Els matriculats amb anterioritat a aquesta data no és obligatori, però els passatgers estan obligats a utilitzar els cinturons si el vehicle els porta instal·lats

500 250 MG 0
118.1 No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar de qui es tracta) Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes amb o sense sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles, de ciclomotors i de “quads”. Quan les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat, i així consti en la targeta d’inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts d’utilitzar el casc i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat 200 100 G 3
118.1 No utilitzar adequadament, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar com el porta) 200 100 G 0
118.1 No utilitzar, el conductor o el passatger d’un bicicleta, un casc de protecció homologat

És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes

200 100 G 0
118.3 No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla reflectant d’alta visibilitat

L’ús de l’armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos, automòbils destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com per part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i acompanyament, quan surtin el vehicle i ocupin la calçada o el voral.

200 100 G 3
120.1 Excedir en més d’un 50% els temps de conducció establerts en la legislació sobre transports terrestres (indicar les hores de conducció realitzades) 500 250 MG 6
120.1 Minorar en més d’un 50% els períodes de descans establerts en la legislació sobre transports terrestres (indicar el temps de descans efectuat) 500 250 MG 6
121.1 Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de vianants per on es pot passar

Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel voral o, si aquest no existeix o no és transitable, per la calçada:

–       ­els qui portin algun objecte voluminós o empenyin o arrosseguin un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació per la zona de vianants o pel voral pogués destorbar considerablement la resta de vianants ­

–       els grups de vianants dirigits per una persona o que formin una comitiva

–       ­la persona impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a velocitat del pas humà

80 40 L 0
121.1 Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable 80 40 L 0
121.4 Està prohibit circular amb monopatí, patins o aparells semblants; ­

–       per la calçada, excepte si és una zona, via o part de la via especialment destinada per a ells

–       ­per la vorera o carrer residencial a velocitat superior al pas d’una persona ­

–       arrossegats per un altre vehicle

80 40 L 0
121.5 Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de vianants 80 40 L 0
122.1 No circular, un vianant, per l’esquerre en una carretera o una travessera

Això no obstant, la circulació de vianants es farà per la dreta quan concorrin circumstàncies que per raons de seguretat ho justifiquin

80 40 L 0
122.4 No circular per la dreta de la carretera ­

–       un vianant que empeny o arrossega un cicle o un ciclomotor de dues rodes,

–       un carro de mà o aparells similars ­un grup de vianants dirigit per una persona o que formi una comitiva ­

–       una persona disminuïda que es desplaça en cadira de rodes

80 40 L 0
122.5 Transitar per la calçada o pel voral sense acostar-se tant com sigui possible a la vora exterior, de manera que s’entorpeix la circulació 80 40 L 0
122.5 No circular, els vianants que formen un grup, l’un darrere de l’altre quan la seguretat de la circulació ho requereix (indicar les circumstàncies) 80 40 L 0
122.6 Quedar-se detingut, un vianant, a la calçada o en el voral quan hi ha un refugi, una zona de vianants o un altre espai adequat 80 40 L 0
122.7 No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics de vehicles prioritaris 80 40 L 0
122.8 Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer residencial 80 40 L 0
123 No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l’alba o en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, un element lluminós o reflectant 80 40 L 0
123 No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones o una comitiva que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l’alba o en condicions de visibilitat insuficient, els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions

Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere

80 40 L 0
124.1 Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants que hi ha amb aquesta finalitat o quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles. 80 40 L 0
124.3 Travessar la calçada, un vianant, sense caminar perpendicularment a l’eix de la calçada o entretenint-se o detenint-se sense necessitat o destorbar el pas dels altres 80 40 L 0
124.4 Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada sense vorejar-la 80 40 L 0
125.4 Circular, un vianant, per una autopista o una autovia 80 40 L 0
125.1 Fer cas, el conductor d’un vehicle, a les peticions de passatge a les autopistes o autovies 80 40 L 0
126 Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix itinerari transitable per via pecuària o via alternativa amb menys intensitat de circulació de vehicles 80 40 L 0
127.1.a) Menar un animal o caps de bestiar de manera que s’envaeix la zona de vianants 80 40 L 0
127.1.b) Circular amb animals o caps de bestiar pel voral esquerre o per la calçada sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la mateixa 80 40 L 0
127.1.c) Menar un ramat de bestiar sense portar-los al pas o de manera que ocupen més de la meitat dreta de la calçada 80 40 L 0
127.1.c) No adoptar les precaucions necessàries per creuar-se amb un altre ramat de bestiar tan de pressa com sigui possible, sense dificultar la circulació 80 40 L 0
127.1.d) Travessar la via amb animals o caps de bestiar per un lloc no autoritzat a l’efecte o per un lloc que no compleix les condicions necessàries de seguretat 80 40 L 0
127.1.e) Circular de nit amb animals o caps de bestiar, per una via insuficientment il·luminada o en condicions que fan disminuir la visibilitat, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions

Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere

200 100 G 0
127.1.f) No cedir el pas, el conductor d’animals o caps de bestiar, als vehicles que tenen preferència en estretalls de la via, interseccions i en casos en què les trajectòries respectives es creuen

Veure article 66, relatiu a la prioritat de pas dels animals respecte dels vehicles

80 40 L 0
127.2 Deixar animals sense custòdia a qualsevol classe de via quan hi ha la possibilitat que l’envaeixin 80 40 L 0
128 Circular amb animals o amb caps de bestiar per una autopista o una autovia 80 40 L 0
128 Circular, un vehicle de tracció animal, per una autopista o una autovia 500 250 MG 0
129.2.a) Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (indicar perill creat) 80 40 L 0
129.2.b) No facilitar la identitat als agents de l’autoritat o no col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació 200 100 G 0
129.2.b) Fugir del lloc de l’accident, estant-hi implicat, sense facilitar les dades a la resta de persones implicades o als agents de l’autoritat (129.2.b RGC) 200 100 G 0
129.2.c) No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació 200 100 G 0
129.2.c) Modificar l’estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un accident de circulació 80 40 L 0
129.2.d) No prestar a les víctimes l’auxili que resulti més adequat o no demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un accident de circulació 80 40 L 0
129.2.e) No avisar als agents de l’autoritat o no quedar-se o no tornar al lloc de l’accident fins que arribin els agents, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes o ferits 80 40 L 0
129.2.f) No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació 200 100 G 0
129.2.g) No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació 200 100 G 0
129.3 ­-     No auxiliar o no sol·licitar l’auxili necessari per a les víctimes ­

–       Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació ­

–       No facilitar la identitat als agents de l’autoritat quan resulti necessari ­

–       No col·laborar per restablir la seguretat del trànsit ­

–       Modificar l’estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats ­

–       No avisar als agents de l’autoritat ­

–       No quedar-se o no tornar al lloc on s’ha produït un accident amb víctimes fins que arribi l’autoritat un usuari de la via, que no està implicat en l’accident ­

NOTA: cal tenir present que l’article 195 del Codi Penal tipifica com a delicte l’omissió del deure de socors

80 40 L 0
130.1 No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada o la caiguda de càrrega a la calçada

(La circulació d’un vehicle amb la càrrega mal condicionada o amb perill de caiguda caldrà denunciar a través de l’article 14 del RGC, amb qualificació de greu)

80 40 L 0
130.1 No adoptar, el conductor d’un vehicle immobilitzat a la calçada o que li ha caigut la càrrega, les mesures necessàries perquè el vehicle o la càrrega siguin retirats al més aviat possible 80 40 L 0
130.3 No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència d’un vehicle immobilitzat a la calçada o de càrrega a la calçada 80 40 L 0
130.5 Remolcar un vehicle avariat o accidentat per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas, però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies 80 40 L 0
132.1 Utilitzar un peatge dinàmic o telepeatge sense estar proveït, el vehicle, del mitjà tècnic que en possibilita el seu ús 80 40 L 0
139.3 No comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d’obres a vies públiques abans del seu inici 200 100 G 0
139.3 Incomplir les instruccions dictades per l’òrgan responsable de la gestió del trànsit 200 100 G 0
142.3 Col·locar en els senyals o en les proximitats dels senyals plaques, cartells, marques o altres objectes que poden induir a confusió, o reduir la seva visibilitat o eficàcia, o enlluernar o distreure als usuaris de la via (indicar l’alteració produïda en el senyal) 200 100 G 0
143.1 No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit (indicar ordre desobeïda) 200 100 G 4
143.3 No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei d’urgència (indicar ordre desobeïda) 200 100 G 0
144.1 No obeir les indicacions d’un pannell de missatge variable (indicar instrucció desobeïda)

Si la instrucció desobeïda es refereix a prioritat de pas, avançaments, canvis de direcció o sentit i marxa enrera, sentit de la circulació, utilització de carrils i vorals i, en general, tota vulneració de les ordenacions especials de trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació la infracció es denunciarà per l’article corresponent i amb tindrà la qualificació de greu.

80 40 L 0
144.2 No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d’abalisament (indicar el tipus de senyal)

Els senyals d’abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera (barrera fixa, barrera o semibarrera mòbils, pannell direccional provisional, banderetes, cons o dispositius anàlegs, llum vermell fix i llums grocs fixos o intermitents)

80 40 L 0
145.a) No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor reservat per a vianants 200 100 G 0
146.a) No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor 200 100 G 4
146.a) Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermell no intermitent 80 40 L 0
146.a) Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell no intermitent 200 100 G 4
146.b) No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell intermitent d’un semàfor o dos llums vermells alternativament intermitents d’un semàfor 200 100 G 4
146.c) No detenir-se, el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d’un semàfor 80 40 L 0
146.d) No extremar les precaucions, el conductor d’un vehicle, davant un llum groc intermitent o dos llums grocs alternativament intermitents 80 40 L 0
146.f) No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum vermell d’un semàfor 200 100 G 4
146.f) No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum groc d’un semàfor 80 40 L 0
146.g) No obeir, el conductor d’un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una fletxa verda il·luminada sobre un fons circular negre d’un semàfor 80 40 L 0
147.a) Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d’aspa d’un semàfor quadrat 200 100 G 4
148.1 No detenir-se, el conductor d’una bicicleta, davant el llum vermell d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors 200 100 G 0
148.1 No detenir-se, el conductor d’un ciclomotor, davant el llum vermell d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors 200 100 G 4
148.1 No detenir-se, el conductor d’una bicicleta o d’un ciclomotor, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors 80 40 L 0
148.2 No respectar, el conductor d’un tramvia o d’un autobús de línies regulars, les indicacions del seu semàfor (indicar desobediència) 80 40 L 0
151.2 No obeir un senyal de “cediu el pas” 200 100 G 4
151.2 No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP) 200 100 G 4
151.2 No efectuar correctament la maniobra davant un senyal de detenció obligatòria (STOP) 80 40 L 0
152 No obeir un senyal de circulació prohibida o d’entrada prohibida per a tota classe de vehicles 80 40 L 0
152 No obeir un senyal d’entrada prohibida per a determinats vehicles (indicar el senyal desobeït) 80 40 L 0
153 No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se 80 40 L 0
153 No obeir un senyal de limitació de massa, de massa per eix, de longitud, d’amplada o d’alçada (indicar limitació i la dada corresponent del vehicle) 80 40 L 0
154 No obeir un senyal de separació mínima (indicar separació fixada pel senyal i separació aproximada del vehicle) 80 40 L 0
154 No obeir un senyal de gir a la dreta o a l’esquerra prohibit 80 40 L 0
154 No obeir un senyal de mitja volta prohibida 80 40 L 0
154 No obeir un senyal d’avançament prohibit o d’avançament prohibit per a camions 80 40 L 0
154 No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit o d’estacionament prohibit 80 40 L 0
154 No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies imparells o parells 80 40 L 0
154 No obeir un senyal d’estacionament prohibit la primera o la segona quinzena 80 40 L 0
154 No obeir un senyal d’estacionament prohibit en el gual 80 40 L 0
154 No obeir un senyal de zona d’estacionament limitat 80 40 L 0
154 No obeir un senyal d’advertències acústiques prohibides 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de sentit obligatori (indicar sentit obligat i direcció del vehicle) 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de pas obligatori 80 40 L 0
155 No obeir un senyal d’intersecció de sentit giratori obligatori 80 40 L 0
155 No obeir un senyal d’única direcció i sentit permès 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de calçada per a automòbils, o per a motocicletes, o per a camions, furgons i furgonetes 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista o per a ciclomotors 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal, o per a animals de muntura, o per a vianants 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de velocitat mínima (indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle) 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de cadenes per a la neu 80 40 L 0
155 No obeir un senyal d’enllumenat de curt abast 80 40 L 0
155 No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies perilloses, productes contaminants de l’aigua o mercaderies explosives i inflamables 80 40 L 0
159 No respectar un senyal d’estacionament reservat per a determinada classe de vehicles 80 40 L 0
159 No respectar un senyal de limitació de temps d’estacionament 80 40 L 0
159 No respectar un senyal d’estacionament reservat per a taxi 80 40 L 0
159 No respectar un senyal de parada d’autobusos o de tramvies 80 40 L 0
159 No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya

La inscripció “obert” en blanc significa que poden circular tots els vehicles sense restricció; en verd, que es pot transitar si bé existeix la prohibició d’avançar pels camions amb MMA superior a 3.500 kg; en groc, es pot transitar excepte pels camions amb MMA superior a 3.500 kg i vehicles articulats, i els turismes i autobusos han de circular a una velocitat màxima de 60 km/h; en vermell, indica que per a circular és obligatori l’ús de dispositius antilliscants a una velocitat màxima de 30 km/h i que està prohibida la circulació de vehicles articulats, camions i autobusos. En negre, la inscripció “tancat” indica que la carretera és intransitable per a qualsevol tipus de vehicle

80 40 L 0
159 No respectar un senyal de carrer residencial

La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h i els conductors han de concedir prioritat als vianants

80 40 L 0
159 No obeir un senyal de zona a 30

La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 km/h i els vianants tenen prioritat

80 40 L 0
160 Circular per un carril reservat per a trànsit ràpid a una velocitat inferior a la indicada (indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle) 80 40 L 0
160 Circular per un carril reservat per a autobusos

La menció “taxi” autoritza també als taxis la utilització d’aquest carril

80 40 L 0
160 Circular per un carril bici o via ciclista adossada a la calçada

Aquest carril només pot ser utilitzat per cicles

80 40 L 0
167.a) No respectar una línia longitudinal contínua o dues línies contínues adossades 80 40 L 0
167.b) Circular sobre una línia longitudinal discontínua

Excepte quan sigui necessari i la seguretat de la circulació ho permeti

80 40 L 0
168.a) No respectar una marca viària transversal contínua 80 40 L 0
168.b) No respectar una marca viària transversal discontínua 80 40 L 0
169.a) No respectar un senyal horitzontal de “cediu el pas” 200 100 G 4
169.b) No detenir-se davant un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP) 200 100 G 4
169.b) No efectuar correctament la maniobra de detenció obligatòria de STOP 80 40 L 0
169.d) No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils 80 40 L 0
170.c) Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte (indicar tipus vehicle per als quals està reservat el carril) 80 40 L 0
170.g) Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua

Els obligats a circular pel voral poden entrar-hi

80 40 L 0
171.a) Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en “zig zag” 80 40 L 0
171.b) Parar o estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua 80 40 L 0
171.c) Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontínua 80 40 L 0
171.d) Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues 80 40 L 0
173.2 No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el senyal omès) 80 40 L 0

 

Dte: Sanció amb 50 % de descompte segons art. 80.a) Llei 18/2009 per la qual es modifica el RDL 339/1990
P: Punts
LL: Lleu
G: Greu
MG: Molt Greu

ANNEX XI:

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

LIMITACIÓ DE VELOCITAT
Límit 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Multa Punts
GREU 31

50

41

60

51

70

61

90

71

100

81

110

91

120

101

130

111

140

121

150

100
51

60

61

70

71

80

91

110

101

120

111

130

121

140

131

150

141

160

151

170

300 2
 

EXCÉS DE VELOCITAT

61

70

71

80

81

90

111

120

121

130

131

140

141

150

151

160

161

170

171

180

400 4
71

80

81

90

91

100

121

130

131

140

141

150

151

160

161

170

171

180

181

190

500 6
A A A A A A A A A A
partir partir partir partir partir partir partir partir partir partir
MOLTGREU de de de de de de de de de de 600 6
81 91 101 131 141 151 161 171 181 191

En els supòsits d’excessos de velocitat a les autopistes i autovies d’accés a ciutats on el límit específic de velocitat de la via és inferior a 100 km/h  s’aplicarà l’import de multa que correspongui pel límit de velocitat establert però s’aplicarà la detracció de punts corresponent al límit de 100 Km.

ANNEX XII:

BAREM D’ALCOHOLÈMIA

BAREM ALCOHOLÈMIA TAXA D’ALCOHOL EN AIRE EXPIRAT (mg/l) QUANTIA

 

DTE 50 % Pèrdua Punts
 CONDUCTORS EN GENERAL  De 0,26

fins a 0,50

  500   250  4
 Superior a 0,50  500  250  6
 

RESTA DE CONDUCTORS:

 

de vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA > 3.500 kg; al transport de viatgers de més de 9 places; de servei públic;  al transport escolar o de menors; de servei d’urgència; al transport especial; amb permís o llicència de conducció d’antiguitat < als 2 anys

 De 0,16

fins a 0,30

 500  250  4
 Superior a 0,30  500  250  6

ANNEX XIII:

SENYALITZACIÓ

Senyalització vertical

Quinzenal

https://www.cunit.cat/wp-content/uploads/2018/07/Quinzenal.jpg

https://www.cunit.cat/wp-content/uploads/2018/07/trimestral.jpg

ANNEX XIV :

VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

ANNEX XV :

QÜESTIONS GENERALS PER FORMULAR DENÚNCIES A VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) I BICICLETES AMB PEDALEIG ASSISTIT

Amb caràcter general, els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància i control del trànsit tindran en compte les següents regles generals en la formulació de les denúncies:

1.- Dades a recollir a la denúncia. L’agent de l’autoritat haurà d’indicar en el butlletí de denúncia totes les dades identificatives possibles sobre el vehicle, com a fabricant, marca, model, potència, nombre de xassís si en té, any de fabricació si consta, etc. Fins i tot, si fos possible, adjuntar fotografia del mateix. Tot això permetrà a l’instructor determinar, en casos dubtosos, quin tipus de vehicle és objecte de denúncia.

2.- Detracció de punts. En els casos en què estigui clar que el tipus de vehicle és un VMP no és procedent aplicar detracció de punts en els expedients iniciats per possible comissió d’alguna de les infraccions previstes en l’annex II del Text refós de la LSV. En cas de vehicles les característiques tècniques no quedin recollides en la definició relativa als VMP si és procedent incloure la detracció de punts entre les dades consignades en els oportuns butlletins de denúncia, ja que es tractarà de vehicles que requeriran autorització administrativa per conduir o que haurien de ser susceptibles de tenir-la.

3.- Velocitat. La velocitat a la qual circula el vehicle pot ser un element important per poder determinar la seva classificació des del punt de vista de les autoritzacions administratives que requereix, pel que, en la mesura del possible, els agents de l’autoritat han de fer constar la velocitat a la qual l’aparell circula. Per a això, l’agent ha de descriure en el butlletí de denúncia que s’ha constatat durant un temps suficient la velocitat mitjançant el velocímetre del vehicle policial. Cal aclarir que l’objecte de tenir constància de la velocitat a la qual es circula és tenir una referència sobre el tipus de vehicle en qüestió.

4.- Bicicletes de pedaleig assistit. El tractament de conductes infractores comeses circulant amb bicicletes de pedaleig assistit, al tenir aquestes la consideració de bicicleta a tots els efectes.

ANNEX XVI QUADRE DE TIPIFICACIONS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) I BICICLETES AMB PEDALEIG ASSISTIT

ARTICLE DESCRIPCIÓ QUALIFICACIÓ SANCIO
Condicions de circulació
82. a) Circular amb un VMP que no tingui les característiques tècniques establertes MG 500
82. b) Circular amb artefactes mecànics impulsats per qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a vehicles MG 500
82. c) Circular en VMP sense tenir l’edat mínima permesa G 200
82. d) Circular en VMP transportant viatgers excedint l’ús unipersonal L 100
82. e) Transportar en una bicicleta amb pedaleig assistit un passatger menor de 7 anys sense seient addicional homologat L 100
82. f) Transportar en una bicicleta amb pedaleig assistit un passatger major de 7 anys L 100
82. g) Transportar en una bicicleta amb pedaleig assistir un passatger essent el conductor menor d’edat L 100
85. h) Circular un menor de 12 anys amb una bicicleta de pedaleig assistit sense anar acompanyat d’un adult G 200
82. i) Circular amb cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so G 200
82. j) Conduir utilitzant un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació G 200
82. k) Circular amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament o amb presència de drogues MG 500
82 .l) Circular sense el casc de protecció obligatori G 200
82. m) Circular sense llums i/o elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat G 200
82. n) No disposar de timbre G 200
82. o) No disposar d’un sistema adequat de frenada G 200
Utilització de les vies
83. a) Circular amb un aparell tipus joguina per la calçada L 100
83. b) No respectar la prioritat dels vianants G 200
83. c) Circular per vies o zones prohibides G 200
83. d) Circular sense respectar el sentit de la circulació establert G 200
83. e) Circular de manera negligent G 200
83. f) Circular incomplint amb les condicions de circulació exigides G 200
83. g) Circular arrossegat per un altre vehicle G 200
83. h) Circular recolzat només en una roda G 200
83. i) Circular incomplint les normes establertes sobre limitacions de velocitat G 200
83. j) Circular de manera temerària MG 500
83. k) No indicar el conductor les aturades i canvis de trajectòria G 200
83. l) Portar càrregues i/o remolcs que dificultin la visió o les maniobres L 100
83. m) Fer acrobàcies o altres jocs fora de les àrees habilitades a tal efecte G 200
83. n) Estacionar fora de la zona habilitada específicament L 100
83. o) Lligar un vehicle on estigui prohibit L 100
Activitats Econòmiques
84. a) Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit que s’utilitzi per una activitat d’explotació econòmica sense estar identificat G 200
84. b) Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit que s’utilitzi per una activitat d’explotació econòmica disposar de la corresponent autorització municipal G 200
84. c) Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit de lloguer en horari prohibit, de 08:00h a 22:00h G 200
84. d) No disposar, el titular de l’explotació econòmica, d’una assegurança de responsabilitat civil que s’exigeix en aquestes bases MG 500
84. e) Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit destinat a la realització d’activitats econòmiques de tipus turístic, en grups no respectantt la distància mínima entre grups de 150 metres L 100
84. f) Circular amb un VMP o bicicleta amb pedaleig assistit destinats a la realització d’activitats econòmiques de tipus turístic en grups superiors a 10 persones, no inclòs el guia L 100

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia, 18 d’octubre de 2007, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 252, de 30 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT, núm. 6, de 8 de gener de 2008.

Els articles 29.24, 29.25, 70.r), 70.s), 70.t), 73.a.k), 73.a.l), 73.a.m) i 73.a.n) i l’annex X, d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia, 16 d’octubre de 2008, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 245, de data 22 d’octubre de 2008 i el definitiu en el BOPT, núm. 291, de 18 de desembre de 2008.

L’article 73.1.C.e) d’aquesta ordenança ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia, 16 d’octubre de 2009, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 240, de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT, núm. 289, de 17 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, en els seus annexos X, XI i nou annex XII, segons acord de Ple celebrat el dia, 22 de juliol de 2010, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 185, d’11 d’agiost de 2010, i el definitiu en el BOPT, núm. 236, de 14 d’octubre de 2010.

L’article 28.8 d’aquesta ordenança ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia, 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 62, de data 14 de març de 2012 i el definitiu en el BOPT, núm. 143, de 21 de juny de 2012.

L’article 47.2.b) i l’annex VII, apartat 4 d’aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 23 de gener de 2014, publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 34, de data 11 de febrer de 2014 i el definitiu en el BOPT, núm. 129, de 5 de juny de 2014.

Segons acord del Ple celebrat el dia 23 d’octubre de 2014 ha estat modificat l’article 30.1 i s’ha creat l’annex XIII, publicant-se el Text íntegre de l’Ordenança al BOPT NÚM. 180 de data 4 d’agost de 2015.

Aquesta ordenança ha estat modificada, en els seus Apartats: Art. 14; Titol III, Articles 69 a 85; Títol IV, Articles 86 a 94. S’incorporen els annexos XIV, XV i XVI. Segons acord de Ple celebrat el dia, 17 de setembre de 2020, publicant-se l’edicte inicial al BOPT de data 31 de març de 2021, i el definitiu en el BOPT, de data 01-06-2021.