Moció presentada per tots els grups municipals per a l’activació econòmica i industrial del Penedès.

Proposem al Ple Municipal de Cunit l’aprovació dels següents acords:

1.- Instar al govern de la Generalitat amb la màxima brevetat la creació de la Mesa per a la Industrialització del Penedès amb representació d’agents econòmics i socials ( empresarials i sindicals), del món local (consells comarcals , ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Gobain, Robert Bosch, Alfisa i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la continuïtat, millora, modernització i sostenibilitat de la indústria de la vegueria del territori del Penedès, amb les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals. Atenent el pla de mesures, crear el programa i fons de finançament per a la industrialització del Penedès a implementar de forma immediata al 2020 i al 2021.

2.- Instar al govern de la Generalitat a elaborar amb la participació i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals locals del Penedès un Pla de Xoc d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins de los fons extraordinaris del COVID-19, de lluita contra la desocupació i de sostenibilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3.- Traslladar els presents acords sol·licitant resposta a les peticions, als consellers d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”

Votació: unanimitat

Moció que ha presentat el grup municipal d’ERC de Cunit en defensa dels llocs de treball industrials, de la reconversió de la indústria auxiliar de l’automòbil cap al vehicle elèctric i de l’aposta per a la transició energètica al Baix Penedès, amb els següents punts:
1. L’Ajuntament de Cunit rebutja la decisió de tancar la divisió de Glass de la fàbrica de Saint Gobain de l’Arboç i mostra tot el suport als treballadors i treballadores afectades.
2. Impulsar, conjuntament amb altres administracions, un pla de reindustrialització centrat en la reconversió del teixit industrial de l’automoció encarant-lo cap al vehicle elèctric i autònom, tal com s’ha iniciat amb Idiada.
3. Traçar les aliances necessàries per la creació d’un pla per a la generació d’energia comarcal i municipal per aconseguir la sobirania energètica de totes les poblacions de la comarca a partir de la generació d’1Mw per a
cada poble. Impuls desacomplexat de les energies renovables per possibilitar la creació de nous llocs de treball qualificats.
4. La derogació, via Real Decreto Ley, de l’article 18.3 del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral pel qye es modifica l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors.
5. La derogació íntegra del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
6. La derogació íntegra de la Ley 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat del treball.
7. Exigir al CCBP, al seu President i Vice-President i al seu govern, que impulsin totes les accions previstes en el Pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 per tal de captar inversions empresarials privades i millorar el polígons industrials de la nostra Comarca.
8. Donar compte de l’aprovació d’aquesta moció al departament d’Empresa i Coneixement, al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al ministeri d’indústria del govern espanyol, a la vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Penedès, a tots als municipis del Baix Penedès i a la delegació del govern al Penedès i a Tarragona.”.

Votació: PSC   abstenció       Impulsem Cunit       abstenció             ERC   a favor                Ciutadans  abstenció                  En Comú Podem  abstenció

Moció presentada pels Grups Municipals PSC, Impulsem Cunit, EnComú Podem i Ciutadans,  sobre l’emergència educativa i el curs escolar 2020-2021.

Escoles segures, escoles obertes: garantim el dret a l’educació:

 1. Instar al Departament d’Educació a exercir un lideratge educatiu que situï el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i amb seguretat pel conjunt de la comunitat educativa al centre de qualsevol pla de recuperació i de progrés de Catalunya, i un model de governança educativa amb els ens locals, que es basi en la correponsabilitat, la lleialtat institucional i transparència, d’acord amb les competències i els recursos disponibles, per fer possible una societat educadora.
 2.  Demanar al Departament d’Educació que consensuï amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del pacte contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar aquest proper curs escolar i la situació d’emergència educativa en un context de creixents desigualtats, i no torni a traslladar la responsabilitat als centres educatius i ajuntaments sense acord previ.
 3. Exigir al Departament d’Educació el compliment de la Moció 168/XII sobre la situació d’emergència educativa aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 18 de juny de 2020, on s’instava al govern a un seguit d’accions, entre les quals, impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital a partir de l’inici del proper curs, garantir un accés universal a les activitats de lleure educatiu durant l’estiu, mantenir les targetes moneder que substitueixen les beques menjador durant els mesos d’estiu, garantir la màxima presencialitat en aquest proper curs escolar, iniciar la recuperació de la sisena hora als centres públics durant aquest nou curs, reforçar el programa salut i escola, impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur, o un pla pel foment de l’etapa educativa 0-3 anys, entre d’altres.
 4. Instar el Departament d’Educació a incrementar la plantilla de docents de manera extraordinària per reduir la ràtio d’alumnes per aula i garantir que aquestes no superin els 20 infants per grup en l’etapa infantil i primària, i els 30 a secundària, d’acord amb les recomanacions sanitàries; i a prendre les mesures corresponents per assegurar la borsa de personal substitut necessària per garantir la plantilla docent suficient i modificar el règim de substitucions per fer nomenaments diaris.
 5. Exigir al Departament d’Educació que posi a disposició de l’alumnat mancat de connectivitat o equipament informàtic, des de l’etapa d’infantil fins a secundària, el material necessari per poder continuar el seu procés d’aprenentatge en episodis de quarantena o nous confinaments durant aquest curs escolar, abans de finalitzar el mes d’octubre.
 6. Demanar al Departament que proveeixi al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya dels materials de protecció necessaris en tot moment per afrontar amb les màximes garanties de seguretat i de prevenció el curs escolar i donar, així, tranquil·litat i seguretat al conjunt de la comunitat educativa, preveient una especial dotació per l’alumnat vulnerable o pels centres de màxima complexitat.
 1. Instar al Departament d’Educació a habilitar un fons pels ajuntaments amb els recursos suficients per afrontar les despeses extraordinàries vinculades amb la garantia d’una tornada segura a les escoles en un context de pandèmia, com els sobrecostos derivats del necessari increment del servei de neteja i desinfecció de les escoles i “espais educatius” on es desenvoluparà l’actual curs, o el reforçament de personal per assegurar un correcte desenvolupament de les entrades i sortides dels centres educatius, entre d’altres.
 2. Insistir al govern de la Generalitat que garanteixi la suficiència alimentària durant el proper curs escolar, tant si és mitjançant els ajuts al servei de menjador a les escoles com amb altres fórmules viables i que no fomentin el risc de contagi, en períodes de quarantena o de nous confinaments.
 3. Exigir al Departament d’Educació un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys per evitar que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19 resulti en una pèrdua d’oportunitats educatives pels infants de famílies vulnerables, i plantejar línies d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel servei públic que presten. Exigir també al Departament d’Educació que recuperi la seva coresponsabilitat en el finançament d’un terç del cost total de la plaça d’escola bressol i retorni als ajuntaments la integritat del deute pendent, malgrat la DA 30 de la darrera Llei 5/2020 de Mesures d’Acompanyament.

 Prioritzem les millores necessàries per garantir l’equitat i la qualitat educativa

 1. Instar al govern de la Generalitat i, en concret, al Departament d’Educació, que superi l’infrafinançament del sistema educatiu i reforci la inversió educativa, i reverteixi les retallades encara existents.
 2. Exigir que el Departament incrementi els recursos disponibles per desplegar les mesures del Pacte contra la Segregació i per impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur que redueixi de manera prioritària les taxes d’abandonament escolar prematur i de fracàs escolar, millorant la flexibilitat en l’etapa d’educació secundària, habilitant itineraris i trajectòries que es converteixin en segones o noves oportunitats per l’alumnat o reforçant els plans d’entorn.
 3. Demanar al Departament d’Educació que garanteixi efectivament el desplegament efectiu del decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i asseguri un model global d’escola inclusiva, reforçant la dotació de personal docent i no docent per reforçar l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i vetllar perquè aquests no se separin del seu grup estable, comprometent així avenços en matèria d’inclusivitat als centres educatius ordinaris.
 1. Lamentar la decisió del govern de la Generalitat de recuperar el saldo pendent de les targetes moneder distribuïdes a les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant el curs escolar, i de no mantenir la càrrega d’aquestes targetes durant els mesos d’estiu, per garantir la suficiència alimentària, i exigir que aquesta sigui una prioritat en el nou curs escolar, tant si és a les escoles com en períodes de quarentena. Exigir al Departament la recuperació del servei de menjador als instituts i els ajuts vinculats adreçats als joves escolaritzats a l’etapa d’educació secundària.
 2. Rebutjar la decisió del Departament d’Educació de fomentar l’eliminació de la sisena hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant aquest proper curs 2020-21, positiva per compensar les desigualtats educatives.
 3. Instar el Departament d’Educació a recuperar les Zones Educatives com a sistema organitzatiu eficaç per garantir una millora dels recursos i dels resultats educatius: reforçar la coresponsabilitat dels ajuntaments en matèria educativa i el seu paper en la planificació de les polítiques educatives, per ser més eficient en la distribució de recursos i crear la figura de la direcció de les zones educatives per fomentar i promoure una millora dels resultats educatius.
 1. Demanar al govern de la Generalitat que abordi, en col·laboració amb els ajuntaments i els diferents agents econòmics i socials, la reforma horària, prioritzant la millora de la salut dels infants i joves, el seu benestar i l’eficàcia educativa, la contribució a l’equitat, reforçant els ajuts i programes per afavorir l’accés a les activitats educatives no lectives; i incrementar així les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants i jove”.

Votació: PSC  a favor    Impulsem Cunit   a favor        ERC       abstenció          Ciutadans  a favor       En Comú Podem a favor

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email