PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET (CURS 2023-2024)

Si el vostre fill/a ha estat admès/a a la Llar d’Infants Municipal El Trenet de Cunit, podreu formalitzar la matrícula entre el 14 i el 20 de juny de 2023.

El procediment per formalitzar la matrícula és el següent:

1) Descarregueu-vos l’imprès de matrícula i l’ordre de domiciliació bancària, (disponibles a partir del 14 de juny, dia en què s’obre el període per formalitzar la matrícula), ompliu-los i signeu-los.

2) En el cas dels infants nascuts l’any 2022 i 2023, haureu d’abonar l’import de la taxa corresponent al mes de setembre. Podeu demanar l’autoliquidació de la taxa a l’adreça electrònica educacio@cunit.cat, indicant el nom de l’infant i el nom i DNI de la mare/pare o tutor/a legal.

A la sol·licitud de matriculació cal que adjunteu la següent documentació:

  • Justificant de pagament de la taxa de la llar d’infants corresponent al mes de setembre (només per als infants nascuts el 2022 i el 2023).
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant.
  • Acreditació domiciliació bancària (certificat expedit per la sucursal bancària o rebut on consti el titular i el núm. de compte) i DNI de la persona titular del compte, en el cas que no sigui el pare o la mare.
  • Ordre de domiciliació bancària emplenada i signada (document adjunt)
  • En cas de famílies de pares divorciats o separats, fotocòpia del document on consti la guarda i custòdia i aspectes rellevants.

 

3) Registreu la sol·licitud de matriculació i els documents adjunts. El registre es pot fer de forma presencial, a l’OAC de l’Ajuntament de Cunit, o de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit. En aquest últim cas heu d’omplir la “instància general” que apareix al catàleg de tràmits i adjuntar la sol·licitud i la documentació.