CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

02 d’abril – 03  de juny 

             17 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 d’agost – 4 d’octubre

                17 de setembre

TAXA CEMENTIRI

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 d’abril – 3 de juny 

17 de maig

PREU PÚBLIC RECOLLIDA RESIDUS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

             8 d’octubre

TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

Mes

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

Gener

8 de gener – 9 de març

15 de gener

Febrer

5 de febrer – 6 d’abril

12 de febrer

Març

5 de març – 6 de maig

12 de març

Abril

8 d’abril – 9 de juny

15 d’abril

Maig

7 de maig – 8 de juliol

14 de maig

Juny

7 de juny – 9 d’agost

14 de juny

Juliol

7 de juliol – 8 de setembre

14 de juliol

Agost

3 d’agost – 4 d’octubre

10 d’agost

Setembre

8 de setembre – 9 de novembre

15 de setembre

Octubre

7 d’octubre – 9 de desembre

14 d’octubre

Novembre

5 de novembre – 7 de gener

12 de novembre

Desembre

9 de desembre – 10 de febrer

15 de desembre

TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 15 d’abril – 16 de juny

3 de juny

2a quota: 15 d’abril – 29 d’octubre

8 d’octubre

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

15 de febrer – 16d’abril

02 de abril

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I EXP. MERCADERIES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

8 d’octubre

TAXA DE GUALS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

8 d’octubre

Per a més informació:

Per a qualsevol pregunta o gestió sobre tributs, impostos , taxes, i bonificacions podeu adreçar-vos a les oficines de BASE i l’OAC de l’Ajuntament:

BASE – Gestió d’ingressos

Pl. Santiago Rusiñol, 2 – 43881 Cunit

Tel. 977 676 039

www.base.cat

Ajuntament de Cunit

C. Major, 12 – 43881 

Cunit

Tel. 977 674 080

www.cunit.cat

Skip to content