CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

02 d’abril – 04  de juny 

             18 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

             Càrrec bancari

03 d’agost – 5 d’octubre

                18 de setembre

TAXA CEMENTIRI

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 d’abril – 4 de juny 

18 de maig

PREU PÚBLIC RECOLLIDA RESIDUS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

             8 d’octubre

TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

Mes

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

Gener

9 de gener – 10 de març

15 de gener

Febrer

6 de febrer – 8 d’abril

13 de febrer

Març

5 de març – 6 de maig

12 de març

Abril

6 d’abril – 8 de juny

14 d’abril

Maig

7 de maig – 8 de juliol

14 de maig

Juny

5 de juny – 6 d’agost

12 de juny

Juliol

6 de juliol – 7 de setembre

13 de juliol

Agost

3 d’agost – 5 d’octubre

14 d’agost

Setembre

7 de setembre – 9 de novembre

14 de setembre

Octubre

5 d’octubre – 7 de desembre

8 d’octubre

Novembre

6 de novembre – 8 de gener

16 de novembre

Desembre

4 de desembre – 5 de febrer

14 de desembre

TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 15 d’abril – 16 de juny

3 de juny

2a quota: 15 d’abril – 30 d’octubre

8 d’octubre

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

17 de febrer – 20 d’abril

02 de abril

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I EXP. MERCADERIES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

8 d’octubre

TAXA DE GUALS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

8 d’octubre

Per a més informació:

Per a qualsevol pregunta o gestió sobre tributs, impostos , taxes, i bonificacions podeu adreçar-vos a les oficines de BASE i l’OAC de l’Ajuntament:

BASE – Gestió d’ingressos

Pl. Santiago Rusiñol, 2 – 43881 Cunit

Tel. 977 676 039

www.base.cat

Ajuntament de Cunit

C. Major, 12 – 43881 

Cunit

Tel. 977 674 080

www.cunit.cat

Skip to content