El Ple de l’ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta de Pressupost per l’any 2024 de 27.402.668,00 euros.

És un Pressupost que ja no està vinculat pel pla d’Ajust i que es presenta sense dèficit inicial, existeix un anivellament financer entre l’estat d’ingressos i l’estat de les despeses. Les previsions de personal compleixen les previsions de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
El volum de deute és d’un 30,38%, fet que compleix amb la ràtio de l’article 53 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Es planteja un import d’ingressos corrents de 24,7 milions d’euros i unes despeses corrents de 24,5 milions d’euros, dels quals un 38,2% (9.369.634,59 euros) correspon a despeses del capítol 1 de Personal i un 57,1% (14.014.070,78 euros) al capítol 2 de béns corrents i serveis.

Evolució dels contractes dels serveis municipals a la via pública:

Recollida de la brossa: 1.951.662€

Tractament de residus: 1.124.000 € (cost abocador i incineradora)

Neteja viària: 1.135.901€

Parcs i Jardins i Platges:   758.000€

Les subvencions a les famílies es situen en 950.962€ , hi ha hagut un increment en aquest àmbit entre l’any 2020 i el 2022, cada exercici s’ha augmentat la dotació tenint en compte que l’any 2019 l’import per a subvencions era de 455.044 euros, per tant s’ha doblat aquesta dotació.

En data d’avui hi ha formalitzats préstecs 6,5MM 23,7% endeutament). La despesa financera representa un 0,72% del pressupost (200.000€).

Com a inversions principals hi destaquen:

  • 1.130.000 € destinats a la Via Pública distribuïts de la següent manera:

– Eliminació de barreres arquitectòniques de l’Av de la Font: 300.000 €

– Pla d’Asfalt: 400.000 €

– Reposició de voreres: 300.000 €

– Mobiliari de jocs infantils: 50.000 €

– Senyalització viària: 30.000 €

  • 300.000€ per renovació d’enllumenat públic
  • 150.000€ pels Pressupostos Participatius.
  • 150.000€ en Noves Tecnologies.

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email