El Registre Municipal d’Associacions de Cunit (RMA) és l’instrument que facilita el coneixement de les entitats i associacions existents al municipi, a l’efecte d’ afavorir  una  adequada política municipal de foment de l’associacionisme i la participació ciutadana.

El Registre ha de permetre  disposar d’una base de dades de totes les entitats i associacions dels municipi que faciliti la comunicació de l’Ajuntament amb les entitats i associacions, per aconseguir una relació més immediata i una col.laboració més eficaç, així com per a propiciar el seu coneixement a la  ciutadania  i la seva participació activa en els espais de participació ciutadana del municipi.

La inscripció a l’RMA és voluntària i s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Les entitats i associacions han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Associacions per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i per accedir a l’ús dels recursos públics municipals, així com per formar part dels òrgans de participació municipals.

  • Sol·licitud d’alta

Poden sol.licitar la inscripció totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social a Cunit i que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania de Cunit.

També s’hi poden inscriure entitats i associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Cunit.

  • Sol·licitud de modificació de dades:

Les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d’Associacions estan obligades a notificar a l’ajuntament  qualsevol modificació de les dades registrals (canvi de la seu social, modificacions d’estatuts, canvis a la Junta Directiva, canvi de telèfon,…) dins el mes següent a la data en que s’hagin produït.

També obliga a les entitats i associacions registrades a notificar a l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de socis, la relació d’ajuts rebuts, el pressupost i el programa d’activitats de l’any en curs.

  • Sol·licitud de baixa

Quan l’entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al RMA de Cunit i al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques o al registre públic que li correspongui.

 

On tramitar les sol·licituds:

Clicant aquí podeu accedir als models de sol·licitud i a la documentació per tramitar l’alta, les modificacions de dades del registre o la baixa, i accedir a la seu electrònica.

 

Per a més informació us podeu adreçar al Departament de Participació Ciutadana:  participacio@cunit.cat

 

Entitats registrades

Consulta el directori del Registre Municipal d’Associacions (RMA) de Cunit

 

Observacions:

Les dades autoritzades de l’entitat seran incloses directament al directori d’entitats al web municipal: www.cunit.cat  i facilitades als tercers que les sol·licitin.

L’incompliment de la obligació de notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades registrals pot donar lloc, previ al tràmit d’audiència corresponent, a la baixa d’ofici en el Registre.