El Registre Municipal d’Associacions de Cunit (RMA) és un instrument per conèixer les entitats i associacions del municipi i afavorir  l’associacionisme i la participació.

El Registre ha de permetre  disposar d’una base de dades de totes les entitats i associacions dels municipi que faciliti la comunicació de l’Ajuntament amb les entitats i associacions, per aconseguir una relació més immediata i una col.laboració més eficaç, així com per a propiciar el seu coneixement a la  ciutadania  i la seva participació activa en els espais de participació ciutadana del municipi.

La inscripció a l’RMA és voluntària. Les entitats i associacions han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Associacions per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i per accedir a l’ús dels recursos públics municipals, així com per formar part dels òrgans de participació municipals.

 • Sol·licitud d’alta

L’alta de l’entitat al Registre Municipal d’Associacions pot ser sol·licitada per qualsevol persona física que representi l’entitat d’àmbit local que, prèviament, ha estat inscrita en Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques o en el registre públic que en funció del tipus d’entitat li correspongui.

Què cal presentar:

Sol·licitud d’inscripció d’una entitat adjuntant la documentació que es detalla a continuació (Model 00) aportant la documentació següent:

Documentació obligatòria:

 • Acta fundacional, degudament diligenciada pel Registre General corresponent
 • Estatuts de l’entitat diligenciats pel Registre General corresponent.
 • Certificació del número d’inscripció en el registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o en altres registres públics.
 • Còpia del Número d’Identificació Fiscal.
 • Certificació acreditativa del número d’associats (Model 01).
 • Autorització per a l’ús de dades (Model 02)

 

 • Sol·licitud de modificació de dades:

Les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d’Associacions estan obligades a notificar a l’ajuntament – dins el mes següent a la data en que s’hagi produït – qualsevol modificació de les dades registrals.

També obliga a les entitats i associacions registrades a notificar a l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de socis, la relació d’ajuts rebuts, el pressupost i el programa d’activitats de l’any en curs.

 • Què cal presentar:

Full de sol·licitud ciutadana, aportant la documentació següent:

 • Acta de l’assemblea en que s’hagi acordat la modificació.
 • En cas de renovació de la Junta directiva: Certificat de renovació (model 03)
 • En cas de canvi de domicili social: Certificat de canvi de domicili social (model 04)
 • En cas de modificació dels estatuts: els nous estatuts diligenciats en el Registre general de la Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques o en d’altres registres específics.

 

 • Sol·licitud de baixa

Quan l’entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al RMA de Cunit i al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques o al registre públic que li correspongui.

Què cal presentar:

Full de sol·licitud ciutadana, aportant la documentació següent:

 • Còpia de l’Acta de l’assemblea on consti l’acord de la dissolució de l’entitat o resolució de la dissolució de l’associació emesa per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

On tramitar les sol·licituds:

Per a inscriure’t o tramitar qualsevol modificació de les dades del registre i tenir accès als models indicats clica aquí 

Per a més informació us podeu adreçar al Departament de Participació Ciutadana:  participacio@cunit.cat

 

Consulta del Registre Municipal d’Associacions (RMA) de Cunit

 

Nota important:

És obligatori informar al Registre Municipal d’Associacions de Cunit de qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi en l’entitat, mitjançant instància oficial.

L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc, previ al tràmit d’audiència corresponent, a la baixa d’ofici en el registre.

L’ajuntament es reserva el dret de sol·licitar una actualització de dades.

 

 

 

Close Menu