A partir d’una necessitat d’abordatge de situacions conflictives protagonitzades per joves, es considera necessari crear la comissió d’intervenció per donar respostes a les necessitats que es detectin  dins el marc de l’anàlisi i gestió dels conflictes. La comissió d’intervenció la formen els següents serveis:

Policia local, joventut, serveis socials, mediació i un referent polític.

En aquesta comissió s’aniran incorporant serveis segons la necessitat de la intervenció.

Objectius generals de la comissió d’intervenció:

La comissió d’intervenció té com a objectiu l’abordatge de situacions conflictives protagonitzades per joves, des de l’anàlisi i la gestió de conflictes, sempre tenint molt en compte als infants i joves, les seves capacitats i els elements positius que poden aportar. L’equip de PMC, assessora i acompanya els tècnics i els responsables polítics en el disseny d’intervencions concretes, oferint eines i alternatives relacionades amb el diàleg, la mediació i la reparació de danys.