L’ajuntament de Cunit ha celebrat aquest matí una nova sessió del Ple Municipal, en sessió ordinària corresponent al mes de març d’enguany. En aquesta segona convocatòria ordinària s’hi han tractat els següents assumptes i mocions:

A proposta de Secretaria s’ha aprovat l’acta de la sessio ordinària de 26 de gener d’aquest exercici.

Pel que fa a les propostes de l’Alcaldia, s’ha aprovat inicialment l’Inventari General de Béns, Drets i Obligacions de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2022.

El Ple ha deixat sobre la taula els següents dos punts:

Prendre coneixement, si s’escau, de l’abandonament del Sr Angel Grau Ramos del grup polític Ciutadans de Cunit d’aquest Ajuntament, quedant integrat com a regidor no adscrit.

La modificació del punt segon de l’acord de creació de la Comissió Informativa Permanent.

D’altra banda, de  la Regidoria d’Ordenació del Territori s’ha portat a aprovació l’esborrany del conveni de col·laboració que regula l’encàrrec de diversos Ajuntaments de la comarca al Consell Comarcal del Baix Penedès del projecte Xarxa d’Autocaravanes del Baix Penedès en l’àmbit de Turisme 2022.

També s’ha aprovat de forma provisional la modificació del POUM en relació a la regulació normativa de la Masia del Rectoret de Cunit. Es tracta d’ una modificació puntual que esmena un error material de la edificabilitat prevista al POUM i resitua la possible ampliació de la masia per preservar els seus jardins i l’aspecte del conjunt històric.

De la regidoria de Serveis Generals que inclou Hisenda i Recursos Humans s’ha aprovat l’actualització de la Relació de Llocs de Treball i també la modificació de la Plantilla de Personal de la Corporació.

Tanmateix, s’ha aprovat el 7è expedient modificatiu de crèdit a través del qual es modifica el destí d’ 1.267.754,69 € per tal de fer front a 735.846 euros per a inversions i 404.055 euros per a subvencions. De la mateixa manera, s’ha donat compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost 2022.

El Ple s’ha assabentat de les memòries de diferents serveis com el d’Ocupació (SOM Cunit) 2021/2023, de Serveis Socials 2022, de Tecnologia i Transparència 2019-2023, de Joventut 2021-2022, d’Educació dels cursos 2020-2021 i 2021-2022.

La regidoria de Medi Ambient, Habitatge i Platges ha portat a aprovació de l’adhesió al Pacte d’alcaldes per l’energia i el clima. I també de les tarifes pel servei Urbà de Taxis al municipi.

La regidoria de Via Pública i Obres ha proposat la Declaració d’Interès Municipal o utilitat pública municipal de les obres realitzades a l’escola Solcunit i bonificar el 95% de l’ICIO.

Les mocions defensades per ERC han estat les següents:

 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT PER AVANÇAR CAP A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX PENEDÈS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email