Per a distribuir publicitat, ja sigui en mà, en bústies, porteries o a través de megafonia situada en vehicles, s’haurà de sol·licitar mitjançant la presentació d’una instància a l’OAC de l’ajuntament, que haurà d’anar acompanyada d’una mostra del producte que es vol distribuir, sigui en paper imprès o en format d’àudio. A la instància haurà de constar la zona del municipi, les hores i el període de distribució. La persona interessada haurà de disposar de l’autorització municipal per a poder distribuir-la.