La documentació  que es custodia a l’Arxiu Municipal de Cunit és, principalment, en fase semi-activa (documents que no es consulten habitualment però poden ser requerits en algun moment). La documentació històrica està cedida en dipòsit a l’Arxiu Històric Comarcal del Vendrell des de l’any 1998.

La consulta és un servei gratuït. Es poden consultar tots els documents dels fons que es custodien i que no estigui afectada pels supòsits de restriccions d’accés que marca la legislació vigent, i  llevat dels casos que són d’ús intern de la pròpia administració pública.

Si es tracta d’una documentació en vigència administrativa, les consultes seran gestionades a càrrec de l’oficina de la seva tramitació. Pel contrari, si la consulta és documentació històrica serà el Servei d’Arxiu  qui resoldrà la petició.