En cas que es vulgui realitzar una alta al padró per canvi de residència, els documents que haurà d’aportar són els següents:

DNI, NIE i/o PASSAPORT original i en vigor de les persones que es vulguin donar d’alta.

LLIBRE DE FAMÍLIA, si hi ha menors d’edat que es vulguin empadronar.

ACREDITACIÓ de la titularitat de la vivenda. Si s’és propietàri/a, i la compra ha estat recent, caldrà aportar l’escriptura o nota simple de la compra-venda. Si s’és llogater, el contracte de lloguer. Si la data de signatura del contracte té més de 6 mesos, s’haurà d’aportar l’últim rebut de pagament del lloguer o d’algun dels subministraments bàsics. Si la vivenda és d’un familiar o conegut, aquest haurà d’autoritzar l’empadronament.

Si a la vivenda ja hi hagués alguna persona empadronada, aquesta haurà d’autortizar també el nou empadronament amb independència que sigui o no propietàri/a de l’habitatge.

En cas de divorci o separació, caldrà aportar la sentència corresponent o el conveni regulador. Si no es disposa d’aquest document, l’autorizació expressa d’ambdós progenitors conforme s’autortiza a que el menor d’edat s’empadroni amb el progenitor que es dóna d’alta al padró.

Podreu trobar tota la informació corresponent a aquest tipus d’alta, així com de qualsevol altre moviment al Padró d’Habitants, i els models oportuns a la pàgina “Tràmits i gestions” d’aquesta web fent clic aquí.

 

En cas que es vulgui realitzar una alta al padró per canvi de residència, els documents que haurà d’aportar són els següents:

DNI, NIE i/o PASSAPORT original i en vigor de les persones que es vulguin donar d’alta.

LLIBRE DE FAMÍLIA, si hi ha menors d’edat que es vulguin empadronar.

ACREDITACIÓ de la titularitat de la vivenda. Si s’és propietàri/a, i la compra ha estat recent, caldrà aportar l’escriptura o nota simple de la compra-venda. Si s’és llogater, el contracte de lloguer. Si la data de signatura del contracte té més de 6 mesos, s’haurà d’aportar l’últim rebut de pagament del lloguer o d’algun dels subministraments bàsics. Si la vivenda és d’un familiar o conegut, aquest haurà d’autoritzar l’empadronament.

Si a la vivenda ja hi hagués alguna persona empadronada, aquesta haurà d’autortizar també el nou empadronament amb independència que sigui o no propietàri/a de l’habitatge.

En cas de divorci o separació, caldrà aportar la sentència corresponent o el conveni regulador. Si no es disposa d’aquest document, l’autorizació expressa d’ambdós progenitors conforme s’autortiza a que el menor d’edat s’empadroni amb el progenitor que es dóna d’alta al padró.

Podreu trobar tota la informació corresponent a aquest tipus d’alta, així com de qualsevol altre moviment al Padró d’Habitants, i els models oportuns a la pàgina “Tràmits i gestions” d’aquesta web fent clic aquí.