Si, el vehicle ha de tributar en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a l’Ajuntament de Cunit, al corrent de pagament. (en el cas de vehicles de renting/leasing hauran d’acreditar la titularitat del dret de gaudi, i també estar el corrent de pagament de l’impost IVTM).