• Cal fer la transició eco-social per fer front a l’escalfament global. Una de les línies per  fer  aquest canvi:  Foment  de  l’economia  circular  –  El  84%  dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament

 

  • Cal que els estats membres compleixin els objectius marcats per la UE, en cas contrari hi haurà sancions. Objectius:
    • 2025 – 55% de recollida selectiva
    • 2030 – 60% de recollida selectiva
    • 2035 – 65% de recollida selectiva

 

  • Cal millorar el sistema actual de recollida perquè actualment a Cunit només reciclem el 40% de recollida selectiva. El 84% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. El sistema amb contenidor té un sostre (el 40%) i, a més, no ens garanteix una bona qualitat de la