L’horari matinal de 9 a 12 h és el temps mínim de permanència diària d’un infant a la llar.