En cas de venda, donació o qualsevol altre cas de transmissió d’un bé immoble, el termini per fer la declaració de l’impost de la plusvàlua és de 30 dies hàbils des de la data de l’escriptura.

En cas d’herència, el termini és de 6 mesos naturals des de la data de la defunció del causant.

Aquest termini només s’entèn a efectes de fer la declaració amb l’administració, no per fer efectiu el pagament. L’Ajuntament de Cunit no fa el càlcul en el mateix moment de la presentació de la sol·licitud al registre d’entrada. Juntament amb la sol·licitud específica de càlcul de plusvàlua s’haurà d’adjuntar l’escriptura o nota simple corresponent. Podeu descarregar el model de sol·licitud fent clic aquí.

Disposeu de la següent aplicació per fer un càlcul orientatiu de l’import a abonar.

Com obtindre el Valor del Sòl?

Accedir al web www.base.cat i clicar l’opció “Justificants de Pagaments Domiciliats (CRD)“.

Omplint les dades que es demanen podreu obtenir el vostre rebut complet en PDF. En aquest document podreu localitzar, entre altres dades, el valor del Sòl.

La sentència 182/2021 del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021, declara inconstitucional i anul·la part del precepte del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Així mateix, el Real Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre de 2021, amb entrada en vigor el 10 de novembre, adapta el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

En aquests moments, estem treballant en l’actualització de les nostres aplicacions informàtiques per tal d’adequar-les a l’esmentada modificació normativa.

No obstant això, els obligats tributaris continuen tenint l’obligació de presentar les declaracions comunicant les transmissions realitzades a partir del dia 10 de novembre.

Un cop realitzades les adaptacions informàtiques escaients, aquesta Administració practicarà les liquidacions tributàries que corresponguin.