Sí, es pot sol·licitar la reproducció de documents (impressió de còpia, escaneig dels documents) sempre que:

  • es disposi del maquinari adequat per realitzar-lo;
  • que l’accés del document sigui lliure;
  • i ho permeti l’estat de conservació del document original.

Les còpies que es proporcionen únicament són per usos de recerca i d’investigació.

En la reproducció dels documents, s’aplicarà les taxes que determinin les ordenances fiscals municipals aprovades anualment.