L’investigador/a, quan sol·licita els documents a l’Arxiu Municipal, ha d’emplenar un formulari de petició de consulta, presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament i  una declaració de compromís personal de manteniment de confidencialitat, per poder fer difusió els documents i les imatges (si d’aquestes en tenim els drets  d’explotació).

L’Arxiu Municipal disposa d’un gran volum d’imatges de procedència diversa (fons privat, personal, patrimonial) dels quals no posseeix els drets d’autor ni d’explotació. En aquests casos, no es podrà autoritzar la seva publicació.