Estan permeses, sempre prèvia autorització de l’Ajuntament.

Només s’autoritzaran en zones públiques, sempre i quan la ubicació i condicions de la zona ho permetin.

Està prohibit per la Llei de Costes, fer fogueres a la platja.

La sol·licitud s’ha de fer a l’oficina d’atenció al ciutadà o a la seu electrònica amb una antelació de 15 dies.