Aprovació definitiva Pla Parcial SUD2 Cunit

Per Ple de la Corporació Municipal de data 30 d'abril de 2020 es va aprovar definitivament el Pla Parcial SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 29 juliol 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/9PJH6R3QHZK35X7LGM5NZRYSY

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar