Ampliació del Pla de desplegament de xarxa FTTH

Ampliació del Pla de desplegament de xarxa FTTH en el municipi de cunit, “XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L” Certificat de la JGL Publicació el BOPT Podeu accedir al projecte copiant…

Projecte actuació específica

Projecte d'actuació específica d'interès públic en SNU, "BP24P. Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès. Dipòsit de Cunit-Nord" al terme municipal de Cunit. Certificat acord Junta Govern Local Publicació BOP…

Cessió finca per construcció Institut

Informació Pública documentació per cessió gratuïta del dret de ple domini sobre la finca situada al carrer Mar Cantàbric, 31 de Cunit a favor del Departament d'educació de la Generalitat…

Aprovació reparcel·lació PA-16 “Avi Pau”

Per JGL de data 9 de març de 2021 s'ha aprovat inicialment l’expedient de reparcel·lació per compensació bàsica del PA-16 “C10 Avi Pau” del terme municipal de Cunit. Certificat aprovació…

Aprovació Projecte Urbanització SUD2

Per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2020 s'ha aprovat inicialment el Projecte d'Urbanització SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 10 agost 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/469TFNHKEY4RY2747R5QXM4FJ Certificat aprovació definitiva…

Aprovació definitiva Pla Parcial SUD2 Cunit

Per Ple de la Corporació Municipal de data 30 d'abril de 2020 es va aprovar definitivament el Pla Parcial SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 29 juliol 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/9PJH6R3QHZK35X7LGM5NZRYSY

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar