Projecte actuació específica

Projecte d'actuació específica d'interès públic en SNU, "BP24P. Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès. Dipòsit de Cunit-Nord" al terme municipal de Cunit. Certificat acord Junta Govern Local Publicació BOP…

Modificació Puntual núm. 7, SUD5 “Miramar”

Certificat aprovació inicial https://cunit.eadministracio.cat/doc/7R7LP2LT6J2XMAQKP7XHH2Q7T Publicació aprovació inicial BOPT (Butlletí Oficial Província Tarragona), 4 de gener de 2020, CVE 2020-09936 https://dipta.cat/ebop/ https://cunit.eadministracio.cat/doc/6AHNMWC4P2C6JXLQKRTMMNLQL  

Aprovació inicial Projecte Urbanització SUD2

Per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2020 s'ha aprovat inicialment el Projecte d'Urbanització SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 10 agost 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/469TFNHKEY4RY2747R5QXM4FJ

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar