Modificació Puntual núm. 7, SUD5 “Miramar”

Certificat aprovació inicial https://cunit.eadministracio.cat/doc/7R7LP2LT6J2XMAQKP7XHH2Q7T Publicació aprovació inicial BOPT (Butlletí Oficial Província Tarragona), 4 de gener de 2020, CVE 2020-09936 https://dipta.cat/ebop/ https://cunit.eadministracio.cat/doc/6AHNMWC4P2C6JXLQKRTMMNLQL  

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar