El 13 de juliol s’aprova la Resolució TSF/1779/2017, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. L’Ajuntament de Cunit va concorre a la convocatòria, i encara que resta pendent de la resolució definitiva, ha d’iniciar el procés de selecció per a donar compliment a la normativa.

Els projectes presentats per l’Ajuntament de Cunit són els següents:

Cada projecte té uns requisits específics d’accés que es poden consultar a les bases de selecció.

Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

– Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

– Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2) Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d’instàncies.

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5) Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea del corresponent contracte en pràctiques. Veure Annex 1.

6) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent.

8) No haver participat en la convocatòria de l’exercici 2016.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

La presentació d’instàncies es realitzarà al Registre General d’aquest Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer Major, núm.12, codi postal 43881 de Cunit, o bé mitjançant qualsevol dels mitjans establerts a l’article 16.4  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i tindrà un termini de 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació. Concretament des d’avui dia 28 de setembre fins el 17 d’octubre inclòs.

L’Ajuntament de Cunit rep aquesta subvenció cofinançada pel SOC de la Generalitat de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu dins de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil que porta per lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

A continuació s’adjunten les bases i la instància de sol·licitud.

Bases de participació

Instància de sol.licitud

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email