Constitució de l’Associació

Una associació és una agrupació de persones, un mínim de tres, que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària amb una finalitat compartida per aconseguir uns objectius comuns.

Poden crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d’edat (quan es tracti d’associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

El primer pas per a constituir l’associació és fer una reunió dels membres fundadors per a redactar l’acta fundacional i els estatuts.

  • Acta fundacional

L’acta fundacional és el document privat amb el qual es formalitza l’associació. Mitjançant aquest document les persones sòcies fundadores acorden la constitució de l’associació, aproven els estatuts i elegeixen la Junta directiva.

Les dades que ha d’incloure aquest document són: nom, cognom, DNI, domicili i signatura de totes les persones sòcies fundadores, així com el lloc i la data.

En aquest enllaç trobareu un model d’acta fundacional, a mode de guia.

  • Estatuts

Els estatuts són les regles fonamentals del funcionament d’una Associació.

Tot i no posseir el caràcter de norma jurídica, són vinculants per a les persones sòcies, i han de servir a les finalitats proposades en la seva constitució.

Les dades mínimes que s’han d’incloure en aquest document són les següents:

– Denominació

– Domicili

– Finalitats i activitats que es proposa realitzar

– Àmbit territorial

– Òrgans de govern i forma d’administració

– Admissió i pèrdua de la qualitat de soci/sòcia

– Drets i deures dels associats i règim disciplinari

– En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació   d’aquestes.

– Procediment de modificació dels estatuts

– Patrimoni fundacional (si existeix)

– Destinació del patrimoni en la seva dissolució.

En aquest enllaç trobareu un models d’estatuts, a mode de guia.

Les entitats de pares i mares d’alumnes, les juvenils i les associacions d’alumnes tenen models d’estatuts específics. Podeu trobar els diferents models orientatius clicant aquí.

Inscripció al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques

Cal tenir en compte que, encara que una associació adquireix responsabilitat jurídica des del moment en que es firma l’acta fundacional, per tal de legalitzar la nostra associació, cal sol·licitar la inscripció en el registre d’associacions que li correspongui d’acord amb el seu àmbit d’actuació.

El Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general.

D’altres tipus d’ associacions com les polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals) tenen els seus registres específics.

Les entitats i associacions esportives ho han de fer al Registre d’Entitats Esportives (REE) adscrit al Consell General de l’Esport.

Els passos per registrar-se en el Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya són els següents:

– Fer la sol·licitud per inscriure l’associació http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio

– Documentació necessària:

Acta fundacional de l’associació (originals)

Estatuts de l’associació (originals)

  • Obtenció del NIF

Un cop l’associació ha estat inscrita provisionalment al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques , el següent pas es obtenir el NIF provisional a les Delegacions d’Hisenda .

El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder rebre o emetre factures o obrir un compte bancari a nom de l’entitat.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:

1. Model 036 emplenat (accediu a aquest enllaç)

2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia:

– Certificat de la presentació o de la inscripció d’aquests documents en el Registre

– Acta fundacional i estatuts de l’entitat

– Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser una de les persones sòcies fundadores de l’associació)

Un cop tinguem els estatuts ja inscrits i retornats pel registre, podem sol·licitar el NIF definitiu, aportant còpia de la resolució d’inscripció.

És important que els canvis que es produeixin a l’entitat (renovació de junta directiva, canvi de domicili social, modificació dels estatuts, entre d’altres) siguin comunicats al Registre de Dret i Entitats Jurídiques i, en cas de estar-hi inscrita, al Registre Municipal d’Associacions de Cunit

Normativa aplicable

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques