L’ajuntament de Cunit ha aprovat al Ple Municipal la modificació de l’ Ordenança 1.07 de Circulació de Vianants i de vehicles. S’incorpora a l’Ordenança la regulació de la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal per vies urbanes  i els aspectes relacionats.

L’objectiu de la regulació és fer compatible la distribució equitativa de l’espai públic disponible entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit d’aquests elements de
mobilitat amb l’ús de vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i espais públics.

Els vehicles han de ser homologats i depèn si porten motor o no tenen consideració de vehicles o de  joguines com per exemple els patinets, patins i monopatins (aquesta categoria no ha de passar dels 6km/h). Aquests són d’ús d’una sola persona, no podran circular per la calçada i ho faran
preferentment per les vies ciclables que els estiguin especialment destinades. A més, Hauran de circular amb diligència i precaució necessàries, respectant la seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no comportaran perill pels bens, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

En canvi, el vehicle de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics i les bicicletes amb pedaleig assistit, són vehicles d’una o més rodes, dotats d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Únicament poden estar equipats amb un seient si estan dotats amb sistema d’autoequilibrat.

L’edat mínima per circular amb vehicles de mobilitat personal (VMP), serà de 16 anys. Els menors de 16 anys només podran circular en VMP que resultin adequats a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit i acompanyats en tot moment i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.

Els VMP, tenen prohibit circular per travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies que transcorrin dins del municipi, igualment queda prohibida la seva circulació en túnels urbans.

Circularan preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest. En el cas de que hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles circularan pel carril contigu al reservat en les mateixes condicions. Tanmateix, podran circular pel carril de l’esquerra, quan les característiques de la via no permeti efectuar-ho pel carril de la dreta o per haver de girar a l’esquerra.

En cap cas, no es podrà circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o
reproductors de so ni circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil, durant la conducció.

Les sancions seran entre els 100 i 500 euros depenent si les infraccions són lleus, greus o molt greus.

Circular en VMP transportant viatgers excedint l’ús unipersonal, circular amb un aparell tipus joguina per la calçada seran infraccions lleus amb una sanció de 100 euros, entre d’altres.

Algunes infraccions greus amb 200 euros de sanció:

Circular amb cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so o utilitzant un telèfon mòbil. Circular en VMP sense tenir l’edat mínima permesa.                                                Circular sense el casc de protecció obligatori, sense llums i/o elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat; no disposar de timbre i no disposar d’un sistema adequat de frenada.

Infraccions molt greus són, entre d’altres, Circular de manera temerària, Circular amb un VMP que no tingui les característiques tècniques establertes, Circular amb artefactes mecànics impulsats
per qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a vehicles, amb sancions de 500 euros.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email