Descripció

És un document emès per l’Ajuntament de Cunit que informa sobre l’empadronament de la persona sol·licitant, tal i com consta en el padró municipal d’habitants.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el certificat?

 • Qualsevol persona major de 18 anys empadronada en el domicili.
 • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys empadronats en el domicili
 • Representants degudament autoritzats ( Model Núm. 1 )
 • En cas de menors d’edat, el pare/mare o tutor/tutora sempre que estigui empadronat/da en el mateix domicili ( en cas contrari s’haurà d’aportar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor)

Quan es pot sol·licitar el certificat? En qualsevol moment

Quin cost té? Es gratuït.

Quant triga la tramitació? Aquest document es lliura a l’acte.

Formes de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Impresos i documentació que cal aportar ( ORIGINAL I CÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ )

 1. Instància general de l’Ajuntament de Cunit degudament emplenada en què es sol·licita l’emissió del certificat
 2. Documents que acreditin la identitat de les persones :

Si es presenta la persona interessada haurà de presentar la següent documentació :

Majors d’edat o menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys:

 • DNI, passaport o permís de conduir si es tracta de ciutadanes i ciutadans espanyols,
 • Targeta de residència (en vigor), passaport (en vigor) o document nacional d’identitat (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans comunitaris
 • NIE/targeta de residència o passaport (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans no comunitaris.

En cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui la persona.

Si es presenta un representant:

 • Autorització de la persona sol·licitant(Model Núm. 1)
 • DNI de la persona sol·licitant
 • DNI de la persona representant Menors d’edat :
 • Original del DNI del pare/mare o tutor/tutora, sempre que estigui empadronat/da en el mateix domicili( en cas contrari s’haurà d’aportar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor)

Persones incapacitades:

 • Original del document d’identitat de la persona interessada i de la persona tutora o representant legal, i del document que acrediti la representació

Models relacionats

Tramitació Electrònica

*Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica electrònica.

Seu Electrònica

 

Close Menu