Descripció

Els Centres Cívics municipals són equipaments de proximitat que es configuren com a llocs de trobada destinats al desenvolupament de programes i activitats de caràcter informatiu, formatiu, cívic, cultural, i d’altres d’interès social.

Qualsevol ciutadà/na, entitat, col·lectiu o grup pot sol·licitar l’ús dels espais dels Centres Cívics destinats a la realització de tallers, reunions, assajos, i trobades, entre d’altres activitats.

Tipus de sol·licituds

 1. Assajos.
 2. Activitats sense ànim de lucre.
 3. Reunions i trobades obertes al públic.
 4. Celebració de matrimoni.
 5. Ús àrea de barbacoa i picnic

Tipologies dels espais Centre Cívic “Cal Cego”:

Sala 1. Aforament 15-20 persones

Sala d’actes 2. Aforament 90 persones

Sala 3. Aforament 20-25 persones

Centre Cívic “Els Jardins”:

Sala d’actes. Aforament 50 persones

Àrea de barbacoa i picnic. Aforament 50 persones

Tramitació

Qui pot sol·licitar els espais?

 • Qualsevol ciutadà/na, entitat, col·lectiu o grup.
 • Representants degudament autoritzats, en cas de les entitats.

Quan es pot sol·licitar ?

Amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies naturals.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps de tramitació és variable segons el tipus de sol·licitud.

Qui resol?

L’Alcalde/essa – President/a de la Corporació municipal.

Òrgan Tramitador

La Regidoria de Relacions Ciutadanes

Quin cost té?

Gratuït, excepte per a la celebració de matrimoni (Taxa 3.17 per aprofitament especial de la Sala Polivalent del Centre Cívic Cal Cego per un import de 65,25 €)

Formes de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Impresos i documentació que cal aportar:

 1. Per als tipus de sol·licituds a, b i c:
  • Instància general de l’Ajuntament de Cunit, degudament emplenada i signada, en què es sol—licita autorització d’ús de les sales pel concepte esmentat en els tipus detallats anteriorment.
  • Memòria de l’activitat amb contingut mínim de:
   • Identificació de l’activitat.
   • Data i horaris previstos ( preparació, activitat, desenvolupament, etc.)
   • Identificació de al menys dues persones responsables de l’organització (nom, cognom, direcció i telèfon).
   • Descripció breu de l’activitat, indicar:
 2. El nombre mínim – màxim de persones que previsiblement hi assistiran o hi participaran.
 3. Programa del l’acte (descripció desenvolupament)
 4. Modelatge de la publicitat / difusió prevista.
 5. Activitat oberta al públic o privada. Cobrament assistents; preu a abonar per usuari/ària. En cas de cobrament als assistents, justificació i/o explicació de la finalitat de la recaptació.
 6. Necessitats tècniques ( cadires, taules, micròfons, equips de so, etc.)

Adjuntar copia de tota la informació disponible que pugui ser objecte de la concessió de la mateixa.

– Còpia de la pòlissa de RC.

 1. Per a les sol·licituds d’espais tipus d:
  • Instància general de l’Ajuntament de Cunit, degudament emplenada i signada, en què es sol·licita autorització d’ús de les sala pel concepte esmentat.
  • Autoliquidació del pagament de la taxa 3.17 per aprofitament especial de la Sala per a la celebració de matrimoni.
 2. Per a les sol·licituds d’espais tipus e:
  • Instància general de l’Ajuntament de Cunit, degudament emplenada i signada, en què es sol·licita autorització d’ús de l’espai pel concepte esmentat.
  • Dipòsit de garantia: 60,00 € (Annex 2. Reglament 9.41 d’ús dels Centres Cívics Municipals)

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Reglament 9.41 d’ús dels Centres Cívics Municipals.
 • Ordenança 4.22 Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis als Centres Cívics de Cunit.
 • Taxa 3.17 per aprofitament especial de la Sala Polivalent del Centre Cívic Cal Cego.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent