Equipament ubicat al carrer Sant Joan núm. 2 que disposa d’espais per a l’ús d’entitats, col·lectius o grups i empreses per a la realització de llurs iniciatives i activitats de caràcter sociocultural.

Els espais susceptibles d’autorització d’ús són: la Sala d’actes i la Sala d’exposicions.

Descripció SALA D’ACTES

Espai de 324, 22 m2 amb un aforament de 150 persones. Adaptat amb ascensor.

SALA D’EXPOSICIONS

Espai de 52 m2 amb un aforament de 30 persones.

Tipus de sol.licituds SALA D’ACTES

 1. Assajos.
 2. Activitats sense ànim de lucre / caràcter comercial.
 3. Reunions (comunitat de veïns / assemblea general)

SALA D’EXPOSICIONS

 1. Assajos.
 2. Activitats sense ànim de lucre / caràcter comercial.
 3. Exposicions

Tramitació

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà/na, entitat, col·lectiu, grup o empresa.

Quant es pot sol·licitar?

Amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies naturals.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps de tramitació és variable segons el tipus de sol·licitud.

Qui resol?

L’Alcalde/essa – President/a de la Corporació municipal.

Òrgan Tramitador

Departament de Relacions Ciutadanes

Quin cost té?

Ordenança 4.30 Reguladora del Preu Públic per la utilització de les Sales del Casal municipal.

Impresos i documentació que cal aportar?

Assajos:

 • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar inscrit)
 • Còpia de la pòlissa de RC.

1. Activitats sense ànim de lucre.

 • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar inscrit)
 • Memòria de l’activitat amb contingut mínim de:
  • Identificació de l’activitat.
  • Data i horaris previstos ( preparació, activitat, desenvolupament, etc.)
  • Identificació de al menys dues persones responsables de l’organització (nom, cognom, direcció i telèfon).
  • Descripció breu de l’activitat, indicar:
 1. El nombre mínim – màxim de persones que previsiblement hi assistiran o hi participaran.
 2. Programa del l’acte (descripció desenvolupament)
 3. Modelatge de la publicitat / difusió prevista.
 4. Activitat oberta al públic o privada. Cobrament assistents; preu a abonar per usuari/ària. En cas de cobrament als assistents, justificació i/o explicació de la finalitat de la recaptació.
 5. Necessitats tècniques ( cadires, taules, micròfons, equips de so, etc.)
  • Adjuntar copia de tota la informació disponible que pugui ser objecte de la concessió de la mateixa.
 • Còpia de la pòlissa de RC.

2. Activitats amb caràcter comercial.

 • Fulla de sol·licitud ciutadana.
 • Fotocòpia del NIF del titular de la instal·lació.
 • Fotocòpia de l’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social o de l’alta de l’Impost sobre activitats Econòmiques amb indicació de l’epígraf corresponent.
 • Memòria de l’activitat amb contingut mínim de:
 1. Identificació de l’activitat..
 2. Data i horaris previstos ( preparació, activitat, desenvolupament, etc.)
 3. Identificació de al menys dues persones responsables de l’organització (nom, cognom, direcció i telèfon).
 4. Descripció breu de l’activitat, indicar:
 • El nombre mínim – màxim de persones que previsiblement hi assistiran o hi participaran.
 • Programa del l’acte (descripció desenvolupament) c)Modelatge de la publicitat / difusió prevista.
 • Activitat oberta al públic o privada. Cobrament assistents; preu a abonar per usuari/ària. En cas de cobrament als assistents, justificació i/o explicació de la finalitat de la recaptació.
 • Necessitats tècniques ( cadires, taules, micròfons, equips de so, etc.)
  • Adjuntar copia de tota la informació disponible que pugui ser objecte de la concessió de la mateixa.
 • Còpia de la pòlissa de RC.
 • Pagament de l’Ordenança 4.30 Reguladora del Preu Públic per la utilització de les sales del Casal Municipal, un cop informada favorablement l’activitat.

Reunions (comunitat de veïns/assemblea general)

 • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar inscrit)
 • Còpia de la pòlissa de RC.

Exposicions

 • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar inscrit)
 • Relació detallada del tema de tema de l’exposició, contingut, tipus de material, etc.
 • Còpia de la pòlissa de RC.

Fonaments Legals

Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Reglament 9.41 D’ús dels Centres Cívics Municipals.

Ordenança Reguladora del Preu Públic per la utilització de les sales del Casal Municipal.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent