Descripció del tràmit  Sol·licitud per a la concessió de llicències d’ús privatiu temporal dels horts ecològics municipals de l’Era de Cal Marquès, situats a la carrerada de Santa Coloma, 36.

Les llicències s’atorgaran per un període de 4 anys.

Qui ho pot presentar La persona interessada o afectada pel tràmit.

Una persona representant degudament autoritzada

Quan es pot sol·licitar Del 22 de març al 10 d’abril de 2023
Com sol·licitar-ho Presencialment: a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Cunit

En seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit, mitjançant instància general acompanyada de la sol·licitud.

 

Requisits 

sol·licitants

a.  Ser persona física major d’edat.

b. Estar empadronat/da a Cunit amb una antiguitat mínima de 2 anys ininterromputs a la data de finalització del termini de presentació de la convocatòria.  Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

c.  No disposar de l’ús, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar, d’un altre hort, municipal o privat, a Cunit o a la comarca del Baix Penedès.

d. Haver realitzat formació bàsica en agricultura ecològica o comprometre’s a realitzar la formació oferta expressament per l’Ajuntament de Cunit.

Grups de destinataris i distribució dels horts

 

  1. Persones majors de 60 anys i/ o jubilades i/o pensionistes – 9 parcel·les
  2. Persones en situació d’atur – 2 parcel·les
  3. Persones que no pertanyen als grups 1, 2, 4  – Altres ciutadans – 6 parcel·les
  4. Persones derivades de Serveis Socials de l’Ajuntament – 1 parcel·la

 

Documentació que cal aportar En totes les sol·licituds

Persones  majors de 65 anys o  jubilades  i/o pensionistes  han d’acompanyar, també:

  • Fotocòpia de certificat de la Seguretat Social o altre document anàleg que acrediti la condició de pensionista o de jubilat/da.

Persones en situació d’atur, han d’acompanyar també:

  • Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO) vigent.

 

Preu

 

Les autoritzacions es concedeixen amb caràcter gratuït,  sens perjudici que l’Ajuntament aprovi una taxa municipal en concepte de consum d’aigua i altres serveis bàsics per el funcionament ordinari de la zona d’horts.
Procediment La relació provisional de persones admeses i excloses es publicarà al Tauler d’anuncis i al  web municipal.

L’atorgament de les llicències d’ús dels horts es farà per sorteig públic en data per determinar, entre les persones admeses  per a cadascun dels grups de destinataris.

 

Informació addicional  Els horts es destinaran exclusivament al conreu agrícola ecològic amb destinació a l’autoconsum.

La persona sol·licitant només pot optar a un dels grups de destinataris.

La persona adjudicatària d’un hort haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, com a requisit previ a l’atorgament de la llicència.

 

Unitat tramitadora

 

Departament de Participació Ciutadana

OAC

Normativa bàsica aplicable Reglament d’ús dels horts ecològics municipals

Plec de condicions (Anunci BOPT)

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent