Descripció

És un tràmit pel qual una persona física o jurídica, sol·licita certificats de serveis urbanístics.

Tipus certificats

 • Certificat de règim urbanístic

Referit a les determinacions urbanístiques aplicables a una finca concreta (classificació, qualificació, condicions d’edificació…)

 • Certificat d’antiguitat

Acredita la data administrativa que consta en l’obra nova d’un habitatge

 • Certificat de número de policia

Identifica les modificacions de nomenclàtor i de numeració

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho?

 • Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar?

 • En qualsevol moment

Termini per resoldre la sol·licitud?

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Vigència

6 mesos

Qui resol?

S’emet informe pel tècnic competent i s’emet certificat pel Secretari de la Corporació, amb el vist i plau de l’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal – Oficina d’atenció Ciutadana

Quin cost té?

Taxa 3.1

 • Certificat de règim urbanístic:…………………………..205,00 euros
 • Certificat d’antiguitat………………………………………..128,40 euros
 • Certificat de número de policia……………………………..6,40 euros

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud electrònica o escrita (ha d’anar signada per una persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala:
 • concretar la finca per la qual se sol·licita el certificat
 • escritura
 • autoliquidació

 

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats