Descripció

Sol·licitud per a l’obtenció de la targeta d’armes per poder portar i fer servir fora del domicili les armes accionades per aire o un altre gas comprimit, corresponents a la categoria 4.

Queden incloses en aquesta categoria les armes utilitzables en activitats lúdic esportives d’airsoft i paint ball, de conformitat amb la Ordre Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre.

Hi ha dos tipus:

 • Targeta tipus A que compren les armes de la categoria 4.1 (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionades per aire comprimit/armes ludicoesportives de tir automàtic). La validesa serà de 5 anys i es podrà documentar fins a un màxim de 6 armes.
 • Targeta tipus B que compren les armes de la categoria 4.2 (carabines i pistoles d’ànima llisa i d’un sol tir i d’aire comprimit / armes lúdic esportives accionades per molla o ressort). La validesa serà permanent i es podrà documentar un número il·limitat.

Tipus d’alta

 • Nova targeta
 • Renovació targeta

Tramitació

Qui la pot sol·licitar

Persones físiques majors de 14 anys empadronades al municipi de Cunit.

En el cas que el sol·licitant sigui major de 14 anys i menor de 18 anys cal autorització del pare, mare o tutor legal i fotocòpia del DNI.

El menor que obtingui la targeta d’armes no la podrà utilitzar si no es troba acompanyat per pare, mare, tutor o representant legal.

Quan es pot sol·licitar

Tot l’any

Documentació que cal presentar

MODEL INSTÀNCIA.pdf

RELATIVA AL SOL.LICITANT:

 • Fotocopia DNI, NIF, NIE o passaport del sol·licitant i representant, en el seu cas.
 • Fotocòpia DNI, NIF, NIE o passaport de la persona transmitent de l’arma.
 • Fotocòpia DNI, NIF, NIE o passaport de qui ostenti la pàtria potestat o tutela en el cas que el sol·licitant sigui menor (entre 14 i 18 anys).
 • Autorització expressa de la persona qui ostenti la pàtria potestat o tutela en el cas de menors (entre 14 i 18 anys).
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Certificat d’empadronament a Cunit.
 • Certificat d’aptituds psicofísiques (RD 2487/1998, de 20 de novembre).

Resten exceptuades les persones que posseeixin llicència d’armes tipus A i demostrin, mitjançant original i fotocòpia del carnet professional o similar, que el sol·licitant es troba en situació de servei actiu o en situació que s’estimi reglamentàriament com a tal, de les Forces Armades i de les Forces i Cossos de Seguretat.

RELATIVA A L’ARMA:

NOVA ADQUISICIÓ:

 • Fotocòpia i original de la factura o albarà oficial de l’arma (acreditació de propietat, marca, model, tipus, categoria, calibre i núm. de sèrie)
 • Aquesta documentació es pot substituir per contracte privat de compra venda de l’arma o declaració jurada de la titularitat
 • Al cas de les armes lúdic-esportives de “airsoft” o “paint ball” l’arma ha de portar encunyat el núm. de sèrie per part d’armeria autoritzada i aquesta expedirà document justificatiu on consti marca, model, núm. encunyat i núm. de categoria (4ª 1 o 4ª 2)
 • Targeta d’armes sense complimentar (tríptic groc i díptic blanc)

TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTICULARS: (a més de l’indicat a nova adquisició)

 • Document per mitjà del qual es transfereix la propietat de l’arma o contracte de compra venda en el que figurin les filiacions dels intervinents, les dades relatives a l’arma i fotocopia del DNI o passaport del transmitent

RENOVACIÓ: (a més de l’indicat a nova adquisició)

Targeta d’armes antiga

Realització del tràmit

Iniciació i instrucció del procediment

 1. Presentació del model de instància formalitzat per aquesta tramitació juntament amb la documentació requerida al registre general de l’Ajuntament de Cunit (C/ Major, núm. 12) o bé mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit
 2. Una vegada contrastada la documentació se li requerirà per tal que es personi amb l’arma a la Prefectura de Policia Local (C/ Conca de Barberà, 12) per procedir a la seva verificació tant de model, número de sèrie i calibre, així com totes les característiques generals de l’arma, per agents de la Policia Local.

Quin cost té? Gratuït

Resolució i terminació del procediment: 3 mesos a partir de la data d’entrada al registre de l’Ajuntament de Cunit.

Qui resol?  L’alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal

Òrgan tramitador: Policia Local

Silenci administratiu: Negatiu

Recursos que es poden interposar:

 • Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució (1 mes de la notificació)
 • Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona (2 mesos de la notificació)

Normativa aplicable

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú

Art. 21 s), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del Règim Local

Art. 53 u), de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes

Reial Decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l’acreditació de l’aptitud psicofísica per tinença i ús d’armes i per la prestació de serveis de seguretat privada.

Odre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable a determinades armes utilitzables en les activitats lúdic-esportives d’airsoft i paintball

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent