Descripció:

És el tràmit necessari per a poder efectuar el fraccionament d’un deute.

Tramitació:

Qui el pot demanar?

El titular del deute o bé persona autoritzada, sempre que aporti autorització degudament signada pel titular.

Documentació a aportar

Sol·licitud indicant els terminis sol·licitats o bé l’import de la quota mensual.

En cas que superi la quantitat de 18.000 euros caldrà aportar garantia (aval bancari).

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment del procediment de recaptació anterior a l’embargament de béns.

Quin cost té?

Els interessos de demora que es puguin meritar.

Termini per a resoldre la sol·licitud?

Sis mesos.

Qui resol?

L’Alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal.

Òrgan tramitador

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

– Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
  • Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de obres, activitats y serveis dels ens locals.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent