Descripció

El Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals és un instrument que facilita el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions i col·lectius que hi ha municipi, les seves finalitats i representativitat,  per promoure una política municipal activa de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Els tipus de tràmits que podeu fer en el registre són sol·licitar l’alta, la baixa o la modificació de dades.

Qui  pot sol·licitar-lo?

Les  entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb domicili social a Cunit i que tinguin per  objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania i/o del municipi de Cunit.

Les entitats d’àmbit comarcal, autonòmic o estatal legalment constituïdes que disposin d’una seu oficial a Cunit, i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els  col·lectius locals o grups de fet que tenen una finalitat comuna d’actuació sense ànim de lucre d’àmbit municipal i de caràcter temporal, que acreditin estar conformats per un mínim de tres persones empadronades a Cunit i que gaudeixen de rellevància social en el municipi.

La inscripció en el Registre és voluntària i s’inicia a sol·licitud de les entitats i col·lectius que ho sol·liciten.

Procediment d’alta:

Presentar la inscripció d’alta, de forma telemàtica, al registre d’entrada de l’Ajuntament a través del catàleg de tràmits, adjuntant els formularis específics del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius de Cunit i la documentació reglada següent.

En el cas de les entitats:

 • Estatuts de l’entitat degudament visats (còpia simple).
 • Resolució d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre públic que li correspongui. (còpia simple).
 • Certificat de composició dels actuals membres de la Junta Directiva o òrgan de representació de l’entitat. (Model normalitzat).
 • Codi o número d’Identificació fiscal de l’entitat (còpia simple).
 • Certificat del número de persones associades. (model normalitzat).
 • Autorització de publicació i utilització de les dades de l’entitat (model normalitzat).

 En el cas dels col·lectius locals:

 •  Declaració responsable signat per un mínim de tres persones en la que s’indiqui:

–  La denominació del col·lectiu o grup.

–  Objectius principals del col·lectiu o grup i l’àmbit d’actuació.

 –  Nom i cognoms de les persones que es responsabilitzen del col·lectiu, amb un   mínim de tres persones.

           –  La manifestació de la voluntat d’inscriure’s en el Registre i d’assumpció de la responsabilitat   individual sobre les actuacions del col·lectiu.

– Certificació del número de components del col·lectiu o grup, amb  especificació del nombre de residents a Cunit.

–  Nom i dades ( telèfon, correu electrònic) de la persona de contacte que actua de manera estable com  a representant del col·lectiu.

–  Fitxer imatge del col·lectiu (logotip, segell, si se’n disposa).

 • DNI/NIE/Passaport de les persones responsables del col·lectiu (còpia simple).
 • Programa d’activitats de l’any en curs.

Procediment de Modificació de dades:

Quan es produeixi alguna modificació de la informació substancial especificada en el Reglament del registre municipal d’entitats i col·lectius Locals les entitats i/o col·lectius  registrats estaran obligats a presentar la documentació acreditativa del canvi, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la modificació.

La modificació i actualització de la informació essencial es presentarà telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Cunit conjuntament amb els formularis de modificació i actualització de dades per entitats  o  per col·lectius amb la documentació necessària.

Procediment de baixa

La baixa del Registre suposa la  cancel·lació  definitiva de l’alta d’una associació o col·lectiu.

Les baixes del Registre s’acorden mitjançant una resolució d’Alcaldia després d’haver donat  audiència prèvia a l’entitat o al col·lectiu. Consulteu els supòsits en el Reglament del Registre. 

Les entitats i col·lectius poden presentar la sol·licitud de baixa  a l’Ajuntament a través del Registre d’entrada juntament amb els formulari de baixa per a les associacions o  pels col·lectius motivada per la seva decisió voluntària o per la seva dissolució.

Vigència de la inscripció

A efectes de la continuació de la vigència en el registre, les entitats i col·lectius locals inscrits hauran de renovar la seva inscripció bianualment, actualitzant durant el primer trimestre de l’any que correspongui les seves respectives dades.

En cas de no produir-se modificacions en dos anys, caldrà presentar la documentació següent:

Les entitats : certificat conforme l’entitat no ha sofert cap canvi durant aquest període.

Els col·lectius: declaració responsable, conforme no hi ha hagut cap canvi en les dades del  representant i en les  dades establertes en l’article 6.1.2. del Reglament 9.60

L’incompliment reiterat d’aquesta obligació facultarà a l’Ajuntament per a, prèvia audiència pública a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre.

Les dades públiques de la vostra entitat i/o col·lectiu seran incloses directament al directori d’entitats al web municipal: www.cunit.cat així com les dades autoritzades,  que seran facilitades a tercers que les sol·licitin.

Com es  tramita la sol·licitud?

La tramitació s’ha de fer electrònicament mitjançant els tràmits en línia en matèria de participació ciutadana habilitats a la seu electrònica, amb identificació i signatura mitjançant un certificat digital o IdCAT mòbil.

Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos.

En el cas que l’Ajuntament tingui constància de la vostra representació de l’entitat, podeu utilitzar el vostre certificat personal o altre sistema d’identificació reconegut legalment.

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per resoldre la sol·licitud és de 15 dies hàbils, a partir de la data de presentació de la sol·licitud i sempre que s’hagin acreditat totes les dades i  presentat tota la documentació requerida.

Aquest termini es pot interrompre per la necessitat d’aportar més documentació no inclosa inicialment a la sol·licitud o esmenar deficiències.

Una vegada l’Ajuntament us notifiqui la resolució de la inscripció al Registre amb el codi d’inscripció assignat es considerarà donada d’alta l’entitat o el col·lectiu al Registre Municipal d’Entitats i  Col·lectius Locals a tots els efectes.

Transcorregut el termini sense que l’Ajuntament hagi denegat la sol·licitud expressa i motivadament o hagi demanat a l’entitat o col·lectiu interessat que complementi la sol·licitud perquè no reuneix totes les condicions per la inscripció,  el silenci és positiu i s’entendrà l’entitat o el col·lectiu inscrit en el Registre.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.

Quin cost té?

És gratuït.

Servei responsable

Ajuntament de Cunit – Departament de Participació Ciutadana

Carrer Major, 12

Tel. 977 67 40 80

participacio@cunit.cat

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei  i garantir el compliment dels nostre compromís  us demanem que:

 • Ens comuniqueu qualsevol incidència o anomalia que detecteu en el nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenient a través dels sistemes establerts.

 

NORMATIVA GENERAL

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NORMATIVA ESPECÍFICA

Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals (9.60)

Tràmits relacionats

Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives