Descripció

El Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals és un instrument que facilita el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions i col·lectius que hi ha municipi, les seves finalitats i representativitat,  per promoure una política municipal activa de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Els tipus de tràmits que podeu fer en el registre són sol·licitar l’alta, la baixa o la modificació de dades.

Qui  pot sol·licitar-lo?

Les  entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb domicili social a Cunit i que tinguin per  objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania i/o del municipi de Cunit.

Les entitats d’àmbit comarcal, autonòmic o estatal legalment constituïdes que disposin d’una seu oficial a Cunit, i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els  col·lectius locals o grups de fet que tenen una finalitat comuna d’actuació sense ànim de lucre d’àmbit municipal i de caràcter temporal, que acreditin estar conformats per un mínim de tres persones empadronades a Cunit i que gaudeixen de rellevància social en el municipi.

La inscripció en el Registre és voluntària i s’inicia a sol·licitud de les entitats i col·lectius que ho sol·liciten.

Procediment d’alta:

Presentar la inscripció d’alta, de forma telemàtica, al registre d’entrada de l’Ajuntament a través del catàleg de tràmits, adjuntant els formularis específics del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius de Cunit i la documentació reglada següent.

En el cas de les entitats:

 • Estatuts de l’entitat degudament visats (còpia simple).
 • Resolució d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre públic que li correspongui. (còpia simple).
 • Certificat de composició dels actuals membres de la Junta Directiva o òrgan de representació de l’entitat. (Model normalitzat).
 • Codi o número d’Identificació fiscal de l’entitat (còpia simple).
 • Certificat del número de persones associades. (model normalitzat).
 • Autorització de publicació i utilització de les dades de l’entitat (model normalitzat).

 En el cas dels col·lectius locals:

 •  Declaració responsable signat per un mínim de tres persones en la que s’indiqui:

–  La denominació del col·lectiu o grup.

–  Objectius principals del col·lectiu o grup i l’àmbit d’actuació.

 –  Nom i cognoms de les persones que es responsabilitzen del col·lectiu, amb un   mínim de tres persones.

           –  La manifestació de la voluntat d’inscriure’s en el Registre i d’assumpció de la responsabilitat   individual sobre les actuacions del col·lectiu.

– Certificació del número de components del col·lectiu o grup, amb  especificació del nombre de residents a Cunit.

–  Nom i dades ( telèfon, correu electrònic) de la persona de contacte que actua de manera estable com  a representant del col·lectiu.

–  Fitxer imatge del col·lectiu (logotip, segell, si se’n disposa).

 • DNI/NIE/Passaport de les persones responsables del col·lectiu (còpia simple).
 • Programa d’activitats de l’any en curs.

Procediment de Modificació de dades:

Quan es produeixi alguna modificació de la informació substancial especificada en el Reglament del registre municipal d’entitats i col·lectius Locals les entitats i/o col·lectius  registrats estaran obligats a presentar la documentació acreditativa del canvi, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la modificació.

La modificació i actualització de la informació essencial es presentarà telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Cunit conjuntament amb els formularis de modificació i actualització de dades per entitats  o  per col·lectius amb la documentació necessària.

Procediment de baixa

La baixa del Registre suposa la  cancel·lació  definitiva de l’alta d’una associació o col·lectiu.

Les baixes del Registre s’acorden mitjançant una resolució d’Alcaldia després d’haver donat  audiència prèvia a l’entitat o al col·lectiu. Consulteu els supòsits en el Reglament del Registre. 

Les entitats i col·lectius poden presentar la sol·licitud de baixa  a l’Ajuntament a través del Registre d’entrada juntament amb els formulari de baixa per a les associacions o  pels col·lectius motivada per la seva decisió voluntària o per la seva dissolució.

Procediment d’actualització de dades

Les entitats i col·lectius locals inscrits hauran de renovar la seva inscripció biennalment, actualitzant durant el primer trimestre de l’any que correspongui  les seves respectives dades i documentació o comunicant que no s’han produït modificacions.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud model

En el cas d’haver modificat i sol·licitar l’actualització de:

 • Els Estatuts o el nom de l’entitat/associació: caldrà presentar els estatuts vigents degudament diligenciats
 • El domicili social: caldrà presentar certificat indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l’òrgan directiu que ha aprovat el canvi de domicili social.

En el cas que es comuniqui l’absència de modificacions: certificat conforme no s’han modificat cap de les dades i documentació inscrita anteriorment.

En el cas que la persona representant no sigui el president/a de l’entitat/associació: Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l’Ajuntament de Cunit

Els col·lectius locals registrats hauran de presentar una declaració responsable conforme no hi ha hagut cap canvi en les dades relatives al  representant i en les dades establertes en l’article 6.1.2. del Reglament 9.60.

L’incompliment reiterat d’aquesta obligació facultarà a l’Ajuntament per a,  prèvia audiència pública a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre.

Les dades públiques de la vostra entitat i/o col·lectiu seran incloses directament al directori d’entitats al web municipal: www.cunit.cat així com les dades autoritzades,  que seran facilitades a tercers que les sol·licitin.

Com es  tramita la sol·licitud?

La tramitació s’ha de fer electrònicament mitjançant els tràmits en línia en matèria de participació ciutadana habilitats a la seu electrònica, amb identificació i signatura mitjançant un certificat digital o IdCAT mòbil.

Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos.

En el cas que l’Ajuntament tingui constància de la vostra representació de l’entitat, podeu utilitzar el vostre certificat personal o altre sistema d’identificació reconegut legalment.

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per resoldre la sol·licitud és de 15 dies hàbils, a partir de la data de presentació de la sol·licitud i sempre que s’hagin acreditat totes les dades i  presentat tota la documentació requerida.

Aquest termini es pot interrompre per la necessitat d’aportar més documentació no inclosa inicialment a la sol·licitud o esmenar deficiències.

Una vegada l’Ajuntament us notifiqui la resolució de la inscripció al Registre amb el codi d’inscripció assignat es considerarà donada d’alta l’entitat o el col·lectiu al Registre Municipal d’Entitats i  Col·lectius Locals a tots els efectes.

Transcorregut el termini sense que l’Ajuntament hagi denegat la sol·licitud expressa i motivadament o hagi demanat a l’entitat o col·lectiu interessat que complementi la sol·licitud perquè no reuneix totes les condicions per la inscripció,  el silenci és positiu i s’entendrà l’entitat o el col·lectiu inscrit en el Registre.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.

Quin cost té?

És gratuït.

Servei responsable

Ajuntament de Cunit – Departament de Participació Ciutadana

Carrer Major, 12

Tel. 977 67 40 80

participacio@cunit.cat

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei  i garantir el compliment dels nostre compromís  us demanem que:

 • Ens comuniqueu qualsevol incidència o anomalia que detecteu en el nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenient a través dels sistemes establerts.

 

NORMATIVA GENERAL

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NORMATIVA ESPECÍFICA

Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals (9.60)

Tràmits relacionats

Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives